Faktaboks

Artsdatabanken

på engelsk; Norwegian biodiversity information centere

Forretningsadresse
Trondheim
Daglig leder
Bjarte Heide
logo
Logoen til Artsdatabanken
Av .
Økologisk risiko fra invaderende arter

Matrise for vurdering av invasjonspotensial og økologisk effekt fra fremmede arter.

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold opprettet i 2005. Artsdatabanken har som viktigste oppgave å forsyne samfunnet med uavhengig, oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om det biologiske mangfoldet i Norge, norske arter og naturtyper.

I magasiner og databaser hos museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner ligger verdifull informasjon og data om arter, innhentet gjennom mer enn hundre år. Denne kunnskapen har tidligere ikke vært samlet tilgjengelig. Artsdatabanken samarbeider med de biologiske fagmiljøene for å bygge en faglig og teknisk plattform og infrastruktur som skal gjøre denne informasjonen synlig og tilgjengelig for alle, og derved bidra til at arter og naturtyper blir en faktor det tas hensyn til når beslutninger fattes i samfunnet.

Historikk

Slåttemark
Slåttemark er vurdert som en kritisk truet (CR) naturtype i Norge, hovedsaklig på grunn av bortfall av slått.
Av .

Artsdatabanken har fra starten av vært en selvstendig institusjon, administrativt og faglig tilknyttet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) via Vitenskapsmuseet. De er faglig uavhengig med eget styre som ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet fram til 2018, før Artsdatabanken ble overført til Klima- og miljødepartementets budsjett, men uten instruksjonsmyndighet fra eierdepartementet. Før Artsdatabanken ble opprettet i 2005 ble mange av oppgavene ivaretatt av de naturhistoriske museene i Norge.

Publikasjoner, kart og databaser

Artsdatabanken gir ut en rekke publikasjoner og administrerer databaser, tjenester og prosjekter. De viktigste er:

Norsk rødliste for arter

Dette er den offisielle Rødlista for arter i Norge. Ei rødliste er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut fra norsk natur. Norsk rødliste for arter er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse, og oppdateres jevnlig.

Kategorier - rødlista
Kategorier som fageksperter vurderer arter og naturtyper etter for norske rødlister.
Av .

Norsk rødliste for naturtyper

Norsk rødliste for naturtyper gir en oversikt over naturtyper som er vurdert til å ha negativ utvikling eller er svært fåtallig i Norge. Rødlista, som omfatter alle norske områder på den nordlige halvkule, er utarbeidet av en ekspertgruppe under ledelse av Artsdatabanken. I alt er 80 naturtyper rødlistet, 40 av dem i en kategori som tilsier at de er truet.

Fremmedartslista

Fremmedartslista gir oversikt over fremmede arter i Norge, og en vurdering av den økologiske risikoen disse artene utgjør i norsk natur (invaderende arter).

Naturtypebasen

Naturtypebasen er en database som dokumenterer typesystemet Naturtyper i Norge (NiN). Her får man oversikt og informasjon om systemet og hvilke naturtyper som finnes i Norge.

Artsnavnebasen

Artsnavnebasen er et elektronisk register over navn på arter. Tjenesten driftes av Artsdatabanken i samarbeid med GBIF Norge (den norske noden av the Global Biodiversity Information Facility).

Artskart

Artskart er en nettbasert karttjeneste som dokumenterer funn av norske arter, utviklet i samarbeid med GBIF Norge.

Artsprosjektet

Artsprosjektet er etablert for å kartlegge det norske artsmangfoldet og øke kunnskapen om arter. Slik kunnskap er nødvendig for å forstå enkeltarter og artsgruppers roller i økosystemene og det komplekse samspillet i naturen. I tillegg er dette en helt vesentlig forutsetning for kunnskapsbasert forvaltningen av naturmangfoldet.

I Norge kjenner vi til rundt 44 000 arter av dyr, planter og andre organismer. Det totale antallet er trolig over 60 000. Eksperter regner det som sannsynlig at over 25 prosent av artene her i landet ennå ikke er oppdaget. Med dette som utgangspunkt legger Artsprosjektet stor vekt på søk etter nye arter. I 2014 ble en hittil ukjent soppart oppdaget i almeskogVestlandet. Den har foreløpig bare latinsk navn, Chlorostroma vestlandicum.

Artsprosjektet arbeider også med registrering av DNA-strekkoder (miljø-DNA) for artene og står bak over to tredeler av de 16 000 strekkodene fra 5000 arter som hadde blitt samlet inn i Norge fram til 2015. Det har skjedd en stor innsats med å dele slike strekkode-biblioteker i verdens kunnskapsmiljøer om biologisk mangfold.

Artsoraklet

Appen Artsoraklet sannsynliggjør hvilken norsk viltlevende art man tar bilde av. Når appen brukes finner gjenkjenningsmodellen hva det ligner mest på fra bildearkivet på artsobservasjoner.no, som den har blitt trent med. Med hjelp av bildegjenkjenning, koordinater der bildet er tatt og kunstig intelligens, så gis sannsynligheten for hvilken viltlevende arter (ingen husdyr, hageplanter, og så videre) som er mest aktuell, og gir svar på artsnivå (og noen underarter).

Levende bilder

Levende bilder er små filmer av arter. Filmsnuttene er produsert og gjengitt i høy kvalitet på internett. Prosjektet er ment å skulle bli et tilbud til blant annet skoleverket.

Internasjonalt samarbeid

Artsdatabanken samarbeider med flere internasjonale organisasjoner og er involvert i europeiske prosjekt. Arbeidet med norske rødlister er basert på internasjonalt anerkjent metodikk som er utviklet at (IUCN). For truede naturtyper og økosystem, var Artsdatabanken en av pionerene for metodeutvikling og har således bidratt med sine erfaringer til IUCN.

FNs naturpanel sammenstiller kunnskap om økosystemer og utviklingen til arter, og framstiller forvaltningsrelevant kunnskap om natur. Kapasitetsbygging i utviklingsland om biologisk mangfold er sentralt, noe Artsdatabanken bidrar til.

En av Artsdatabankens viktigste samarbeidspartnere er GBIF, som ble etablert i 2001 for å sikre fri og åpent tilgjengelig data om biologisk mangfold i verden. Det meste av informasjonen fra Norge kommer via Artsdatabanken. Norge er blant verdens største leverandører til GBIF. Også verdens største internasjonale prosjekt for biomangfold (Barcode of life) er viktig for Artsdatabanken.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Faktaboks

Artsdatabanken
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
72.190 Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk

Kommentarer (2)

skrev Elisabeth Carrera

Hei! Det er kanskje på tide å oppdatere utdaterte lenker til Artsdatabanken? https://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2 https://www.artsdatabanken.no/Article/Article/206 https://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=131 Vh Elisabeth Carrera

svarte Marit M. Simonsen

Hei! Tusen takk for innspillet, nå er alle lenkene rettet! Hilsen Marit i redaksjonen

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg