Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon er en ytelse fra folketrygden som gis til en person som har vært yrkesaktiv, eller mottatt en ytelse som kan likestilles med pensjonsgivende inntekt, i minst seks av de siste ti månedene før permisjonsstart.

For å motta foreldrepenger stilles det også krav til at den samlede pensjonsgivende inntekten til stønadsmottakeren må overstige halve grunnbeløpet, G, på årsbasis.

Foreldrepenger ble tidligere kalt fødselspenger (barselspenger) og adopsjonspenger. De beregnes etter samme regler som for sykepenger.

Formålet med foreldrepenger er at inntekten skal sikres ved fødsel eller ved omsorgsovertakelse i forbindelse med adopsjon for barn under 15 år.

Foreldrepengeperioden for barn født 1. juli 2014 eller senere, er på totalt 49 uker ved valgt 100 prosent dekningsgrad, og på totalt 59 uker ved 80 prosent dekningsgrad. Ved flerbarnsfødsel blir foreldrepengepermisjonen utvidet med fem uker ved valgt 100 prosent dekningsgrad, og ytterligere syv uker ved 80 prosent dekningsgrad per barn.

Det er i dag en tredeling av foreldrepengeperioden hvorav mødrekvoten og fedrekvoten begge er på ti uker, og i tillegg er det en fellesperiode som kan deles fritt mellom foreldrene. Foreldrepengene ble utvidet med to nye uker i 2013.

Foreldrepengepermisjonen starter tre uker før termindato. De seks første ukene etter fødsel er forbeholdt moren og er således en del av mødrekvoten. De resterende fire ukene av mødrekvoten kan tas ut ved et senere tidspunkt, men må tas ut innen barnet har fylt tre år.

Far kan starte sitt uttak fra og med sjuende uke etter fødsel. Det er kun i de tilfeller hvor mor på grunn av sykdom er ute av stand til å ta seg av barnet alene, eller far har aleneomsorg for barnet, at fars permisjon kan starte før sjuende uke etter fødsel.

I de tilfeller hvor kun far har opptjent seg rett til foreldrepenger, stilles det krav til mors aktivitet ved fars uttak av foreldrepenger, jf. folketrygdloven § 14-14.

Foreldrepengene kan utsettes dersom vilkårene i folketrygdlovens § 14-11 er oppfylt, og kan dermed utsettes med lovbestemt ferie inntil 21 stønadsdager. Foreldrepenger kan også utsettes ved heltidsarbeid, dersom det foreligger en særskilt legeerklæring som viser at stønadsmottakeren på grunn av sykdom eller skade er helt ute av stand til å ta seg av barnet alene, eller ved at stønadsmottakeren eller barnet er innlagt i helseinstitusjon.

Foreldrepengene kan kombineres med deltidsarbeid i en og samme periode ved at foreldrepengene som mottas utgjør differansen mellom en 100 prosent stilling, og mottakers stillingsprosent i perioden, jf. folketrygdloven § 14-16. Dette kalles gradert uttak av foreldrepengene, og kan med unntak av perioden som kun er forbeholdt moren, tas ut når som helst i foreldrepengeperioden.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.