Statens helsetilsyn

Logo
Av .

Artikkelstart

Statens helsetilsyn har det overordnede tilsyn med barneverntjenesten, helse- og omsorgstjenesten, folkehelse og sosiale tjenester i NAV. Statens helsetilsyn er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, men styres også av Arbeids- og sosialdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

Jan Fredrik Andresen er direktør siden november 2012.

Statens helsetilsyns viktigste oppgave er tilsyn og kontroll med helse- og omsorgsinstitisjonene. Tilsynet skal opprettholde rettssikkerheten og kvaliteten på tjenestene for alle grupper av brukere, men har et spesielt ansvar for utsatte grupper, deriblant barn. Tilsynet er også en viktig fagetat innenfor sitt område i forbindelse med utvikling av ny politikk og nytt regelverk.

Organisering

Statens helsetilsyn er organisert i fem avdelinger med ansvar for barnevern, kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester, undersøkelser og administrasjon. Helsetilsynet i fylket, som administrativt er en avdeling hos fylkesmannen, er i saker knyttet til helsetjeneste og helsepersonell direkte underlagt Statens helsetilsyn.

Historikk

Statens helsetilsyn ble opprettet i 1994. Tilsynsvirksomheten ble betydelig omorganisert fra og med 2002 da de tidligere fylkeslegeembetene ble overført til fylkesmannsembetene og ved at ulike myndighets-, utviklings- og rådgivningsfunksjoner ble overført til det nyopprettede Sosial- og helsedirektoratet, fra 2008 kalt Helsedirektoratet.

Oppgaver

Statens helsetilsyn skal sammen med fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket (tidligere fylkeslegen), føre tilsyn med alle deler av norsk sosial- og helsetjeneste og med alt helsepersonell. Statlig tilsyn har til oppgave å se til at krav gitt i og i medhold av lover og forskrifter etterleves i praksis.

Tilsynsarbeidet gjennomføres ved planlagte tilsyn, ofte i form av systemrevisjoner eller kartlegginger av omfang og innhold i tjenesteytingen samt ved at man undersøker uhell og uønskede hendelser ved ytelse av tjenester. Statens helsetilsyn har stor frihet til selv å prioritere og planlegge sine tilsynsoppgaver ut fra vurderinger av risiko for svikt og sårbarhet ved tjenesteytingen.

Helsetilsynet i fylket og Statens helsetilsyn behandler videre klager på leger og annet helsepersonell fremmet av pasientene med hjemmel i pasientrettighets- og helsepersonelloven. Statens helsetilsyn er også overordnet myndighet for behandlingen av saker vedrørende rett til sosial- og helsetjenester hos fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket.

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Arve Manum

Jan Fredrik Andresen, 52 år, er utnevnt av Kongen i statsråd som direktør i Statens helsetilsyn. Andresen er utnevnt til åremålet for en periode på seks år, med mulighet for en ny periode på seks år.Helse- og omsorgsdepartementet Pressemelding 28.09.2012

skrev Arve Manum

Lars E Hanssem satt som direktør fram til 2012.http://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Om-tilsynsmyndigheitene/Historikk/

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg