Faktaboks

Berge Furre
Berge Ragnar Furre
Fødd
13. april 1937, Sjernarøy
Død
11. januar 2016
Verke
Historikar, politikar og teolog
Familie

Foreldre: Ingeniør Berge Bergesen Furre (1880–1951) og sekretær Else Othilie Tjomsaas (1906–1993; ho gift 2) med Elisæus Vatnaland, 1892–1983).

Gift 1) med Torild Skard (fødd 1936), ekteskapet oppløst; 2) 1970 med senere museumsbestyrer Karen Elisabeth Aagot Koren (fødd 1946), dotter av ambassadør Finn Synnøvson Koren (1918–1991) og Synnøve Onstad (1921–1998).

Berge Furre
Berge Furre, fotografert i 2003.
Berge Furre
Av /NTB scanpix.

Berge Furre var ein norsk historikar, politikar og teolog. Som samfunnsengasjert, kristeleg sosialist var han med på både å skape og å skrive noregshistorie.

Han var ein markant personlegdom på fleire samfunnsområde. Furre kom tidleg med på venstresida i politikken og var blant leiarane for det såkalla Påskeopprøret i Arbeiderpartiet i 1958. I 1961 var han med på å skipe Sosialistisk Folkeparti. Frå 1973 til 1977 var han stortingsrepresentant frå Rogaland for Sosialistisk Valforbund, og i 1976–1983 var han leiar i SV.

Furre skreiv fleire historieverk om 1900-talet. Frå 1971 til 1986 var han knytt til Universitetet i Tromsø, mot slutten som professor, men i 1991 vart han i staden professor i teologi ved Universitetet i Oslo. Han var også engasjert i målsaka og hadde ei rekkje verv i det offentlege og i organisasjonslivet.

Bakgrunn

Furre vart fødd i Sjernarøy (no i Stavanger kommune). Han hadde sin bakgrunn i mellomklassen, i ein Høgre-heim der faren var ingeniør og mora sekretær. Furre voks opp i trakter der dei norske motkulturanemålsak, norskdom, lekmannskristendom og bedehuskultur – stod sterkt. Frå Rogaland bar han med seg grunnhaldningar som prega han seinare i livet, og som styrktest då han kom til hovudstaden, etter at faren døydde då Furre var tenåring. Han studerte teologi og tok utdanning som cand.philol. med historie, statsvitskap og kristendomskunnskap ved Universitetet i Oslo i 1968.

Politikar

Motkulturell og radikal

Som politikar hadde Furre djupe røter i norsk bygderadikalisme. I staden for å ta opp i seg byverdiane då han flytta til Oslo, fekk han gjennom møtet med hovudstaden styrkt grunnhaldningane sine: Furre blei målmann, truande kristen i tradisjonen mellom bedehuset og ungdomshuset og venstreradikal i den nasjonale, pasifistiske tradisjonen, der utanrikspolitikken bestemde dei konkrete politiske vegvala og der Hans Nielsen Hauge var ein større inspirator enn Karl Marx. Furre var aldri tiltrekt av kulturradikalismen, som han oppfatta som eit byfenomen. Men han var heller ingen typisk intellektuell i politikken, sjølv om han nærma seg sakene både ope og resonnerande. Men når standpunkt var teke, var han engasjert, fast og ofte kompromisslaus.

Furre kom til Oslo som ung tenåring, og gjekk på Oslo katedralskole, der han søkte mot eit karismatisk kristeleg miljø. Han vart formann i Oslo Kristelege Gymnasistforbund i 1955. Samstundes hadde Furre frå tidleg av ein grunnleggjande radikalisme i seg, og melde seg inn i AUF som 16-åring.

Sosialistisk Studentlag

Berge Furre som nyvald formann i Studentersamfunnet, april 1959
Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Som teologistudent ved Universitetet i Oslo frå 1955 blei han politisk aktiv på venstresida. På universitetet blei han medlem av Sosialistisk Studentlag – Arbeidarpartiets studentforeining – men han hadde òg nær kontakt med presten Ragnar Forbech, som var ein leiande pasifist og sosialist i 1950-åra. Men det var erfaringane frå ei reise i Italia som opna hans auge for det urettferdig i klassesamfunnet. Her møtte han ein heilt annan sosial struktur enn i det egalitære Ryfylke.

Furre markerte tidleg motstand mot den militære opprustinga under den kalde krigen. Han deltok i skipinga av gruppa Unge pasifistar, var sekretær i Kristent Fredslag i åra 1955–1957 og han utførte verneplikta si som sivilarbeidar i åra 1958–1960.

I Sosialistisk Studentlag kom han raskt med i leiinga etter eit venstrekupp, og han var ei drivande kraft bak det såkalla «påskeopprøret» i 1958, då studentlaget fekk eit fleirtal av Arbeidarpartiets stortingsrepresentantar til å underteikne ein resolusjon som gjekk imot at Vest-Tyskland skulle få atomvåpen – stikk i strid med den offisielle tryggingspolitiske linja til partiet. Furre var formann i Det norske studentersamfund hausten 1958. Året etter vart han suspendert frå Arbeidarpartiet.

Furre var òg engasjert i den venstresosialistiske avisa Orientering. Redaksjonen der utgjorde kjernen i den tryggingspolitiske opposisjonen i Arbeidarpartiet i slutten av 1950-åra. Ideen om å skape eit politisk alternativ til Arbeidarpartiet hadde nok modna ei tid, men blei teken fram då sentrale redaksjonsmedlemmer blei ekskluderte i 1961.

Sosialistisk Folkeparti

Berge Furre som nyvald SV-leiar under landsmøtet i 1976. Frå venstre: Berge Furre, Berit Ås og Reidar T. Larsen.

Furre var blant dei som heldt igjen. Men då Sosialistisk Folkeparti (SF) blei danna i 1961, blei han partisekretær og politikar på heiltid til 1964, då han gjekk tilbake til universitetet, no som historiestudent.

Med verdigrunnlaget sitt i norsk radikalisme var Furre godt vaksinert mot udemokratiske og autoritære tendensar innanfor både Arbeidarpartiet og SF. Dette låg nok òg til grunn for hans interesse for Aust-Tyskland (DDR). Gjennom kontakt med demokratiske og sosialistiske rørsler i vest håpa han at regimet kunne utvikle seg i demokratisk retning. Mykje av det han sa og skreiv om Aust-Tyskland, fortonar seg likevel både roseraudt og naivt i ettertid. Men det som var igjen av positiv haldning til sosialistregima i aust, forsvann ettertrykkjeleg under den sovjetiske invasjonen i Tsjekkoslovakia i 1968 (sjå Praha-våren). På denne tida oppstod òg ei demokratisk utfordring innanfrå i SF, under oppgjeret med den Mao-inspirerte partiungdommen i Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF). Det vart ei hovudoppgåve for Furre å ta kampen opp mot ekstremistane i partiet. Han var medlem av sentralstyret i partiet frå 1969 og nestleiar i åra 1971–1976.

EF-kampen

Berge Furres mest aktive periode som politikar blei innleidd med striden om norsk medlemskap i Dei europeiske fellesskapane (EF) frå byrjinga av 1970-åra. Her kom den nasjonale grunnhaldninga hans til uttrykk i fullt monn. Han deltok aktivt i Folkebevegelsen mot EEC fram til sigeren i folkerøystinga i 1972 (sjå EU-kampen).

Då stortingsvalet i 1973 bringa 16 representantar for Sosialistisk Valgforbund inn på Stortinget, var Furre blant dei, som representant for Rogaland. I åra 1975–1976 var han dessutan parlamentarisk leiar for stortingsgruppa, og då valforbundet blei erstatta av Sosialistisk Venstreparti i 1975, blei Furre året etter valt til partileiar, eit verv han hadde til i 1983.

Landbrukspolitikar

Berge Furre
Av /Stortingsarkivet.

Som parlamentarikar blir Furre ikkje hugsa minst for innsatsen sin for ein ny landbrukspolitikk. Han blei vald til formann i landbrukskomiteen. Jordbrukspolitikken var bunden til eit detaljert og fasttømra avtaleverk som tilsynelatande gav lite rom for politikk, men Furre hadde gjort seg tankar om endringar.

1970-åra var prega av nye tankar om vekst og vern, og oljefunna i Nordsjøen (sjå norsk oljehistorie) betydde ny pengerikelegheite for så vel staten som samfunnet. Kravet om at inntektene til bøndene måtte trappast opp til eit gjennomsnitt av industriarbeidarlønn blei lanserte. Dette og dei politiske straumdraga som blei kvervla opp av EF-saka, blei det ideologiske bakteppet for den nye landbrukspolitikken som Furre blei ei drivande kraft bak i Stortinget.

Loran C-saka

Saman med Finn Gustavsen avslørte Furre i 1977 innhaldet i ein hemmelegstempla rapport om det amerikanske navigasjonssystemet Loran C. I 1979 risikerte Furre saman med Finn Gustavsen riksrett på grunn av avsløringane, men saka vart lagd bort av Odelstinget, men berre med eit knapt fleirtal, 47 mot 44 stemmer.

Lund-kommisjonen

Furres stortingskarriere varte berre éin periode, men han var òg engasjert i partiet seinare. Han tilhøyrde Erik Solheim-fløya i konfliktane i 1990-åra, og har fått æra for å ha skapt omgrepet «museumsvaktarar» om dei gammalsosialistiske tradisjonsberarane i partiet. Som medlem av Lund-kommisjonen frå 1994 til 1996 medverka Furre sterkt til eit oppgjer med tidlegare hemmeleghald og politiske overvakingar. I ein rapport frå Stortingets kontrollkomité vart det hausten 1996 hevda at Furre hadde vore etterforska av Politiets overvakingsteneste, med utgangspunkt i opplysningar som var komne fram ved gransking av arkiva til det tidlegare austtyske tryggingspolitiet Stasi. Furre blei reinvaska for alle mistankar, men debatten omkring politiets og departementets handlemåte førte til at justisminister Grete Faremo måtte gå av.

Målrørsla

Mot slutten av 1960-åra engasjerte Furre seg for ei fornying av målrørsla. Han var styremedlem i Noregs Mållag frå 1968 til 1970, redaktør i Syn og Segn i 1966–1971 og redaktør for debattboka Målreising 1967, der nynorsken og målrørsla si stilling vart analysert. Sluttkapitlet i boka vart ståande som eit arbeidsprogram for Noregs Mållag dei neste åra og innebar mellom anna ei avvising av tilnærmingslina til bokmål.

Furre hadde styreverv i Det Norske Teatret i 18 år. I perioden 1997–2004 var han styreleiar.

Historikar

Berge Furre
Av /KF-arkiv ※.

Det var den akademiske tilnærminga til landbruket som gjorde Furre til landbrukspolitikar. Hans hovudoppgåve i historie frå 1968 heitte Mjølk, bønder og tingmenn (gitt ut som bok 1971), og var ein studie i oppbygginga av landbrukssamvirket i 1930-åra. Etter ein periode som universitetsstipendiat vart han i 1971 universitetslektor i historie ved Universitetet i Tromsø, frå 1975 dosent og frå 1985 til 1986 professor same stad.

Samspelet mellom profesjon og samfunnsengasjement er ei hovudlinje i Furres verksemd som historikar. Hans politiske grunnsyn pregar såleis òg dei større oversiktene hans over norsk historie på 1900-talet. I tradisjonen frå Halvdan Koht trekkjer han fram arbeidarklassen som den drivande krafta i den historiske utviklinga.

Det mest lesne verket hans er truleg Norsk historie 1905–1940 og Norsk historie 1905–1990, som har kome i fleire utgåver og er mykje brukt som pensum på universitet og høgskular. Den faglitterære forfattarskapen hans omfattar også debattbøker som Forsvar for fred (1983) og Nei til EU (1994).

Furre vart brukt som historisk kommentator i fjernsynet. Han var formann i Arkivutvalget frå 1980 til 1984.

Teolog

Berge Furre, fotografert i 1987. Bilete frå Norsk biografisk leksikon
Berge Furre, fotografert i 1987. Bilete frå Norsk biografisk leksikon
Av /NTB Scanpix ※.

På 1980-talet vende Furre seg mot kyrkja att, og han melde overgang frå historiefaget til teologien. Den kyrkjepolitiske innsatsen hans kom til uttrykk gjennom ei rekkje ulike verv innanfor Den norske kyrkja, mellom anna som medlem av Mellomkyrkjeleg råd frå 1986 til 1994, styremedlem i Kirkens Bymisjon frå 1991 til 2000 og medlem av komiteen for å vurdere forholdet mellom kyrkje og stat (Bakkevig-kommisjonen) frå 1998 til 2000.

Furres kyrkjelege engasjement hang i stor grad saman med det grunnleggjande studiet hans av presten, politikaren og avismannen Lars Oftedal. Soga om Lars Oftedal (1990) er på same tid både ein biografi og eit djupdykk i norsk kulturhistorie. For Furre innebar skrivinga av dette tobindsverket, som han arbeidde med i siste halvdel av 1980-åra, ei fordjuping av den kristne tru han hadde vore tilhengjar av sidan tenåra. I 1991 blei han utnemnd til professor i teologi ved Universitetet i Oslo, med plikt til å forelese i kyrkjehistorie, og i 1998 blei han ordinert som prest i Den norske kyrkja.

Talar

Furre markerte seg tidleg som ein dyktig retorikar. Alt som teologistudent i 1950-åra heldt han 1. mai-preike i kyrkja, og seinare har han stått på mang ein talarstol og preikestol både som politikar, foredragshaldar og teolog. Det var karakteristisk for Furre at han aldri improviserte i talane – han var skriftleg førebudd på kvar minste detalj, samstundes som han var munnleg i stilen.

Hans mangfaldige virke innanfor politikk, akademia, målsak og kultur i det store og heile gjekk då opp i ei høgare eining, der demokrati, norskdom og kristenarv blei sameint i ein kraftfull retorikk som kunne fortone seg framandt i dagens norske offentlegheit, men som inngjekk i ein tradisjon som strekkjer seg tilbake til Aasmund Olavsson Vinje, Erik Vullum, Bjørnstjerne Bjørnson og Martin Tranmæl. Teologisk var Furre liberal, men som forkynnar kunne han nok verke krevjande. Det var noko av emissæren over det religiøse og kulturelle engasjementet hans, akkurat som det var det i politikken.

Utgivingar

Eit utval

 • Mjølk, bønder og tingmenn. Studiar i organisasjon og politikk kring omsetningen av visse landbruksvarer 1929–30, hovudoppgåve UiO, 1968 (i bokform 1971)
 • Norsk historie 1905–1940, 1971 (2. utgåve 1982)
 • Forsvar for fred (saman med I. H. Teigene), 1983
 • redaktør av Frå informasjon til kulturarv, NOU 1984:3, 1984
 • Reform og motstand. Trekk av kyrkjeordningsstriden 1945–1953, i Norsk teologisk tidsskrift nr. 4/1984, s. 199–247
 • «– men Venstre viste ikke Maadehold». Ein sjernarøybu og hans politiske tid, Tromsø 1985
 • Rogalandskulturen mellom religion og politikk. Ei tverrfaglig vandring gjennom 120 år (redigert saman med E. Fossåskaret), Stavanger 1987
 • Soga om Lars Oftedal, 2 bind, 1990
 • Vårt hundreår. Norsk historie 1905–1990, 1991 (ny utgåve Norsk historie 1914–2000. Industrisamfunnet – frå vokstervisse til framtidstvil, bind 6 i Norsk historie, 1999, forkorta utgåve 2000)
 • ’Lammets krig’ med ’det frie Noreg’. Kvekarane i møte med det norske samfunnet, i Kirke & Kultur nr. 5/1993, s. 403–422
 • Frå 1814 til Gudmund Hernes. Politikk, kyrkje og kyrkjepolitikk, i Norsk teologisk tidsskrift nr. 1/1994, s. 3–20
 • Nei til EU, 1994
 • Sant og visst. Artiklar, foredrag og preiker, 1997
 • Diakoni og samfunn (redigert saman med K. Aukrust), KULTs skriftserie nr. 101, 1998
 • Da nynorsk vart kyrkjemål, i I. Brohed (red.): Kyrka och nationalism i Norden, Lund 1998 (først trykt i Mål og makt nr. 1–2/1997)

Utmerkingar

Furre fekk ei rekkje prisar og utmerkingar, mellom andre:

Furre var æresmedlem av Det norske Samlaget frå 2000 og medlem av Den norske nobelkomité frå 2003 til 2008.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Almenningen, Olaf m.fl.: Målreising i 75 år. Noregs Mållag 1906–1981. Oslo 1981
 • Forr, Gudleiv: biografi i Norsk biografisk leksikon, bind 3, Oslo 2001
 • Furre, Berge og Grepstad, Ottar (red.): Sant og visst. Artiklar, foredrag og preiker. Oslo 1997
 • Nordby, Trond: biografi i Storting og regjering 1945–1985, bind 1, 1985
 • Skre, Arnhild: Berge Furre. Eit liv i rørsle. Samlaget 2022

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg