Artsdatabanken

Artikkelstart

Artsdatabanken, nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold opprettet i 2005. Artsdatabanken har som viktigste oppgave å forsyne samfunnet med uavhengig, oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om det biologiske mangfoldet i Norge, norske arter og naturtyper.

I magasiner og databaser hos museer, forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og frivillige organisasjoner ligger verdifull informasjon og data om arter, innhentet gjennom mer enn hundre år. Denne kunnskapen har tidligere ikke vært samlet tilgjengelig. Artsdatabanken samarbeider med de biologiske fagmiljøene for å bygge en faglig og teknisk plattform og infrastruktur som skal gjøre denne informasjonen synlig og tilgjengelig for alle, og derved bidra til at arter og naturtyper blir en faktor det tas hensyn til når beslutninger fattes i samfunnet.

Historikk

Artsdatabanken har fra starten av vært en selvstendig institusjon, administrativt og faglig tilknyttet Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) via Vitenskapsmuseet. De er faglig uavhengige med eget styre, som ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet fram til 2018, før Artsdatabanken ble overført til Klima- og miljødepartementets budsjett, men uten instruksjonsmyndighet fra eierdepartementet. Før Artsdatabanken ble opprettet i 2005 ble mange av oppgavene ivaretatt av de naturhistoriske museene i Norge.

Publikasjoner, kart og databaser

Artsdatabanken gir ut en rekke publikasjoner og administrerer databaser, tjenester og prosjekter. De viktigste er:

Norsk rødliste for arter

Dette er den offisielle Rødlista for arter i Norge. Ei rødliste er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut fra norsk natur. Norsk rødliste for arter er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse, og oppdateres jevnlig.

Norsk rødliste for naturtyper

Norsk rødliste for naturtyper gir en oversikt over naturtyper som er vurdert til å ha negativ utvikling eller er svært fåtallig i Norge. Rødlista, som omfatter alle norske områder på den nordlige halvkule, er utarbeidet av en ekspertgruppe under ledelse av Artsdatabanken. I alt er 80 naturtyper rødlistet, 40 av dem i en kategori som tilsier at de er truet.

Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste

Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste gir oversikt over fremmede arter i Norge, og en vurdering av den økologiske risikoen disse artene utgjør i norsk natur (invaderende arter).

Naturtypebasen

Database som dokumenterer typesystemet Naturtyper i Norge (NiN). Her får man oversikt og informasjon om systemet og hvilke naturtyper som finnes i Norge.

Artsnavnebasen

Elektronisk register over navn på arter. Tjenesten driftes av Artsdatabanken i samarbeid med GBIF Norge (den norske noden av the Global Biodiversity Information Facility).

Artskart

Nettbasert karttjenste som dokumenterer funn av norske arter, utviklet i samarbeid med GBIF Norge.

Artsprosjektet

Artsprosjektet er etablert for å kartlegge det norske artsmangfoldet og øke kunnskapen om arter. Slik kunnskap nødvendig for å forstå enkeltarter og artsgruppers roller i økosystemene og det komplekse samspillet i naturen. I tillegg er dette en helt vesentlig forutsetning for kunnskapsbasert forvaltningen av naturmangfoldet.

I Norge kjenner vi til rundt 44 000 arter av dyr, planter og andre organismer. Det totale antallet er trolig over 60 000. Eksperter regner det som sannsynlig at over 25 % av artene her i landet ennå ikke er oppdaget. Med dette som utgangspunkt legger Artsprosjektet stor vekt på søk etter nye arter. I 2014 ble en hittil ukjent soppart oppdaget i almeskog på Vestlandet. Den har foreløpig bare latinsk navn, Chlorostroma vestlandicum.

Artsprosjektet arbeider også med registrering av DNA-strekkoder (miljø DNA) for artene og står bak over to tredeler av de 16000 strekkoder fra 5000 arter som var samlet inn i Norge fram til 2015. Det har skjedd en stor innsats med å dele slike strekkode-biblioteker i verdens kunnskapsmiljøer om biologisk mangfold.

Artsoraklet

Appen Artsoraklet sannsynliggjør hvilken norsk viltlevende art man tar bilde av. Når appen brukes finner gjenkjenningsmodellen hva det ligner mest på fra bildearkivet på artsobservasjoner.no, som den har blitt trent med. Med hjelp av bildegjenkjenning, koordinater der bildet er tatt og kunstig intelligens, så gis sannsynligheten for hvilken viltlevende arter (ingen husdyr, hageplanter, osv.) som er mest aktuell, og gir svar på artsnivå (og noen underarter).

Levende bilder

Levende bilder er små filmer av arter. Filmsnuttene er produsert og gjengitt i høy kvalitet på nett. Prosjektet er ment å skulle bli et tilbud blant annet til skoleverket.

Internasjonalt samarbeid

Artsdatabanken samarbeider med flere internasjonale organisasjonar og er involvert i europeiske prosjekt. Arbeidet med norske rødlister baseres internasjonalt anerkjent metodikk som er utviklet at (IUCN). For truede naturtyper og økosystem, var Artsdatabanken en av pionerene for metodeutvikling og har således bidratt med sine erfaringer til IUCN.

FNs naturpanel sammenstiller kunnskap om økosystemer og utviklingen til arter, og framstiller forvaltningsrelevant kunnskap om natur. Kapasitetsbygging i utviklingsland om biologisk mangfold er sentralt, noe Artsdatabanken bidrar til.

En av Artsdatabanken sine viktigaste samarbeidspartnere er GBIF, som ble etablert i 2001 for å sikre fri og åpent tilgjengelig data om biologisk mangfald i verden. Det meste av informasjonen fra Noreg kommer via Artsdatabanken. Norge er blant verdens største leverandører til GBIF. Også verdens største internasjonale biomangfoldsprosjekt (Barcode of life) er viktig for Artsdatabanken.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Elven H. og Søli G. (red.) 2021. Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020. Utredning for Artsdatabanken 1/2021. Artsdatabanken, Norge.

Kommentarer (2)

skrev Elisabeth Carrera

Hei! Det er kanskje på tide å oppdatere utdaterte lenker til Artsdatabanken? https://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2 https://www.artsdatabanken.no/Article/Article/206 https://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=131 Vh Elisabeth Carrera

svarte Marit M. Simonsen

Hei! Tusen takk for innspillet, nå er alle lenkene rettet! Hilsen Marit i redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg