norrøn religion

Nordisk religion. Tynn gullplate (gullgubbe) fra jernalderen, funnet i Klepp i Rogaland. Man antar at figurene forestiller fruktbarhetsguden Frøy og hans make Gerd. Størrelse: ca. 1 cm2. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Nordisk religion. Marmorfallos plassert på toppen av en gravhaug på Glein, Dønna i Nordland. Det er funnet mer enn 30 steinfalloser i Norge. De dateres til eldre jernalder og var knyttet til en fruktbarhetskult. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Nordisk religion er religion blant nordiske folk, både i Skandinavia og i områder som ble befolket fra Norden, før kristendommen ble innført.

Om de nordiske folks religion i den tidsperioden det her er tale om, vet vi i virkeligheten svært lite. Forskningen stiller seg mer kritisk enn tidligere til det kildemateriale man har lagt til grunn for beskrivelsen av nordboenes religion i førkristen tid. Det tidsspennet vi har for oss, er også så vidt og opplysningene, særlig fra de eldste tider, så sparsomme at man ikke uten videre kan gå ut fra at vi har å gjøre med bare en enkelt «religion», men vel like gjerne med religionsvarianter som har skiftet fra tid til tid og fra kulturform til kulturform.

Steinalder og bronsealder

Om religionen i eldre steinalder (tiden før cirka 3000 fvt.) vet vi svært lite. I yngre steinalder (3000–1500 fvt.) har menneskene praktisert karakteristiske skikker ved begravelse. I Sør-Skandinavia, og også i det sørøstlige Norge, finnes bevart gravkammer oppført av svære steinblokker, som kan tyde på at menneskene har regnet med et liv etter døden. Fra denne tid og fra bronsealderen (1500–500 fvt.) finnes dessuten helleristninger med figurer som har vært tolket som uttrykk for fruktbarhetskult. I yngre bronsealder ble likbrenning vanlig.

Jernalder

Fra eldre jernalder (500 fvt.–600 evt.) har vi mye mer av gravfunn, nå også skjelettgraver ved siden av branngravene. I begge slags graver fikk den døde med seg en del bruksgjenstander. Det er vanlig å tro at den tids mennesker mente den døde ville ha nytte av disse tingene i tilværelsen etter døden. Dette passer også med forestillinger vi senere møter i norrøn diktning. Skikken med likbrenning, ved siden av begravelse uten brenning, holdt seg i Danmark, Norge og særlig i Sverige like til kristendommen ble dominerende.

I den «romerske» jernalder (fra vår tidsregnings begynnelse til cirka år 400) blir forbindelsene mellom germanerne og Romerriket livligere. Vi får nå enkelte opplysninger om germanernes religion hos romerske forfattere, først og fremst i Tacitus' verk Germania, cirka år 100 evt. Her heter det om germanerne: «Av guder dyrker de særlig Merkur, som de på visse dager også har for skikk å ofre mennesker til. Herkules og Mars blidgjør de med godkjente offerdyr.» Tacitus forteller videre at germanerne ikke har gudebilder og gudshus, men har helligdommer i lunder og skoger.

Allerede i Tacitus' tid hadde man begynt å identifisere bestemte germanske guder med tilsvarende romerske. Helten Herkules, kjent for sin styrke, svarer hos Tacitus åpenbart til guden Tor. Men denne identifiseringen fikk særlig klart uttrykk hos germanerne da de, og også nordboene, overtok romernes sjudagersuke: Tacitus forteller om en gudinne, Nerthus, som ble dyrket ved havet i nord og høytidelig kjørt omkring i en vogn. Språklig svarer dette navnet nøyaktig til navnet på den nordiske guden Njord, far til Frøy og Frøya. Disse tre blir i norrøn mytologi betegnet som et særskilt slags guder, «vaner», mens de andre gudene av høyeste rang heter «æser». Men både i de germanske dagnavn og i senere norrøn mytologi er æser og vaner tett sammenknyttet i gudekollegiet.

Tacitus visste ikke om gudebilder hos germanerne. Men den arabiske forfatter Ibn Fadlan, som år 922 traff nordiske kjøpmenn i Sør-Russland, forteller at de ofret mat og drikke til en høy trepåle «med et ansikt som ser ut som et menneskeansikt». Ibn Fadlan var også nærværende da en nordisk høvding ble begravd på den måten at han ble brent om bord på sitt skip med all slags utstyr. I graven fikk høvdingen også med en rekke dyr og dessuten en trellkvinne. At tilsvarende høvdingbegravelser ble praktisert i Norden, ser vi av for eksempel Oseberg-graven i Norge, som er fra 834 evt. og som inneholdt to kvinneskjeletter og en overveldende mengde utstyr, blant annet en praktfullt utskåret vogn, som må ha vært til kultisk bruk likesom gudinnen Nerthus' vogn hos Tacitus.

At folk i Norden i vikingtiden ikke bare hadde gudebilder, men også gudshus, går klart frem hos den tyske forfatter Adam av Bremen. I 1070-årene skrev han et verk om erkebiskopene av Hamburg-Bremen, som de nordiske kirker den gang hørte inn under, hvor han forteller om norrøn gudsdyrking som også i hans tid foregikk hos svearne. I Uppsala var det et stort tempel (norrønt hof), og inne i det tre gudestøtter, som var oppstilt på den måten at «Tor, som er den mektigste, har sete i midten, mens Odin og Frøy har plass på begge sider. Tor, sier de, er herre i luften og råder for torden og lyn, vind og regn, klart vær og grøde. Den andre, Odin, 'den rasende', fører krig og gir menneskene djervhet mot fiendene. Den tredje er Frøy, som gir de dødelige fred og vellyst. Hans bilde lager de med en stor fallos.» Adam beretter også om en stor offerfest som blir holdt i Uppsala hvert niende år, og hvor det da ofres ni stykker av alt levende som er av hankjønn. Kroppene ble hengt opp i en lund i nærheten, og ofringene ble ledsaget av offersanger, som var «så grove at det er best å tie om dem».

Religionens plass i samfunnet

Religiøse forestillinger ble ikke bare knyttet til menneskenes daglige kamp for tilværelsen i jordbruk og fangstliv, men også til deres sosiale organisasjon og lovgivning. Bindende eder ble svoret under påkallelse av gudemaktene. Fred og orden ble sikret på alle rettsgyldige ting ved at tinget ble vigslet av en høvding. Det ser i det hele ut til at høvding- og prestefunksjon oftest var forent hos en og samme person. Som nevnt bestod gudsdyrkelsen, kulten, av ofringer, gjerne ledsaget av andre rituelle handlinger. Slike riter var ofte uklart skilt fra trolldom og magi, som man møter både i runeinnskriftene og diktningen, og mange steder omtalt i prosalitteraturen.

Om offentlig gudsdyrkelse, blót, leser vi ikke bare hos fremmede forfattere som Tacitus og Adam av Bremen, men også i den islandske sagalitteraturen. I Snorre Sturlasons saga om kong Olav den hellige fortelles det at inntrønderne pleide holde tre hovedblot på Mære – høstblot, midtvintersblot og sommerblot. Sagalitteraturen vokste imidlertid frem mer enn hundre år etter kristendommens ble dominerende i Norden, og de detaljerte beskrivelser av blotskikker, for eksempel hos Snorre, eller av interiøret i et hedensk hov på Vest-Island i Eyrbyggja saga, kan være preget av kristen påvirkning. Det meste vi har av opplysninger om norrøn religion gjelder offentlig gudsdyrking. En mer personlig religiøsitet hører vi om i sagalitteraturen, hvor en person velger seg en enkelt gud til sin fulltrúi, «den man har spesiell tillit til». Et slikt intimt forhold til guden, Odin, har vi et uvanlig gripende uttrykk for i den islandske skalden Egil Skallagrimssons berømte dikt Sonatorrek, Sønnetapet.

Kildene

På nordisk grunn har vi svært lite av samtidskilder som gir opplysning om norrøn religion. Runeinnskriftene (fra cirka 200 evt. og senere) forteller relativt lite. Fra nyere, kristen tid (1100-tallet og senere) har vi derimot en rik litteratur, som blant annet inneholder opptegnelser av skaldedikt, og også av viktige eddadikt. I denne diktningen møter vi hele skaren av norrøne hovedguder og gudinner, av æsene først og fremst Odin, Tor, Ty, Ull, Balder og Frigg, og dessuten vanene Njord, Frøy og Frøya. Vi kan merke oss at mens Tor i ukedagsnavnene er den øverste gud, identifisert med romernes Jupiter, og også er kalt den mektigste av gudene i Uppsala-hovet (hos Adam av Bremen), er Odin den høyeste av gudene ikke bare hos Tacitus, men også i den norsk-islandske diktning og mytologi.

I tillegg til gudene leser vi i skaldediktene om flere typer av andre guddommer som alver og dverger, og også om æsenes uforsonlige fiender jotnene. Disse kan bare uklart skilles fra bergriser og troll. Ofte blir de «rådende» makter i tilværelsen oppfattet kollektivt og betegnet med et intetkjønnsord i flertall, som bǫnd, hǫpt, regin eller rǫgn. Et ord av denne type er også guð (eller goð), som i hele den germanske verden i misjonstiden ble tatt i bruk til å betegne kristendommens ene Gud.

Både forestillingene om disse guddommer og viktige naturfenomener satte menneskenes fantasi i sving, og ble opphav til en frodig mytedannelse som vi kjenner særlig godt fra islandsk overlevering, se norrøn mytologi.

Et annet kildemateriale som man like til det siste har tillagt stor betydning, og som forteller om norrøn kult, er navnematerialet. Vi har en mengde norrøne personnavn sammensatt med Þor- som Þórólfr, Þorsteinn, Þórbjǫrg osv. Ikke minst har man interessert seg for stedsnavnene, både de som har et gudenavn til forledd, som Torshov (Þórs-hof), Onsøy (Ódins-ey), Odense (Óðins-ví), Norderhov (Njarðar-hof), Frösön (Freys-ey), og andre gårds- og bygdenavn som Horg (Hǫrgr), Hov, Hove (Hof), Hovstad (Hofsstaðir), Helgafell (tolket som «Det hellige fjellet») osv. Det er sannsynlig at disse stedene har hatt en form for tilknytting til norrøn gudsdyrking.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Steinsland, Gro: Norrøn religion : myter, riter, samfunn, 2005, isbn 82-530-2607-2, Finn boken

Kommentarer (4)

skrev Tor Arnesen

I artikkelen om «Nordisk religion» blir religionene før kristentid omtalt som «hendeske». Dette er gjennomgående i artikkelen. Det er mulig det er en riktig betegnelse, men jeg stusset litt når jeg søkte opp definisjonen på «Hendenskap».

I SNL er definisjonen slik:
«Hedenskap, paganisme, nedsettende betegnelse om alle religioner utenom jødedom og kristendom eller om naturreligioner. Til dels er det også brukt om en gudløs, ateistisk innstilling».

Slik jeg ser det omtaler dermed artikkelforfatteren Åsatroen m.fl. nedsettende, og bygger på en måte opp under at den «nye» religionen er mer riktig og mer høyverdig. Det som skjedde ved innføringen og videre de neste 100-årene med kristendommen er nok den mest grufulle og barbariske periode i Norden.

Hverdagslivet under Vikingtiden var ut ifra det lille vi kjenner til langt mer raus, inkluderende, og fredfull enn det livet som kom etter. Litt satt på spissen: Mer sivilisert.

Det var bl.a under Vikingtiden at rettssystemet vi har i dag fikk sin første form. Den ble så å si knust av presteskapet som overtok.

Mvh
Tor Arnesen
Skien
E-post: tor@scheen.no

svarte Ellen Marie Næss

Hei
Takk for godt innspill. Jeg er helt enig med deg i at betegnelsen hedensk er uheldig å bruke for å beskrive trosforestillinger og religion i denne sammenhengen, norrøn religion er et bedre begrep. Artikkelen skal bli endret med det første.

skrev Mats Jørgen Skaslien

Hei,

Hvis jeg tolker religionshistorien rett stammer den norrøne mytologien fra den germanske. Hvor stammer den germanske mytologien fra?

I artikkelen beskrives det at "Allerede i Tacitus' tid hadde man begynt å identifisere bestemte germanske guder med tilsvarende romerske". Betyr det at romerne her bruker sin egen religion, stammet fra grekernes, for å tolke den germanske? Eller betyr dette at de i prinsippet tilber samme guder med forskjellige "oversettelser"? Har så germansk mytologi en stamfar i gresk mytologi, eller en enda tidligere religion?

Takk for svar.

svarte Ellen Marie Næss

Hei
Spørsmålet ditt er veldig interessant, men det fragmenterte kildegrunnlaget gjør det også komplisert. Tacitus forsøkte å forklare den germanske mytologien ut i fra det han kjente fra sin egen kultur og som han visste leserne ville kjenne til. Så teksten er tydelig preget av Tacitus egen kultur. Likevel har det nok spilt en stor rolle at germanerne hadde kontakt med mange ulike folkeslag og blitt påvirket av dem. Så selv om det er vanskelig å si at den germanske mytologien hadde en direkte stamfar i gresk mytologi så har det har vært en påvirkning.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg