Statens helsetilsyn har det overordnede tilsyn med barneverntjenesten, helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i Nav. Statens helsetilsyn er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Statens helsetilsyn ledes av en direktør (tidligere benevnt helsedirektør) med assisterende direktør som sin stedfortreder.

Jan Fredrik Andresen er direktør siden november 2012.

Statens helsetilsyn skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt ved lov, forskrift, stortingsvedtak eller pålegg fra departementet. Dette omfatter blant annet vedtak om administrative reaksjoner som advarsel og tilbakekalling av autorisasjon for helsepersonell samt myndighet til å gi pålegg til virksomheter som yter helsetjenester.

Statens helsetilsyn er organisert i tre avdelinger: en for hendelsesbasert tilsyn, en for planlagt tilsyn og en for etatens fellesoppgaver og administrasjon. Helsetilsynet i fylket, som administrativt er en avdeling hos fylkesmannen, er i saker knyttet til helsetjeneste og helsepersonell direkte underlagt Statens helsetilsyn.

Statens helsetilsyn ble opprettet i 1994. Tilsynsvirksomheten ble betydelig omorganisert fra og med 2002 da de tidligere fylkeslegeembetene ble overført til fylkesmannsembetene og ved at ulike myndighets-, utviklings- og rådgivningsfunksjoner ble overført til det nyopprettede Sosial- og helsedirektoratet, fra 2008 kalt Helsedirektoratet.

Statens helsetilsyn skal sammen med fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket (tidligere fylkeslegen), føre tilsyn med alle deler av norsk sosial- og helsetjeneste og med alt helsepersonell. Statlig tilsyn har til oppgave å se til at krav gitt i og i medhold av lover og forskrifter etterleves i praksis.

Tilsynsarbeidet gjennomføres ved planlagte tilsyn, ofte i form av systemrevisjoner eller kartlegginger av omfang og innhold i tjenesteytingen samt ved at man undersøker uhell og uønskede hendelser ved ytelse av tjenester. Statens helsetilsyn har stor frihet til selv å prioritere og planlegge sine tilsynsoppgaver ut fra vurderinger av risiko for svikt og sårbarhet ved tjenesteytingen.

Helsetilsynet i fylket og Statens helsetilsyn behandler videre klager på leger og annet helsepersonell fremmet av pasientene med hjemmel i pasientrettighets- og helsepersonelloven. Statens helsetilsyn er også overordnet myndighet for behandlingen av saker vedrørende rett til sosial- og helsetjenester hos fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

1894–1918 Michael Holmboe
1919–26 Harald Mathias Gram
1930–38 Nils Peter Laberg Heitman
1938–72 Karl Evang
1972–92 Torbjørn Mork
1993–2000 Anne Alvik
2001–2012 Lars E. Hanssen

  Foreslå endringer i tekst

  Foreslå bilder til artikkelen

  Kommentarer

  30. oktober 2012 skrev Arve Manum

  Jan Fredrik Andresen, 52 år, er utnevnt av Kongen i statsråd som direktør i Statens helsetilsyn. Andresen er utnevnt til åremålet for en periode på seks år, med mulighet for en ny periode på seks år.  Helse- og omsorgsdepartementet Pressemelding 28.09.2012

  30. oktober 2012 skrev Arve Manum

  Lars E Hanssem satt som direktør fram til 2012.http://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Om-tilsynsmyndigheitene/Historikk/

  Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

  Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

  Du må være logget inn for å kommentere.