Faktaboks

XU
Etymologi
navnet kommer trolig av x for ukjent og u for under-cover
Arvid Storsveen
XUs første leder Arvid Storsveen. Bildet er tatt i Sverige kort før hans død i april 1943.
Arvid Storsveen
Norges Hjemmefrontmuseum.
XU-foto
Astrid Løken bak skrivemaskinen i XU-sentralen høsten 1942.
Av .

XU var den største av etterretningsorganisasjonene som arbeidet for norske og allierte myndigheter under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig.

Som de øvrige hjemlige etterretningsgruppene var XU underordnet etterretningsavdelingen til Forsvarets Overkommando i London (FO.II), og som de fleste av hjemmefrontens organisasjoner opererte også XU med hemmelige kurerlinjer til den norske legasjonen i Stockholm. En sentralledelse i Oslo ledet organisasjon i det meste av Sør-Norge, mens gruppene som opererte i Nord-Norge og Trøndelag ble organisert og ledet fra etterretningskontoret ved stockholmslegasjonen (MI.II).

Det er anslått at omkring 2400 personer var tilknyttet XU i løpet av okkupasjonen. Av disse kom omkring halvparten fra grupper som sorterte under det norske etterretningskontoret i Stockholm, mens den andre halvparten bestod av grupper fra de distriktene som var direkte underlagt den hjemlige XU-ledelsen i Oslo.

Pionertiden

Opprinnelsen til organisasjonen var to tidlige motstandsgrupper som begge oppstod på ettersommeren 1940.

Den ene av dem kom i gang på initiativ fra den unge sivilingeniøren Arvid Storsveen. Storsveen, som hadde vært fenrik i et ingeniørkompani under felttoget, returnerte til Norge i august etter å ha oppholdt seg i Sverige da kampene i Sør-Norge ble oppgitt. På den norske legasjonen i Stockholm hadde Storsveen lagt frem planer om å drive etterretningsarbeid for norske myndigheter. Sammen med vennen og geologen Ivan Rosenqvist og kjemistudenten Brynjulf Ottar startet han arbeidet med å rekruttere medlemmer til en landsomfattende organisasjon for militær spionasje mot den tyske okkupasjonsmakten. I Oslo bestod den nye gruppen av et knippe med studenter fra universitetet; de fleste holdt på med naturvitenskapelig fagstudier. Gruppen til Storsveen hadde også forbindelser til noen mindre motstandsgrupper i Stavanger, Bergen og Ålesund.

Den andre gruppen oppstod rundt offiserene John Hagle og Eivind Hjelle. De var en del av et større og løsere gruppering med offiserer («Oslogruppa») som arbeidet med planer å utvikle en militær motstandsbevegelse. I disse planene inngikk også spionasje mot den tyske okkupasjonsmakten. To andre sentrale aktører i «Oslogruppa» var de foretaksomme forretningsmennene Lauritz Sand og Hjalmar Steenstrup. Både Sand og Steenstrup hadde en stor bekjentskapskrets som de aktivt utnyttet for å rekruttere nye motstandsfolk. Navnet «XU», hvor «X» står for «ukjent» og «U» angivelig står for «under-cover», antas å ha kommet fra Sand, som i mellomkrigsårene hadde arbeidet for den britiske etterretningstjenesten (SIS) i Indonesia.

Fra militær til sivil ledelse

Utpå høsten 1940 fikk Hjelle sin første forbindelse til et miljø av studenter på Universitetet i Oslo via realfagstudenten Øistein Strømnæs. Strømnæs, som snart ble en viktig aktør i Storsveens nettverk, hadde høsten 1940 begynt på Politiskolen, hvor Hjelle var skolesjef. Kontakten mellom de to gruppene oppstod omkring årsskiftet 1940/1941. Samarbeidet utviklet seg i løpet av den første halvdelen av 1941, men virksomheten fortsatte inntil videre med adskilt ledelse. I et møte mellom Hjelle og Ottar ut på sommeren ble de to gruppene enige om å inngå et tettere samarbeid med sikte på en snarlig sammenslåing, og ikke lenge etter aksepterte Arvid Storsveen en forespørsel fra Hagle og Hjelle om å påta seg ledelsen for den nye og sammenslåtte organisasjonen.

De to offiserene hadde da forstått at de mest motstandsaktive offiserene snart ville komme i det tyske sikkerhetspolitiets søkelys. Steenstrup var nettopp blitt arrestert, og de antok at bare ville være et tidsspørsmål før de to måtte rømme landet for å unngå arrestasjon. I slutten av september 1941 slo Gestapo til mot den gamle ledelsen. Sand ble arrestert i sitt hjem, og Hjelle unngikk så vidt å bli pågrepet samme natt. Hagle ble arrestert to ganger, men klarte ved begge anledninger å rømme. Siste gang var Hagle blitt pågrepet av det nazistiske grensepolitiet på vei til Sverige, men bevæpnet med en pistol klarte han å unnslippe etter en kort skuddveksling.

Nye ledere overtar

Ved utgangen av 1941 drev anslagsvis 800 motstandsfolk med etterretningsvirksomhet av militær karakter, og det er grunn til å anta at omkring halvparten av dem var medlemmer av grupper med tilknytning til XUs sentralledelse i Oslo. Selv om XU-sentralen hadde enkelte forbindelser til Nord-Norge, viste det seg for vanskelig å opprettholde regelmessig samband med de nordligste landsdelene, og de hjemlige lederne måtte derfor konsentrere seg om den tyske okkupasjonsmaktens militære virksomhet i Sør-Norge.

Den nye sivile ledelsen med Storsveen, Ottar og Rosenqvist gikk strakt i gang med å utvikle det gamle apparatet til Hagle og Hjelle. Medlemmene av den sentrale ledelsen fikk hvert sitt unike kodenummer. Sentralledelsen utpekte ledere i de enkelte fylker og distrikter, og distriktslederne fikk ansvaret for den lokale organisering med rekruttering av nye grupper og medlemmer innenfor sine respektive områder. Videre skulle all kommunikasjon mellom sentralen og distriktene være indirekte og foregå via utpekte meldeplasser eller postkasser (gjerne mindre butikker eller kiosker) i Oslo. Allerede i 1941 hadde den første XU-lederne vervet en rekke tjenestemenn og -kvinner i departementene og den øvrige statsforvaltningen, samt funksjonærer ved jernbanen og ved havnekontorene i de største byene.

Som en ekstra sikkerhetsforanstaltning, og som et mellomledd mellom den øverste ledelsen og de enkelte distriktene, ble det lagt opp til et system med såkalte «ekspedisjonssjefer», eller «E-er». «E-ene» skulle motta innkommet etterretningsmateriale i form av dokumenter, skisser og fotomateriale og deretter formidle utgående instrukser og retningslinjer til distriktene. Det viste seg vanskelig å praktisere denne ordningen fullt ut, for noen av de sentrale lederne måtte til å begynne med påta seg en dobbeltrolle ved også å fungere som «ekspedisjonssjefer» for enkelte av distriktene.

Nødvendige omorganiseringer

Anne-Sofie Østvedt
Anne-Sofie Østvedt, XU-sentralens nestleder fra 1943 og frem til frigjøringen i mai 1945. Ukjent datering, men bildet er trolig tatt en gang i 1942. Østvedt giftet seg senere med Øistein Strømnæs.
Anne-Sofie Østvedt
Norges Hjemmefrontmuseum.

Da XUs kurersjef Ivan Rosenqvist ble arrestert av Gestapo i begynnelsen av mai 1942, overtok den kjente langrennsløperen Johan Grøttumsbråten Rosenqvists rolle. Med pågripelsen av Rosenqvist kom både Storsveen og Ottar i faresonen og gikk i dekning. Da de to forlot Norge i juli, fordi risikoen med å bli værende var for stor, tok Øistein Strømnæs og Eilif Dahl deres plass. Både Storsveen og Ottar ønsket å støtte organisasjonen videre, og Storsveen ble satt til å lede XU-virksomheten fra Militærkontoret i Stockholm. I november samme år dro Storsveen til Storbritannia for å orientere regjeringen og forsvarsledelsen. I London argumenterte han sterkt for at arbeidet til etterretningsgruppene i Norge måtte samordnes under en felles ledelse ved Militærkontoret i Stockholm og ikke spres på forskjellige kontorer og instanser.

Da Storsveen returnerte fra London i siste halvdel av mars 1943, var han overbevist om at en større del av lederoppgavene burde overføres fra XU-sentralen i Oslo til Stockholm. Foruten faren for opprullinger av den hjemlige ledelsen var det nødvendige å styrke den operative delen av organisasjonens virksomhet med radiosendere, noe som tilsa at den øverste ledelsen av XU burde ligge den svenske hovedstaden. Etter noen uker i Stockholm reiste Storsveen til Oslo for å drøfte nye retningslinjer med Øistein Strømnæs og andre hjemlige XU-ledere. Da Storsveen oppsøkte en dekkleilighet i Vidars gate 28. april, ble han skutt og døde.

I tiden etter Storsveens død inntraff en rekke endringer ved Militærkontoret i Stockholm. På forsommeren samme år opprettet regjeringen et eget etterretningskontor (MI.II) i den svenske hovedstaden. Det nye kontoret kom til å spille en viktig rolle som knutepunkt og kommandosentral for etterretningsarbeidet på Norge. Frem mot frigjøringen fikk en stadig større del av de lokale og regionale XU-gruppene direkte forbindelser til MI.II. Foruten Nord-Norge og Trøndelag overtok MI.II også ansvaret for ledelsen av distriktet «Indre Østland» (Hedmark og det meste av Oppland). I 1944 fikk også Møre og Romsdal en slik tilknytning.

I Stockholm overtok Erik Storsveen sin avdøde brors stilling som leder av kontorets XU-arbeid. En ny mann, Knut Løfsnes, fikk ansvaret for Trøndelag. Av sentrale XU-pionerer fikk Eilif Dahl tildelt Vestlandet, mens Brynjulf Ottar påtok seg hovedansvaret for Nord-Norge med distriktene nordenfor Saltfjellet. Ved Forsvarets etterretningsavdeling i London (FO.II) ble Knut Alming avdelingens XU-koordinator.

XU fikk til å begynne med lite midler fra norske myndigheter. Tidlig i 1943 opererte Militærkontoret med et månedsbudsjett på 3000 kroner til XU i Norge. Fra våren 1943 økte dette kraftig, og i mai 1944 utgjorde det 125 000 kroner.

Post- og kurersambandet til Sverige

Høsten 1942 fikk XU etablert hemmelige postsendinger på togruten mellom Oslo og Stockholm. Senere brukte XU-grupper i Trondheim og Narvik jernbanenettet på tilsvarende måte. Et halvår senere startet arbeidet med å utvide kurersambandet til Norge gjennom MI.IIs nye rutekontor. Det ble først ledet av Thorbjørn Thorsen og senere av Johan Grøttumsbråten.

Fra Østfold i sør til Finnmark i nord ble post- og kurersambandet utvidet med en rekke nye ruter. Via et underkontor i Göteborg gikk det også egne kurerruter til Sørlandet, Sør-Vestlandet samt Bergen og Hordaland. Av de omkring 20 rutene som Göteborg-kontoret opererte var rundt halvparten sjøruter. Sjørutene ble drevet med små motorbåter som trafikkerte båhuslenkysten av Sverige. De betjente XUs grupper på begge sider av Oslofjorden. Lenger nord (Hedmark, Trøndelag og Nord-Norge) i de mer ubebodde grensetraktene fikk XU bistand fra den svenske etterretningstjenesten, som opprettet seks kurerstasjoner (oftest hytter og småbruk) på svensk side av grensen. Her kunne kurerene som kom fra det okkuperte Norge, overlevere materiale til betrodde medhjelpere og hvile ut.

De svenske medhjelperne som tok imot, sørget for rask ekspedering til MI.II i Stockholm. På returen til Norge bar kurerene tunge sekker med utstyr og forsyninger til de operative agentene. Fra 1943 ble imidlertid postsendingene med dokumenter gradvis erstattet med ufremkalt mikrofilm. I 1944 utviklet XUs sjefsfotograf en ny metode som gjorde mulig å forminske en avfotografert tekstside til en millimeter. Det åpnet for en rekke nye kamuflerte skjulesteder. I de distriktene hvor XU opprettet nye grupper, eller hvor det tidligere apparatet lå ned etter tyske arrestasjoner, sendte MI.II gjerne inn kurerer med spesialoppdrag for å gjenoppbygge eller reorganisere det lokale etterretningsarbeidet.

Etterretningene bearbeides

Fra de enkelte gruppene ute i distriktene mottok XU-sentralen månedlige rapporter om den tyske okkupasjonsmaktens militære tilstedeværelse. De inneholdt opplysninger om antall soldater og forflytninger av avdelinger, samt informasjon om hva slags våpen og materiell de enkelte enhetene var utstyrt med. Med rapportene fulgte også fotografier og kartskisser hvor de enkelte garnisoner, verksteder, forsyningslagre og befestninger var inntegnet.

I motsetning til de norske radioagentene, som sendte sine observasjoner direkte til Storbritannia – slik at britiske luft- og sjøstridskrefter kunne respondere raskt med angrep på den tyske sjøtrafikken langs norskekysten – skulle etterretningsmaterialet fra XU-gruppene benyttes for planlegging av allierte operasjoner med mye lengre tidshorisont. Fra XU-sentralen ble etterretningene smuglet over grensen til Militærkontoret ved den norske legasjonen i Stockholm. Materialet ble overført til Storbritannia for videre bearbeiding og analyser ved det britiske forsvarets kart- og topografiavdeling (Inter-Services Topographic Department), for så å distribueres i form av en serie med håndbøker til allierte og norske staber.

Hjelpen til Secret Intelligence Service (SIS)

Sommeren 1941 hadde XU ved Øistein Strømnæs hjulpet den britiske etterretningstjenesten med å verve tysklandsstudenten Sverre Bergh. I samarbeid med den østerrikske forlagsredaktøren og storspionen Paul Rosbaud (1896–1963), og med hjelp fra sin onkel Theo Findahl, som var korrespondent for Aftenposten i Berlin, deltok Bergh i spionasjen mot det tyske rakettforskningssenteret ved Peenemünde på østersjøkysten.

De store avstandene mellom Storbritannia og Norge, og den tyske overvåkningen og vaktholdet i kystdistriktene, gjorde det nødvendig å involvere XUs grupper for å få smuglet inn radiosendere og forsyninger til de norske agentene for SIS (Secret Intelligence Service) som skulle drive radioetterretning mot tyske sjøstridskrefter og den tyske konvoitrafikken. Det tyske vaktholdet langs norskekysten gjorde det i mange tilfeller mindre risikabelt å smugle radiooperatører og utstyr over grensen fra Sverige, enn å foreta flydropp eller å gjennomføre landsettinger med fiskeskøyte eller mindre krigsskip.

Foruten innsamling av egne etterretninger ble XU derfor også en viktig aktør for logistikken til en rekke av SIS-stasjonene langs Norskekysten. SIS-seksjonen med ansvar for operasjonene på Norge sendte sin representant (John Turner) til det norske etterretningskontoret i Stockholm for å koordinere virksomheten. Det gjaldt i særlig grad for Nord-Norge og Trøndelag, men XU bistod også SIS-stasjoner på Østlandet og langs hele kystlinjen mellom Larvik og Stavanger. I 1944 fikk også XU-ledelsen i Oslo direkte tilgang til en rekke radiosendere og operatører som enten kom med flyslipp fra Storbritannia, eller ble smuglet inn til Norge via Sverige.

Radiosambandet mellom XU, MI.II og svensk etterretning

Fordi svenske myndigheter var svært interessert i opplysninger om de tyske styrkene i Norge, ble samarbeidet med den svenske militære etterretningstjenesten utvidet i løpet av 1944 til også å omfatte radioetterretning. Med svenske radiosendere gikk noe av radiosambandet også østover til den svenske signaletterretningen «Försvarets Radioanstalt» utenfor Stockholm. I sum dreide det seg kun om en håndfull stasjoner som var utstyrt med svenske sendeplaner og signalkoder, men disse gjorde det mulig for enkelte av XU-gruppene i Østfold og det indre østlandsområdet å formidle ferske observasjoner av tyske troppetransporter til det norske etterretningskontoret i Stockholm.

Konflikter mellom XU-sentralen i Oslo og MI.II

Øistein Strømnæs
Strømnæs overtok ledelsen av XU-sentralen i Oslo sommeren 1942. Ukjent datering.
Øistein Strømnæs
Norges Hjemmefrontmuseum.

Høsten 1943 bestod den sentrale ledelsen foruten Øistein Strømnæs av Anne Sofie Østvedt, Astrid Løken, Otto Øgrim og Bjørn Reinertsen. Til tross for bedre tilgang på forsyninger og hjelpemidler fra Sverige utover høsten 1943, økte den hjemlige XU-ledelsens misnøye med etterretningskontoret. I november mottok Forsvarets Overkommando (FO) i London en melding fra Strømnæs om at XU inntil videre ville stoppe sine leveranser av etterretningsmateriale til Stockholm. XU-sentralen var blitt kjent med de svært dårlige kontorfasilitetene til MI.II, men den uttalte frustrasjon over de elendige arbeidsforholdene og den risikoen det medførte med hensyn til sikkerheten var ikke den egentlige årsaken til samarbeidsproblemene.

Tilsynelatende dreide det seg om mistillit til flere av de gamle XU-lederne som etter flukten fra Norge skulle støtte de lokale XU-gruppene fra svensk side av grensen. Men under dette lå trolig den mer kamuflerte dragkampen om kommando- og kontrollfunksjonene for den operative virksomheten i Norge. I første rekke handlet det om hvor mye av styringen som skulle utøves på trygg grunn fra MI.II i Stockholm, kontra å bli værende i hendene på den langt mer utsatte XU-sentralen i Oslo.

I januar 1944 mottok den øverste XU-sjefen et telegram fra den norske forsvarssjefen Wilhelm Hansteen, som beordret organisasjonen til å gjenoppta forsendelsene. Strømnæs fulgte motvillig ordren, herunder også oppfordringene om å dra til Stockholm for å få bilagt striden. Da han kom til Sverige i slutten av januar, ble det inngått et forlik som innebar at XU-sentralen fikk gjennomslag for de fleste av sine krav. De militære myndighetene ønsket ikke at konflikten skulle gå utover det viktige etterretningsarbeidet, og ga derfor etter. Spørsmålet om desentralisering av ledelsen, som tidligere var satt agendaen av Storsveen, ble igjen feid under teppet.

Nye stridigheter med etterretningstjenesten på utefronten

En ny tillitskrise bygget seg opp på nyåret i 1945. Foranledningen var en instruks til Øistein Strømnæs om å forlate Norge. Ordren kom fra FO i London og var godkjent av forsvarssjefen. De militære myndighetene mente at faren for en total opprulling av organisasjonen var overhengende. Ordren ble ytterligere begrunnet med det økende antallet arrestasjoner av sentrale XU-medlemmer, og med de uheldige konsekvensene en slik opprulling ville få. Dessuten var arbeidet med statisk kartlegging av den tyske krigsmakten i Norge på det nærmeste fullført, noe som tillot en nedtrapping av virksomheten.

Strømnæs nektet imidlertid å adlyde. I et brev til forsvarssjefen fra slutten av februar forsikret XUs øverste leder om at sikringen rundt ham selv og den indre kjernen var ivaretatt på best mulig måte. Selv om instruksen fra forsvarsledelsen bygde på et sviktende grunnlag, tilbød Strømnæs seg å reise til Stockholm for konsultasjoner med den nye sjefen for MI.II (Knut Aas). To andre sentrale XU-ledere (Edvard Barth og Helge Usterud Aasgaard) var på dette tidspunktet kommet til Storbritannia for å tale Strømnæs' sak. De forsikret forsvarsledelsen om at XU-ledelsen tok sikkerheten på største alvor. Samtalene i London førte ikke til at de militære myndighetene endret sin oppfatning av saken. FO sendte likevel ut en revidert ordre som tillot Strømnæs i å bli værende i Norge for å lede arbeidet med opprettelsen av separate sambandslinjer mellom MI.II og de gjenværende distriktsorganisasjoner under XU-sentralen i Oslo.

Den hjemlige XU-ledelsen stilte seg fortsatt like avvisende til en slik utvikling, og ved frigjøringen i mai 1945 var lite gjort for å etterkomme dette pålegget. Et svært uheldig utslag av striden mellom den hjemlige XU-ledelsen og etterretningsledelsen på utefronten var en intern konflikt som rammet distriktsorganisasjonen i Nedre Buskerud, Vestfold og Telemark. Konflikten kulminerte i et angiveri som medførte at distriktslederen (Otto Isaachsen), samt flere av hans nærmeste medarbeidere, ble pågrepet og havnet i Gestapos varetekt.

Frigjøring og avvikling

Omkring 2400 personer ble rekruttert som agenter eller medhjelpere for XU i løpet av okkupasjonsårene. Trolig var halvparten av dem i tjeneste ved krigens slutt. Det kan antas at vel 400 av organisasjonens kvinner og menn ble arrestert av okkupasjonsmaktens politi og sikkerhetstjenester, og at et dobbelt så stort antall ble tvunget på flukt. Ifølge krigshistorikeren Ragnar Ulstein mistet 23 av XUs agenter livet under tjeneste.

Etter frigjøringen arbeidet flere av XUs sentrale ledere med å innhente informasjon om virksomheten ute i de enkelte distriktene. Rapportene som på denne måten kom inn til FO, skulle også sørge for at agenter og aktive medhjelpere i tråd med daværende bestemmelser fikk kompensasjon for egne utlegg og utbetalt erstatning for tapte eiendeler.

Dekorasjoner og dobbeltagenter

Den innsamlede dokumentasjonen resulterte i at de fleste av medlemmene mottok en takk for sin deltakelse i frihetskampen i form av et diplom fra Forsvarssjefen og XU-ledelsen. I spørsmålet om tildeling av militære dekorasjoner hersket det ulike oppfatninger blant lederne for de forskjellige etterretningsorganisasjonene i Norge. Med unntak for Deltakermedaljen, som kunne gis for deltakelse i hemmelig militært motstandsarbeid, ønsket ikke XU-lederne å innføre system for tildeling av krigsdekorasjoner for personell som ikke var i et mer ordinært tjenesteforhold ved Forsvarets avdelinger. Det ble likevel åpnet for visse unntak, blant annet for medlemmer som var falt i aktiv tjeneste. Lederen av XU-gruppen Pan-Østfold, lensmannen Harry Bjerkebæk, ble tildelt Krigsmedaljen post mortem på et slikt grunnlag. Den høyeste dekorasjonen innenfor rekkene av XUs medlemmer gikk til Arvid Storsveen, som post mortem mottok Krigskorset med sverd.

For å kunne arbeide «undercover» og få tilgang til opplysninger om okkupasjonsmakten, hadde flere av XUs medlemmer meldt seg inn i Nasjonal Samling. Som et ledd i arbeidet med å kartlegge tyske anlegg og befestninger ned til minste detalj, tok enkelte entreprenører og bedriftsledere også oppdrag for den tyske krigsmakten. For disse medførte motstandsarbeidet en ekstra belastning fordi «tyskerarbeidet» i manges øyne var å regne som landssvik. XU-agentene dette gjaldt, fikk med dette et ufortjent stempel som krigsprofitører, og etter frigjøringen fulgte etterforskning. De fleste av sakene endte med henleggelse, men slett ikke alle. Landssviklovgivningen åpnet for at inntekter og formuer som var ervervet gjennom «utilbørlige» forretningsmessige relasjoner med okkupasjonsmakten, kunne inndras helt uavhengig av berørte individers koplinger til aktive motstandsgrupper.

En av dem som måtte leve med en slik inndragningsdom over seg, var bedriftseieren og forretningsmannen Harald Haraldssøn. Da «Haraldssøn-saken» ble offentlig kjent i 1988, vekket den både interesse og engasjement. Det ble også hevdet at flere som kunne vitne til Haraldssøns fordel, fortsatt følte seg bundet av sitt taushetsløfte. Mye var inntil da blitt sagt og skrevet om innsatsen til Milorg og den sivile holdningskampen, mens mange gjenlevende medlemmer av XU og de andre hjemlige etterretningsorganisasjonene opplevde at deres innsats var gått i glemmeboken. Mange mente at dette taushetsløftet, som de fleste XU-agentene ga etter krigen, var en viktig årsak til dette. Da forsvarsminister Johan Jørgen Holst fikk spørsmål om saken samme år, opphevet han taushetsplikten og fjernet dermed munnkurven som hadde forhindret XU-agentene fra å fortelle om sin krigsinnsats.

Betydning

Etterretningsarbeidet som XU utførte, var viktig på flere måter. Opplysningene om tyske festningsanlegg, baser og tropper i Norge ga allierte og norske myndigheter mer eller mindre fullstendige oversikter over okkupasjonsmaktens militære disposisjoner i alle distrikter. Dette var viktig, selv om okkupasjonen av Norge endte med en fredelig tysk kapitulasjon. Organisasjonen hjalp også med innsamling av informasjon om den sivile infrastrukturen som omfattet krigsviktig dokumentasjon av havner, kraftstasjoner, jernbaner og veier, samt industribedrifter og oljelagre.

Det siste krigsåret ble dessuten en rekke av XUs lokale grupper i Nord-Norge, Trøndelag og Østlandet involvert i den mer operative etterretningsvirksomheten gjennom sin rapportering av troppeforflytningene fra den tyske lapplandsarmeen (20. Gebirgsarmee). Avdelingene til denne armeen var i løpet av høsten 1944 blitt trukket ut av Finland og de nordligste grenseområdene mot Sovjetunionen for å transporteres gjennom hele Norge for ny krigsinnsats i Sentral-Europa.

Det er også et faktum at mange av de norsk-britiske radiogruppene ikke ville kunne ha kommet på lufta, eller ville ha fått en mye kortere levetid, uten bistand fra en rekke av XUs lokale grupper. Dette handlet ikke bare om hjelp til transport av materiell og forsyninger, men også i flere tilfeller om et mer operativt samarbeid, hvor lokale XU-folk innhentet verdifulle opplysninger til SIS-operatørene og med det bidro til å øke de enkelte radiostasjonenes operative verdi.

Minnesmerker og ettermæle

Minnestein
Arvid Storsveen var en av lederne for XU, men ble drept av Gestapo i 1943. Bildet viser Storsveens minnestein på Arvid Storsveens plass på Blindern i Oslo.
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0
Byste av Lauritz Sand
Byste av Lauritz Sand ved Grinimuseet på Ila med påskriften «NEI», det eneste torturistene klarte å få ham til å si. Laget av billedhuggeren Ib Schmedes, avduket 7. juni 1952.
Byste av Lauritz Sand
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Blindern i Oslo ble det i 1991 oppført en minnestein over Arvid Storsveen. Minnesmerket står i hjørnet mellom Hasselhaugsveien og Prestegårdsveien. På Dronning Maud Land i Antarktis finnes fjelltoppen Storsveenfjellet. Det omkringliggende fjellområdet bærer navnet XU-fjella og utgjør en del av Heimefrontfjella. En annen av XUs pionerer, Lauritz Sand, ble beæret med en egen byste ved Griniveien i Bærum. Da bysten ble avduket i 1952 med deltakelse fra både kong Haakon og kronprins Olav.

Ledelse – oversikt

De første sentrale lederne

 • Nr. 1. Major John Hagle. Forlot Norge i oktober 1941.
 • Nr. 2. Kaptein Eivind Hjelle. Forlot Norge i oktober 1941.
 • Nr. 3. Sivilingeniør Arvid Storsveen. Til Sverige i juli 1942.
 • Nr. 4. Kjemistudent Brynjulf Ottar. Storsveens stedfortreder og XUs nettsjef med ansvar for distriktene. Til Sverige i juli 1942.
 • Nr. 5. Student Øistein Strømnæs. Etterfulgte Arvid Storsveen som øverste XU-leder i Norge.
 • Nr. 6. Student Eilif Dahl. Etterfulgte Brynjulf Ottar som XUs nettsjef i oktober 1942. Dahl måtte selv dra til Sverige i februar 1943.
 • Nr. 7. Student Bjørn Reinertsen. Overtok som nettsjef etter Dahl frem til sin død i desember 1943
 • Nr. 8. Student Otto Øgrim. Ansvar for dokumentfotografering.
 • Nr. 9. Student Anne-Sofie Østvedt. Stedfortreder for Øistein Strømnæs fra høsten 1942.
 • Ivan Rosenqvist. Kurersjef for sambandet til Sverige. Arrestert i begynnelsen av mai 1942 og etterfulgt av Johan Grøttumsbråten.

XU-sentralens distrikter og «ekspedisjonssjefer» (E-er)

 • E0 Oslo og Akershus: Harald Major frem til utgangen av 1942, Bjarne Sem til oktober 1943. Bjørn Reinertsen til sin død i desember 1943. Olav M. Lie fra januar 1944 til mai 1945.
 • E1 XUs «nettsjef». Nettsjefen var koordinator og mellomleddet mellom «ekspedisjons-sjefene» («E-ene») og XUs øverste leder: Brynjulf Ottar til juli 1942, Eilif Dahl til januar 1943, Bjørn Reinertsen til desember 1943, Helge Usterud Aasgaard til utgangen av 1944, Gunnar Kværk til mai 1945.
 • E2 Hordaland og Bergen med Sogn og Fjordane (fra årsskiftet 1944/45 også Ryfylket): Eilif Dahl til januar 1943, Helge Usterud Aasgaard til november 1944. Da Aasgaards etterfølger – Arne Welhaven – ble arrestert begynnelsen av desember samme år, overtok geologistudenten Kåre Landmark.
 • E3 Møre og Romsdal: Edvard Barth til mai 1944, etterfulgt av Edvard Kaurin frem til mai 1945. Lokale distriktsledere var: Magne Flem (Sunnmøre), Niels de Seve (Romsdal) og William Dall (Nordmøre).
 • E4 Opprinnelig hele Hedmark, det meste av Oppland og de nordligste delene av Akershus: Brynjulf Sjetne frem til mai 1943. Etter at Sjetne måtte dra til Sverige, ble ansvaret for Hedmark og det meste av Oppland overført til etterretningskontoret i Stockholm, som «XU Indre Østland». De gjenværende delene av distriktet (Hadeland og Romerike) ble frem til mai 1945 ledet av Ole Mathiesen.
 • E5 Hallingdal, Valdres og Toten: Lars Lund frem til mai 1945.
 • E6 Østfold: Øistein Strømnæs fram til høsten 1943, så overtok Edvard Kaurin frem til mai 1945.
 • E7 Agder og Rogaland: Helge Usterud Aasgaard inntil årsskiftet 1943/44, da Nils Brusli overtok Agder. Brusli ble avløst av Leif Fjellestad i april 1944, og ved utgangen av 1944 overtok Fjellestad også Rogaland etter Aasgaard.
 • E8 Vestfold, Telemark og Nedre Buskerud (samt Aust-Agder fra årsskiftet 1942/43 og inn til april 1944): Nils Brusli frem til april 1944. Deretter Gunnar Kværk til februar 1945. Da Kværks etterfølger Otto Isaachsen ble arrestert i siste halvdel av mars, fungerte Thorolf Brodahl de siste ukene frem til mai 1945.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Bergh, Sverre og Sæter, Svein (2006): Spion i Hitlers rike. Damm. Oslo.
 • Espeland, Ebba (2022): XU-agenter. Humleforskeren, journalisten, tryllekunstneren og studenten – tause i 50 år. Pitch forlag. Oslo.
 • Fodstad, Bjørg (2001). Brystkaramellene. Fra XU til Grini. Ekeskogens forlag. Jomfruland.
 • Kværk, Gunnar Fredrik (1995): Jeg var den siste E1 i XU. Eget forlag. Oslo.
 • Martinsen, Per Helge (2016): Hemmelig krig 1939–1945. Bergen og slaget om Atlanterhavet. Friluftsforlaget. Arendal.
 • Ryeng, N., Føre, O.C. og Ravn, O. (2009): Hemmelig krig i nord. Historien om XU i Nord-Norge. Orion Forlag. Oslo.
 • Sæter, Einar og Sæter, Svein (2007): XU. I hemmeleg teneste 1940–45. Samlaget Oslo.
 • Ulstein, Ragnar (1989, 1990 og 1992). Etterretningstjenesten i Norge 1940–1945. Bind 1–3. Cappelen. Oslo.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg