Elvemusling på vestlandet
Elvemusling kan danne tette bestander i elver med gunstige habitatforhold.
Foto av elvemuslinger
Elvemuslingene, Margaritifera margaritifera, er fredet.
Foto av elvemuslinger
Lisens: CC BY SA 3.0

Elvemusling, tidligere kalt elveperlemusling, er en art av muslinger i elvemuslingfamilien. Elvmuslingen lever i elver i Skandinavia, Mellom-Europa, Sibir og Nord-Amerika.

Faktaboks

Også kjent som
elveperlemusling
Vitenskapelig navn
Margaritifera margaritifera
Beskrevet av
(Linnaeus, 1758)
Rødlistestatus i Norge
VU – Sårbar
Global rødlistestatus
EN – Sterkt truet

Elvemuslingen har en komplisert livssyklus med fisk som mellomvert, og den kan bli svært gammel. Den lever av å filtrere næringspartikler fra vannet og er velegnet som bioindikator. Elvemuslingen kan danne perler, og det har vært drevet et intenst fiske på den gjennom århundrer. Skallet har et kraftig utviklet innvendig perlemorlag som tidligere ble en del brukt i perlemorindustrien. I dag er elvemuslingen fredet.

Bygning

Elvemusling blir 10–15 cm lang, opptil 7 cm høy, og har et mørkt, tykt og nærmest nyreformet skall.

Levevis

En elvemusling er en stillesittende, gravende og langtlevende organisme som filtrerer næringen sin fra vannet.

Elvemusling har en eiendommelig livssyklus. Hunnene legger store antall egg, og larvene fester seg først på gjellene hennes. Etter en tid faller de av, og fortsetter med et parasittisk levevis på gjellene og finnene til laks eller ørret (i samme vassdrag kan det være genetisk forskjellige laks- eller ørretmuslinger). De ernærer seg av fiskens vev, men blir etter en tid små muslinger, som slipper seg ned på bunnen.

De voksne individene lever delvis nedgravd i elvebunnen, hvor de filtrerer næringspartikler fra vannet. Det betyr at de filtrerer store mengder vann (opptil 50 liter i døgnet) over gjellene og fungerer på den måten som en effektiv vannrenser. Hvis bestandene er store og dekker en betydelig del av elva, så vil mesteparten av vannføringen i vassdraget filtreres gjennom muslingene i løpet av ett døgn og på den måten bedre vannkvaliteten også for andre arter. Det muslingene ikke selv kan utnytte blir omdannet til «pellets» som legger seg på elvebunnen. Muslinger overfører på denne måten energi og næringsstoffer fra vannsøylen til alger og bunnlevende dyr og planter (bentos). Dette øker mengden bunndyr som igjen er viktig mat for fisk, for eksempel laks og ørret.

Elvemuslinger kan bli svært gamle, og tilhører et fåtall dyrearter som kan bli mer enn hundre år gamle. Det ble beregnet at et svensk eksemplar var mer enn 250 år gammel.

Utbredelse

Elvmuslingen lever i elver i Skandinavia, Mellom-Europa, Sibir og Nord-Amerika. Den europeiske bestanden av elvemusling har avtatt dramatisk siden begynnelsen av 1900-tallet og mer enn 95 prosent av de gjenværende populasjonene i sørlige og sentrale deler av Europa er fragmentert og på vei til å forsvinne på grunn av sviktende rekruttering. Levedyktige populasjoner med naturlig rekruttering er i dag hovedsakelig begrenset til Skottland, Sverige, Norge og Kola-halvøya i Russland. Dette gjør at Norge har et betydelig ansvar for å ta vare på elvemuslingen i Europa, og derfor omtales den som en ansvarsart for Norge. Samtidig har nær en firedel av de kjente lokalitetene i Norge forsvunnet.

I Norge

Kultiveringsanlegg for elvemusling, Austevoll.
Kultiveringsanlegget for elvemusling ble etablert i 2011 av Universitetet i Bergen på Austevoll utenfor Bergen. Professor Per Johan Jakobsen (UiB) har her bygd opp bevaringsbiologisk kompetanse for å redde trua bestander av elvemusling i kultiveringsanlegget.
Kultiveringsanlegg for elvemusling, Austevoll.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

I Norge er den utbredt over store deler av landet fra Sør-Norge til Finnmark. Bestanden av elvemusling har gått kraftig tilbake, og den regnes som en sårbar eller truet art over hele sitt utbredelsesområde. I Norge har den vært fredet siden 1993, og andre generasjons handlingsplan med prioriterte tiltak gjelder nå.

Et eget kultiveringsanlegget for elvemusling ble etablert i 2011 av Universitetet i BergenAustevoll utenfor Bergen. Anlegget som er det største i sitt slag i Europa, har kapasitet til å huse et stort antall truete bestander av elvemusling. Her ales det fram nye generasjoner av truete muslinger for gjenutsetting i vassdrag når de oppnår ønsket størrelse i anlegget.

Miljøpåvirkning

Foruten perlefiske har også forhold som forsuring, forurensning, utryddelse av laks- og ørretbestander, vassdragsreguleringer og andre fysiske inngrep i tilknytning til vassdragene betydning for levevilkårene til elvemuslingene. Den kompliserte livssyklusen til elvemusling, med fisk som mellomvert og høye alder, gjør at elvemusling er en velegnet bioindikator på miljøpåvirkninger og inngår derfor i naturindeks for ferskvann. En sunn elvemuslingbestand med ulike årsklasser er et tegn på godt vannmiljø.

Systematikk

Nivå Norsk navn Vitenskapelig navn
Rike dyreriket Animalia
Rekke bløtdyr Mollusca
Klasse muslinger Bivalvia
Underklasse Paleoheterodonta.
Familie elvemuslingfamilien Margaritiferidae
Art elvemusling Margaritifera margaritifera

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Faktaboks

elvemusling
Margaritifera margaritifera
Artsdatabanken-ID
121308
GBIF-ID
7911174

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg