Dacitt, (av Dacia, romersk provins), lavabergart sammensatt av natriumrik plagioklas, kvarts og stedvis litt kalifeltspat foruten små mengder biotitt og andre mørke mineraler. Dannet fra magma som i dypet ville størkne som dypbergartene tonalitt (trondhjemitt) og granodioritt. som inneholder noe mer alkalifeltspat og kvarts enn andesitt. Omdannede dacitter er kjent fra Trondheimsfeltet..