Søvitt, magmatisk bergart først kjent fra Fensfeltet ved Ulefoss i Telemark. Mens de vanlige magmatiske bergarter består av silikater, er søvitt en kalsittbergart med mindre mengder apatitt, flogopitt, magnetitt, pyritt og de niobholdige mineraler pyroklor (var, koppitt) og columbitt som har vært økonomisk utnyttet i Søve gruver. Søvitt er kjent av geologer verden over fordi den var et av de første eksempler på en magmatisk karbonatbergart. Senere er lignende bergarter funnet en rekke andre steder (f.eks. Nord-Norge, Sverige, Afrika); de har fått fellesnavnet karbonatitt.