Faktaboks

Administrasjonssenter
Narvik
Fylke
Nordland
Innbyggertall
21 580 (2024)
Landareal
3 195 km²
Høyeste fjell
Storsteinsfjellet/Sealggajiekŋa (1893 moh.)
Innbyggernavn
narviking, narvikværing
Målform
nøytral
Narviks kommunevåpen fra 2020 viser Stetinden
Sijdasjavrre
Fra Sijdasjávrre i grensetraktene øst for Tysfjorden
Av /Statskog.
Lisens: CC BY SA 3.0
Ballangen

Utsikt over tettstedet Ballangen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.

Narvik er en kommune i Ofoten i Nordland fylke, omkring innerste del av Ofotfjorden. Den grenser i nord til Evenes kommune og til Tjeldsund, Gratangen og Bardu kommuner i Troms fylke, i øst til Sverige, og i sør og vest til Hamarøy kommune.

Byen Narvik er administrasjonssenter i Narvik kommune.

Natur og geologi

Berggrunnen består i de indre delene, Rombaksvinduet, mest av granitt og syenitt. I grunnfjellsområdet går det smale, nord-sørgående belter med bergarter av kaledonsk opprinnelse, blant annet dypbergarten gabbro innenfor Rombaksbotn, glimmerskifer og glimmergneis fra Rombaksbotn i nord til fjellet Nuorjjovárri øst for Sør-Skjomen i sør og grønnstein i Sørdalen mot svenskegrensen helt sør i kommunen.

I kyst- og fjordstrøkene vest for grunnfjellsområdet dominerer glimmerskifer og glimmergneis fra den kaledonske foldesonen. I dette området går det en smal stripe kalkstein nær overgangen til grunnfjellet fra områdene rundt Beisfjord tettsted i sør over Straumen i overgangen mellom Rombaken og Rombaksbotn og videre nordover til nedre del av Vassdalen.

Landskapet i kommunen er svært berglendt. Over 60 prosent av arealet ligger høyere enn 600 meter over havet, og mange topper er dekket av breer. Høyeste topp er Storsteinsfjellet, 1894 meter over havet, som ligger i grunnfjellsområdet i øst. Fra munningen av den vide Herjangsfjorden, Ofotfjordens nordøstligste del, skjærer Rombaken med Rombaksbotn seg inn mot øst og den trange Beisfjorden mot sørøst. Lengre ute fører Skjomen, Efjorden og Tysfjorden sørover fra Ofotfjorden.

Verneområder

I Narvik kommune finner man flere og ulike verneområder. Blant de vesentligste finner man Rago nasjonalpark, som ligger nordøst i kommunen og grenser til Sverige. Rago nasjonalpark er kjent for sitt varierte landskap med dype daler, høye fjell, fossefall og innsjøer.

Sørdalen naturreservat ligger sørøst i kommunen og er et viktig område for bevaring av barskog og urørt natur.

Sørfjorden landskapsvernområde omfatter Sørfjorden og de omkringliggende fjellene og skogene. Det er opprettet for å bevare det særegne landskapet og det biologiske mangfoldet.

Frostisen naturreservat ligger nord for Narvik og omfatter isbreen Frostisen og det omkringliggende landskapet.

Børvasstindan landskapsvernområde omfatter Børvasstindan-fjellene sørøst i kommunen og er opprettet for å bevare det varierte og vakre fjellandskapet.

Det finnes også andre mindre verneområder og naturreservater spredt rundt i kommunen.

Klima

Været i Narvik kan være ganske variert og uforutsigbart, med raske endringer og hyppige værskifter. Dette skyldes blant annet beliggenheten ved sjøen og de nærliggende fjellene som skapet fallvinder og på den måten kan påvirke været.

Den høyeste målte temperaturen i Narvik siste 70 årene ble målt ved Narvik lufthavn i 2014, da gradestokken viste 32,5 grader celsius. Laveste temperatur i samme periode kan man finne i 1980, da en temperatur på minus 22,3 grader ble registrert.

Middeltemperaturen i Narvik ligger på 3,55 grader celsius.

Årsnedbøren de siste 90 årene viser et gjennomsnitt på 827,6 millimeter nedbør per år

Bosetning

Narvik

Morgen i Narvik. LKABs anlegg i forgrunnen. Fjellet Rombakstøtta i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.

To tredeler av kommunens innbyggere bor i Narvik tettsted. Tettstedet omfatter også bydelen Fagernes i sør og Ankenesstrand vest for Beisfjordens munning. Ved fjordbotnen ligger tettstedet Beisfjord; innerst i Herjangsfjorden nord for bysenteret ligger tettstedet Bjerkvik. Lengre ute i Ofotfjorden, i botnen av sidefjorden Ballangen, ligger Ballangen, og lengst sør i kommunen, ved Tysfjorden, industristedet Kjøpsvik. For øvrig er det en del spredt bosetning langs fjordsidene og i fjordbotnene og innover i dalene.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det seks tettsteder i Narvik. Tettstedene er til sammen 11,5 km².

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Narvik 14 051 65 % 6,9 km²
Bjerkvik 1 088 5 % 1,3 km²
Ballangen 817 4 % 1,0 km²
Kjøpsvik 780 4 % 1,0 km²
Håkvik 736 3 % 0,6 km²
Beisfjord 672 3 % 0,7 km²
Sum 18 144 84 % 11,5 km²

* Andelen av innbyggerne i Narvik kommune som bor i tettstedet.

Næringsliv

Malmeksport

LKABs utskipningsanlegg for jernmalm fra gruvene i Kiruna har en dominerende plass i Narvik. I bakgrunnen til høyre ruver også Høgskolen i Narvik. Foto: www.infoto.no

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Narvik vokste opp omkring havna for utskipning av jernmalm fra Kiruna i Sverige da et britisk-svensk selskap i 1883 begynte å bygge Ofotbanen. Dette gikk etter få år konkurs, og det var et norsk-svensk samarbeid som i hovedsak bygget og fullførte jernbanen mellom gruvene i Kiruna og den isfrie havnen i Narvik. Malmeksporten startet i 1903, og byens hovednæring var i lang tid transport, lagring og transittutskipning av jernmalm fra gruvene til Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) i Kiruna. Utviklingen av nye og mer effektive utskipningsmetoder har gjennom årene redusert antall arbeidsplasser i den tidligere hjørnesteinsbedriften i Narvik vesentlig. Nest etter Mongstad er Narvik Norges største eksporthavn. I 2022 ble det skipet ut 22,5 millioner tonn fra Narvik havn, i alt vesentlig malm, pellets og magnetittkonsentrat fra Kiruna.

En ny bydel, Trekanten, er under utvikling i regi av det kommunale eiendomsselskapet Narvikgården som har overtatt grunn og bygninger på det gamle industriområdet ved Narvik havn fra LKAB og Bane Nor. Utviklingen av denne bydelen må ses som et ledd i Narviks satsing på å videreutvikle byen som teknologi- og kommunikasjonssenter i Nord-Norge. I bydelen planlegges for øvrig kultur- og idrettsanlegg, handelsvirksomhet, industri og annen næringsvirksomhet.

Reiseliv og turisme

Narvik kommune trekker til seg turister hele året. Byen er preget av spektakulær natur med fjorder, fjell og skoger. Dette gir fantastiske muligheter for friluftsaktiviteter som fotturer, fjellklatring, sykling, fjellsykling, og skiaktiviteter både om vinteren og sommeren.

Om vinteren er det Narvikfjellet som trekker til seg besøkende fra både inn- og utland. Narvikfjellet er et skianlegg med varierte løyper.

Industri

Tysfjord

Tettstedet Kjøpsvik ved Tysfjorden. Midt i bildet sees anlegget til Norcems sementfabrikk. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.

Den tradisjonelle industrien er i dag relativt beskjeden i Narvik; i 2021 utgjorde den bare 4 prosent av kommunens arbeidsplasser. Tjenesteytende næringer spiller en betydelig større rolle. At Narvik er handelssenter for Ofoten og er en betydelig reiselivskommune, avspeiles blant annet i at varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet i 2021 hadde 21 prosent av arbeidsplassene i kommunen. Transport utgjorde samme år 7 prosent av arbeidsplassene (blant annet LKAB og Rema Distribusjon Norge).

Viktigste industribransje er verkstedindustrien med 52 prosent av industriens sysselsatte i 2014 (blant annet Namek AS) og næringsmiddelindustri med 19 prosent (blant annet Kuraas AS). Industristedet Kjøpsvik ved Tysfjorden er bygd opp omkring sementfabrikken til Norcem AS, i drift fra 1920. Grunnlaget for sementproduksjonen er det mektige kalksteinsfeltet som strekker seg nordover fra Kjøpsvik, og her finnes kvarts som benyttes i produksjonen. I Kjøpsvik ligger også Nordland Betongelement AS.

Primærnæringer

Skjomen
Tamrein ved Lappviktinden i Skjombotn
Av /Statskog.
Lisens: CC BY SA 3.0

I eldre tid var fiske hovednæring i kyst- og fjordstrøkene. Vinteroppholdet til den norske vårgytende sildestammen i Tysfjord og områdene rundt var av stor betydning. I dag spiller fisket en relativt beskjeden rolle, mens akvakultur er blitt en betydelig næring, og det drives oppdrett både av laks og torsk. I jordbruket er melkeproduksjonen viktigste driftsmåte.

Det foregår reindrift over store deler av kommunens areal. Den sørlige delen av kommunen tilhører Nordland reinbeiteområde, mens den nordlige (nord for Rombaken) tilhører Troms reinbeiteområde. I tillegg har svenske samebyer beiterettigheter i grensetraktene. Hyttebygging og økende kommersiell bruk av utmarka fører til konflikter med reindrifta.

Energi

Narvik er kommunen med fjerde størst vannkraftproduksjon i Nordland, og er en viktig kraftkommune på landsbasis. De 19 vannkraftverkene i kommunen produserer til sammen 2030 gigawattimer i året (gjennomsnitt 1993-2020). Det største kraftverket er Skjomen (i drift fra 1973), som står for omtrent to tredjedeler av vannkraftproduksjonen. Andre store kraftverk er Sildvik (1982) og Båtsvatn (1977). Statkraft Energi er hovedeier av rundt tre fjerdedeler av vannkraftproduksjonen i kommunen. Nest største eier er Nordkraft Magasin med rundt en femtedel.

Media

I Narvik utkommer dagsavisen Fremover.

Samferdsel

Ofotbanen
Ofotbanen. Malmtog mellom Katterat og Bjørnfjell.
Av /Bahnbilder.
Lisens: CC BY NC SA 2.0
Melsfjord
Fergesambandet over Tysfjorden mellom Bognes og Skarberget er den eneste gjenværende fergestrekningen på E6.
Av /Bahnbilder.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Narvik har gode kommunikasjoner. Ofotbanen er tilknyttet det svenske jernbanenettet, og Narvik er nordligste stasjon på det vesteuropeiske jernbanenettet, for øvrig med tilknytning til både det finske og russiske jernbanenett. I samarbeid med de svenske statsbaner, SJ, drives fra 1993 godstransport under navnet Arctic Rail Express. Med bakgrunn i stort skipningsvolum av jernmalm arbeides det med planer om dobbeltspor på Ofotbanen. Det går persontrafikk med daglige avganger mellom Narvik og Stockholm. Det går ellers en del godstrafikk fra det sentrale Østlandsområdet til Narvik med jernbane via Sverige for videre biltransport herfra.

E6 går gjennom kommunen med bruer over Efjorden, Skjomen, Beisfjorden og Rombaken. I 2018 ble Hålogalandsbrua over ytre del av Rombaken åpnet; den forkorter E6 nordover med 18 kilometer. Fra Skarberget på østsiden av Tysfjorden knyttes E6 til Bognes på vestsiden med fergeforbindelse, den siste gjenværende fergestrekningen på E6. E10 til Sverige tar av fra E6 ved Nygård i Rombaken og følger Ofotbanen på svensk side. Bjerkvik er knutepunkt for E6 nordover og E10 vestover til Evenes lufthavn, Harstad, Vesterålen og Lofoten. Tettstedet Kjøpsvik betjenes av riksveg 827 fra Sætran på vestsiden av Efjorden. Fra Kjøpsvik er det fergeforbindelse til Drag i Hamarøy kommune. Narviks lokale flyplass like vest for bysenteret, Narvik lufthavn, Framnes, ble i 2018 lagt ned samtidig med åpningen av Hålogalandsbrua. Narvik har felles stamflyplass med Harstad (Harstad/Narvik lufthavn, Evenes); denne ligger mellom de to byene. Det er hurtigbåtforbindelse mellom Narvik og Svolvær med anløp Evenes flyplass.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Kart: Narvik kommune i Nordland

Narvik kommune i Nordland fylke.

Kart: Narvik kommune i Nordland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Narvik har videregående skoler med flere studieretninger. Fra 2016 er den tidligere Høgskolen i Narvik fusjonert med UiT, Norges arktiske universitet. Campus Narvik, som ligger på Oscarsborg, har hovedvekt på teknologiske fag; det er også tilbud for helsefag, blant annet sykepleierutdanning, og økonomisk-administrative fag. På Frydenlund i Narvik, rett vest for bysenteret, ligger Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Kommunen har et stort innendørs idrettsanlegg med svømmehall.

Narvik hører til Nordland politidistrikt, Midtre Hålogaland tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Kommunen er med i regionrådet Hålogalandsrådet sammen med Evenes, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen og Tjeldsund.

Narvik kommune tilsvarer de seks sokna Ankenes, Bjerkvik, Narvik, Skjomen, Ballangen og Kjøpsvik i Ofoten prosti (Sør-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Narvik til Salten fogderi i Nordlands amt.

Historikk og kultur

Narvik under andre verdenskrig
Innbyggerne i Narvik løper i sikkerhet
Narvik under andre verdenskrig
Av /NTB scanpix.
Narvik i ruiner
Narvik i ruiner etter flyangrepet 1. juni 1940
Narvik i ruiner
NTB scanpix.

Narvik ble vedtatt opprettet som kjøpstad i 1901 med virkning fra 1902. Kommunen ble da opprettet ved utskillelse fra Ankenes, som igjen ble sammenslått med Narvik i 1974. Narvik ble 1. januar 2020 sammenslått med Ballangen og nordre del av Tysfjord i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget i juni 2017.

Etter utbruddet av andre verdenskrig var Narvik strategisk viktig både for tyskerne og de allierte, og 9. april 1940 var Narvik et av hovedmålene for den tyske invasjonen. Byen ble inntatt og de norske panserskipene «Norge» og «Eidsvold» senket. Store allierte styrker ble satt inn, og byen ble erobret tilbake etter harde kamper den 28. mai 1940. 8. juni kunne tyskerne igjen rykke inn i byen etter den norske kapitulasjonen. Felttoget ved Narvik var de alliertes første seier under andre verdenskrig; her gjorde også norske soldater en betydelig innsats. Om lag hele befolkningen på 10 000 var evakuert før 8. juni 1940, og 165 bygninger var totalt ødelagt.

Ofotbanen har stor betydning som turistbane. Det er gondolbane til Fagernesfjellet rett ovenfor byens sentrum og stolheis videre til Fagernestoppen. Narvik har flere alpinanlegg. Hver vinter arrangeres Vinterfestuka til minne om de kvinner og menn som ved byggingen av Ofotbanen la grunnlaget for byen. I sentrum ligger torget med frihetsmonumentet og rådhuset. Like ved ligger Narvik Krigsmuseum, som forteller om kampene i Narvik i 1940 og krigen i Nord-Norge for øvrig. Kommunen har flere kirker, blant annet Narvik kirke, en langkirke fra 1925 bygd i naturstein, og Fredskapellet, reist i 1957 på stedet hvor det hadde stått et kapell som ble ødelagt under krigshandlingene i 1940; altertavle av Axel Revold.

Kirker

Tysfjord hovedkirke
Tysfjord hovedkirke fra 1975 benevnes også som Kjøpsvik kirke.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Det er rundt 15 kirke- og kapellbygg i Narvik kommune. Den mest framtredende i kommunesenteret er Narvik kirke, som er en langkirke i stein fra 1925. Kirken har sitteplass til 700 personer.

En annen markant kirkebygning er Ankenes kirke, som sto ferdig i 1842. Kirken er åttekantet, bygget i tømmer og har sitteplass til 290 personer.

I Tysfjord ligger Tysfjord hovedkirke (kalles også Kjøpsvik kirke), som er en av de nyeste i kommunen. Kirken sto ferdig som arbeidskirke i 1975, og er bygget i betong, med plass til 400 personer. Denne kirken ble bygget ved siden av den gamle fra 1887, som ble revet når den nye sto klar. Den gamle kirken hadde dårlig vedlikehold, og det ble derfor bestemt å bytte den ut. Det var også før 1887 en mindre kirke på stedet, men denne ble flyttet til Korsnes i Tysfjord.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpen før 2019

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Det nye kommunevåpenet fra 2019 har Norges nasjonalfjell Stetind som motiv.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn av usikker opprinnelse. Fem forslag til betydningen av førsteleddet er satt frem:

  1. av norrønt knǫrr, 'knarr, handelsskip'
  2. av gudenavnet Njǫr ð r
  3. av mannsnavnet norrønt Narfi (i moderne norsk Narve)
  4. av norrønt nór, ‘smalt sund’ med sikte på innløpet til Beisfjorden
  5. av samisk njárga, 'ness, halvøy'

Etter besøk av det svenske kronprinsparet Gustav og Victoria på anlegget av Ofotbanen i 1887, ble endepunktet ved fjorden, som lå på gården Narviks grunn, kalt Victoriahavn. Da Stortinget vedtok opprettelse av kjøpstaden i 1901, ble imidlertid Narvik vedtatt som navn på den nye byen. I 2016 vedtok kommunestyret å stadfeste byens samiske navn, Áhkánjárga, som offisielt navn på tettstedet i tillegg til det norske navnet. Kommunen Narvik, som også kalles Áhkánjárga på samisk, har imidlertid ikke fått offisielt stadfesta noe samisk navn. Ordet áhkká betyr 'kone' men kan også ha betydningen 'gudinne', mens njárga betyr 'nes, halvøy.' Det har blitt foreslått at i stedsnavnet Áhkkánjárga kan áhkká vise til de samiske navnene på to fjell som ligger på halvøya, Beisfjordtøtta og Rombakstøtta.

Kart

Kart over Narvik kommune
Kart over Narvik kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Narvik

Narvik. Tallene på kartet viser til: 1) Rådhus. 2) Folkets hus. 3) Krigsminnemuseum. 4) Trinigon, nasjonalt frihetsmonument. 5) Busstasjon. 6) Jernbanestasjon. 7) Katolsk kirke. 8) Fredskapellet. 9) Den svenske sjømannskirken. 10) Ofoten museum. 11) Narvik kirke. 12) Sykehus. 13) Helleristningene i Brennholtet. 14) Ofotbanen. 15) Alpinanlegg. 16) Fagernesfjellet.

Av /KF-arkiv ※.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Aas, Steinar og Svendsen, Oddvar: Narviks historie, 2001–2002, to bind.
  • Bjørnsen, Bjørn: Narvik 1940, 1980. Les boka på nb.no
  • Evjen, Bjørg: Tysfjord kommune, 1998–2001, to bind. Bind 1
  • Ytreberg, Nils Andreas: Narviks historie, 1953–1954, to bind. Bind 1 Bind 2

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg