Tidsbegrenset uførestønad, tidligere ytelse fra folketrygden til personer som oppfylte vilkår for uførepensjon, men hvor det etter en helhetsvurdering ble funnet at det ikke var usannsynlig at inntektsevnen kunne bedres på sikt. Ytelsen ble innført i 2004, men opphevet i 2010. Mottakere av tidsbegrenset uførestønad per 1. mars 2010 ble overført til arbeidsavklaringspenger.