Sykepenger
Arbeidsevnen må være nedsatt med minst 20 prosent for at man skal få sykepenger. Illustrasjonsfoto av bygningsarbeider med ryggsmerter.
Sykepenger
Av /Shutterstock.

Sykepenger er en penger som skal dekke tapt arbeidsinntekt ved sykdom. Rettighetene til sykepenger er fastsatt i kapittel 8 i Lov om folketrygd.

Faktaboks

Også kjent som
sykelønn

Sykepenger ytes til arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og til personer som jevnlig har inntekt av frilansvirksomhet.

Nivå og varighet

Siden 1978 har lønnstakerne hatt rett til full lønn under sykdom. Det betyr at sykepenger utbetales fra første fraværsdag med 100 prosent av inntektsgrunnlaget. Den lovfestede retten til full lønnskompensasjon er begrenset oppad til seks ganger grunnbeløpet (G). Arbeidsgiver kan likevel frivillig eller som følge av tariffavtale gi full dekning for sine ansatte også for lønnsinntekter over 6 G.

De første 16 kalenderdager av hver sykmeldingsperiode ytes sykepengene av arbeidsgiver. Arbeidsgivere kan fritas for denne plikten for personer med hyppige fravær grunnet kronisk sykdom (folketrygdloven 8-20). Fra og med den 17. fraværsdagen dekkes arbeidergivers utgifter av folketrygden.

Selvstendig næringsdrivende har i utgangpunktet bare rett til sykepenger tilsvarende 65 prosent av pensjonsgivende inntekt fra 17. sykefraværsdag. Frilansere har i likhet med lønnstakere rett til 100 prosent lønnskompensasjon, men bare fra 17. fraværsdag.

Sykepenger utbetales i maksimum ett år. Det gjelder også selv om vedkommende bare har vært delvis sykmeldt. Har personen hatt flere stønadsperioder med mindre enn seks måneders arbeidsperioder mellom dem, blir disse lagt sammen. En får ikke sykepenger i ferier, men i henhold til ferieloven er det mulig å få utsatt ferien på visse vilkår.

Vilkår

Arbeidstakere må ha vært i arbeid minst fire uker sammenhengende umiddelbart før arbeidsuførheten inntreffer og sykepengegrunnlaget må utgjøre minst 50 % av grunnbeløpet for at folketrygden skal yte sykepenger.

Det er et vilkår for å få sykepenger at man er helt eller delvis arbeidsufør på grunn av sykdom, eller forhindret fra å arbeide på grunn av behandling. Arbeidsevnen må være nedsatt med minst 20 prosent. Er arbeidsevnen nedsatt med mindre enn 100 prosent og den sykemeldte kan jobbe redusert tid, blir sykepengene gradert tilsvarende (graderte sykepenger). Arbeidsuførhet som skyldes sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer, gir ikke rett til sykepenger.

Arbeidstakere kan som hovedregel være fraværende i inntil tre dager på grunnlag av egenmelding, inntil fire ganger i året. Fravær ut over tre dager må dokumenteres med legeerklæring, også kalt sykemelding. Ansatte ivirksomheter som er tilsluttet IA-avtalen har en utvidet rett til egenmelding.

Rett til sykepenger opphører helt fra fylte 70 år, mens det gjelder en begrenset rett for yrkesaktive mellom 67 og 70 år. Yrkesaktive mellom 67 og 70 år kan få sykepenger i inntil 60 dager.

Tilleggsforsikring

Selvstendig næringsdrivende har anledning til å tegne en frivillig tilleggsforsikring i folketrygden som kan omfatte

  • sykepenger med 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag dag eller
  • sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag eller
  • sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

Premiene for de ulike tilleggsforsikringene fastsettes slik at ordningen skal være selvfinansierende.

Aktivitetskrav og oppfølging

Det er et offisielt mål å få sykemeldte tilbake til arbeid så raskt som mulig og å utnytte deres eventuelle restarbeidsevne. Sykemeldte har under hele fraværet plikt til å prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet hvis det er mulig.

Arbeidsgiver har på sin side plikt til å legge til rette for at den sykemeldte kan komme helt eller delvis tilbake i arbeid så raskt som mulig. Arbeidsgivere plikter å utarbeide en oppfølgningsplan innen fire ukers sykemelding og innkalle den sykemeldte og eventuelt legen som har utstedt sykemeldingen til et dialogmøte innen syv uker. I utgangspunktet har den sykemeldte plikt til å delta i arbeidsrelatert aktivitet etter åtte ukers sykemelding, og gradert sykemelding skal vurderes som et hovedalternativ, med mindre legen vurderer dette som medisinsk utilrådelig. Nav skal innkalle til et nytt dialogmøte hvis sykefraværet strekker seg ut over 26 uker.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg