Babylonsk matematikk

Babylonsk matematikk. På tavlen finnes utregning av annengradsligninger.

Av /KF-arkiv ※.

Matematikkens historie er historien om hvordan mennesker i ulike kulturer har utviklet og forholdt seg til matematikk.

De eldste sivilisasjonene

Leirtavler som stammer fra sumererne og babylonerne fra rundt 2000 fvt. vitner om betydelige matematiske kunnskaper. På disse tavlene finner man forholdsvis kompliserte utregninger, for eksempel utregninger av kvadratrøtter, løsninger av andregradsligninger og beregning av arealer og volumer. På denne tiden var egypternes kjennskap til matematikk mindre utviklet, noe som blant annet vises av Ahmes' bok Papyrus Rhind fra rundt 1700 fvt.

Gresk matematikk

Gresk papyrus fra Nildalen med gangetabeller, 400-tallet.

Grekerne i antikkens hellas har tradisjonelt fått æren for å ha gjort matematikk til en vitenskap. Dette til tross for at de hadde arvet mange matematiske kunnskaper fra babylonerne.

Noen av de første greske matematikerne var Thales fra Milet (rundt 625–545 fvt.) og pytagoreerne (rundt 500 fvt.). Kjennskapen til disse er mangelfull, men hos Evdoxos fra Knidos (409–356 fvt.) og Euklid (rundt 300 fvt.) finner man geometriske teorier som er like strenge og korrekte som teorier innenfor moderne matematikk i dag.

Euklids bok Elementer er det verket i gresk matematikk som har hatt størst innflytelse. Verket gir grunnlaget for den greske geometrien, og helt til 1800-tallet var det den mest brukte læreboken i elementær geometri.

Høydepunktene i den greske matematikken representeres ved Apollonios fra Perga (265–190 fvt.) og Arkimedes (287–212 fvt.). I motsetning til den babylonske matematikkens mer regnemessige og praktiske tilgang var gresk matematikk hovedsakelig av geometrisk, delvis teoretisk og filosofisk karakter. Grunnen til at grekerne foretrakk geometrien, kan spores tilbake til pytagoreernes oppdagelse av inkommensurable størrelser og vanskelighetene med å gi en tilfredsstillende innføring av irrasjonale tall. Senere i den aleksandrinske perioden av gresk matematikk ble mer algebraiske metoder utviklet, særlig av Diofantos fra Alexandria (rundt 300 evt.). I denne perioden skapte Hipparkhos (omtrent 190–125 fvt.), Klaudios Ptolemaios (rundt 140 evt.) trigonometrien i forbindelse med astronomiske undersøkelser.

Asiatisk matematikk

I India, Japan og Kina hadde man matematiske kunnskaper av betydning alt før vår tidsregnings begynnelse. Det har vært vanskelig å avgjøre i hvilken grad dette skyldes en uavhengig utvikling eller babylonsk og gresk påvirkning.

I kinesisk matematikk som blomstret på 200-tallet var det Lui Hui som skrev en kommentar til «9 Kapitler om matematikk» et flere århundre gammelt verk vi ikke kjenner forfatteren til. Som sine forgjengere var Liu Hui opptatt av beregninger av sirkelareal, pyramidevolum og kulevolum men han var blant de første som leverte metoder som blant annet var basert på uendelige partisjoner og grenseverdier. Mye av dette kan i dag anses som eksakt og generelt bevis selv om alt var formulert verbalt med konkrete numeriske tall, aldri symbolsk eller abstrakt.

I en senere indisk periode kom indiske matematikere som Brahmagupta (rundt 630 evt.) og Bhaskara (rundt 1150 evt.) med originale undersøkelser innen tallteorien.

Araberne var grekernes og indernes arvtagere innen matematikken, og en rekke klassiske greske og indiske verker er bare kjent gjennom arabiske oversettelser. Blant de mest fremtredende arabiske matematikere var Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmî (rundt 820 evt.), og Omar Khayyam (rundt 1100 evt. av iransk opprinnelse). Disse matematikerne bidro til å gjøre regningen med det indisk-arabiske tallsystemet kjent i Europa.

Europeisk matematikk etter middelalderen

Romerne viste liten interesse for matematikkens utvikling, og i Europa lå de matematiske kunnskapene på et lavmål gjennom det meste av middelalderen. Den eneste europeiske matematikeren av betydning fra denne perioden er Leonardo Pisano Fibonacci. Verket hans, Liber abaci (1202), er påvirket av arabisk matematikk og viser en stor matematisk innsikt og originalitet.

I renessansen ble en rekke antikke verker kjent i latinske oversettelser. En norditaliensk matematisk skole utviklet seg rundt år 1500 med universitetet i Bologna som sentrum. Den skapte viktige resultater innenfor algebra og likningsteori. Scipione del Ferros og Niccolò Tartaglias løsning av tredjegradsligninger ble offentliggjort først i Girolamo Cardanos verk Ars Magna (1545), og her finnes også Lodovico Ferraris løsning av fjerdegradsligningen. En sluttstein på disse undersøkelser er Niels Henrik Abels senere påvisning (1824) av at femtegradsligninger i alminnelighet ikke kan løses ved rotutdragning.

Utvikling av matematisk tegnspråk (1500-tallet)

De tidligste algebraiske tekstene kunne bare illustrere de alminnelige reglene ved hjelp av eksempler. I mange tilfeller utviklet det seg en synkopert algebra med faste forkortelser for de uttrykkene som forekom oftest. Ikke før på 1500-tallet begynte den bevisste utbyggingen av et matematisk tegnspråk. Det å innføre bokstaver for å betegne vilkårlige størrelser var et viktig skritt som skyldtes den franske matematikeren François Viète. Først med Gottfried Wilhelm Leibniz og Leonhard Euler kan man si at tegnspråket ble noenlunde gjennomført.

Noen av de vanligste matematiske symbolene, med tidspunktet for deres tidligste forekomst er følgende:

Utvikling av infinitesimalregningen (1600-tallet)

Den numeriske regningen ble revolusjonert gjennom John Napiers logaritmer (1614) og Henry Briggs' logaritmetabeller for grunntall 10 (1624, se logaritme). Studiet av geometrien skiftet karakter gjennom Descartes' innføring av koordinater og analytisk geometri (1637). Dette lettet veien til 1600-tallets viktigste nyskapninger, funksjonsbegrepet og infinitesimalregningen, som består av differensial- og integralregning.

Pierre de Fermat kan med god grunn regnes som en av differensialregningens skapere. Likevel er det Isaac Newton og Gottfried Wilhelm Leibniz som regnes som grunnleggerne av infinitesimalregningen. Disse to skapte blant annet differentialkvotienten som er kanskje fortsatt matematikkens viktigste begrep og viste at derivasjon og integasjon er motsatte matematiske regningsmetoder.

Blant tidens mest fremtredende matematikere var de sveitsiske Bernoulli-brødrene (Jakob Bernoulli og Johann Bernoulli), som særlig arbeidet innen variasjonsregningen og sannsynlighetsregningen, den produktive Leonhard Euler, som arbeidet innenfor alle områder av matematikken, den franske matematikeren Pierre Simon Laplace, kjent for sine arbeider over celest mekanikk og sannsynlighetsregning, og Joseph Louis Lagrange, kjent for undersøkelser over likningsteori og variasjonsregning.

Moderne matematikk

Det er ikke mulig å gi en kortfattet beskrivelse av den nyere fasen av matematikkens utvikling som begynte på 1800-tallet; det henvises til spesialartikler.

En rekke nye grener har vokst frem. Nye krav til logisk stringens ble stilt av Niels Henrik Abel, Augustin Louis Cauchy og Karl Theodor Wilhelm Weierstrass.

Utviklingen av ikke-euklidsk geometri

Et nytt syn på ikke bare geometriens, men på hele matematikkens natur har sin rot i Johann Carl Friedrich Gauss', Nikolaj Ivanovitsj Lobatsjevskijs og János (Johannes) Bolyais studier av ikke-euklidske geometrier.

Etter den greske oppfatningen var de matematiske aksiomene å anse som selvinnlysende sannheter. Et eksempel er Evklids parallellaksiom som sier at det gjennom et punkt utenfor en linje bare kan trekkes én parallell med linjen.

Utviklingen av de ikke-evklidske geometriene viste at det er fullt mulig å ha logisk konsistente systemer under antagelsen at det ikke finnes noen paralleller, eller at det eksisterer uendelig mange. Dette førte til det syn at aksiomene snarere må tenkes som forutsetninger som er forholdsvis vilkårlig valgbare. Denne oppfatningen har hatt en gjennomgripende betydning for matematikkens videre utvikling, særlig på 1900-tallet, og har ført til en tidligere uant ekspansjon, både ved at klassiske disipliner er blitt utvidet og generalisert, og ved at nye er skapt.

Abstraksjon av algebra og topologi

De to hoveddisiplinene som særlig er blitt påvirket av en stadig økende abstraksjon, er algebraen og matematisk analyse (kalkulus). Den siste bidrog sammen med geometri til den nye abstrakte displinen, topologien. I den første tredelen av det 20. århundre oppstod den abstrakte, strukturelle algebra, særlig ved Emmy Noether, og funksjonalanalyse blant annet ved David Hilbert og Stefan Banach. Svært mye av matematikken bygger nå på de grunnleggende ideene innen disse områdene, slik disse for eksempel ble fremstilt i et omfattende samleverk av Nicolas Bourbaki.

De vesentlige spørsmålene i forbindelse med matematikkens grunnlag tas opp først og fremst i mengdelæren og i matematisk logikk. Den østerrikske (senere amerikanske) matematikeren og logikeren Kurt Gödel innehar her en enestående posisjon, og hans påvisning av begrensningene i den deduktive metode er av fundamental betydning både for logikken og filosofien.

Utvikling av datamaskiner, matematisk statistikk og logikk

Datarevolusjonen i siste halvdel av 1900-tallet har hatt en enorm innflytelse på matematikken, og ville ikke ha vært mulig uten matematikken som verktøy. Typisk er at felter som tidligere ble oppfattet som «ren» matematikk (i motsetning til anvendt, eller anvendbar matematikk) har vist seg å ha gjennomgripende innflytelse på matematikkens og informasjonsteknologiensutvikling.

Matematisk statistikk, korrelasjonsteori (Karl Pearson) og statistisk testing (Jerzy Neyman) ble utviklet innenfor biologi og fysikk og i økende grad basert på sannsynlighetsregning. Den siste fikk rundt 1930 strenge matematiske grunnlag i arbeidene til ledende franske (Paul Lévy) og russiske (Andrej Kolmogorov) matematikere. Disse to framstod også ved utvikling av stokastiske prosesser som er betydingsfulle i både fysikk og i finansmatematikk.

Logikken danner selve grunnlaget for datamaskiner og programmering. Kombinatorikk og grafteori er sentrale verktøy i konstruering og verifisering av dataprogrammer. Behovet for å beregne kompleksiteten til beregningsmetoder har ført til utviklingen av et nytt delemne innen matematikken.

Kodeteorien, som brukes i all digital koding av informasjon, tar i bruk abstrakt algebra, og i kryptografien har også faget tallteori, som tidligere ble oppfattet som den kanskje mest teoretiske delen av matematikken, fått en svært viktig og avgjørende praktisk betydning.

Et særtrekk ved den moderne matematikken er diversiteten i bruk av metoder, og den utstrakte koblingen mellom tidligere atskilte områder. Anvendelse av geometriske metoder innen den matematiske analysen er et eksempel. Bruk av tallteori og sannsynlighetsregning for konstruksjon og testing av algoritmer er et annet. I bildebehandling, og også innen matematisk modellering, brukes en kombinasjon av statistiske metoder, numerisk analyse og enorm regnekraft.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Holme, Audun (2008). Matematikkens historie, 2. reviderte utgave, 2 bind.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg