integrasjonsregler
Integralregning
integrasjonsregler
Av /Store norske leksikon.
Integralregning

Flateinnholdet (arealet) av området I er lik det bestemte integralet av funksjonen f(x) mellom a og b.

Av /Store norske leksikon ※.

Integralregning er en viktig gren av matematisk analyse. Det å finne integralet av en funksjon kalles å integrere funksjonen, og integrasjon er den motsatte regningsarten av derivasjon. Integralregning og differensialregning kalles samlet sett for infinitesimalregning (engelsk calculus).

Faktaboks

Uttale
integrˈalregning
Etymologi
av integrere

Differensialregningens utgangspunkt er å komme frem til et matematisk uttrykk for forandringer i forskjellige typer av naturprosesser, for eksempel i vekst, utvikling eller bevegelse. Integralregningens utgangspunkt er derimot å kvantifisere forskjellige typer av «totaliteter» som ikke er tilgjengelige ved vanlige elementære beregningsmåter. Dette kan gjelde arealberegninger, beregninger av volumer, masser, arbeid og så videre.

Differensialregningen og integralregningen viser altså stor ulikhet både i motivasjon og mål, men likevel er de nøye knyttet sammen ved at derivasjon og integrasjon fremtrer som motsatte regningsarter.

Integral som antiderivert

Hvis \(f\) er en gitt funksjon, er integralet av \(f\) den funksjonen \(F\) som har funksjonen \(f\) som derivert, altså \(F(x) = f(x)\) overalt i definisjonsområdet til \(f\). Dette kalles ofte Cauchy-integralet, etter Augustin Louis Cauchy. Denne betingelsen bestemmer ikke \(F\) helt entydig, for dersom den deriverte av en funksjon \(F\) er lik \(f\), vil også den deriverte av \(F\) pluss en vilkårlig konstant være lik \(f\). \(F\) kalles derfor det ubestemte integral av \(f\), og man skriver dette slik:

\[\int f(x) \, \mathrm{d}x = F(x) + C\]

\(C\) kalles integrasjonskonstanten. Eksempel:

\[\int x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + C\]

Terminologi

Tegnet \(\int\) kalles integraltegnet, funksjonen \(f\) kalles integranden, og det å bestemme \(F\) kalles å integrere funksjonen \(f\). Symbolet \(dx\) ble, i likhet med integraltegnet, innført allerede på slutten av 1600-tallet av Gottfried Wilhelm Leibniz og kalles differensialet av x.

Integrasjonsregler

Som ved derivering finnes det også regler for å integrere ulike funksjoner, og en del integrasjonsregler er gitt i tabellen. Her er a og b vilkårlige konstanter og n et vilkårlig heltall, og integrasjonskonstanten C er utelatt.

Funksjon Integral
\(f(x) = a\) \(\int f(x)dx = ax\)
\(f(x) = x^n, n \neq -1\) \(\int f(x)dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\)
\(f(x) = \frac 1x\) \(\int f(x)dx = \ln |x|\)
\(f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\) \(\int f(x)dx = \arcsin x\)
\(f(x) = \frac{1}{1+x^2}\) \(\int f(x)dx = \arctan x\)
\(f(x) = a \cdot g(x)\) \(\int f(x)dx = a \cdot \int g(x)dx\)
\(f(x) = (a + bx)^n, n\neq -1\) \(\int f(x)dx = \frac{(a + bx)^{n +1}}{b(n+1)}\)
\(f(x) = \sin x\) \(\int f(x)dx = -\cos x\)
\(f(x) = \cos x\) \(\int f(x)dx = \sin x\)
\(f(x) = \tan x\) \(\int f(x)dx = -\ln |\cos x|\)
\(f(x) = \sec x\) \(\int f(x)dx = \ln \sec x + \tan x\)
\(f(x) = \ln x\) \(\int f(x)dx = x \ln x – x \)
\(f(x) = e^x\) \(\int f(x)dx = e^x\)
\(f(x) = e^{ax}\) \(\int f(x)dx = \frac{e^{ax}}{a}\)
\(f(x) = a^x, a > 0\) \(\int f(x)dx = \frac{a^x}{\ln a}\)

Integral som grenseverdi

Her er altså integrasjon definert som den omvendte operasjonen til derivasjon, og det er derfor også vanlig å kalle funksjonen F for den antideriverte til f. Integralbegrepet kan imidlertid også ses på som grenseverdien for en sum (integraltegnet \(\int\) er dannet av en lang S, som står for summa, sum). Det er denne tolkningen som gir den umiddelbare tilknytning til de beregninger som er nevnt foran, av areal, volum, masse og så videre.

La \(f\) være en kontinuerlig funksjon som antar bare positive verdier mellom \(a\) og \(b\), og la \(x_0, x_1 \ldots, x_n\) være slik at \(a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b\). Hvis \(M_1\) betegner den største verdi av \(f\) i intervallet \([x_0, x_1]\) og \(m_1\) den minste verdi i samme intervall, og tilsvarende \(M_2\) og \(m_2\) den største og minste verdi av \(f\) i intervallet \([x_1, x_2]\) og så videre, vil summen \(S = M_1(x_1 – a) + M_2(x_2 – x_1) + \ldots + M_n(b – x_{n-1})\) være større enn eller lik summen \(s = m_1(x_1 – a) + m_2(x_2 – x_1) + \ldots + m-n(b – x_{n-1})\).

Man kan her vise at forskjellen mellom S og s kan gjøres så liten man bare vil ved å velge oppdelingen av intervallet [a, b] tilstrekkelig fin, det vil si ved å gjøre hvert av delintervallene tilstrekkelig korte. Dette betyr at S og s nærmer seg samme grenseverdi når man går til stadig finere oppdelinger av intervallet [a, b]. Denne felles grenseverdien kalles det bestemte integral av f fra a til b, skrives slik:

\[I = \int\limits_a^b f(x) \, \mathrm{d}x\]

Geometrisk vil integralet I representere det arealet som er begrenset av x-aksen, ordinatene i a og b og kurven \(y = f(x)\).

Sammenhengen mellom differensialregning og integralregning

Den grunnleggende sammenhengen mellom differensialregningen og integralregningen ytrer seg gjennom følgende to fakta:

  • Om integralet I betraktes som en funksjon av høyre endepunkt b av intervallet [a, b], vil den deriverte av denne funksjon være lik integranden f.
  • Om F er et ubestemt integral (en antiderivert av f), vil vi ha at \(I = \int\limits_a^b f(x) \, \mathrm{d}x = F(b) – F(a)\). Dette kalles analysens fundamentalteorem.

Den siste ligningen åpner muligheten for å beregne et areal ved bare først å utføre en antiderivasjon, det vil si finne det ubestemte integral F, og deretter finne differansen mellom F(b) og F(a). Tilsvarende metode kan brukes for andre «totaliteter» som volum, masse, arbeid og så videre.

Integralet definert som grensen for en uendelig sum slik som ovenfor, kalles ofte det riemannske integral (etter Bernhard Riemann), selv om denne ideen går tilbake til infinitesimalregningens første tid. Senere er det blitt innført andre og utvidede integralbegreper. Mest kjent er det såkalte Lebesgue-integral innført av den franske matematikeren Henri Lebesgue omkring år 1900. Dette integralbegrepet kan anvendes på en stor klasse funksjoner, og for de kontinuerlige funksjoner faller det sammen med det riemannske begrep (se målteori).

Definisjonen av et integral som grensen for en sum eller som flateinnholdet av en del av planet definert ved kurven y = f(x) kan utvides til rommet. Dette fører til dobbeltintegraler:

\[I = \iint F(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y\]

Disse kan på en lignende måte oppfattes som et volum definert ved flaten \(z = f(x,y)\), i det minste hvis f også her er en positiv funksjon. Multiple integraler i høyere dimensjoner kan defineres på tilsvarende måte. Beregning av slike multiple integraler kan tilbakeføres til gjentatte enkle integralberegninger.

Andre typer integraler

Integralbegrepet er også blitt utvidet på andre måter. Spesielt spiller integraler en fundamental rolle ved oppbyggingen av den komplekse funksjonsteori. I geometri, vektoranalyse og i mange grener av den anvendte matematikk spiller de såkalte kurveintegraler en viktig rolle. Nyere undersøkelser har også ledet til definisjoner av integraler i mer abstrakte områder hvor verken definisjonsområdet eller funksjonsverdiene behøver å bestå av tall.

Historikk

Integralregning ble først utviklet systematisk av Isaac Newton og Gottfried Wilhelm Leibniz. Integralregningen hadde forskjellige forløpere. Allerede Arkimedes løste en rekke problemer som nå naturlig løses ved integrasjon. Også Johannes Kepler, Bonaventura Cavalieri, Paul H. Guldin, Pierre de Fermat, Blaise Pascal, John Wallis og Isaac Barrow forberedte integralregningens utvikling.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Espen Løkseth

Det mangler et integrasjonstegn på det første bildet der det står:f(x)dx = F(x) + CDet skal være:∫f(x)dx = F(x) + C

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg