Fotografi av en borkjerne fra et lite vann i Sunnhordland. Nederst er det grå leire som ble avsatt da brefronten smeltet bort her. Derover kommer det brun allerød gytje med en sylskarp grense til yngre dryas leir. Midt i yngre dryas-leiren er det et lag med vulkansk aske (Vedde-asken) som kom fra Island. Over yngre dryas er det flere meter med holocen gytje.
En kurve som viser temperaturen på toppen av Innlandsisen på Grønland i perioden fra 20 000 til 10 000 år siden. Pilene viser at når kurven går mot høyre blir det varmere, når den går mot venstre blir det kaldere. Den store oppvarmingen ved starten av bølling er tydelig, likedan ved starten av holocen. Den kalde yngre dryas er tydelig.

Isavsmeltingen etter siste istid omfatter både milde og kalde perioder i tiden fra isbrekappene var på det største for cirka 20 000 år siden, og fram til innlandsisen over Skandinavia var smeltet helt bort for cirka 10 000 år siden.

Faktaboks

Også kjent som

isavsmeltingstiden

Perioden da verdens isbrekapper, inklusive den over Skandinavia, var på det største kalles siste istids maksimum, på engelsk Last Glacial Maximum (LGM). Dette maksimum varte fra 26 000 til 19 000 år siden, men for enkelthets skyld sies det ofte cirka 20 000 år.

Isavsmeltingstiden deles inn i

Internasjonalt regnes yngre dryas/preboreal-grensen også som grensen mellom pleistocen og holocen, altså som slutten av istiden og starten på vår egen varmetid.

Klimaperioder

Fortidens klima, paleoklima, utledes av funn av fossiler eller fysiske/kjemiske egenskaper i sedimenter i borkjerner fra bunnen av innsjøer eller havet, og, ikke minst, fra borkjerner gjennom innlandsisene på Grønland og i Antarktis. Disse egenskapene reagerer litt forskjellig på klimaendringer og alderen på grensene varierer derfor noe etter hvilket kriterium som brukes til å fastsette grensen, men oftest er uenigheten mindre enn 100 år.

Eldste dryas

Eldste dryas regnes fra cirka 19 000 til 14 700 år siden. Klimaet begynte å bli litt mildere og brefrontene smeltet sakte tilbake, men det var fremdeles svært kaldt. Navnet eldste dryas er ikke så mye brukt som for eksempel yngre dryas. «Heinrich hendelse 1» er også ofte brukt som betegnelse for denne perioden, særlig i marine studier.

Bølling

Bølling starter med en stor og brå oppvarming for 14 700 år siden. Det ser ut som bølling var den varmeste perioden før starten på holocen for 11 600 år siden. Dette er særlig klart i Storbritannia. I Norge viser funn av varmekrevende skjell at Golfstrømmen i bølling nådde inn til Vestlandskysten og helt opp til Troms. Det ble noe kjøligere gjennom bølling, og slutten for cirka 14 100 år siden er ikke så distinkt.

Eldre dryas

Eldre dryas var en ganske kortvarig kjøligere periode, kanskje enda kortere enn de 200 år, fra 14 100 til 13 900 år siden, som er brukt her. I arkiver, for eksempel borkjerner fra dyphavet, hvor tidsoppløsningen ikke er så god, blir eldre dryas ofte utelatt. Betegnelsen bølling-allerød er da ganske ofte brukt for hele perioden fra starten på bølling til slutten på allerød.

Allerød

Allerød er en distinkt mild periode (13 900 – 12 800). Den er særlig karakterisert ved at det er skarp grense til yngre dryas, både i innsjøsedimenter og i Grønlands innlandsis, noe som reflektere en brå og stor klimaforverring. Allerød er ikke jevnt mild gjennom hele perioden, det er to kortvarige kalde episoder, en for cirka 13 600 og en ved cirka 13 100 år siden. Disse kalles gjerne inter-allerød kuldeperioder.

Yngre dryas

Yngre dryas er en svært markert kuldeperiode i Norge, Nord-Atlanteren og landene omkring, fra 12 800 til 11 600 år før nåtid. Dette er kanskje den mest studerte klimaperioden i jordas historie.

Preboreal

Preboreal er, særlig i de nordiske land, brukt som navn på den første varme perioden etter istiden. Internasjonalt brukes grensen yngre dryas/preboreal også som grensen mellom pleistocen og holocen, altså formelt som slutten på istidene. Det kan på en måte virke underlig siden det meste av Norge og Sverige enda var dekket av is, og brekappene over Nord-Amerika var enda mye større. Men klimamessig er det her det store spranget fra istid til mellomistid skjer, særlig i Europa.

Forskningsmetoder

Siden det ikke finnes temperatur- eller nedbørsmålinger fra isavsmeltingstiden må grensene mellom periodene bestemmes med indirekte kriterier (proksier, fra engelsk proxies). Dette gjøres vanligvis ved å studere sedimenter i innsjøer og i havet. I tillegg er det tatt prøver av Grønlandsisen.

Innsjøsedimenter

Et forenklet pollen diagram fra Jæren. Diagrammet viser sammensetningen av pollen og derved tilnærmet vegetasjonen. Det starte med en fattig tundra da isbrekappen smeltet tilbake. Med varmere klima ble vegetasjonen rikere, men det tok tid for både planter og trær å innvandre fra sydligere strøk hvor de overlevde under istiden. Det kom et kraftig tilbakeslag i yngre dryas.

I innsjøer avsettes et tynt lag av bunnfall hvert år. Det blir etter hvert et arkiv over innsjøens historie med det eldste nederst og en yngre og yngre del av historien opp til dagens innsjøbunn. Forskere borer gjennom disse lagene og får da opp et helt arkiv om innsjøens og klimaets historie.

I små innsjøer i Norge avsettes i dag nesten bare organisk materiale, altså rester av planter og dyr som har levd i innsjøen eller som er transportert inn med bekker eller vind. Det brune sedimentet dette blir til kalles gytje. Hvis en borer i en liten innsjø som ligger utenfor rekkevidden av innlandsisen under yngre dryas, så finnes det oftest først 3–10 meter brun gytje som er fra holocen. Derunder kommer et grått lag nesten uten organisk materiale, som reflekterer den kalde yngre dryas perioden. Under dette er det igjen brune sedimenter, ikke fullt så rene organiske som fra Holocen, men disse viser den mildere allerød-perioden.

Helt siden metoden ble oppdaget i 1916 har pollenanalyse, altså å telle pollen av forskjellige blomster og trær i prøver nedover i borkjernene, vært den viktigste metoden til å studere klimaendringene og finne grensene for tidsperiodene. De siste tiårene er flere metoder kommet til, for eksempel måling av DNA (se metagenomikk) og telling av fjærmygg.

Havsedimenter

I dyphavet skjer avsetningen mye saktere enn i innsjøer, men prinsippet er det samme; det avsettes litt hvert år og det bygges et arkiv over utviklingen. Her studeres gjerne foraminiferer, noen ørsmå planktondyr med kalkskall. Det er mange arter som krever forskjellige temperaturer.

En måler også kjemiske og fysiske egenskaper, særlig sammensetningen av oksygenisotoper. I Nord-Atlanteren og Norskehavet finner en igjen de samme klimaperiodene som beskrevet over.

Grønlandsisen

Særlig viktig de senere tiår har det vært at forskere har tatt borkjerner gjennom hele den cirka 2000 meter tykke innlandsisen på Grønland. Her er det også avsatt lag på lag med snø og det spesielle her er at det er selve nedbøren som er bevart og som altså kan studeres. Der måles oksygenisotoper i isen nedover i kjernen. Dette er en tilnærmet temperaturkurve, hvor disse periodene kan gjenkjennes.

Oppdagelsen av klimaperiodene

Reinrose, Dryas octopetala, ved Billefjorden, Svalbard. Legg merke til de avlange, nesten læraktige bladene.

I 1870 kom den da 20-årige svenske studenten Alfred Gabriel Nathorst (senere en berømt paleontolog og polarforsker) hjem fra sin første ekspedisjon til Svalbard. Han fant da blader og andre rester av arktiske planter i ferskvannsleirer i Skåne.

Han skrev til professor Japetus Steenstrup i København som ble i fyr og flamme. Steenstrup hadde i mange år studert planterester i danske myrer og funnet utviklingen av skogen, men aldri funnet rester av arktisk flora. Steenstrup dro straks til Skåne og senere tok Nathorst flere reiser til Danmark.

Den gang var det uttak av leire for å brenne teglstein alle steder det fantes leire, siden teglstein er tungt og upraktisk å frakte. Studenten og professoren undersøkte ivrig ferskvannsleirer som de fant under torvmyrer. Det hadde like etter istiden vært små innsjøer som var blitt fylt med sedimenter, og så hadde det vokst myrer på toppen. De fant mange steder blader og frø av arktiske planter som polarvier, rynkevier, reinrose og dvergbjørk.

Nå var istidsteorien akseptert, Nathorst forsto at leirene var dannet like etter istiden og kalte de for glasiale ferskvannsavsetninger.

Allerød og yngre dryas ble oppdaget først

Det gikk 25 år fra Nathorst sin oppdagelse til den danske geolog Vilhelm Milthers fant et lag med brun gytje i leirlagene i et leirtak ved Allerød, en landsby nord for København. Gytje er organiske sedimenter som avsette i innsjøer og Milhers forsto at gytje-laget viste en periode med mildere klima i forhold til da leirene under og over ble avsatt. Han fikk med seg Nikolaj Hartz som var både geolog og botaniker. De fant arktisk flora og fauna i leiren under og over gytjelaget, mens det i gytjelaget var en mer varmekrevende flora som for eksempel ordentlig bjørketrær og einer. De skrev at «...sagen fortjener en omhyggelig Undersøgelse, da en saadan klimatisk Oscillasjon ikke kan være et helt lokalt Fænomen». De hadde rett, fra Nordkapp til Spania er det i dag kjent en mengde lignende allerød–yngre dryas-lagfølger i innsjøer og myrer.

Hartz og Milthers innførte navnet allerød, men de brukte ikke dryas som navn på leirene. Det gjorde Hartz da han i 1912 holdt foredrag i Den tyske geologiske foreningen. Egentlig var det de fysiske lagene han ga navn: «Eldre Dryas leir», «Allerød gytje» og «Yngre Dryas leir». Han brukte imidlertid også termen «Allerød klima-oscillasjon», så han tenkte nok parallelt på klimaperioder. Senere er betegnelsen benyttet både om sediment lag og pollensoner, men de er mest vanlig benyttet på tidsperioder karakterisert av klima. Hartz forklarte ikke hvorfor han valgte dryas som navn, men det kan være fordi planten som har gitt perioden navn, dryas octopetala (reinrose), har helt spesiell form på bladene så de lett kan gjenkjennes, og bladene er tykke, nesten læraktig, og bevares derfor godt.

Bølling oppdages

I 1942 gjorde Johs Iversen pollenanalyse av sedimentene i Bølling Sø på Jylland. Han fant da en mild periode enda dypere enn allerød i dryas-leirene, og han kalte denne milde perioden for bølling. Derved ble eldre dryas delt opp i eldste dryas, bølling og eldre dryas.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg