Sannhet er en egenskap vi tilskriver visse utsagn, påstander, oppfatninger, antagelser eller teorier når de på en eller anne måte stemmer med eller er i overensstemmelse med virkeligheten.

Filosofer har til alle tider fremsatt ulike teorier om hva det er som gjør sanne setninger eller tanker til sanne. De mest kjente sannhetsteoriene er korrespondanseteorien og koherensteorien. I nyere tid har filosofer også tatt til orde for andre former for sannhetsteori, for eksempel pragmatisk sannhetsteori, fenomenologisk sannhetsteori eller deflasjonisme.

Sannhetsteori og sannhetskriterier

Det er flere spørsmål man gjerne stiller seg i forbindelse med sannhet. Først og fremst ønsker man gjerne å gi en god definisjon av hva sannhet er. Dette utgjør da en sannhetsteori som gjennom en filosofisk definisjon forteller oss hva egenskapen sannhet egentlig består i.

En annen ting man gjerne ønsker å avdekke er sannhetskriterier. Kriterier er kjennetegn som gir grunnlag for bedømmelse eller klassifisering, og knyttes til egenskaper eller forhold ved påstandene og tankene som avdekker hvilke som er sanne og hvilke som ikke er det. For eksempel hevdet den franske filosofen René Descartes at ubetvilelige eller selvinnlysende tanker måtte være sanne. Descartes brukte derfor dette som et mulig kriterium for å skille mellom sant og usant (se metodisk tvil).

Empiriske og logiske sannhetskriterier

Jakten på sannhetskriterier forteller også om noe annet vi gjerne ønsker gjennom en sannhetsteori: nemlig at vi ved å forstå hva sannhet er kan komme frem til en metode for også å finne ut hva som er sant eller usant. For eksempel er det mange som håper å få avgjort hvorvidt veien til sann erkjennelse og kunnskap går gjennom sansene og de empiriske sannhetene, eller gjennom fornuften og de logiske sannhetene.

Relatert til dette ønsker man gjerne også å kategorisere sannhet i ulike former for sannhet, enten avhengig av hva slags kilde de har, eller hva slags logisk eller semantisk form de har. For eksempel går det gjerne et skille mellom sannheter som er empiriske (a posteriori) og derfor krever et empirisk eller sansemessig erfaringsgrunnlag, og de som er a priori og ikke krever annet enn fornuften som grunnlag. Et eksempel på det første er påstanden om at «det er snø på Gaustadtoppen», som er et utsagn vi må undersøke empirisk eller ved hjelp av sansene for å finner ut av om er sant eller ei. Derimot er påstanden «Gaustadtoppen er identisk med seg selv» et logisk utsagn eller en tautologi som er sant uavhengig av empiri og sanseinntrykk. Den siste sannheten er derfor en a priori sannhet.

Analytiske og syntetiske sannheter

Videre går det et skille mellom såkalte analytiske sannheter, som er sanne i kraft av sin logiske eller semantiske form alene, og syntetiske sannheter (alle andre). Dette skillet ble blant annet trukket av den tyske filosofen Immanuel Kant.

Ifølge Kant er de analytiske sannhetene sanne fordi de kun tilskriver subjektet i setningen noe som allerede ligger i begrepet vi har brukt om subjektet. Et eksempel vil være påstander som «alle ungkarer er ugifte menn» eller «alle trekanter har tre kanter». Disse vil være sanne fordi det allerede ligger i begrepet ungkar at de er ugifte og menn, eller i begrepet trekant at de har tre kanter. Dette gjør dem til analytiske påstander. Derimot vil påstander som at «alle ungkarer bor alene» eller «alle trekanter er blå» være syntetiske påstander.

Hovedteorier

Vi har gjerne seks hovedteorier om sannhet:

  1. Korrespondanseteori
  2. Koherensteori
  3. Pragmatisk teori
  4. Fenomenologisk teori
  5. Deflasjonisme
  6. Identitetsteori

Korrespondanseteori

Aristoteles gir tidlig uttrykk for en variant av korrespondanseteori om sannhet.

.
Lisens: fri
Bertrand Russell, 1950
Bertrand Russell forsvarte en korrespondanseteori om sannhet kalt logisk atomisme.
Av /Getty Images.

Ifølge korrespondanseteorien om sannhet, så er en påstand eller en tanke sann fordi den korresponderer med (er i samsvar med) de virkelige forhold. Den greske filosofen Aristoteles (384–322 fvt.) definerte eksempelvis sannhet som tankens overensstemmelse med tingen på denne måten. Ifølge teorien er det med andre ord noe i verden som samsvarer med en påstand eller tanke, og som er det som gjør den sann.

Korrespondanseteori må da gjøre rede for både hva det er som sanne tanker og påstander korrsponderer med og hva det vil si å korrespondere.

Når det gjelder det første så har mange filosofer påstått at det sannhet korresponderer med er et faktum eller et faktisk forhold. Det gjør at man i sin tur også må gjøre rede for hva et faktum er. Ofte kommer en teori i problemer her, fordi man også gjerne sier at et faktum er en sann påstand. Sier man det ender man fort opp med en sirkelslutning der ordet sannhet eller sant brukes for å definere sannhet. Dersom man ikke gjør det på denne måten, vil man måtte gjøre rede for hva et faktum er uten å ta i bruk begrepet sant eller sannhet.

Den tyske filosofen Ludwig Wittgenstein forsøkte noe slikt da han definerte verden som en samling fakta i sitt tidlige hovedverk Tractatus Logico-Philosophicus. De såkalte logiske atomistene, med den britiske filosofen Bertrand Russell i spissen, forsvarte lenge et slikt syn på sannhet.

Det andre problemet er å gjøre mer rede for relasjonen mellom tanke og virkelighet. Hva vil det egentlig si at en tanke korresponderer med virkeligheten?

Et siste problem er at korrespondanseteorien får et såkalt regress-problem, men siden dette gjelder mer generelt for flere sannhetsteorier behandles dette for seg senere i artikkelen.

Koherensteori

Ifølge koherensteorien om sannhet, så er en påstand eller tanke sann i kraft av at den er koherent med (er forenelig med) et system av andre tanker eller påstander som antas å være sanne. Teorien påstår med andre ord at sanne påstander er de som inngår i et nettverk av andre gjensidig forenelige påstander og tanker.

Forskjellen mellom denne teorien og korrespondanseteori er derfor at koherensteorien ikke trenger å forholde seg til en ytre virkelighet av fakta for å si om noe er sant eller ikke: alt den trenger er et koherent nettverk av tanker og påstander.

I nyere tid har ulike former for koherensteori overtatt mye av hegemoniet til korrespondanseteorien. Ofte har man uklare skillelinjer mellom en slik koherensteori om sannhet og med koherensmodeller for kunnskap og begrunnelse.

Den logiske positivisten Otto Neurath forsvarte en variant av koherensteori. Han sammenlignet teorien med å være ombord på en flåte som ikke kan gå i havn for å gjøre reparasjoner eller utbedringer. På en slik flåte må man ta i bruk det man har av materiale. På samme måte hevdet Neurath at vi ikke kan håpe på å finne samsvar mellom våre tanker og en ytre virkelighet som så gir oss et faktum eller en fasit, slik korrespondanseteorien tenker, men at vi heller må forholde oss til våre andre tanker og påstander, og jobbe med å gjøre dette nettverket så koherent og helhetlig som mulig.

Innvendingene mot koherensteori er gjerne at den sliter med å definere hva det vil si at nettverket er koherent. Dette kunne vært gjort ved hjelp av begrepet konsistens, men siden det igjen defineres ved hjelp av sannhet så ville man også her havne i en sirkelslutning.

En annen utfordring har vært at det alltid kan gis mer enn ett koherent system for å beskrive virkeligheten. Den såkalte Quine-Duhem-tesen, etter filosofen W.V.O. Quine og Pierre Duhem, tilsier at dette alltid er mulig uansett hvor mye data og empiri man samler inn. Så lenge disse koherente systemene ikke er forenelige med hverandre igjen, vil det si at koherensteorien blir forenelig med at det kan gis flere ulike sannheter om samme virkelighet.

Sist, men ikke minst, sliter koherensteorien med samme type regress-problem som korrespondanseteorien (se under).

Pragmatisk teori

William James
William James var forkjemper for pragmatisme også på sannhetens område.
William James
Av /MS Am 1092 (1185), Houghton Library, Harvard University.
John Dewey, 1935
John Dewey var en av 1900-tallets mest innflytelsesrike pedagoger og filosofer, og forsvarte en radikal versjon av pragmatisme om sannhet.
John Dewey, 1935
Av /Getty Images.

Den pragmatiske sannhetsteorien springer ut av den pragmatiske skoleretningen, formet av amerikanske tenkere som Charles Sanders Pierce, William James og John Dewey. Ifølge en slik teori er sannhet noe som vil vise seg som nyttig, brukbar eller fruktbar for menneskelig praksis eller for vitenskapen. Ideen her er at forskjellen mellom sant og usant vil vise seg ved at man med sannhet har bedre mulighet for å lykkes med sine handlinger. Det er derfor en praksis- og handlingsorientert teori, som ser sannhet som noe som må vise seg i praksis.

Teorien har ikke nødvendigvis samme regress-problematikk som de to andre teoriene. Den vil kanskje slite med å definere seg selv som sann, siden det er uklart om dens egen sannhet vil vise seg i praksis.

Et annet problem er at det ofte kan være usanne tanker og påstander som også er nyttige, eller at sanne tanker og påstander kan være direkte kontraproduktive. Det er uklart hvordan disse fenomenene kan forklares med en pragmatisk modell.

På samme måte som med koherentisme-modellen, så vil det være flere ulike system av oppfatninger som kan være like produktive og nyttige. Følgelig vil den pragmatiske teorien støte på samme problem som koherentisme-modellen.

Fenomenologisk teori

Martin Heidegger

Martin Heidegger forsøkte å kaste nytt lys over sannhet gjennom det greske begrepet aletheia, som betegner enlysning eller en åpning.

Martin Heidegger
Av /Getty Images.

De fenomenologiske sannhetsteoriene, også kalt hermeneutiske sannhetsteorier, er gjerne en samlebetegnelse for flere ulike modeller for sannhet som hører til såkalt kontinental filosofi, særlig knyttet til filosofer som Martin Heidegger eller Hans-Georg Gadamer.

Heidegger trakk særlig frem det greske begrepet aletheia og hevdet at dette begrepet kunne belyse sannhet som en slags lysning eller åpning i alt det som er. Det er gjerne vrient å koble disse fenomenologiske teoriene til de andre sannhetsteoriene, da disse gjerne har blitt diskutert innenfor den analytiske filosofien og med få koblinger til de fenomenologiske diskusjonene.

Deflasjonisme og identitetsteori

I nyere tid har flere filosofer, så som Paul Boghossian, utviklet såkalte deflasjonistiske modeller av sannhet. Ifølge disse teoriene er sannhet kun å regne som en slags logisk markør for hvilke påstander man kan ta utgangspunkt i og ikke, snarere enn noe som betegner en egenskap eller relasjon ved sanne påstander og tanker. I motsetning til andre sannhetsteorier tenker deflasjonister derfor at det ikke finnes noe interessant å si om hva sannhet er gjennom en definisjon, annet enn å gjøre rede for hvordan begrepet oppfører seg som logisk operator i språket.

Ulike deflasjonister vil være uenige seg imellom i redegjørelsen av sannhet som begrep i språket, men ofte tas det utgangspunkt i logikeren Alfred Tarskis såkalte T-skjema eller ekvivalens-skjema, som sier at «'P er sant' hvis og bare hvis P». Ifølge deflasjonister viser dette skjemaet at sannhet kun er en logisk operator som viser at en gitt påstand kan brukes videre i logiske operasjoner. Å si at 'P er sann' er med andre ord det samme som å si påstanden P selv. For eksempel sier man ikke noe særlig mer ved å si «'Snøen er hvit' er sant» enn bare å si simpelthen «Snøen er hvit». Deflasjonistene hevder så videre at dette skjemaet er alt vi kan si om sannhet.

En rekke tekniske og språkfilosofiske utfordringer har likevel heftet ved de deflasjonistiske teoriene, blant annet fordi man ved å gjøre dette grepet for sannhet undergraver muligheten for å bruke Tarskis T-skjema som basis for semantisk meningsteori, slik som blant annet filosofen Donald Davidson tok til orde for.

Primitivisme

Ludwig Wittgenstein
Ludwig Wittgenstein har hatt enorm betydning for moderne filosofi og har forsvart flere ulike sannhetsteorier, blant annet korrespondanseteori, men etterhvert gikk han over til en form for primitivisme.

Enkelte filosofer, så som Gottlob Frege og Ludwig Wittgenstein, har hevdet at sannhet er et primitivt begrep og derfor noe som ikke kan analyseres eller gjøres nærmere rede for. Snarere er sannhet et begrep som må forutsettes i enhver redegjørelse. Sannhetsteoriene som forsøker å definere og belyse sannhet ytterligere har derfor misforstått begrepets status som primitiv.

Primitivisme kan i mange henseender kombineres med deflasjonisme og identitetsteori, men man må ikke se disse i sammenheng.

Regressproblemet

Sannhet har ofte vært belemret med flere såkalte regressproblemer. En evig regress oppstår eksempelvis med både korrespondanseteori og koherensteori siden de påkaller en korrespondanse med et faktum eller samsvar med et koherent nettverk for at en påstand skal være sann. Dersom dette kreves for å gjøre påstanden sann, må man videre kunne spørre seg om hva som gjør alt i forklaringen sant. Her må man igjen ty til et faktum eller et nettverk og da kan man i sin tur etterspørre hva det er som gjør dette igjen sant. Da får man det man kaller en uendelig regress: nemlig at det kreves et uendelig antall av faktum eller nettverk bare for å gjøre en enkelt påstand sann. Mange regner dette som absurd.

Et annet mer grunnleggende problem er at sannhetsteorien også må kunne si om seg selv hva det er som gjør den sann. Dersom dette er et faktum eller nettverk utover alle de andre faktaene og nettverkene som gjøre enkeltstående påstander sanne, så havner vi igjen på en uendelig regress som igjen mange finner absurd.

Her kan man merke seg at både primitivisme og deflasjonisme om sannhet ikke får samme typer av regress-problem.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg