Folketrygd og pensjon

Pensjon, periodisk ytelse som en person har krav på etter å ha nådd en viss alder, ved betydelig og varig nedsatt arbeidsevne, eller ved tap av forsørger.Kravet kan grunne seg på lov, arbeidsavtale eller kontrakt. En fullstendig pensjonsordning omfatteralderspensjon, som utbetales fra en nærmere fastsatt pensjonsalder og så lenge pensjonisten lever,uføretrygd som utbetales under hel eller delvis ervervsuførhet inntil retten til alderspensjon inntrer,etterlattepensjon til etterlatt ektefelle ogbarnepensjon til etterlatte barn under en viss alder.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Axel West Pedersen

Institutt for samfunnsforskning

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 95 artikler: