Karbonatitt, en gruppe magmatiske bergarter som er dannet ved størkning av en karbonatsmelte, mens de alminnelige magmatiske bergarter er størknet fra en silikatsmelte. Hovedmineralet er som regel kalsitt, CaCO3 (se søvitt), men noen inneholder hovedsakelig andre karbonater: dolomitt CaMg(CO3)2 (beforsitt) eller ankeritt CaFe(CO3)2 (rauhaugitt). Enkelte resente lavaer fører til og med natriumkarbonater som vulkanen Ol doinyo Lengai i Tanzania. Mange økonomisk viktige metaller er knyttet til karbonatitter: niob, lantanoider, thorium, jern, titan, kobber, dessuten mineraler som apatitt og fluoritt. I Fensfeltet ved Ulefoss, Telemark, opptrer en karbonatitt (søvitt) som tidligere ble drevet på niob-mineralet koppitt, en varietet av pyroklor.