Foto av regjeringsvakt på kamel
En politimann på kamel holder vakt ved regjeringsbygget (diwanen) utenfor sentrum av Doha.
Foto av regjeringsvakt på kamel
Av /AP/NTB.

Qatars samtidshistorie er perioden etter 2005. I dette tidsrommet har Qatar brukt sin økonomiske styrke til å utøve en mer aktiv utenrikspolitisk rolle enn landets størrelse skulle tilsi. Qatar har blant annet engasjert seg som megler for å løse regionale kriser, men også ved å delta i flernasjonale militære operasjoner. I tillegg har Qatar støttet opprørsgrupper i andre arabiske land. Qatar har også gjort seg internasjonalt gjeldende gjennom tv-kanalen Al Jazeera.

Qatars styres fortsatt eneveldig av en emir, som har ført en noe mer liberal innenrikspolitikk enn andre stater i golfen. Formelt følger landet den islamske hanbali-lovskolen, i likhet med nabolandet Saudi-Arabia.

Både innenriks- og utenrikspolitikken har ført til motsetninger i forholdet til andre land i regionen. Dette gjelder også stater Qatar er alliert med gjennom samarbeidsorganisasjonen Golfrådet (GCC). Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater (FAE) og Bahrain brøt sammen med Egypt de diplomatiske forbindelsene med Qatar og isolerte landet fysisk, under en politisk krise i 2017 som varte til januar 2021.

Qatar har deltatt med styrker i flernasjonale militære operasjoner under borgerkrigen i Libya og krigen i Syria. Samtidig har landet støttet opprørsgrupperinger i Syria. Frem til 2017 sendte Qatar også styrker til den saudisk-ledede operasjonen i Jemen. Qatar er militært alliert med USA, som har to baser i landet – den viktige flybasen al-Udeid er én av dem.

Qatar har opplevd indre motsetninger i den herskende familien Al Thani, med palasskupp i 1972 og 1995. Qatar er likevel et i hovedsak stabilt land med få åpne motsetninger og liten intern uro. Landet ble heller ikke preget av politisk opprør under Den arabiske våren i 2011.

Demokratiutvikling

Foto av tidligere emir Hamad bin Khalifa Al Thani
Hamad bin Khalifa Al Thani sørget for mye av moderniseringen av Qatar og overlot tronen til sønnen Tamim i et fredelig maktskifte.
Foto av tidligere emir Hamad bin Khalifa Al Thani
Av /AP/NTB.

En ny grunnlov ble vedtatt i en folkeavstemning i 2003 og trådte i kraft i 2005. Den fastslår at Qatar er en demokratisk stat med allmenn stemmerett, og valg på nasjonalforsamling. Av 45 medlemmer av dette rådgivende parlamentet – Majlis al-Shura – skal 35 velges og ti utpekes av emiren. Parlamentsvalg ble avholdt for første gang i 2021 etter å ha blitt utsatt flere ganger. Lokalvalg er derimot holdt flere ganger siden 2007. Qatar tillater ikke politiske partier, og kun uavhengige, selvstendige kandidater kan stille til valg.

Selv om Qatar er et konstitusjonelt monarki, tilsier praksis at det utøves eneveldig styresett, hvor all makt i realiteten er samlet hos emiren. Som i andre golfstater er statsborgerlige rettigheter forbeholdt den opprinnelige befolkningen. Det innebærer at et stort flertall av innbyggerne – gjestearbeidere fra mange land – ikke har slike rettigheter.

Politisk utvikling

FIFA-president Gianni Infantino overrekker VM-trofeet til Lionel Messi med emiren Tamim bin Hamad Al Thani i bakgrunnen.

Emir Tamim bin Hamad Al Thani var til stede da VM-trofeet ble overrakt Argentinas Lionel Messi etter finaleseieren i fotball-VM i 2022. Tildelingen av mesterskapet var omstridt, men det fungerte også som et utstillingsvindu for Qatar.

Utdelingen av trofeet fotball-VM i 2022.
Av /Reuters/NTB.

Inntektene fra olje- og gassutvinningen har muliggjort sosiale investeringer som har bidratt til å dempe motstand mot emiren. På 1990-tallet, etter at emir Hamad bin Khalifa Al Thani gradvis fikk større innflytelse før han tok tronen fra sin far i 1995, ble det gjennomført en rekke reformer. Et uttalt mål var å sette Qatar på kartet internasjonalt, samt å modernisere landet. Politikken medførte blant annet store investeringer i Europa, satsing på sport og utdanning. Sistnevnte blant annet gjennom å etablere flere lokale og internasjonale institusjoner for forskning og høyere utdanning i Qatar. På samme tid ble TV-kanalen Al-Jazeera etablert. Den fikk en engelskspråklige versjon i 2006.

Nasjonalt ble flere sosiale, politiske, økonomiske og juridiske reformer igangsatt. Tildelingen av fotball-VM 2022 for menn var en av de største prestasjonene under emir Hamad. Det politiske prosjektet som var sentralt under hele emir Hamads periode som regent, bidro til å forsure forholdet til flere naboland. Samtidig har denne retningen hatt stor oppslutning nasjonalt, på tross av noe misnøye i konservative deler av samfunnet.

Den politiske stabiliteten i Qatar ble vist ved et fredelig maktskifte i juni 2013. Da abdiserte sjeik Hamad etter eget ønske og overdro makten til sin sønn, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani. Ved tiltredelsen var emir Tamim kun 33 år og ble med det den første fra denne generasjonen til å ta over tronen i et golfmonarki. Tamim bin Hamad hadde i mange år vært sentral i sitt fars styre og ledet blant annet arbeidet med budet på fotball-VM og Qatars utviklingsplan Qatar National Vision 2030, som ble lansert i 2008.

Tydelige politiske eller religiøse skiller er ikke åpenbare i Qatar. Landet er mer religiøst homogent – med et stort sunni-flertall – enn andre land i regionen, men det finnes en sjia-minoritet. Det er også en andel qatarere som har persisk opprinnelse, og det finnes et skille mellom de deler av befolkningen som historisk og tradisjonelt har fulgt en nomadisk livstil og de som tidligere bosatte seg i urbane sentre.

Qatar har i tillegg en stor andel såkalte migrantarbeidere – opp mot 90 prosent av den totale befolkningen. Flertallet av disse er i Qatar i en kortere periode, men noen er bosatt i landet i flere generasjoner uten mulighet til å få statsborgerskap. Flertallet av landets migrantarbeidere er ansatt i lavtlønnsyrker og har opprinnelse i det sørlige Asia og fra land som India, Nepal, Pakistan og Bangladesh. Noen er også fra Europa, en gruppe som ofte innehar høyt lønnede stillinger. Arbeidere fra for eksempel India og Egypt er representert i hele spekteret av arbeidstakerkategorier, fra de lavest til de høyest lønnede. Gruppen av migranter som utgjør majoriteten av befolkningen i Qatar, er også religiøst sammensatt, og det finnes blant annet et betydelig antall kristne. Byggingen av de første kirkene startet i 2005–2006, og i 2013 åpnet et kompleks med flere kirkebygg utenfor Doha.

Qatar er blitt internasjonalt kritisert for hvordan grupper av gjestearbeidere er blitt behandlet, spesielt i tilknytning til utbyggingen av ny infrastruktur til VM i fotball i 2022. Kritisk søkelys er også rettet mot Qatar, så vel som FIFA, for tildelingen av mesterskapet til golfstaten, med beskyldninger om korrupsjon.

Sikkerhetspolitikk

Qatar har fra 1990-tallet spilt en stadig viktigere sikkerhets- og utenrikspolitisk rolle i Midtøsten. Engasjementet økte gjennom 2000-tallet, særlig under og i kjølvannet av Den arabiske våren. Qatar har søkt å innta en uavhengig rolle i en region med mange konflikter og har ved flere anledninger opptrådt som mekler. Hovedstaden Doha er søkt etablert som en form for nøytral sone. Qatar har derved på sett og vis forsøkt å ta en liknende rolle som Norge: en småstat som tilrettelegger for møter mellom stridende parter.

Regionale forhold

Allerede i 1981 sluttet Qatar seg til samarbeidsorganisasjonen Gulf Cooperation Council (Golfrådet, GCC), men har i perioder kommet på kant med flere av de toneangivende statene, ikke minst nabolandet Saudi-Arabia. Både i 2014 og 2017 kom det til diplomatisk konflikt mellom Qatar og flere av GCC-statene.

Brudd med nabolandene

Emir Tamim bin Hamad Al Thani på besøk hos ayatollah Ali Khaminei i Teheran i 2020.
Qatar er et av få land i den arabiske verden som har bånd til Iran. Her er emir Tamim bin Hamad Al Thani på besøk hos ayatollah Ali Khaminei i Teheran i 2020.
Foto av møte mellom emiren av Qatar og Irans øverste leder
Av /AP/NTB.

I 2014 hjemkalte flere sine ambassadører fra Doha. I 2017 brøt flere land de diplomatiske forbindelsene, samtidig som Bahrain, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia forsøkte å isolere Qatar ved å stenge grensene. Nabolandene beskyldte sammen med Egypt Qatar for å representere en sikkerhetsrisiko fordi landet hevdes å støtte grupper som anses for å være en trussel mot den nasjonale sikkerheten i disse landene. Særlig er Qatar anklaget for å støtte islamistiske grupper, framfor alt ulike deler av Det muslimske brorskap. Qatar støtter også Hamas og har forbindelser med Hizbollah. Begge har nære forbindelser med Iran, som Qatar også har direkte kontakt med.

Motsetninger til andre land på Den arabiske halvøy, særlig den regionale stormakten Saudi-Arabia, har flere årsaker. Qatar har felles økonomiske interesser med Saudi-Arabias erkefiende Iran gjennom utvinning av store gassforekomster i havområdet mellom de to landene og har en mer pragmatisk holdning til Iran enn mange andre land på halvøya. Qatar har også tatt stilling til regionale konflikter og aktører som ikke samsvarer med standpunktet til enkelte GCC-allierte. Særlig har Qatars støtte til Det muslimske brorskap, blant annet i Egypt under Den arabiske våren, ført til splid. Det samme har Qatar og andre lands støtte til forskjellige politiske og militære grupper i Syria, men også tv-kanalen Al Jazeera har vært et problem for flere naboland.

Kuwait påtok seg en meklerrolle i konflikten i 2017 og overleverte en liste med krav fra landene som brøt forbindelsene med Qatar. Blant kravene var at Qatar stengte den statsstøttede tv-stasjonen Al Jazeera. Etter det diplomatiske bruddet og stengingen av grensene i juni 2017 avviste Qatar at landet var en sikkerhetsrisiko for andre land. Den politiske aksjonen mot Qatar kom kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte regionen og befestet det nære forholdet til Saudi-Arabia.

En avtale som samarbeid mellom golfstatene, Al-Ula deklarasjonen, ble i januar 2021 signert av alle medlemslandene i golfens samarbeidsråd, i tillegg til Egypt og markerte slutten på den diplomatiske krisen. Egypt, Saudi Arabia og FAE gjenopptok samtidig diplomatisk kontakt med Qatar, og grensen mellom Saudi-Arabia og Qatar åpnet den påfølgende måneden. Først i 2023 gjenåpnet FAE og Bahrain sine ambassader i Qatar. Qatar innfridde ingen av de opprinnelige kravene fra landene. Den nesten fire år lange konflikten hadde dermed få konsekvenser til Qatar, som styrket relasjonene til andre land i og utenfor regionen i perioden.

Forholdet til Tyrkia

Som følge av krigen i Syria har Qatar styrket sine forbindelser til Tyrkia. Denne forbindelsen er ytterligere forsterket som følge av den saudisk-ledede GCC-aksjonen mot Qatar i 2017. I april 2016 inngikk Qatar en avtale med Tyrkia, som fikk anledning til å opprette en militærbase i landet, Tyrkias første i regionen. Basen kan ta i mot 3000–5000 soldater, og om lag 200 ble utplassert. Etter krisen i 2017 åpnet Tyrkia for å forsterke tilstedeværelsen, for derved å styrke sin stilling i regionen, i tråd med ambisjonen om å innta en lederrolle i Midtøsten. Det militære samarbeidet er en forlengelse av økonomiske forbindelser. Qatar har investert mye i Tyrkia, også i finanssektoren og våpenindustrien. Tyrkia kjøper mye naturgass fra Qatar. De to landene har i noen grad ført en sammenfallende politikk i regionen, blant annet støtte til Det muslimske brorskap.

Forholdet til USA

Foto av militærfly på flybasen Al-Udeid i Qatar

USA har flybasen Al-Udeid i Qatar.

Foto av militærfly på flybasen Al-Udeid i Qatar
Av /AP/NTB.

Flybasen Al-Udeid i Qatar er USAs største i regionen, med rundt 10 000 personell utstasjonert. Basen brukes også som framskutt kommandosentral for US Central Command og US Air Forces Central Command. I tillegg har USA opprettet en base for å forhåndslagre hærmateriell; Al-Sayliyah. I 2017 inngikk Qatar avtaler med amerikansk våpenindustri, med godkjenning fra USAs myndigheter, om kjøp av F–15 kampfly. Dette skjedde samtidig med at president Donald Trump beskyldte Qatar for å finansiere terrorisme. USA bruker Al-Udeid-basen blant annet i den militære kampanjen mot Den islamske stat (IS).

Militære operasjoner

Qatar har deltatt i flere flernasjonale militære operasjoner. Styrker fra Qatar deltok i kampanjen for å frigjøre Kuwait fra Irak under Golfkrigen i 1990–1991 og ble da brukt som base for allierte flyangrep. Etter krigen forsterket USA sitt samarbeid med Qatar og fikk opprette en militærbase og en kommandosentral. Disse ble brukt både under angrepet på Afghanistan i 2001 og Irak i 2003. Det militære samarbeidet er videreført og utvidet.

Qatar deltar selv med jagerfly i denne flernasjonale operasjonen – Operation Inherent Resolve (OIR) – rettet mot islamister i Irak og Syria. Qatar har også deltatt i den saudisk-ledede flernasjonale kampen mot Houti-militsen i Jemen, gjennom Operation Decisive Storm. Som følge av konflikten med Saudi-Arabia sommeren 2017 ble Qatar utelukket fra denne. Qatar deltok militært også under krigen i Libya, gjennom Operation Unified Protector (OUP). Qatar bidro samtidig med våpenhjelp til opprørsstyrker i Libya, utenfor operasjonens ramme.

Til tross for sine militære forbindelser til USA har Qatar langt på vei unngått å bli rammet av internasjonal terror, men i 2005 sprengte en selvmordsbomber seg i lufta i Doha.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg