direktorat

Flere av direktoratene bruker kronede emblemer. Flere av disse er tegnet av Hallvard Trætteberg. Her er seks eksempler: Norges vassdrags- og energidirektorat, Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for mineralforvaltning, Vegdirektoratet og Statsbygg.

Eksempler på kronede direktoratemblemer
Av .

Artikkelstart

Direktorat er et forvaltningsorgan med en direktør som sjef.

Faktaboks

Uttale
direktorˈat
Etymologi
fra fransk directorat, avledet av directeur ‘direktør’

I norsk statsadministrasjon er en rekke virkefelter skilt ut og lagt til et direktorat; det gjelder særlig forvaltningsenheter som løser visse teknisk betonte eller vel avgrensede oppgaver.

Roller

De norske direktoratene har forskjellige grader av uavhengighet i forhold til det departementet de er underlagt. En del direktorater står i samme stilling som en departementsavdeling, og kan bare ta avgjørelser på statsrådens vegne, mens andre treffer sine avgjørelser mer eller mindre selvstendig og på eget ansvar.

Direktoratbegrepet brukes i hovedsak om institusjoner som har sentrale forvaltningsoppgaver som er tillagt virksomheten i lov, instruks eller fullmakt i henhold til lov.

Organisering

Et direktorat arbeider med hele landet som virkefelt. Flere direktorater har imidlertid opprettet regionale eller lokale kontorer for ivaretakelse av sine virksomheter – slik som politidistriktene og veimyndighetene.

Liste over direktorater

Per 2021 er det 70 direktorater.

Direktorat Underlagt
Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet
Arkivverket Kulturdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene Nærings- og fiskeridepartementet
Datatilsynet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Digitaliseringsdirektoratet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Direktoratet for byggkvalitet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Direktoratet for e-helse Helse- og omsorgsdepartementet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring Finansdepartementet
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Kunnskapsdepartementet
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Nærings- og fiskeridepartementet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Justis- og beredskapsdepartementet
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Helse- og omsorgsdepartementet
Direktoratet for utviklingssamarbeid Utenriksdepartementet
Finanstilsynet Finansdepartementet
Fiskeridirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet
Folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet
Forbrukertilsynet Barne- og familiedepartementet
Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet
Husbanken Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kunnskapsdepartementet
Jernbanedirektoratet Samferdselsdepartementet
Justervesenet Nærings- og fiskeridepartementet
Kompetanse Norge Kunnskapsdepartementet
Konkurransetilsynet Nærings- og fiskeridepartementet
Kriminalomsorgsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet
Kulturtanken Kulturdepartementet
Kunst i offentlige rom Kulturdepartementet
Kystverket Samferdselsdepartementet
Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet
Lotteri- og stiftelsestilsynet Kulturdepartementet
Luftfartstilsynet Samferdselsdepartementet
Lånekassen Kunnskapsdepartementet
Mattilsynet Landbruks- og matdepartementet
Medietilsynet Kulturdepartementet
Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Kunnskapsdepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat Olje- og energidepartementet
Norsk akkreditering Nærings- og fiskeridepartementet
Norsk filminstitutt Kulturdepartementet
Norsk kulturråd Kulturdepartementet
Norsk nukleær dekommisjonering Nærings- og fiskeridepartementet
Norsk pasientskadeerstatning Helse- og omsorgsdepartementet
Norsk polarinstitutt Klima- og miljødepartementet
Oljedirektoratet Olje- og energidepartementet
Patentstyret Nærings- og fiskeridepartementet
Pensjonstrygden for sjømenn Arbeids- og sosialdepartementet
Petroleumstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet
Politidirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet
Riksantikvaren Klima- og miljødepartementet
Sivil klareringsmyndighet Justis- og beredskapsdepartementet
Sjøfartsdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet
Skattedirektoratet Finansdepartementet
Statens havarikommisjon for transport Samferdselsdepartementet
Statens helsetilsyn Helse- og omsorgsdepartementet
Statens jernbanetilsyn Samferdselsdepartementet
Statens kartverk Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statens legemiddelverk Helse- og omsorgsdepartementet
Statens sivilrettsforvaltning Justis- og beredskapsdepartementet
Statistisk sentralbyrå Finansdepartementet
Tolldirektoratet Finansdepartementet
Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet
Utlendingsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet
Valgdirektoratet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet
Vegtilsynet Samferdselsdepartementet

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg