Grunnstønad, stønad i folketrygden til personer som har visse store løpende ekstrautgifter pga. varig sykdom eller funksjonshemming; skal blant annet dekke ekstrautgifter til fordyret kosthold ved diett, slitasje på klær eller sko, nødvendige ekstrautgifter til transport, drift av tekniske hjelpemidler. Stortinget fastsetter de årlige satser for grunnstønad. Laveste sats er kr 8 040 og høyeste sats kr 40 152 (fra 1.1. 2016).