Faktaboks

Husbanken

tidligere Den Norske Stats Husbank

Forretningsadresse
Drammen
Stiftet
1946
Daglig leder
Jan Hjelle
Husbankens logo
Husbanken
Husbankens logo
Av .
Lisens: Pressefoto

Husbanken er et statlig forvaltningsorgan som har som formål å bidra til økt boligbygging og bedre boligforhold i Norge. Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartmentet,

Husbanken skal gjennom sine låne-og støtteordninger forebygge og bekjempe at folk er vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken skal bidra til å realisere målene i den sosiale boligpolitikken, spesielt gjennom å gi lån og tilskudd til boligbygging og boligforbedring for personer med lav inntekt. Husbanken arbeider tett sammen med kommunale og fylkeskommunale myndigheter, boligbyggerlag, utbyggere samt andre offentlige og private aktører for å oppfylle sine mål om å bidra til en bedre boligsituasjon. I 2023 formidlet Husbanken i underkant av 27 milliarder kroner i lån, tilskudd og bostøtte. For 2024 er Husbankens utlånsramme på 29 milliarder kroner. Det er Stortinget som vedtar bevilgninger til de ulike støtteordningene.

Støtteordninger til privatpersoner

Tilskudd og lån fra Husbanken
I 2022 bevilget Husbanken 7,2 mrd. i tilskudd og 21 mrd. i lån
Tilskudd og lån fra Husbanken
Av .
Fordeling av lån fra Husbanken 2022
Fordeling av lån fra Husbanken 2022
Av .

Husbanken tilbyr flere ulike lån og tilskudd til privatpersoner. Disse gis i samarbeid med kommunen personen bor i. Støtteordningene kan deles inn i tre grupper: Bostøtte, lån og tilskudd.

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for innbyggere som har lave inntekter og høye boutgifter. Støtten blir beregnet månedlig ut fra en persons inntekt, antall personer i husstanden, antall barn i husstanden og boutgifter. Det er kommunene som vurderer søknader om bostøtte etter en behovsprøving. I perioden med høye strømpriser i 2022 og 2023 ble satsene for bostøtte midlertidig økt. Bostøtten indeksreguleres hvert år.

En husstand vil ikke ha krav på bostøtte dersom husstandens inntekt overstiger øvre grense for inntekter. Dette gjelder uansett hvor høye bokostnadene er. Det er også en grense for hvor høye boutgifter som inngår i beregningsgrunnlaget. Bostøtte gis kun dersom boligen er godkjent til boligformål, og boligen må ha egen inngang, eget bad og toalett, kjøkkenløsning og mulighet for hvile.

Startlån

Startlån gis til økonomisk vanskeligstilte personer som ikke kan få lån til bolig i en privat bank. Startlån gis likevel ikke til unge i etableringsfasen eller til personer som selv er i stand til å spare til egen bolig. Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig slik at de enten kan kjøpe en bolig eller de kan utbedre eller tilpasse boligen de bor i. Startlån kan også gis til refinansiering dersom noen står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg på grunn av boliggjeld. Den som innvilges startlån, må ha tilstrekkelig inntekt til å kunne betjene lånet.

Det er kommunene som foretar behovsprøving og vurderer søknadene om startlån. Kommuner kan ved behov bruke startlån til å tiltrekke og beholde arbeidskraft som er viktig for kommunen.

Lån til privatpersoner

Husbanken tilbyr lån til privatpersoner som vil bygge, utbedre eller ombygge bolig dersom prosjektene er av miljømessig høy kvalitet, for eksempel ved at miljøvennlige byggematerialer vil bli brukt eller at det planlegges et bygg med lavt energiforbruk. Boligkvalitetene bør være utover teknisk forskrift fra 2010. Det gis også lån til bygging av livsløpsboliger. Det gis lån til kjøp av bolig direkte fra utbyggere, dersom boligen er forhåndsgodkjent for finansiering fra Husbanken. Boligene må ikke overstige fastsatte grenser for bruksareal.

Støtteordninger for bransjer

Husbanken tilbyr lån til borettslag, sameier, utbyggere, studentsamskipnader, boligbyggerlag, brukerorganisasjoner, frivilling sektor og andre profesjonelle aktører. Tiltakene omfatter ulike typer lån og tilskudd.

Lån til bygg

Bransjeaktører kan få Husbanklån til å bygge eller oppgradere boliger og studentboliger, og til å skaffe utleieboliger til vanskeligstilte.

Lån til studentboliger gis for å bidra til at studenter i Norge får et rimelig og forutsigbart botilbud. Lån til bygging av boliger med god tilgjengelighet og livsløpsstandard gis for å legge til rette for at personer kan bo der gjennom hele livsløpet uavhengig av funksjonsnivå.

Husbanken kan bidra til å finansiere boligprosjekter i distriktskommuner ved å gi lån og tilskudd. Disse bør tilfredsstille miljøkrav og må ha livsløpsstandard for å få støtte. Det gis også lån og tilskudd til utleieboliger dersom eier av boligene inngår en langsiktig avtale med kommunen som gir kommunene rett til å tildele alle boligene i prosjektet i minst 30 år.

Råd og veiledning

Husbanken tilbyr faglig rådgivning og veiledning til boligeiere og boligbyggere. De har for eksempel en egen avdeling for boligfornyelse, som gir råd og veiledning om hvordan man kan gjøre boligen mer energieffektiv. Husbanken dekker også utgifter til faglig bistand til spesialtilpasning for ulike typer funksjonshemming.

Historie

Bakkehaugen
Husbanken var med på å bygge den norske velferdsstaten. Bakkehaugen borettslag i Oslo 1949.
Bakkehaugen
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Husbankens rolle har endret seg fra å være en viktig aktør i boligbyggingen i Norge, til i dag å konsentrere seg om utsatte gruppers boligbehov. Graf over antall boliger bygget i Norge og Husbankens andel fra 1946 til 2021.

Husbanken ble opprettet ved lov av 1. mars 1946 for å øke tilgangen på boliger til befolkningen. Den gang var det en stor mangel på boliger og Husbanken bidro til gjenreisingen av landet og til en økning i folks boligstandard.

Banken har siden vært en viktig aktør i boligsektoren i Norge ved å bidra til bygging og rehabilitering av boliger over hele landet. I noen av årene 1988-1996, som var kjennetegnet av gjeldskrise og sammenbrudd i det private bankvesenet, finansierte Husbanken nesten all boligbygging i Norge.

Frem mot årtusenskiftet ble omtrent halvparten av boligbygging i Norge lånefinansiert av Husbanken. I de siste 10-årene har finansieringsandelen vært mellom 15-20 prosent av nybygde boliger. I 2021 og 2022 finansierte Husbanken bare 9 prosent av nybygde boliger i Norge.

Husbanken har vært en viktig del av den sosiale boligpolitikken siden 1960-tallet og har finansiert utbygging og oppgradering av alders- og omsorgsboliger, studentboliger og sykehjem. Husbanken er en viktig bidragsyter til kommunene i arbeidet for at eldre og vanskeligstilte skal kunne skaffe seg og beholde en trygg og god bolig. Husbanken har utviklet seg fra en bank for den generelle boligbyggingen i Norge til en bank for personer med spesielle behov i boligmarkedet.

Organisasjonen

Husbankens hovedkontor er lokalisert i Drammen og ledes av administrerende direktør Osmud Kaldheim. Husbanken har regionkontorer i Hammerfest, Trondheim, Bodø, Bergen, Arendal og Oslo. Husbanken har totalt omtrent 300 ansatte.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne sider

Faktaboks

Husbanken
Sektorkode
3900 Statlige låneinstitutter mv.
Næringskode(r)
64.920 Annen kredittgivning

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg