Bevaringsbiologi, del av biologien, nært knyttet til både populasjonsbiologi og økologi, studerer bevaring av truede arter, samt forvaltning av biologiske ressurser på en bærekraftig måte. Studiene vurderer ofte også andre sider enn de rent naturfaglige, som for eksempel økonomisk utbytte ved bruk av naturen sammenlignet med de økonomiske konsekvensene av vern.