Faktaboks

Christian 5.
Christian V, Kristian V, Kristian 5.
Født
15. april 1646, Flensborghus i hertugdømmet Slesvig, Danmark (nå Schleswig-Holstein, Tyskland)
Død
25. august 1699, København, Danmark
Begravelsessted
Roskilde domkirke
Virke
Dansk-norsk konge
Familie

Foreldre: Kong Frederik 3. (1606–1670) og dronning Sofie Amalie (1628–1685).

Gift i 1667 med Charlotte Amalie av Hessen-Kassel (1650–1714), datter av landgreve Wilhelm 6. av Hessen-Kassel (1629–1663) og markgrevinne Hedvig Sophie av Brandenburg (1623–1683).

Far til Frederik 4. (1671–1730), Christian Gyldenløve (1674–1703) og Ulrik Christian Gyldenløve (1678–1719).

Christian 5.
Christian 5., malt rundt 1675 av Abraham Wuchters (cirka 1610–1682).
Av .
Christian 5. og Charlotte Amalie
Dobbeltportrett av Christian 5. og dronning Charlotte Amalie.
Av /Oslo Museum.

Christian 5. var dansk-norsk konge i perioden 1670–1699. Han var sønn av Frederik 3. og Sophie Amalie av Braunschweig-Lüneburg. Christian ble valgt til tronfølger i 1650, hyllet i Danmark i 1655 og i Norge i 1656. Han besteg tronen i 1670 som arve- og enevoldskonge, etter at faren hadde innført eneveldet i de to landene ti år tidligere.

Christian 5. var konge i Danmark-Norge i nesten 30 år. Hans regjeringstid var preget av en kraftig utvidelse av militærvesenet og en tilsvarende økning av skattetrykket. Statsstyret ble i stor grad håndtert av kongens ulike rådgivere, mens monarken selv fordrev tiden med jakt og fester.

I 1671 opprettet Christian etter råd fra rikskansleren Peder Griffenfeld, en ny adel av grever og baroner, innstiftet Dannebrogordenen og utstedte en rangforordning. Dette skulle gi eneveldet glans, og fungere som motvekt til den gamle fødselsadelen. Christian var opptatt av å gjenvinne de tapte landområdene gjennom en revansjekrig mot Sverige. Den skånske krig, i Norge kalt Gyldenløvefeiden, i perioden 1675–1679, ble uten resultater. I de siste årene han regjerte, var Christian opptatt av planer om et dansk-saksisk-russisk forbund mot Sverige.

Etter at Griffenfeld ble avsatt i 1675, ville Christian være sin egen førsteminister, men evnet ikke denne oppgaven. Menn som storkansler Frederik Ahlefeldt og Ulrik Fredrik Gyldenløve kom i de følgende årene til å spille en fremtredende rolle. Det var særlig Gyldenløves fortjeneste at viktige reformer ble gjennomført i Norge. Christian 5.s Norske Lov, i tilknytning til Danske Lov av 1683, kom i 1687. Enkelte deler av den er fremdeles gjeldende norsk rett.

Innføringen av sagbruksprivilegiene i 1688 skulle i høy grad fremme utviklingen av et norsk bypatrisiat. Ved salg av krongods og en bondevennlig lovgivning forsøkte man med hell å lette de norske leilendingers overgang til selveiere. Forsvaret ble styrket, særlig ved anlegg av en rekke nye festninger.

I 1667 giftet Christian seg med Charlotte Amalie av Hessen-Kassel. Blant de sju barna han fikk med henne var Frederik 4. Med sin elskerinne Sophie Amalie Moth, grevinne av Samsøe, hadde han fem barn (se Danneskiold, Christian Gyldenløve).

Bakgrunn og utdannelse

Christian 5. var eldste ektefødte sønn av Frederik 3., som i 1660 innførte eneveldet i Danmark-Norge. Til tross for at sønnen var eslet til å overta all makt i dobbeltmonarkiet, ble han dårlig forberedt til den formidable oppgaven. Han talte dansk og tysk, men skrev begge språk dårlig. Han hadde svært begrensede kunnskaper og ble i liten grad orientert om statssaker før han 24 år gammel overtok som konge. Han interesserte seg heller ikke for seriøse studier. Under det som var planlagt som en studiereise til England og Frankrike i 1662–1663, var det bare så vidt lærerne slapp til med undervisning mellom fornøyelsene; det som gjorde mest inntrykk på denne reisen var prakten ved Ludvig 14.s hoff i Paris.

Regjeringstid

Kroningsportrett Christian 5.
Christian 5. besteg tronen i 1670 som arve- og enevoldskonge, etter at faren hadde innført eneveldet i de to landene ti år tidligere. Han trengte altså ikke å bli valgt av riksrådet, slik hans forgjengere måtte.

Christian 5.s interesser hadde lite å gjøre med statsledelsen; de dreide seg om dans og fest, ridning, fekting og jakt. De oppgaver som disse syslene var mest beslektet med, var de militære, og det var da også militærvesen og forberedelser til krig som kongen kom til å satse mest av sitt personlige engasjement på. I sin tur nødvendiggjorde det store statsutgifter, og dermed er de to viktigste karakteristika ved Christian 5.s regime nevnt: en vidtgående militarisering og en brutal skatteopptrapping.

Administrasjon

Christian 5. var så svakt utrustet at det oppstod et misforhold mellom hans evner og hans enevoldsmakt. Han prøvde å løse problemet ved å støtte seg til mer begavede menn. Den første av disse, Peder Schumacher, skaffet seg fra 1670 en dominerende posisjon. Han fikk kongen til å etablere en ny rangordning i 1671 og oppnådde i 1673 selv status som greve under navnet Griffenfeld (og med grevskap i Norge). Men da han prøvde å motvirke kongens militaristiske utenrikspolitikk, etter at denne hadde gått til krig mot Sverige i 1675, avsatte Christian ham i 1676. Kongen fikk Griffenfeld dømt til døden og lot kunngjøre for den dødsdømte på skafottet at dommen ble omgjort til livsvarig fengsel, på Munkholmen i Trondheim.

Kongen erklærte at han heretter ville være sin egen førsteminister, slik som Ludvig 14. hadde uttalt i 1661, men Christian hadde ikke sin franske kollegas format og måtte støtte seg til andre menn. Han motvirket imidlertid faren for at én enkelt skulle bli for mektig ved å gi flere menn viktige posisjoner, og blant disse favorittene oppstod det klikker som rivaliserte og intrigerte.

Følgen av dette var at det eneveldige embetsverket ble mindre effektivt og forutsigbart. De fleste kollegiene ble lagt ned; kongen ville i stedet støtte seg til personlige rådgivere og til midlertidige kommisjoner som arbeidet med bestemte saker i avgrensede tidsrom. At dette ikke påførte staten enda større skadevirkninger, skyldtes den indre tilskyndelse til byråkratisk orden som lå i veksten i statsapparatet og i den ekspertise som utviklet seg i embetsinstanser og etater. Kongen selv hadde en sterk tilbøyelighet til å innvilge søknader som ble fremlagt for ham, bortsett fra i straffesaker – det bidro til å styrke hans popularitet, men gjorde også den mer rutinemessige saksbehandlingen mindre konsekvent.

Kriger

Damgartens erobring
Christian 5. (foran) ved angrepet på Damgarten i For-Pommern (nå i Tyskland) i 1675 (en del av skånske krig). Under krigen gjorde Christian flere mislykkede forsøk på å erobre tilbake områder rundt Østersjøen som Danmark-Norge hadde tapt under tidligere kriger. Bildet er en detalj fra en gobelin laget av den flamske kunstneren Bernt van der Eichen i 1693.
Av .
Christian 5.
Rytterstatue av Christian 5., utført av Abraham-César Lamoureux, 1688. Bildet viser den opprinnelige statuen av bly som står i Tøjhusmuseet, København. En kopi i bronse fra 1946 står på Kongens Nytorv.
Av .

Størst personlig drivkraft i statsstyret satte Christian 5. inn på å gjenerobre de danske og norske provinsene som Sverige hadde erobret fra hans far og bestefar, og på å presse hertugen av Gottorp ut av hans klientforhold til den svenske kongen. Derfor tvang Christian igjennom den skånske krig i årene 1675–1679 (i Norge kalt Gyldenløvefeiden) i strid med Griffenfelds råd. Til tross for betydelige seirer til sjøs, i Nord-Tyskland og i Båhuslen, der den norske hæren rykket inn, oppnådde Christian ikke noe som helst i fredsforhandlingene, slik Griffenfeld hadde fryktet, fordi Sveriges allierte Ludvig 14. dikterte fredsvilkårene. Like dårlig gikk det også siden med Christians utenrikspolitiske og militære fremstøt. Han mestret ikke det diplomatiske og militære spillet som måtte til for å lykkes. Hans gjentatte forsøk på å undertvinge seg Gottorp og Hamburg ble kontant stoppet av Sverige og dets allierte.

For undersåttene var virkningene av den pågående militær- og utenrikspolitikken svært merkbare. Danmark-Norge ble et av Europas aller mest militariserte områder, det vil si at ingen andre land hadde flere militære i forhold til folketallet. Selve militariseringen var mest tyngende i Norge, fordi den i Danmark skjedde i form av vervinger, til dels av utenlandske yrkessoldater, mens den i Norge skjedde i form av utskrivinger av soldater og matroser, som måtte gjøre tjeneste på åremål. Da Christian 5. fra slutten av 1680-årene fikk store problemer med å bekoste det store militærapparatet, begynte han å leie ut danske og norske tropper til utenlandske fyrster som førte kriger. Dermed skaffet han seg inntekter, men det betydde samtidig at troppene ikke kunne brukes til kongens egen krigføring.

Christian 5. som norsk konge

Skatter

Skattetrykket i fredstid nådde en topp i Norge i 1680-årene. Christian 5. hadde gjerne sett at skattenivået i Norge hadde vært enda høyere, som i Danmark, men i Norge klarte innbyggerne langt mer enn i Danmark å motvirke skatteopptrappingen, og i 1690-årene måtte regjeringen til og med finne seg i at statsinntektene i Norge gikk en god del ned. Men Christian trakk inn til København en økende del av statsinntektene fra slutten av 1680-årene. Frem til da hadde mye vært brukt til å bygge flere store festningsanlegg i nærheten av Glomma, men i 1690-årene ble det spart så sterkt på militærutgifter i Norge at det oppstod mangler som senere kom til å svekke den norske hæren under den store nordiske krig i årene 1700 og 1709–1720.

Gyldenløve som stattholder

Styringen av Norge vekslet mellom handling og passivitet. En av kongens fremste favoritter var den eldre, utenomekteskapelige halvbroren Ulrik Frederik Gyldenløve, som var Norges stattholder i perioden 1664–1699. Christian overlot mye til Gyldenløves initiativ når det gjaldt tiltak i Norge. I perioder da Gyldenløve var aktiv, skjedde det nokså mye, men i de tidsperiodene da Gyldenløve var opptatt med hofflivet i København, diplomatiske oppgaver og/eller private forretninger og gjøremål, var styret av Norge slapt og tilfeldig.

Norgesreiser

Christian 5.s Norgesbesøk
Inskripsjon på fjellvegg på den såkalte Herregårdsbakken i Larvik over Christian 5.s Norgesbesøk i 1685. Tekst: Anno 1685 den 29 May fra Jütland C5 kom til Wands og ofüer Dofre field ad Tründhiemb gick til lands om Riget inden Skierds hand siden Weÿen tog og her i fra til Skibs igjen til Danmarch drog den 15. Julÿ. I modernisert språkdrakt: I 1685 den 29. mai fra Jylland C5 (Christian 5.) kom til vanns og over Dovrefjell til Trondheim. Gikk til lands om riket innenskjærs, han siden veien tok, og herfra til skips igjen til Danmark dro den 15. juli.

Kongen selv interesserte seg lite for sitt nordlige kongerike. Ti år gammel ble han i 1656 hyllet som tronfølger i Christiania, fem år senere representerte han sin far under arvekongehyllingen der i 1661. Som konge gjennomførte han én stor norgesreise i 1685. Reisen varte i sju uker og begynte med besøk i byer nær Oslofjorden, så dro kongen og hans følge fra Christiania over Dovre til Trondheim og tilbake derfra langs kysten via Bergen til Larvik. Programmet bestod for det meste av militære inspeksjoner, av festninger og soldater, bare avbrutt av noen få besøk på bergverk og fabrikkanlegg. Det er betegnende at Christian utnevnte sine egne sønner utenfor ekteskap, Christian Gyldenløve (1674–1703) og Ulrik Christian Gyldenløve (1678–1719), til toppembeter i Norge alt mens de var svært unge og ikke hadde forutsetninger for å ta seg av oppgavene sine.

Forholdet til bøndene og borgerne

Den tvetydige holdningen til bøndene var tydelig. I Danmark ble bøndene i disse årene knuget ned under et ekstremt skattepress. I Norge var tendensen den samme, men mindre ytterliggående. Regimet klarte ikke å kartlegge gårdenes økonomiske ressurser på langt nær så systematisk som i Danmark, og befolkningen bremset ned skatteopptrappingen, dels ved klagepress, men mest ved unndragelser. Det ble innført militær eksekusjon (utpressing ved hjelp av innkvarterte militære) for å avtvinge skatteyterne skattene. På den annen side utstedte kongen påbud som tok sikte på å motvirke en utbytting av bøndene, særlig i en forordning av 1684. Det er usikkert hvor virksomme slike påbud var; de hadde mest brodd mot private godseiere og kjøpmenn. Amtmannsinstruksen av 1685 oppmuntret enkelte embetsmenn som var urolige over bøndenes vanskelige livsvilkår, til å føre bedre kontroll med kjøpmennenes behandling av allmuen. Men samme år gav kongen etter for en motoffensiv fra godseiere i Norge, slik at de bondevennlige bestemmelsene fra 1684 ble svekket.

Hovedtrenden under Christian 5. var da også en stadig tiltakende elitedannelse, ved at store næringsdrivende sikret seg kontroll med produksjonen av handelsvarer og omsetningen av disse varene gjennom et system av privilegier – de viktigste nye i disse årene var sagbruksprivilegiene for det sønnafjelske Norge i 1688. De som klarte å utnytte systemet mest, fordi de var økonomisk og politisk sterke, var etterkommerne av danske embetsmenn som hadde gjort embets- og kjøpmannskarriere under Christian 4. og Frederik 3. Christian 5.-tidens «norske» overklasse var derfor et fremmedlegeme som langsomt ble integrert i det norske samfunnet. Den fant sine plasser i rangordenen av 1671, men følte likevel en geografisk og mental distanse til København. Under en underdanig overflate ble derfor lojaliteten mot regimet alvorlig svekket i form av skatteunndragelser, tollsvik, egennyttig og slapp embetsførsel.

Norske Lov

Både danske og norske lover ble reformert under Christian 5. Christian 5s Norske Lov kom i 1687.

.

Avstanden mellom København og Norge kom blant annet til uttrykk under arbeidet med Christian 5.s Norske Lov av 1687. Embetsmenn i Norge utarbeidet et utkast til loven, som tok sikte på å videreføre norske tradisjoner og ta hensyn til norske forhold. Men i København ble lovutkastet utsatt for en hardhendt ensretting i overensstemmelse med Christian 5.s Danske Lov av 1683, slik at de to lovene ble langt mer like, skåret over en ensartet dansk lest. Loven var likevel et fremskritt sammenlignet med Christian 4.s norske lov av 1604, som var et sjuskete arbeid. Fremfor alt var den nye loven preget av en språklig klarhet som fremmet rettssikkerheten i årene som fulgte.

I motsetning til sin imøtekommende holdning når det gjaldt andre søknader, var kongen streng som appellinstans når det gjaldt forbrytelser mot «Guds lov», det vil si inspirert av påbud i Det gamle testamentet om straffer mot tyveri, drap og ekteskapsbrudd. Men selv skjøv han dronningen til side og holdt etter fransk forbilde en offisiell elskerinne, Sophie Amalie Moth, som han opphøyde til grevinne av Samsøe. Ved hjelp av henne skaffet flere familier seg fordeler i karriere og inntekter.

Skade og død

Gjennom hele sin regjeringstid brukte Christian 5. mye tid på fysiske utfoldelser og fest. Han deltok som fyrig rytteroffiser under den skånske krig, men var blottet for taktiske lederevner. Rytterferdighetene kom derimot bedre til sin rett under den lange norgesreisen i 1685, men hans idrettslige virksomhet ble til slutt hans bane da han ble skadet i en såkalt parforcejakt, som var hans yndlingsbeskjeftigelse: Til hest jagde man hjortene til de styrtet eller kastet seg i en sjø eller myr. I 1698 var han tidlig eldet og var tilskuer til en slik jakt i Dyrehaven, da en såret hjort veltet kongen og tråkket på ham. Han hadde da alt svekket seg ved overdrevet nytelse av mat og drikke i de overdådige hoffestene. Kongen gjenvant ikke sin førlighet og døde året etter.

Kunstneriske portretter (et utvalg)

 • Maleri (som barn) av Karel van Mander, cirka 1650; Rosenborg Slot, Danmark
 • Rytterportrett (helfigur) av Abraham Wuchters, 1668; Frederiksborg Slot, Danmark
 • Christian 5.s salving i Frederiksborg slottskirke (gruppeportrett) av Peder Andersen Nordmand, ukjent år; Rosenborg Slot, København
 • Landskronas overgivelse 1676 (gruppeportrett) av Peder Andersen Nordmand, ukjent år; Frederiksborg Slot, Danmark
 • Maleri (feltherreportrett) av Jacob d’Agar, antatt 1683; Frederiksborg Slot, Danmark
 • Rytterstatue av Abraham-César Lamoureux, 1688 (opprinnelig av bly – nå i Tøjhusmuseet, København; fornyet i bronse i 1946); Kongens Nytorv, København

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Jørgensen, Adolf Ditlev (1893–1894): Peter Schumacher Griffenfeld, 2 bind, København
 • Fabricius, Knud (1910): Griffenfeld, København
 • Johnsen, Oscar Albert (1925): biografi i Norsk biografisk leksikon, første utgave (NBL1), bind 2
 • Olsen, Gunnar (1977): Danmarks historie, bind 8, København
 • Laursen, L. (1979): biografi i Dansk biografisk leksikon, tredje utgave (DBL3), bind 3
 • Heiberg, Steffen (1980): Griffenfeld, Peder Schumacher, København
 • Jespersen, Knud J. V. (1989): Danmarks historie, bind 3, København
 • Olden-Jørgensen, Sebastian (1996): «Christian Vs og Frederik IVs politiske testamenter», i Dansk historisk tidsskrift (DHT)
 • Scocozza, Benito (1997): Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, bind 8, København
 • Dyrvik, Ståle (1998): Truede tvillingriker 1648–1720, bind 3 i Danmark-Norge 1380–1814, København/Oslo
 • Rian, Øystein: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgave (NBL2)

Faktaboks

Christian 5.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg