Faktaboks

Woldemar Løvendal

friherre (baron) Ulrik Frederik Woldemar Løvendal

Født
25. september 1660
Død
24. juni 1740, Dresden
Virke
embetsmann og offiser
Familie

Sønn av stattholder og kommanderende general grev Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704) og Sophia Urne (ca. 1629-1714).

Halvbror til grev Ferdinand Anton lensgreve Danneskiold Laurvig (1688–1754) og kommanderende general Wilhelm de Ulrichsdal (1692-1765).

Nevø til kommanderende general Caspar Herman Hausmann (1653-1718).

Morfar til kommanderende general Waldemar Herman von Schmettow (1719-1785).

Woldemar Løvendal
Coning, Jacob

Jacob Coning. Akershus slott. Maleri fra 1699.

Coning, Jacob
Av /※.

Woldemar Løvendal var en dansk embetsmann og offiser. Han oppholdt seg kun korte perioder i Norge, men spilte en viktig rolle i ledelsen av landet under Den store nordiske krig.

Løvendal var sønn av stattholder i Norge, grev Ulrik Frederik Gyldenløve, i dennes første, hemmelige og ikke-godkjente ekteskap med Sophie Urne. Han var dermed barnebarn av kong Frederik 3.

Han tjenestegjorde sin ungdom i den nederlandske hæren og kjempet blant annet mot osmanerne ved Wien i 1683, før han trådte inn i dansk-norske tjeneste som offiser. Han oppholdt seg i Norge flere ganger mellom 1678 og 1684, før han ble overflyttet til Holstein. I 1705 gikk han i sachsisk tjeneste som minister, før han vendte tilbake til Norge som stattholder og kommanderende general i årene 1710–1712. Han var en av få personer som hadde en slik mektig dobbeltstilling i Norge i dansketida.

Løvendal vendte i 1712 tilbake til Sachsen, hvor han ble livet ut og var embetsmann i kong August 2. den sterkes tjeneste

Ungdom

Woldemar Løvendal og hans tvillingbror Carl ble født i 1660 i Danmark. Foreldrene var kongens uekte sønn, grev Ulrik Frederik Gyldenløve, og den danske adelskvinnen Sophie Jørgensdatter Urne, som hadde giftet seg i hemmelighet året før. Ekteskapet ble aldri godkjent, og Gyldenløve giftet seg allerede i samme år med en annen kvinne.

Tvillingene vokste opp i Nederland. Woldemar Løvendal besøkte i 1677 sin far i Norge under siste fase av Gyldenløvefeiden.

Carl Løvendal

Portrett av Ulrik Frederik Gyldenløve
Portrett av Løvendal-tvillingens far Ulrik Frederik Gyldenløve malt på den tiden de ble født av den tyske maleren Wolfgang Heimbach, 1661. Tilhører portrettsamlingen på Fredriksborg slott i Danmark.

Tvillingbroren, friherre Carl Løvendal, ble fra barndommen forberedt for en sjømilitær karriere. Etter 1683 oppholdt han seg i Amsterdam, Hamburg og London for å lære sjømannskap. Det ble ikke særlig resultater av det, men han pådro seg betydelig gjeld, til sin fars irritasjon. I 1684 var han i Danmark, men måtte forlate landet på grunn av en ukjent skandale. Til sist gikk han i Det (danske) ostindiske kompanis tjeneste, i en eskadre som i 1689 seilte på tokt til de dansk-norske koloniene i India. Under toktet begikk Carl Løvendal selvmord da hans skip Den flyende ulv lå til ankers utenfor den portugisiske øya São Tomé i Guineabukta. Det skjedde med med hans egen kårde, på hans 29-årsdag.

Offiserskarriere

I 1679 gikk Løvendal inn i den nederlandske hæren som offiser i et garderegiment. I 1682 ble brødrene opphøyet til danske friherrer og gitt navnet Løvendal av sin halv-onkel kong Kristian 5 (før dette hadde de kalt seg Uldrichsøn). Året etter, i 1683, var Woldemar Løvendals regiment del av unnsettingshæren som ble sendt til Wien, da byen ble beleiret av Det osmanske riket. Beleiringen ble avbrutt og osmanene trakk seg tilbake. Senere deltok han med heder i kamper i Østerrike og Ungarn.

Dansk adelsmann og offiser

Løvendal vendte i 1683 tilbake til Danmark-Norge og ble nå utnevnt til oberst i den norske hæren og fikk kommandoen over en egen avdeling, Løvendals Regiment Dragoner. I Norge var hans far stattholder og militær øverstkommanderende. Allerede året etter ble Løvendals regiment sendt til Holstein, hvor det og Løvendal lå i garnison i de neste 21 årene.

Før Woldemar Løvendal i 1697 skulle gifte seg for første gang, erklærte kongen ham for å være en ektefødt dansk adelsmann, mot at han frasa seg arveretten etter sin far og eventuelle krav på Larvik grevskap. I 1692, under Niårskrigen, fikk han permisjon for å kunne delta som observatør i den franske hærens felttog i Flandern.

I 1700 deltok Løvendal med regimentet sitt under krigen i 1700 i Holstein. Etter krigsslutt ble han utnevnt til generalmajor i kavaleriet og fritatt for sin regimentskommandoen. Etter å ha søkt om det flere ganger, fikk han i 1705 avskjed fra dansk-norsk militærtjeneste. Han flyttet til Hamburg, hvor han begynte med rederi- og bankvirksomhet. Han la seg nå opp en større formue og skal ha blitt ansett som et finansgeni.

Første periode i Sachsen

August 2. den sterke
August 2. den sterke
Av /Statens porträttsamling, Stockholm 𝒲.

Løvendals gode rykte og familiekontakter førte i 1707 til at August 2. den sterke, kurfyrste av Sachsen og konge av Polen, utnevnte ham til geheimeråd, samt kammerpresident, overbergverksdirektør og «direktør for finansene» i Sachsen. Altså en slags kombinert innenriks-, bergverks- og finansminister.

Han flyttet til hovedstaten Dresden og skal ha utført sine oppgaver med dyktighet.

Tiden i Norge 1710–1712

Danmark-Norge var fra 1709 involvert i elleveårskrigen (del av Den store nordiske krig) mot Sverige, innledningsvis med liten suksess. Blant annet ble den norske hærens innsats kritisert da den ikke som planlagt klarte å invadere Sverige for å støtte den, etter hvert mislykkede, danske invasjonen av Skåne i 1709–1710. Årsaken var dårlig ledelse og forsyningsproblemer.

Militært og sivilt lederskap

For å bøte på de militære ledelsesproblemene i Norge, og for å styrke det sivile styret av Norge, fikk kong Frederik 4. av Danmark-Norge sommeren 1710 en motvillige tillatelse av sin alliansepartner i krigen mot Sverige, August 2., til at Woldemar Løvendal fikk reise til Norge for å overta kommandoen der for varigheten av ett felttog, og ikke lengre.

Nå ble Løvendal utnevnt som «General en chef over Militien» i Norge, i tillegg til å skulle føre «general directionen over civil Etaten». Det i praksis si at han ble både kommanderende general og stattholder. Han var den første stattholder etter sin far som kombinerte disse to posisjonene i Norge. Det danske styret under eneveldet var ellers redd for å gjøre dette, for å unngå maktkonsentrasjon hos enkeltaktører i bilandet Norge, med påfølgende fare for separatisme. Hvis det ble gjort, var det som oftest i krigs- og krisetider, og den som ble gitt slikt makt, var en person med nær familietilknytning til kongehuset. Begge deler var tilfelle nå i 1710.

Opprusting og maktkonstrasjon

Den norske hæren besto lenge mest av utskrevne soldater fra bygdene, og var mest av alt en bondehær. Illustrasjonen viser norske soldater i 1697, fra fire forskjellige avdelinger. Fra venstre mot høyre: Smålenske, Opplandske, Vesterlenske og Akershusiske nasjonale infanteriregimenter.
.

Løvendal ankom Christiania 26. juli 1710. Han satte straks i gang et omfattende program for å ruste opp den norske hæren og sette den i kampdyktig stand. Han satte også i gang tiltak for bedre de offentlige finansene. Viktig her var en økt innsats mot korrupsjon i embetsverket. Løvendal beordrer inspeksjon av embetsmenn og deres kasser, blant annet ved å sende ut egne kassekontrollører. Dette førte til at en rekke embetsmenn ble avsatt og tiltalt. Flere av dem hadde posisjoner i den militære magasin- og forsyningstjenesten eller i styret av offentlige kasser.

Et annet tegn på konsentrasjonen av makt i Løvendals hender, var at han også var formann i den nyopprettede Krigskassedeputasjonen, en kommisjon som overtok Rentekammeret i Københavns myndighet til å assignere og utbetale norske inntekter. Årsaken var den usikre postforbindelsen med Danmark over Nordsjøen under den første fasen av elleveårskrigen. Det var nødvendig å raskt kunne disponere større summer til militære formål i Norge under den pågående krigen mot Sverige. Slike særnorske organer var regjeringen i København som regel ganske skeptisk til.

Felttoget 1711

Paa kanoner og pokaler
I juli 1714 støtte fregatten «Løvendals Galley» ved Lindesnes på en dobbelt så stor svensk fregatt, «De Olbing Galley». Kaptein var Peter Tordenskjold, som heller gikk til angrep enn å prøve å rømme. Fregatten var bygd i Langesund i 1712 og kalt opp etter Tordenskjolds beskytter baron Woldemar Løvendal.

Sommeren 1711 var tilstanden i den norske hæren såpass god at Løvendal iverksatte det som var ett av hans hovedoppdrag: Å foreta en norsk felttog inn i Sverige for å avlaste den danske hæren, som på dette tidspunktet kjempet mot svenskene i Nord-Tyskland. Et norsk innfall ville binde svenske styrker og forhindre at de ble sendt til fronten i sør. Det ville også presse Sveriges ressursmessig. Det var også et poeng å sørge for at dette felttoget, med dens påfølgende ødeleggelser, foregikk på svensk og ikke norsk grunn.

Den 21. august 1711 krysset en norske hær på 9600 mann under ledelse av Løvendal den svenske grensen ved Svinesund og invaderte Båhuslen. De svenske forsvarerne trakk seg tilbake og unngikk kamp. Langs kysten ble hæren fulgt av en større skjærgårdsflotilje. Senere på høsten nådde styrken frem til Uddevalla, før de slo leir. Hæren samlet inn store mengder penger og forsyninger i brannskatt, men på grunn årstiden og forsyningsproblemer ble det nå besluttet å vende tilbake til Norge. Det skapte også problemer at fire skip ble sendt bort fra dekningsstyrken til sjøs og til Østersjøen. Den 17. september passerte de siste norske soldaten flytebroa som var blitt lagt over Svinesund, som så ble ødelagt. Felttoget var en begrenset suksess; det bandt store svenske styrker før de måtte trekke seg tilbake, men nordmennene klarte ikke å få noen større militære seire over fienden eller true Göteborg. Løvendal sa seg fornøyd med at den norske hæren hadde levd på svensk bekostning i to måneder og samtidig skaffet seg nyttig erfaring. Han ønsket å foreta en ny invasjon neste sommer. Den norske hæren hadde ingen tap i kamp, men hadde mistet en del soldater som følge av sykdom og desersjon.

Løvendal var i hele 1711 også involvert i grenseforsvaret av Norge. Han ledet dessuten sjøkrigen i norske farvann, hvor det foregikk en livlig kamp om herredømmet i Skagerak og Nordsjøen, utkjempet av de svenske og dansk-norske flåtene, assistert av kapere. I denne funksjonen var han en viktig støttespiller i Peter Tordenskiolds tidlige karriere. Det var viktig for Løvendal å opprettholde sjøforbindelsen mellom Norge og Jylland og å beskytte norsk sjøbåren handel.

Avgang

I april 1712 deltok Løvendal på et krigsråd i Kolding i Danmark. Han fikk da beskjed om at overhoffmarskalken i Sachsen var død, og at kong August hadde gitt ham denne stillingen, i tillegg de andre han hadde i Sachsen. Innledningsvis ville ikke kong Frederik 4. tillate dette, da han ønsket at Løvendal skulle lede en ny invasjon av Sverige, men da planene om dette ble oppgitt, så fikk Løvendal i august 1712 tillatelse til å fratre sine norske stillinger. Som stattholder ble han erstattet av Claus Henrik Vieregg, og som kommanderende general av sin onkel Caspar Herman Hausmann.

Tilbake til Sachsen

Dresden

Dresden malt av den italienske bylandskapsmaleren Bernardo Bellotto i 1760-årene. Byen var et kultursentrum med en rekke vakre historiske bygninger. Broen over Elben er Augustusbrücke, bak den sees kuppelen på Frauenkirche, til høyre den katolske Hofkirche. Begge disse kirkene ble ødelagt under bombingen i 1945, men er senere restaurert.

Av /KF-arkiv.

Tilbake i Dresden overtok han sine gamle stillinger som ansvarlig for innenriks-, bergverks- og finansadministrasjonen i kurfyrstedømmet Sachsen, men nå med tillegg av også være hoffsjef.

Eiendommer

Schloss Elsterwerda
Elsterwerda slott i Brandenburg sør for Berlin (inntil 1815 i kurfyrstedømmet Sachsen), Eid av Woldemar Løvendal 1707-1727.

Løvendal bygde i tiden i Sachsen opp en større formue, med utgangspunkt i gaver fra sin far og inntektene han selv skaffet seg som forretningsmann I Hamburg. Men han skal ha hatt et betydelig forbruk, og formuen gikk etter hvert tapt.

Allerede i 1708 hadde han kjøpt godset Elsterwerda i Oberlausitz, hvor han bygde et slott som ble han hovedresidens. Dette ble han tvunget til å selge på grunn av pengeproblemer i 1727. Senere kjøpte han flere gods og eiendommer i Sachsen. Hans hovedsete etter 1727 var godset Mückenberg (nå Brandeburg). Her anla han dessuten jernverket Lauchhammer, som ble drevet av hans andre kone Benedicte Margrethe Løvendal. Dette verket kom å spille en viktig rolle i tidlig saksisk industrihistorie.

Senere liv og død

Etter tilbakekomsten i 1712 var Løvendal dypt involvert i styret av Sachsen. I 1719 ble han fritatt fra kammerpresidentstillingen og ansvaret for innenrikssaker. Resten av sine tidligere oppgaver beholdt han til sin død.

Løvendal døde 24. juni 1740 av hjerteslag i Dresden. Han ble begravet i sognekirken ved Mückenberg.

Vurdering i ettertiden

Militærhistorikeren Johannes Schiøtz mente at utnevnelsen av Løvendal var nødvendig, og at han var rett mann for stillingen. Det skyldtes både hans erfaring som både sivil og militær administrator, og den store velviljen han møtte som sønn av den populære Ulrik Frederik Gyldenløve. Schiøtz omtaler Løvendal som «en vel utrustet og begavet mann med betydelige og omfattende kunnskaper». Videre blir han beskrevet som en arbeidsom og ansvarsglad mann som hadde arvet sin fars evne til å vinne folk. Han fikk vide fullmakter, og hadde evnen til å ta klare beslutninger, noe som det hadde skortet på hos hans forgjengere. Som en enslig kritikk trakk Schiøtz også frem at Løvendal hadde en tilbøyelighet til å treffe beslutninger «uten på forhånd å ha brakt på det rene om eller når de kunne bli effektuert».

Andre historikere har i oversiktsverk om Norges historie ikke vært like opptatt av Løvendal og hans relativt korte periode som norsk stattholder. De fleste bemerket, som Knut Mykland, at utnevningen av ham var et bemerkelsesverdig, siden det samlet sivil og militær makt på en hånd, og at med ham var det kommet en ny og drivende kraft til landet. De påpeker også at innfallet i Sverige fikk begrenset betydning, utover å binde svenske styrker og å sørge for at den norske hæren levde av svensk land i to måneders tid. Et delvis unntak er Sølvi Sogner, som kalt felttoget for et «lite og resultatløst» innfall.

Familie

Løvendal var gift to ganger, og fikk til sammen 10 barn.

Ektefeller

Byste freifra Löwendal
Byste av Woldemar Løvendals hustru Benedicta Margareta Løvendal på det tidligere jernverket Lauchhammer, som hun bestyrte.
Av .
Lisens: Gnu FDL

Hans første ekteskap var i 1687 med Dorothea Margrethe Brockdorff (1672–1706), datter av svensk oberst Cai Bertram Brockdorff og Hedwig Rantzau. Hun var kusinen til grevinne Anna Constance von Cosell, kong August 2. mektige elskerinne. Noe som hjalp Løvendal inn i dennes tjeneste i 1705.

Andre gang, ble han i 1709 gift med Benedicte Margrethe Rantzau (1683–1776), datter godseieren og embetsmannen Cai Rantzau og Catharina Margrethe Blome. Begge hustruene tilhørte gamle dansk-holsteinske adelsslekter.

Barn

Riksgreve Løvendal
Woldemar Løvendals sønn riksgreve og marskalk Waldemar von Löwendal (1700-1755).
Av .

I første ekteskap fikk Løvendal seks barn og i det andre fire. Hans eldste sønn var kammerherre Ulrich Friedrich von Löwendal (1694-1754). Denne forårsaket en rekke skandaler, som blant annet medførte en lengre perioder som festningsfange i Sachsen. Han endte til slutt opp i Frankrike, hvor han konverterte til katolisismen og gikk inn i kirken. Her var han kjent som «l'abeé Lowendal» (abbeden Løvendal). Datteren Hedvig von Löwendal (1695–1725) ble gift med en prøyssisk adelsmann og var blant annet mor til riksgreve Waldemar Hermann von Schmettow (1719–1785), som var kommanderende general i Norge i årene 1764–1767.

Mest kjent av Woldemar Løvendals barn er likevel sønnen riksgreve Ulrich Friderich Woldemar von Löwendal (1700–1755). Etter en lengre karriere som offiser i østerriksk, dansk og så i saksisk tjeneste, hvor han endte opp som feltmarskalk, gikk han i 1736 i russisk tjeneste. Löwendal deltok i krigen mot Det osmanske riket og var fra 1740 til 1743 generalguvernør i Estland. Fra 1744 tjenestegjorde han i den franske hæren, og han utmerket seg som hærfører under østerrikske arvefølgekrig. Etter å ha inntatt festningsbyene Gent i 1745 og Bergen-op-Zoom i Belgia i 1747, ble han utnevnt til marskalk av Frankrike av kong Ludvig 15. Han var også ved sin død medlem av Académie française og ble som sin bror katolikk. Marskalken ble forfar til slektene Danneskiold-Løvendal og Løvensøn.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Munthe af Morgenstierne, Otto von, "Ulrich Frederik Gyldenløve og hans descendenter (Løvendal, Danneskiold-Løvendal, Løvensøn. Danneskiold-Laurvig)", i Personalhistorisk tidsskrift, 8. r. 2 b. (1923).
  • Mykland, Knut, Gjennom nødsår og krig 1648-1720, b. 7 i Norges historie, Oslo 1988.
  • Daae, Ludvig, «Sorenskriver Mathies Skaanlunds Autobiographi», i Historisk Tidsskrift, 1. r. 3 b. (1875).
  • Schiøtz, Johannes, Elleveårskrigens militære historie, b. 1-3. Oslo 1936-1955.
  • Sogner; Sølvi, Krig og fred. 1660-1780, b. 4 i Aschehougs Norgeshistorie, Oslo 1995.
  • Teige, Ola: «Kassemangel og malversasjon: Straffeforfølgelsene av misligheter i det norske embetsverket under eneveldet», i Historisk tidsskrift, b. 85 (2006).
  • Tuxen, A. "Nogle Oplysninger om Carl friherre af Løvendal, i Personalhistorisk tidsskrift, 3. r. 6 b. (1897).

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg