Sykepenger, kontantytelse som skal dekke tapt arbeidsinntekt ved sykdom, se folketrygden.

Sykepenger ytes til arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende og til personer som jevnlig har inntekt av frilansvirksomhet.  Arbeidstakere må ha vært i arbeid minst fire uker sammenhengende og sykepengegrunnlaget må utgjøre minst 50 % av grunnbeløpet for at folketrygden skal yte sykepenger.

Det er et vilkår for å få sykepenger at man er helt arbeidsufør på grunn av sykdom, eller forhindret fra å arbeide på grunn av behandling. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer, gir ikke rett til sykepenger.

Arbeidstakere kan som hovedregel være fraværende i inntil tre dager på grunnlag av egenmelding, inntil fire ganger i året. Arbeidsuførhet ut over tre dager må dokumenteres med legeerklæring. For ansatte i IA-virksomheter gjelder andre regler.

Sykepenger utbetales i maksimum ett år, selv om vedkommende bare har vært delvis sykmeldt. Har personen hatt flere stønadsperioder med mindre enn seks måneders arbeidsperioder mellom dem, blir disse lagt sammen. En får ikke sykepenger i ferier, men i henhold til ferieloven er det mulig å få utsatt ferien på visse vilkår.

Sykepenger utbetales fra første fraværsdag med 100 prosent av inntektsgrunnlaget, likevel begrenset oppad til seks ganger grunnbeløpet, med mindre arbeidsgiver yter mer. De første 16 dager av hver sykmeldingsperiode ytes sykepengene av arbeidsgiver. Arbeidsgivere kan fritas for denne plikten for personer med hyppige fravær grunnet kronisk sykdom (folketrygdloven 8-20).

Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger tilsvarende 65 % av pensjonsgivende inntekt fra 17. sykefraværsdag. Det er adgang til å tegne tilleggstrygd som kan omfatte

  • sykepenger med 65 % av sykepengegrunnlaget fra første sykedag dag eller
  • sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag eller
  • sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget fra første sykedag.

Frilansere har 100 % sykepengedekning fra 17. fraværsdag.

Personer mellom 67 og 70 år som mottar alderspensjon, kan få sykepenger i inntil 60 dager (90 dager hvis gradert alderspensjon).

Det er innført ulike ordninger for å få pasienter tilbake til arbeid så fort som mulig, som avventende sykmelding og økt bruk av gradert sykmelding (fra 20 % og oppover). Folketrygden kan også yte tilskudd til reise til og fra arbeidet som alternativ til sykepenger.

Arbeidsgivere plikter å utarbeide en oppfølgningsplan innen fire ukers sykmelding og innkalle den sykmeldte og eventuelt sykmelder til et dialogmøte I innen syv uker. I utgangspunktet har den sykmeldte plikt til å delta i arbeidsrelatert aktivitet etter åtte ukers sykmelding, med mindre legen vurderer dette som medisinsk utilrådelig. Nav skal innkalle til dialogmøte II hvis sykefraværet strekker seg ut over 26 uker.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.