Faktaboks

Administrasjonssenter
Hansnes
Fylke
Troms
Innbyggertall
2 179 (2022)
Landareal
1 051 km²
Høyeste fjell
Soltindan (1049 moh.)
Innbyggernavn
karlsøyværing
Målform
nøytral
Kommunenummer
5534 (tidligere 5423 og 1936)

Kommunevåpen

Kart: Karlsøy kommune i Troms
Karlsøy kommune i Troms fylke.
Kart: Karlsøy kommune i Troms
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Karlsøy

Karlsøy. Bygda Dåfjord ved Dåfjordbotn, nord på Ringvassøy. Utsikt mot Nord-Kvaløya i nordvest. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Karlsøy er en kommune i Troms fylke, nord for Tromsø. Kommunen ligger i sin helhet på øyer som strekker seg fra Ullsfjorden i øst og ut mot Norskehavet i vest.

Karlsøy kommune grenser mot Tromsø på Rebbenesøya og Ringvassøya i sørvest. For øvrig går kommunens grenser i sjøen mot Tromsø i Grøttsundet i sør, mot Lyngen i Ullsfjorden i sørøst og mot Skjervøy i Fugløysundet, ytre del av fjorden Lyngen, i nordøst.

Hansnes er administrasjonssenter i Karlsøy kommune.

Natur og geologi

Åpne fjorder, nærmest havarmer, skiller de nordligste øyene fra hverandre. Disse blir trangere mot sør. På kysten vest for Vannøya er farvannet urent med tallrike holmer, skjær og båer, særlig nord og vest for Nordkvaløya og Grøtøya. Alle øyene er svært berglendte, og de åtte største har fjell på mellom 486 meter over havet (Storheia på Helgøya) og 1051 meter over havet (Soltindan på Ringvassøya). Også Vannøya har fjell på over 1000 meter over havet, med Vanntinden som strekker seg opp til 1031 meter over havet.

De største øyene regnet nordfra:

Berggrunnen består de fleste steder av grunnfjellsbergarter, mest amfibolitt og gabbro i området rundt Skogsfjordvatnet og herfra østover til kommunesenteret Hansnes, og ellers granitt og granodioritt. Berggrunnen på de østligste øyene, Nord-Fugløya, Karlsøya og Reinøya, ligger innenfor den kaledonske fjellkjeden (se Den kaledonske orogenese), og her består berggrunnen hovedsakelig av glimmerskifer og fyllitt. Også nordøst på Ringvassøya, nordøst for en linje Grunnfjord–Hansnes, er det et område med glimmerskifer og fyllitt. I skiferområdet på Reinøya har kommunen sitt beste jordbruksland.

På Ringvassøya ligger Skogsfjordvatnet, som trolig er Norges største innsjø på en øy, med sine 13,6 kvadratkilometer. Skogsfjordvassdraget, som har avløp til Sørkjosen innerst i Skogsfjorden nord på Ringvassøya, er varig vernet mot kraftutbygging.

Verneområder

Torsvåg fyrstasjon
Torsvåg fyrstasjon ligger ved et fiskevær
Torsvåg fyrstasjon

Av verneområder har Karlsøy to landskapsvernområder og hele ni naturreservater.

Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde omfatter hele Nordkvaløya og nordvestlige del av Rebbenesøya med mellomliggende øyer, i alt 286 kvadratkilometer, hvorav 146 kvadratkilometer er sjøareal. Vernet tar sikte på bevaring av et større og sammenhengende område som er representativt for kystnaturen i Troms.

Nord på Vannøya ligger Skipsfjord landskapsvernområde, et vakkert naturområde med interessant geologi og et til dels rikt plante- og dyreliv, og med et kulturlandskap typisk for de ytre kyststrøkene i Troms.

Nord-Fugløya naturreservat ligger lengst nordøst i kommunen. Det har et særlig rikt fugleliv, med over 40 registrerte fuglearter, blant annet Nord-Europas største koloni med havørn.

Klima

Karlsøy kommune er spredd rundt på mange øyer, og har derav et naturlig kystklima, som blant annet medfører mild vinter og sval sommer, kombinert med hyppige væromslag.

I 1966 finner vi høyeste registrerte temperatur i kommunen i perioden fra 1934 og frem til i dag. Den ble registrert til 27,2 °C ved målestasjonen på Torsvåg fyr. Laveste temperatur i samme periode er registrert på samme sted i 1979, da kvikksølvet krøp ned til –15,1 °C. Middeltemperaturen i kommunen ligger på 4,2 °C beregnet i samme periode.

Årsnedbøren i kommunen ble i perioden 1934–2022 målt til et gjennomsnitt på rundt 729 millimeter.

Bosetning

Folketallsutvikling - Karlsøy

1990 2774
1995 2611
2000 2496
2005 2372
2010 2371
2015 2289
2020 2200
Kilde: SSB

Folketallet i Karlsøy har det meste av tiden etter andre verdenskrig gått tilbake, og flere av øyene er nå helt eller nesten helt avfolket. Per 2022 er fem av øyene bebodde: Vannøya (med Lille-Skorøya), Karlsøya, Reinøya, Ringvassøya og Rebbenesøya. Bosetningen finnes spredt på den relativt smale strandflaten langs kysten.

Befolkningen i kommunen fordeler seg med rundt halvparten på Ringvassøya med tettstedet og administrasjonssenteret Hansnes. En tredjedel finner man på Vannøya og rundt ti prosent på Reinøya (2022). De resterende er spredt på de øvrige befolkede øyene. Hansnes er kommunens eneste tettsted og har 456 innbyggere (2022). Dette gir kommunen en tettstedsandel i befolkningen dette året på 21 prosent, mot 73,7 prosent i hele fylket.

I tiårsperioden 2012–2022 gikk folketallet i Karlsøy ned med gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig, mot en vekst på 0,4 prosent årlig i fylket som helhet.

Kart over Karlsøy kommune
Kart over Karlsøy kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Fiskeri

Fiskeri. Snurrevadfiske utenfor Nord-Norge. Sekken hives om bord. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Næringslivet er i vesentlig grad basert på primærnæringene, som i 2021 hadde snaut 15 prosent av kommunens arbeidsplasser – den største andelen blant fylkets kommuner. Dette avspeiler i første rekke fiskets store betydning i kommunen. Fra Karlsøy er det relativt kort vei til de rike fiskefeltene på Tromsøflaket og Fugløybanken. Fiskeflåten består av et stort antall mindre, åpne fartøy som driver kystfiske etter torsk, samt hyse og sei. I tillegg finnes også flere større fartøy som driver fiske i fjernere farvann. I 2021 ble det ilandført totalt 17 093 tonn fisk i kommunen, til en førstehåndsverdi på rundt 202 millioner kroner. Fartøyene hjemmehørende i Karlsøy ilandførte fangster til en førstehåndsverdi på 87,5 millioner kroner samme år, som er blant de høyeste blant kystkommunene i Troms.

Den store ilandføringen av fisk avspeiles i Karlsøys relativt store andel av arbeidsplassene i industri, fremfor alt i næringsmiddelindustri (fisketilvirkning). Denne virksomheten finnes i særlig grad på Vannøya. I alt hadde primærnæringene snaut 15 prosent av kommunens arbeidsplasser i 2021, industrien 7,5 prosent, og inkluderer man bygge- og anleggsvirksomhet samt kraft- og vannforsyning/renovasjon, kommer andelen opp i snaut 18 prosent.

Jordbruket er basert på husdyrhold, i hovedsak sau og geit. De fleste gårdsbruk er små og drives som binæring. Av arbeidsplassene i industri er 94 prosent næringsmiddelindustri.

Av de bosatte yrkestakerne i Karlsøy har 23 prosent arbeid utenfor kommunen, hvorav de aller fleste pendler til jobb i Tromsø.

Det er ingen registrerte kraftanlegg i kommunen.

Reiseliv og turisme

Fugløykalven fyr
Fugløykalven fyrstasjon i Karlsøy kommune.
Fugløykalven fyr

Karlsøy er en kommune som har et noe mindre reiselivstilbud, sett i sammenheng med regionen for øvrig, men kommunen er godt tilrettelagt for friluftsliv – noe turistene også trekker mot. Reiselivet består hovedsakelig av havfisketurisme, samt enkeltaktører som tilbyr nordlysturer, gårdsturisme og lignende. Overnatting tilbys flere steder, men i mindre skala.

Samferdsel

Hansnes på Ringvassøya har fergeforbindelse med Reinøya, Karlsøya og Vannøya. Fra Mikkelvika nordvest på Ringvassøya går det ferje til Bromnes lengst nord på Rebbenesøya. Hurtigbåten Tromsø–Skjervøy har et par faste anløpssteder i kommunen, ved Finnkroken på Reinøya og Vannvåg på Vannøya.

Fra Hansnes går fylkesvei 863 sørvestover til Tromsø via tunnel under Kvalsundet og vei videre over Kvaløya. Fra Hessfjorden på fylkesvei 863 fører fylkesvei 302 over Ringvassøya til Mikkelvika i nordvest. Fylkesvei 301 går fra Finnkroken sørøst på Reinøya rundt det meste av øya, og fra Skåningen sør på Vannøya fører fylkesvei 305 langs vestsiden av øya til Torsvåg, likeledes langs sørsiden og på østsiden nordover til Kristoffervalen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Skogfjordvatnet
Skogfjordvatnet på Ringvassøy
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Karlsøy hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Tromsø-områdets regionråd sammen med Balsfjord og Tromsø.

Karlsøy kommune tilsvarer soknet Karlsøy i Tromsø domprosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Karlsøy til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

Delområder og grunnkretser i Karlsøy

For statistiske formål er Karlsøy kommune (per 2022) inndelt i to delområder med til sammen 25 grunnkretser:

  • Ringvassøy/Reinøy: Rebbenes, Futjord, Skogsfjord, Skogsfjordvatn, Dåfjord, Grunnfjord, Futnes, Hansnes, Lanes i Langsund, Rakkenes, Stakkvik, Nordeidet, Karlsøy, Helgøy, Kvaløy, Finnkroken
  • Vanna: Torsvåg, Vannareid, Burøysund, Hamre, Lanesøyra, Vannvåg, Nord-Vannvågen, Vannavalen, Skorøy/Slettnes

Historikk og kultur

Kronologi - Karlsøy

1837

Karlsøy kommune opprettes

1854

Karlsøy kirke innvies

1886

Vestre del av kommunen etableres som ny kommune; Helgøy

1889

Helgøy kirke innvies

1902

Alfred Eriksen grunnlegger avisa "Nordlys"

1962

Sengskroken kirke innvies

1964

Helgøy kommune innlemmes i Karlsøy kommune igjen

1977

Ringvassøy kirke innvies

Kvinnebunad fra Karlsøy
/Norsk bunadleksikon.

Karlsøy ble opprettet som kommune ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837. Fra kommunen ble et område med 862 innbyggere overført til Lyngen i 1867, og i 1886 ble vestre del av Karlsøy med 828 innbyggere utskilt ved etableringen av Helgøy kommune.

I 1964 ble Karlsøy slått sammen igjen med Helgøy, som da hadde 1495 innbyggere. Samtidig ble Karlsøys fastlandsdel på ytre del av Lyngenhalvøya med 1001 innbyggere lagt til Lyngen kommune. Karlsøy fikk sine nåværende grenser i 2008, da søndre del av Reinøya med 50 innbyggere ble overført fra Tromsø til Karlsøy.

Kommunen har en rekke fortidsminner. Mange av disse er fredet, og de viser at bosettingshistorien går helt tilbake til yngre steinalder (cirka 4000 fvt.). Det er funn etter gårdsdrift allerede på 1300-tallet. På Ringvassøya finnes rester etter sommerboplasser knyttet til flyttsamenes historie på Nordkalotten, blant annet dyregraver for fangst av villrein. På Nordkvaløya er det gjort funn av tufter etter en kirke og et fiskevær fra middelalderen.

Burøysund bygdemuseum på Vannøya består av flere gamle hus og naust knyttet til fisket. Det er et krigsminnesmerke fra andre verdenskrig på vestsiden av Rebbenesøya. På Karlsøya startet sognepresten Alfred Eriksen i 1902 avisa Nordlys, som senere er blitt Nord-Norges største avis.

Kirker

I Karlsøy kommune har man en rekke kirkebygg, noe som er naturlig basert på befolkningens bosetting rundt på de ulike øyene.

Den 20. november 1854 ble Karlsøy kirke innviet. Dette er en langkirke bygget i tre, med sitteplass til 570 personer. Bygget ble reist med tømmer fra Målselv, etter at kommunen tok opp lån på 1000 spesidaler for sammen med menighetens kontantbeholdning å kunne finansiere nybygget. Det har tidligere vært flere kirker på Karlsøy.

Ringvassøy kirke er en arbeidskirke fra 1977, bygget i betong, og beliggende i kommunesenteret Hansnes. Kirken har 400 sitteplasser.

I Sengskroken på Vannøya finner man Sengskroken kirke, som er en langkirke i tre fra 1962. Kirken var opprinnelig bygget som kapell, men fikk i 2009 endret status til kirke.

På Helgøya ligger Helgøy kirke, som er en langkirke i tre fra 1889. Kirken ble opprinnelig bygget i 1741 som korskirke i Hemnes i Nordland, men ble demontert i 1872 og fraktet nordover til Hamn på Senja. Kirken ble gjenoppbygget her som langkirke i 1876/1877, men da nikkelverket ble lagt ned i 1888, ble den igjen demontert og flyttet til Helgøya. Kirken har 350 sitteplasser.

I tillegg til kirkene i kommunen, finner man også to kapell; Finnkroken og Reinskar.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1980) har et avrevet sølv ørnehode mot en blå bakgrunn. Det gjenspeiler havørnkolonien i kommunen.

Førsteleddet i navnet er antagelig mannsnavnet Karl.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bratrein, Håvard Dahl: Karlsøy og Helgøy bygdebok, 1989–1994, fire bind
  • Vinje, Ulf L. (1998): Folk ved havet: Karlsøy kommune 1838–1998

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg