Dam
Mange dammer og pytter har blitt ødelagt av menneskelige inngrep, og er eksempler på leveområder som dermed blir ødelagt.

Habitatødeleggelse eller -forringelse betyr at leveområdet til en eller flere organismer blir endret slik at det helt eller delvis blir uegnet for artene eller delbestander å leve i. Dette kan skyldes abiotiske (arealbruk, forurensing) og/eller biotiske (fremmede organismer) endringer i økosystemet.

Habitatødeleggelse fører til at mange arter får mindre leveområder (habitatreduksjon), og at leveområdene til mange dyr og planter blir delt opp (habitatfragmentering). Dette kan videre føre til tap av biologisk mangfold og til utryddelse.

Årsaker

Isbjørn
Isbjørn spiser i hovedsak sel, og jakter på disse fra isflak og iskanten. Når ismengden reduseres, minker også størrelsen på området isbjørnen kan jakte fra.

Den viktigste årsaken til habitatødeleggelse, og tap av naturmangfold, er for mange økosystemer at naturområder blir benyttet til menneskelige aktiviteter (endret arealbruk). På land vil for eksempel jordbruk innebære at natur omformes for å gjøre plass til dyrking av mark og til beite for husdyr, og at jorden tilføres gjødsel og andre tilsetninger som kan forurense, og dermed ødelegge omkringliggende natur. Tilsvarende kan infrastruktur som veibygging, urbanisering eller energiproduksjon (blant annet vannkraftproduksjon) ha vesentlig påvirkninger på leveområder både på land og i/langs vassdragene våre.

I havet kan habitater ødelegges både ved aktiviteter som tråling og oljevirksomhet, og ved forurensning fra båter, industri og andre utslippskilder.

Klimaendringer bidrar også til habitatødeleggelse på land og i vann, og vil ventelig føre til at arter dør ut eller må endre sine leveområder. Isbjørnen er et eksempel på en art som er i ferd med å miste sitt naturlige leveområde, med mindre islegging i arktis, som følge av habitatødeleggelse forårsaket av global oppvarming.

Hovedårsak til tap av dyrearter
Figuren viser de viktigste årsakene til tap av arter og bestander innen utvalgte dyregrupper, hentet fra WWFs Living Planet Report 2016 gjengitt av FNs naturpanel. Stoplene viser prosent betydning av klimaendringer (grått), overbeskatning (mørk oransj), habitatødeleggelse (lysebrunt) invasive arter (mørkelilla) og forurensing (lyselilla). Habitatødeleggelse (og forringelse) er den dominerende årsaken til tilbakegangen for alle dyregruppen. Amfibier (øverst), reptiler (nest øverst), pattedyr (nest nederst) og fugler (nederst).
Av /FNs naturpanel (2018). Land degradation and restoration.

Internasjonalt

For de fleste økosystemer på land både i Norge og globalt, så er tap og forringelse av landområder hovedårsaken til tap av biologisk mangfold og økosystemfunksjoner som også er viktig for oss mennesker. FNs naturpanel har beregnet at mindre enn en fjerdedel av jordas landområder er uten vesentlig påvirkning fra menneskelig inngrep og påvirkning. Det er særlig våtmarker som er mest ødelagt, der FN anslår at hele 87% er tapt siste 300 år, som følge av menneskelige arealbruksendringer.

Habitatødeleggelse av landområder er således en sentral del av den globale naturkrisen, med katastrofale følger for økosystemtjenester som klimaregulering (fra skog), flomdemping (våtmarker), matproduksjon (bestøvende insekter, fisk i elver). Å stoppe habitatødeleggelsen og restaurere landområder er avgjørende for å nå mange av FNs bærekraftsmål innen 2030. Med dagens takt på habitatødeleggelser av landområder, så kan så lite som 10 % av landjorda være uten vesentlige menneskelige inngrep i 2050. Derfor er det internasjonale samfunn (FNs medlemsland) samstemte på at landarealer må forvaltes på en langt mer miljømessig bærekraftig måte framover. Flere viktige samfunnsendringer på tvers av politikkområder må nå skje raskt. Også i Norge er habitatødeleggelse bl.a. fra veibygging fortsatt et stort problem for vårt naturmangfold.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg