Erkjennelsesteori

Erkjennelsesteori eller epistemologi er i filosofien betegnelsen for læren om vår erkjennelses natur, dens forutsetninger og grunnlag. Læren omfatter vår kunnskaps opprinnelse, mulighet, omfang og gyldighet.Erkjennelsesteorien skiller seg på den ene siden fra metafysikken, som har virkelighetens egentlige innhold og struktur som hovedgjenstand, og på den andre siden fra psykologien, som på empirisk vis undersøker hva som skjer når individet erkjenner.Mens metafysikken hovedsakelig beskjeftiger seg med objektet, og psykologien med subjektet for erkjennelsen, drøfter erkjennelsesteorien resultatet av foreningen av objekt og subjekt.Man kan i erkjennelsesteorien skille mellom to sentrale problemstillinger, alt etter om man går ut fra spørsmålet om erkjennelsens opprinnelse eller fra problemet om kunnskapens mulighet – det vil si problemet om det er mulig å oppnå viten.. Hele artikkelen

Ny artikkel