Jahres medisinske priser

Artikkelstart

Jahres medisinske priser er to priser som i oktober hvert år utdeles fra Jahres fond som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin. Hovedprisen, som har vært utdelt siden 1960, er på én million norske kroner. Prisen for yngre medisinske forskere under 40 år, som har vært utdelt siden 1965, er på 400 000 kroner (2018). Beslutning om utdeling fattes av en komité oppnevnt av det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo. Komiteen består av en tjenestegjørende medisinsk professor fra hvert av de fem nordiske land med det norske medlem som formann. Alle medisinske professorer i Norden har forslagsrett. Foruten prisbeløpet får prisvinneren diplom og en medalje i gull.

Jahres medisinske priser

Prisene deles ut for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin.

Hovedprisen

År Prisvinner Tema
1960 Asbjørn Følling, Oslo «for hans banebrytende innsats ved oppdagelsen og beskrivelsen av den arvelige sykdom Oligophrenia phenylpyrouvica, hvorved han for første gang har påvist assosiasjonen mellom genetisk betingede forstyrrelser i det intermediære stoffskifte og alvorlige mentale defekter»
1961 Ragnar Granit, Stockholm «for original og betydningsfull innsats i nevrofysiologisk forskning, gjennom arbeider over netthinnens fysiologi, spesielt på fargesynets område, samt over den nervøse regulering av skjelettmuskulaturens aktivitet»
1962 Jan Waldenström, Lund «for original og betydningsfull klinisk forskning, spesielt for den måte hvorpå han ved å kombinere kliniske og biokjemiske undersøkelser har belyst medfødte stoffskifteforstyrrelser»
1963 Erik Jorpes, Stockholm «for hans banebrytende innsats i biokjemien særskilt ved karakterisering og renfremstilling av heparin og påvisningen av dets terapeutiske anvendelse som koagulasjonshindrende middel, som blant annet muliggjør bruken av hjerte-lunge-maskin og kunstig nyre»
1964 Einar Lundsgaard og Hans H. Ussing, København «for grunnleggende undersøkelser over cellenes stoffskifteprosesser og transportmekanismen gjennom cellemembraner»
1965 Ulf von Euler, Stockholm «for hans oppdagelse av noradrenalinet som overføringssubstansen i de sympatiske nerver, og hans fortsatte undersøkelser av det sympatico-adrenaline system»
1966 Alf Brodal, Oslo «for hans grunnleggende undersøkelser av lillehjernens og hjernestammens nervesentre og forbindelser»
1967 Jørgen Lehman, Göteborg «for hans innsats vedrørende innførelsen av antikoagulasjonsbehandlingen med dicumarol og oppdagelsen av paraaminosalisylsyren som et virksomt tuberkulosemiddel»
1968 Ole Maaløe, København «for hans grunnleggende undersøkelser av mikroorganismers vekst og deling, samt reguleringen av de makromolekylære synteser hos mikroorganismene»
1969 Paul Arnor Owren, Oslo «for hans banebrytende forskning over koagulasjonsmekanismen»
1970 Arvo Oksala, Turku «for hans grunnleggende arbeider over anvendelsen av ultralyd innen den oftalmologiske diagnostikk»
1971 Torbjörn Oskar Caspersson, Stockholm «for hans undersøkelser over nukleinsyrenes funksjon i cellene»
1972 Sune Bergström, Stockholm «for hans arbeider vedrørende gallesyrer og prostaglandiner»
1973 Rolf Luft, Stockholm «for hans omfattende innsats i klinisk endokrinologisk forskning»
1974 Arvid Emil Carlsson, Göteborg «for hans undersøkelser over de biogene aminers betydning for nervesystemets funksjon og det grunnlag som derved er lagt for behandling, særlig av Parkinsons sykdom»
1975 Erik Strömgren, Århus «for fremragende innsats i nordisk psykiatrisk forskning»
1976 Lorentz Eldjarn, Oslo «for hans betydningsfulle arbeider vedrørende diagnostikk og biokjemisk kartlegging av arvelige stoffskiftesykdommer»
1977 Niels Alexander Lassen, København «for hans grunnleggende innsats i utviklingen av metoder for undersøkelser av blodsirkulasjonen hos mennesket, spesielt i hjernen, og deres kliniske anvendelse»
1978 Bengt Erik Gustafsson, Stockholm «for hans banebrytende innsats i studiet av bakteriefrie dyr og tarmbakterienes rolle for det normale stoffskiftet»
1979 Knud Lundbæk, Århus og Esko Antero Nikkilä, Helsinki henholdsvis «for hans studier av diabetes og sykdommens komplikasjoner» og «for hans klinisk-eksperimentelle studier av fettomsetning og karsykdommer»
1980 Björn Folkow, Göteborg og Fredrik Kiil, Oslo henholdsvis «for hans sirkulasjonsfysiologiske studier og deres betydning for klinisk medisin» og «for hans studier i nyre- og sirkulasjonsfysiologi og utviklingen av en kunstig nyre»
1981 Inga Marie Nilsson, Malmö «for hennes grunnleggende studier av blødersykdommers årsak og behandling»
1982 Flemming Kissmeyer-Nielsen, Århus «for hans banebrytende arbeid med immunreaksjoner ved transplantasjon»
1983 Viktor Mutt, Stockholm «for hans banebrytende arbeid med isolering og strukturanalyse av hormoner i tarmkanalen»
1984 Kari Kivirikko, Oulu «for hans fundamentale biokjemiske studier av bindevev»
1985 Jon Bremer, Oslo «for hans fremragende biokjemiske studier av mekanismene for fettomsetningen i cellene»
1986 Morten Simonsen, København «for hans banebrytende studier innen immunologien og oppdagelsen av graft-versus-host reaksjonen»
1987 Lars Svennerholm, Göteborg «for hans grunnleggende biokjemiske studier av hjernens lipider og arvelige sykdommer»
1988 Per Brandtzæg, Oslo og Lars Åke Hanson, Göteborg «for deres banebrytende arbeider innen grunnleggende og klinisk immunologi»
1989 Albert de la Chapelle, Helsinki og Alexander Pihl, Oslo begge for fremragende kreftforskning
1990 Thomas Hökfelt, Stockholm «for hans epokegjørende innsats med kartlegging av nervesystemets kjemiske anatomi»
1991 Kai Simons, Heidelberg «for hans fremragende forskning innen moderne cellebiologi, spesielt for arbeider med plasmamembraner og intracellulær transport»
1992 Jan-Åke Gustafsson, Stockholm «for hans banebrytende forskning vedrørende steroidhormoners regulering av geners aktivitet»
1993 Ulf Lindahl, Uppsala og Dick Heinegård, Lund henholdsvis «for hans grunnleggende biokjemiske forskning om heparin og andre proteoglykaner, stoffer som både regulerer blodets koagulering og har betydning for celledeling og vekst i bindevevet» og «for hans fremragende forskning om bindevevets biologi, spesielt for studier av proteiner av betydning for beinvevets og bruskvevets struktur og funksjon, studier som har gitt større forståelse av reumatiske sykdommer»
1994 Thomas Olivecrona, Umeå «for hans fremragende og langvarige forskning om lipoprotein lipase, et enzym av stor betydning for kroppens fettstoffskifte»
1995 Anders Björklund, Lund og Lars Olson, Stockholm «for deres fremragende nevromedisinske forskning»
1996 Mårten Wikstrøm, Helsinki og Jens F. Refeld, København henholdsvis «for banebrytende forskning på signalpeptider» og «for fremragende studier av cellenes energiproduksjon»
1997 Liv Kristin Hatle, Linköping «for hennes pionerinnsats og banebrytende forskning på bruk av ultralyd i moderne hjertediagnostikk»
1998 Karl Tryggvason, Stockholm «for banebrytende forskning på det genetiske grunnlaget for nyresykdommer»
1999 Irma Thesleff, Helsinki «for banebrytende forskning på de prinsippene som styrer organismens utvikling»
2000 Klas Kärre, Stockholm «for hans banebrytende forskning på immunforsvaret mot kreft»
2001 Hans Wolf-Watz, Umeå «for hans banebrytende forskning innen infeksjonsmedisin»
2002 Carl Erik Mogensen, Århus «for hans banebrytende innsats i forskning på diabetes og nyresykdom»
2003 Terje Lømo, Oslo «for hans banebrytende oppdagelser av hvordan nervecellenes impulsaktivitet bestemmer utvikling og funksjon av hjerne og muskler»
2004 Hans Einar Krokan, Trondheim og Erling C. Seeberg, Oslo «for deres banebrytende arbeid med molekylære mekanismer for DNA-reparasjon»
2005 Sirpa Jalkanen, Turku «for hennes banebrytende forskning på betennelsesprosesser»
2006 Jon Storm-Mathisen, Oslo «for hans banebrytende forskning på signalstoffer i hjernen»
2007 Thomas Edlund, Umeå universitet «for hans banebrytende forskning på hjernens tidlige utvikling»
2008 Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo «for hans banebrytende forskning på hjernens signalmolekyler og vannkanaler».
2009 Kári Stefánsson, leder av deCODE, Island «for hans forskning på genetiske årsaker til komplekse sykdommer»
2010 Kari Alitalo «for hans forskning på dannelse og vekst av lymfekar i normalt og sykt vev»
2011 May-Britt og Edvard I. Moser, NTNU «for banebrytende funn knyttet til hjernens struktur og funksjon»
2012 Leif Groop, Lunds universitet «for hans banebrytende forskning på diabetes, og spesielt for hans identifikasjon av arvelige faktorer som disponerer for denne sykdomsgruppen»
2013 Jens Juul Holst, Københavns universitet «for hans banebrytende bidrag til behandling av type 2 (insulin-uavhengig) diabetes»
2014 Kristian Helin, Københavns universitet «for hans banebrytende bidrag til å forstå epigenetikk – kjemiske endringer i arvematerialet som slår gener av og på»
2015 Ludvig Sollid, Universitetet i Oslo «for hans banebrytende forskning på glutenintoleranse, cøliaki»
2016 ikke utdelt
2017 Christer Betsholtz, Uppsala/ Stockholm «for hans banebrytende bidrag til vår forståelse av hvordan blodårenettverk dannes og fungerer, og den medisinske betydningen av dette»
2018 Claes Ohlsson, Göteborgs universitet «for hans banebrytende studier av benskjørhet, med særlig vekt på hormoners og geners betydning»
2019 Carl-Henrik Heldin ved Uppsala universitet. "for hans banebrytende bidrag til å forstå sammenhengen mellom cellers vekstfaktorer og kreft."

Prisen for yngre forskere

År Prisvinnere
1965 Peter Reichard, Stockholm
1966 Ralph Gräsbeck og Johan Järnefeldt, Helsinki
1967 Jan Kristian Schøning Jansen og Per Oskar Andersen, Oslo
1968 Morten Harboe, Oslo og Torvard Claude Laurent, Uppsala
1969 Stig Gunnar Olaf Johansson og Hans H. Bennich, Uppsala
1970 Kåre Berg, Oslo og Bengt Ingmar Samuelsson, Stockholm
1971 Kjeld Adrian Marcker, Århus og Fritz Gustav Folke Sjöqvist, Linköping
1972 Jacob Birger Natvig og Kaare Reidar Norum, Oslo
1973 Åke Bernhard Vallbo, Umeå
1974 Erik Thorsby, Oslo
1975 Ove Betil Lundgren, Göteborg
1976 Göran Möller, Stockholm og Lennart Rudolf Hans Wigzell, Uppsala
1977 Erik Martin Ritzén, Stockholm og Vidar Hansson, Oslo
1978 Ole Didrik Lærum, Bergen
1979 Tomas Gustav Magnus Hökfelt, Stockholm og Sjur Olsnes, Oslo
1980 Jens Frederik Rehfeld, Århus og Lars Terenius, Uppsala
1981 Leif Christer Leander Andersson og Carl-Gustav Gahmberg, Helsinki
1982 Jan Holmgren, Göteborg og Bjørnar Olaisen, Oslo
1983 Anders Björklund, Lund og Per Ottar Seglen, Oslo
1984 Jens Juul Holst, København og Mårten Wikström, Helsinki
1985 Rolf Kiessling, Stockholm og Tuomo Timonen, Helsinki
1986 Bengt Gustafsson, Göteborg og Carl-Henrik Heldin, Uppsala
1987 Kari K. Alitalo, Helsinki og Lars-Inge Larsson, København
1988 Jan Lundberg, Stockholm og Karl Åkerman, Turku
1989 Magnus Nordenskjöld, Stockholm og Kirsten Sandvig, Oslo
1990 Thue W. Schwartz, København og Ole Petter Ottersen, Oslo
1991 Rune Blomhoff, Oslo og Tore Jahnsen, Oslo
1992 Leena Peltonen Palotie, Helsinki og Mads Melbye, København
1993 Markku Jalkanen, Turku og Rolf Reed, Bergen
1994 Taina Pihlajaniemi, Oulu og Trond S. Halstensen, Oslo
1995 Hannele Yki-Järvinen, Helsinki og Lorenz Poellinger, Huddinge
1996 Lena Claesson-Welsh, Uppsala og Patrik Rorsman, Lund
1997 Olli-Pekka Kallioniemi, Tampere og Søren Nielsen, Århus
1998 Lars Fugger, Århus og Ludvig M. Sollid, Oslo
1999 Søren K. Moestrup, Århus og Harald Stenmark, Oslo
2000 Lauri Aaltonen, Helsinki og Tomi Mäkelä, Helsinki
2001 Leena M. Ala-Kokko, Oulu og Jonas Frisén, Stockholm
2002 Kalle M. Saksela, Tampere og Kjetil Taskén, Oslo
2003 Anu Suomalainen-Wartiovaara, Helsinki og Johan Ericson, Stockholm
2004 Patrik Ernfors, Stockholm og Claes M. Gustafsson, Stockholm
2005 Olli Ritvos, Helsinki og Weimin Ye, Stockholm
2006 Farrukh Abbas Chaudhry, Oslo og Poul Nissen, Århus
2007 Professor William W. Agace, Enhet for immunologi, Lunds universitet og dosent Mika Rämet, Institute of Medical Technology, Universitetet i Tampere
2008 Forsker Mahmood Amiry-Moghaddam, Universitetet i Oslo og professor Jussi Taipale, Universitetet i Helsinki
2009 Dosent Anders Tengholm, Uppsala universitet og professor Jukka Westermarck, Universitetet i Tampere
2010 Professor Robert Fenton, Universitetet i Aarhus og professor Mikko Niemi, Universitetet i Helsinki
2011 Professor Johanna Ivaska, Universitetet i Turku og professor Søren Paludan, Universitetet i Aarhus
2012 Professor Tibor Harkany, Karolinska Institutet og professor Kristian Pietras, Lunds Universitet
2013 Professor Christian B. F. Andersen, Aarhus universitet og professor Yenan Bryceson, Karolinska Institutet, Stockholm
2014 Assisterende professor Rickard Sandberg, Karolinska Institutet og professor Sampsa Hautaniemi, Universitetet i Helsinki
2015 Dr. Kaisa Haglund, Oslo universitetssykehus og professor Pernilla Lagergren, Karolinska Institutet, Stockholm
2016 Ikke utdelt
2017 Dr. Signe Sørensen Torekov, Københavns Universitet og professor Simon Bekker-Jensen, Københavns Universitet
2018 Forsker Espen Melum, Oslo universitetssykehus og assosiert professor Martin Roelsgaard Jakobsen, Århus Universitet
2019 Delt mellom Dr. Jenny Mjösberg ved Karolinska Institutet og Dr. Lars Tjelta Westlye ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg