Magmatiske bergarter er bergarter dannet ved størkning eller krystallisasjon av magma, det vil si steinsmelte med oppløste gasser. Disse bergartene kan variere i kjemisk og mineralogisk sammensetning, og fra finkornet til grovkornet etter hvordan størkningen har foregått. Den har enten skjedd nede i jordskorpen og gitt dypbergarter – også kalt intrusive eller plutoniske bergarter – eller på jordoverflaten og gitt dagbergarter – også kalt ekstrusive, effusive eller vulkanske bergarter.Ofte skiller man også ut gangbergarter eller hypabyssale bergarter som egen gruppe. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Magmatiske bergarter

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel