Faktaboks

Etymologi

av norrønt Dofrar

Administrasjonssenter
Dovre
Fylke
Innlandet (frå 01.01.2020, tidlegare Oppland)
Innbyggjartal
2 503 (2024)
Landareal
1 349 km²
Høgaste fjell
Snøhetta (2287 moh.)
Innbyggjarnamn
dovring
Målform
nøytral
Kommunenummer
3431 (frå 01.01.2020, tidlegare 0511)

Kommunevåpen

Snøhetta

Snøhetta på Dovrefjell er det høgaste fjellet i landet utanfor Jotunheimen.

Av .
Lisens: CC BY NC 2.0

Dovre er ein kommune i Innlandet fylke, i Nord-Gudbrandsdalen. Kommunen grensar til Oppdal i nord, Folldal i aust, Sel i sør og Vågå og Lesja i vest. Kommunen vart skild ut frå Lesja kommune i 1863, og den einaste seinare endringa av kommunegrensene kom i 1970, då eit mindre område vart overført til Folldal. Gudbrandsdalslågen renn gjennom den vestlege delen av kommunen, som er ei typisk fjellbygd.

Natur

Grimsdalen ein septemberdag
Frå Grimsdalen.
Grimsdalen ein septemberdag
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Dovre er ei fjellbygd med ei vidare dalform enn lenger sør i Gudbrandsdalen.

.
Lisens: Avgrensa gjenbruk

Heile kommunen ligg over 440 meter over havet. Dei største høgdene er Dovrefjell (Snøhetta, 2286 meter over havet) i nord og Rondane (Rondslottet, 2178 meter over havet) i søraust (på grensa til Folldal). I begge desse høgfjellsområda er berggrunnen av hard kvartsitt frå overgangen mellom jordas urtid og kambrisk tid (sparagmitt). Mellom fjellpartia er landskapet flatare med høgfjellsvidder og myrar om lag 1000 meter over havet. Berggrunnen her består helst av mjukare bergartar (fyllitt) frå den kaledonske foldesona, som gir fruktbar jord og godt grunnlag for seterdrift. Dyrkingsjorda i hovuddalføret består mest av leirblanda aur i terrassar, truleg avsett i ein bredemd sjø ved slutten av siste istid.

Mot nord og aust ligg store fjellvidder med mellom anna den nordvestre delen av Rondane og sørlege delen av Dovrefjell. Fokstumyra, nordaust for Dombås, er kjent for det rike fuglelivet sitt, og vart totalfreda alt i 1923. Fredinga var den første i sitt slag i Noreg. Dei tre nasjonalparkane Dovrefjell-Sunndalsfjella, Rondane og Dovre omfattar område i Dovre kommune. I alt er 76 prosent av kommunens areal verna etter naturmangfoldlova.

På Dovrefjell går vass-skiljet mellom Gudbrandsdalen, Østerdalen og Drivdalen. Fokstumyrene og Vålåsjøen har avløp austover mot Folldalen, mens områda nord for Hjerkinn har avløp nordover mot Driva.

Befolkning og busetnad

Folketal
Folketalet i Dovre 1960-2023.
Folketal
Lisens: CC BY SA 3.0

Det meste av busetnaden er på austsida av Lågens dalføre mellom 450 og 650 meter over havet. Vel helvta av innbyggjarane i kommunen bur i tettstaden Dombås og i administrasjonssenteret Dovre. Dombås er veg- og jernbaneknutepunktet, og derfor òg sentrum for turisme og handel. Folketalet i kommunen er i tilbakegang, og i tiårsperioden 2015–2024 gjekk folketalet ned med 8,8 prosent, mot ein auke på 2,2 prosent i Innlandet fylke. Det er den største nedgangen i folketal blant kommunane i Gudbrandsdalen i denne perioden. I 2024 var 18 prosent av befolkningen under 20 år (22 prosent for hele landet) og 29 prosent 65 år og eldre (landsgjennomsnitt 19 prosent).

Tettstader

Det er éin tettstad i kommunen (ifylgje Statistisk sentralbyrås definisjon): Dombås med 1145 innbyggjarar (2023). 46 prosent av innbyggjarane i kommunen bur her. Tettstaden er 1,6 km².

Næringsliv

Grimsdalshytta

DNT-hytta Grimsdalshytta. Naturbasert turisme er ei viktig næring i kommunen.

Grimsdalshytta
Lisens: CC BY SA 3.0

Tradisjonelt har Dovre vore ein rein landbrukskommune, men i dag utgjer varehandel, samferdsel og reiseliv ein stadig større del av næringslivet. Jord- og skogbruk er framleis viktig, og sysselset 9 prosent av dei yrkesaktive. Ein del av industrien i kommunen er knytt til naturgrunnlaget, med steinindustri og ysteri på Dovre og trevareindustri på Dombås. Telenorhar reparasjonsverkstad på Dombås.

Dovre har lite vasskraftproduksjon. Dei to vasskraftverka i kommunen produserer til saman 9,11 gigawattimer i året (gjennomsnitt 1993-2020). Det største kraftverket er Ryddøla (i drift fra 2013), som står for nesten heile vasskraftproduksjonen. Lhi Solarwind Hydro Ryddøla 2643 er hovudeigar av begge kraftverka.

Den storslåtte naturen i kommunen gjer reiseliv og turisme til den næringsgreina som veks sterkast, og det har ført til fleire etableringar i kommunen. Dovrefjell aktivitetssenter har mange friluftslivsarrangement, og det er òg alpinanlegg og to større hotell på Dombås og fjellstover på Dovrefjell. Langs E6 ligg fleire campingplassar.

Samferdsel

Brennhaug
E6 og Dovrebanen følgjes åt gjennom dalen.
Av /Bahnbilder.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Veg- og jernbaneknutepunktet Dombås knyter Austlandet til Vestlandet og Trøndelag. På Dombås går Dovrebanen nordaustover til Trondheim, medan Raumabanen går vestover til Åndalsnes. E6 går over Dombås til Trondheim parallelt med jernbanen. E136 følgjer jernbanen til Åndalsnes og går derfrå vidare til Ålesund. Norsk Luftambulanse har base på Dombås.

Administrativ inndeling og offentlege institusjonar

Fokstugu

Dovrefjell. Fremst ser ein garden Fokstugu. Her er det gardsdrift på 950 moh. Bak garden ligg Fokstumyra naturreservat, og i bakgrunnen ser ein Snøhetta.

Av /NTB Scanpix ※.

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule har avdeling på Dombås. Heimevernet har skule på Dombås.

Dovre høyrer til Innlandet politidistrikt, Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nord-Gudbrandsdal regionråd saman med Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå.

Dovre kommune svarar til dei to sokna Dombås og Dovre i Nord-Gudbrandsdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-talet høyrde Dovre til Nordre Gudbrandsdalen fogderi i Kristians amt.

Delområde og grunnkrinsar i Dovre

For statistiske formål er Dovre kommune (per 2016) delt inn i to delområde med til saman 26 grunnkrinsar:

  • Dovre syd: Ryddøl, Brennhaug, Veslfjellet, Veslhøi, Dovre, Jønndal, Storhovda, Nonshø, Kråvollen, Veslekuva, Grimsdalen, Dørådalen
  • Dovre nord: Skeivollen, Enjekollan, Møkjalasset, Lissbekken, Dombås vest, Einbu, Dombås øst, Dombås nord, Grønbogen, Gardsenden, Blåhøin, Hjerkin, Svånådalen, Kås

Historikk og kultur

Dovre kyrkje.

.
Lisens: Avgrensa gjenbruk

Dovre. Den gamle kongsgarden Tofte, der norske kongar frå Harald Hårfagre til Karl Johan har vore gjester. Av dagens bygningar er den eldste frå omkring 1683, våningshuset frå 1783. Garden var i lange tider siste skysskifte før ein reiste over Dovrefjell.

.
Lisens: fri

Dovre er rik på kulturminne. Storgarden Tofte vart i gamle dokument kalla kongsgard, og var i lange tider siste skysskifte før ein tok over Dovrefjell. Frå Olav den heilage si tid har omtrent alle norske kongar vore gjester på Tofte.

I Dovre kommune ligg delar av tre nasjonalparkar, mellom anna Rondane, som i 1962 vart den første nasjonalparken i Noreg. Meir enn 70 prosent av arealet i kommunen er verna. Dombås Nasjonalparksenter har utstillingar og arrangement knytte til desse parkane, og både i Rondane og på Dovrefjell finst det mykje brukte fotturruter. Over Dovrefjell, langs E6 og Dovrebanen, kan ein gå den gamle kongevegen mellom Trondheim og Oslo. På Hjerkinn ligg Norsk Villreinsenter Nord. På Dovrefjell lever dei einaste ville moskusane i Noreg.

I aprildagane i 1940, under andre verdskrigen, stod det harde kampar i Dovre mellom tyske og norske/britiske styrkar (sjå kampane i Sør-Noreg). 14. april vart 180 tyske fallskjermsoldatar sleppte mellom Dovre og Dombås for å avskjere retrettvegen mot kysten for kongen og regjeringsmedlemmer som oppheldt seg i Gudbrandsdalen. Fem dagar seinare kapitulerte den tyske stillinga, etter åtak av norske styrkar sørfrå og nordfrå. Under den generelle tilbaketrekkinga frå Sør-Noreg hadde general Otto Ruge hovudkvarteret sitt på Brennhaug 26.–28. april 1940.

Den gamle kongevegen over Dovre er bevart mellom Tofte og Fokstua og mellom Hjerkinn og Kongsvoll. Dovre kyrkje er ei tømmerkyrkje frå 1736 som vart kledd utvendig med skifer i 1830-åra. På Hjerkinn ligg Eysteinkirken, som vart reist i 1969 til minne om kong Eystein Magnusson. På Hjerkinn ligg òg Norsk villreinsenter. Hjerleid skule og handverkssenter er ein friskule som gir utdanning i tradisjonelle handverksfag.

Kommunevåpen og namn

Kommunevåpenet har ein svart moskus mot sølv bakgrunn og viser til at kommunen har ein fast, vill moskusstamme.

Namnet Dovre kjem truleg av norrønt Dofrar, opphavleg gards- og bygdenamn med usikker tolking. Kanskje er dette ei avleiing av davra, 'spakne, løye', slik at Dofrar kan tyde 'ein stad med ly for uvêr'. Det kan òg vere avleiing av indoeuropeisk dhubh, her med tydinga 'djup'. Namnet Dovre skal då tyde 'dal, kløft'.

Kart

Kart over Dovre kommune
Kart over Dovre kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Kart: Dovre kommune i Innlandet

Dovre kommune i Innlandet fylke.

Kart: Dovre kommune i Innlandet
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kaas, Gunnar & Arnfinn Engen: Bygdabok for Dovre: gardar, hus og folk, b. 1: Frå Hjerkinn til Hjelle, 2003
  • Kleiven, Ivar: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen: Lesja og Dovre, 1923. Les boka på nb.no

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg