Erkjennelsesteori

Erkjennelsesteori, epistemologi, er i filosofien betegnelse for læren om vår erkjennelses natur, dens forutsetninger og grunnlag, og om vår kunnskaps opprinnelse, mulighet, omfang og gyldighet.Erkjennelsesteorien skiller seg på den ene side fra metafysikken, hvis hovedgjenstand er virkelighetens egentlige innhold og struktur, på den andre side fra psykologien, som på empirisk måte undersøker hva det er som skjer når individet erkjenner.Mens metafysikken hovedsakelig beskjeftiger seg med objektet, og psykologien med subjektet for erkjennelsen, drøfter erkjennelsesteorien resultatet av foreningen av objekt og subjekt.Man kan i erkjennelsesteorien skjelne mellom to sentrale problemstillinger, alt etter som man går ut fra spørsmålet om erkjennelsens opprinnelse eller fra problemet om kunnskapens mulighet, det vil si problemet om det er mulig å oppnå «viten».. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Heine Holmen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 117 artikler: