Kriminalomsorgen

Våpenskjold
Våpenskjold
Av .

Kriminalomsorgen er en statlig etat underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD), med ansvar for å fullbyrde de reaksjoner påtalemyndighet eller domstol har besluttet. Dette skjer ved bruk av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetekstfengsling. Kriminalomsorgen bidrar med å stille varetektsplasser for Politiet, og legge til rette for gjennomføring av straff i eller utenfor fengsel.

Formål

Kriminalomsorgens hovedmål er å gjennomføre ilagte reaksjoner på en måte som bidrar til at domfelte skal leve kriminalitetsfritt liv etter endt soning. Samfunnets interesser ivaretas slik ved at reaksjonene gjennomføres på en måte som oppfyller hensikten med straffens formål, og at nye straffbare handlinger motvirkes. Samtidig skal hensyn til domfeltes rettigheter ivaretas, og de skal gis tilbud (utdanning og aktiviteter, tilsyn og oppfølging) som skal legge grunnlag for at tilbakefall til kriminalitet kan unngås. Kriminalomsorgens praksis er styrt av politiske beslutninger fra storting og regjering.

Historie

Nyere norsk kriminalomsorg er særlig knyttet til drift av fengsler og administrasjon av soning. Ennå på 1800-tallet ble fengselsdrift ledet av ulike myndigheter, inklusive festningskommandanter og embetsmenn i amt. I 1875 ble det i JD opprettet en avdeling for overordnet tilsyn med straffeanstaltene, til daglig benevnt Fængselsstyrelsen (senere Fengselsstyret). I 1980 overtok denne også de sentrale oppgavene for friomsorgen. De tidligere vernelagene ble da til Kriminalomsorg i frighet, og virksomheten ble tillagt i Kriminalomsorgsavdelingen i JD.

Organisering

1. mars 2002 trådte Straffegjennomføringsloven av 18. mai 2001 i kraft, og avløste da fengselsloven av 12. desember 1958. Den nye loven innebar en regionalisering og desentralisering av ansvar og myndighet.

I 2013 ble etaten Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) skilt ut fra Kriminalomsorgsavdelingen i JD, og erstattet fra juni 2013 av det nye Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), lokalisert til Lillestrøm.

Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer:

  • Det sentrale nivået består av Kriminalomsorgsavdelingen i JD samt KDI. Førstnevnte er sekretariat for politisk ledelse i departementet; KDI har ansvar for den faglige og administrative ledelse av kriminalomsorgen; utøvende gjennom regionalt og lokalt nivå.
  • Det regionale nivået består av fem regionadministrasjoner, som har ansvar for straffegjennomføring i respektive regioner.
  • Det lokale nivået består av de ulike enheter (43 fengsler og 18 friomsorgskontor) der fengsling og straffegjennomføring skjer.

Sektoren innbefatter også Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), og to sentre for narkotikaprogram for domstolskontorll (ND).

KDI la i 2018 fram et forslag til omorganisering av sektoren, hvor det regionale nivået anbefales fjernet. Den foreslåtte omorganiseringen av kriminalomsorgen, ref. Stortingsproposisjon 143L ble, etter votering torsdag 18. februar 2021, ikke vedtatt.

Lise Sannerud er direktør for KDI fra oktober 2018.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg