Heimevernet. Heimevernets merke.

. Begrenset gjenbruk

Heimevernet (HV) er en forsvarsgren i det norske Forsvaret.

Heimevernet utgjør en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke på 45 000 soldater fordelt på Landheimevernet (LHV), Sjøheimevernet (SHV) og Luftheimevernet (LUHV), hvorav LHV er det desidert mest omfattende.

Hovedoppgaven er vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter, nasjonal krisehåndtering, bistand til politiet og annen støtte til det sivile samfunn. Etter at Hærens 12 mobiliseringsbrigader ble avviklet på 1990- og 2000-tallet, har HV overtatt det territorielle forsvarsansvaret underlagt sjefen for FOH.

HV dekker hele landet og er geografisk inndelt i fire regioner, 11 distrikter og ca. 250 områder. I tillegg kommer 15 mobile innsatsstyrker. Innsatsstyrkene er en nasjonal ressurs som kan settes inn også utenfor HV-distriktet hvor de er oppsatt.

Heimevernet er i hovedsak bemannet med vernepliktige som er blitt overført til Heimevernet etter å ha gjennomført 12 måneders førstegangstjeneste. Verneplikten i Norge er på 19 måneder, eller 575 dager. De siste sju månedene blir fordelt på inntil ni dager med øvelse per år. De fleste vernepliktige er således tjenestepliktige inntil fylte 44 år. Befal er tjenestepliktige inntil fylte 55 år. Heimevernspersonell kan fortsette å gjøre tjeneste i HV-områdene på frivillig basis inntil fylte 60 år.

Innsatsstyrkene, som består av frivillige på kontrakt, gis inntil 30 dagers trening i året, og mottar et eget innsatstillegg for det antall treningsdager som overstiger verneplikten.

I tillegg til de regulære styrkene har Heimevernet opprettet Heimevernsungdommen (HVU) som et fritidstilbud til ungdom mellom 16 og 21 år. Det er opprettet 10 HVU-avdelinger fra Oslofjord HVU i sør til Finnmark HVU i nord. HVU-ordningen skal bidra til å rekruttere til Forsvarets skoler og har som mål at ungdommen gjennom aktiviteter, konkurranser, samlinger og utvekslinger skal få kunnskap om Forsvaret og Heimevernet. I 2014 besto HVU av rundt 700 ungdommer fra hele landet.

Heimevernet ledes av Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV), med grad av generalmajor eller kontreadmiral, og hans stab, Heimevernsstaben, med standkvarter i Terningmoen leir i Elverum. GIHV inngår i Forsvarssjefens ledergruppe på lik linje med generalinspektørene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

HV-staben, på rundt 45 ansatte, ledes av en stabssjef med grad av brigader eller flaggkommandør. Stabssjefen er nestkommanderende for HV og GIHVs stedfortreder.

HVs øverste organ er Landsrådet for Heimevernet som består av representanter fra en rekke sivile landsdekkende organisasjoner og militære representanter for de 11 HV-distriktene. Landsrådet bistår med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som angår HV, herunder oppnevning av generalinspektør. 

Hvert av de 11 HV-distriktene har et distriktsråd, som i tillegg til representanter for de sivile organisasjonene som er representert i Landsrådet skal ha inntil 10 representanter fra distriktets SHV-områder, hvor én skal representere HV-ungdommen og inntil to SHV-områder dersom distriktet har ett eller flere slike. Distriktsrådets medlemmer skal normalt være bosatt innen distriktets grenser.

I hver av landets kommuner er det etablert en kommunal Heimevernsnemnd med rådgivende myndighet. Nemnda har to medlemmer oppnevnt av kommunestyret og ett medlem som representerer lokal politimyndighet. Nemnda representerer kommunens sivile myndigheter og skal fremme samarbeid mellom disse og HV-områdene i kommunen.

Nemnda skal spesielt vurdere vernepliktige og frivillige mannskapers skikkethet for tjeneste i HV. Når slike saker er oppe til behandling skal HVs lokale områdesjef være til stede som rådgiver.

Utdanningen i HV skjer ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås, ved Heimevernets befalsskole (HVBS) ved Garnisonen i Porsanger i Finnmark og ved Sjøheimevernets utdannings- og kompetansesenter (SHVUKS) på Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen.

Heimevernsbladet "Heimevernet" er GIHVs offisielle informasjonsorgan til alt HV-personell. Bladet ble utgitt første gang i juni 1947. Det kommer i et opplag på ca. 50 000 og blir utgitt fire ganger i året.

Heimevernet ble opprettet ved stortingsvedtak 6. desember 1946, som en del av Norges militære forsvar. Én bakgrunn for vedtaket var erfaringene fra Tysklands angrep på Norge 9. april 1940, som hadde vist at det var behov for å sikre at det, i tilfelle Norge skulle bli angrepet på nytt, ville bli ytt lokal motstand inntil ordinære stridskrefter kunne komme på plass.

En annen bakgrunn var erfaringene fra fem års tysk okkupasjon med framveksten av militære motstandsbevegelser. Ved frigjøringen var forsvarsviljen i befolkningen stor, og i tillegg til Milorg eksisterte det flere forskjellige motstandsgrupper og private nettverk. Det var frykt for at dersom ikke denne forsvarsviljen ble fanget opp og kanalisert inn i ordnede forhold, kunne motstandsgruppene og nettverkene bli omdannet til paramilitære grupper utenfor regjeringens kontroll. Løsningen i første omgang ble å samle alle "motstandsfolkene" fra Kompani Linge, Milorg og andre, i en stor landsdekkende organisasjon med lokal forankring.

På dette grunnlag ble det så etablert et heimevern med hovedoppgave å sikre mobiliseringen av Forsvarets regulære styrker. Den landsdekkende organisasjonen ble videreført i form av Landsrådet for Heimevernet.

Heimevernets fire regioner er:

  • Region 1 Østlandet lokalisert til HV-distrikt 02 i Lutvann leir i Oslo
  • Region 2 Vestlandet lokalisert til HV-distrikt 08 i Vatneleiren ved Sandnes
  • Region 3 Midt Norge lokalisert til HV-distrikt 12 på Værnes i Trøndelag
  • Region 4 Nord-Norge lokalisert til HV-distrikt 16 på Elvegårdsmoen i Bjerkvik.

HV-regionene har ikke noe operativt ansvar, men koordinerer planlegging av øvelser og treningsaktiviteter mellom HV-distriktene i regionen og ivaretar endel fellesfunksjoner, slike som presse og informasjon.

Operativ ledelse, styrkeproduksjon og sivil-militært samarbeid i Heimevernet blir ivaretatt av de 11 HV-distriktene, hvert av dem under ledelse av en HV-distriktssjef med oberstløytnants grad. HV-distriktet er oppsettende avdeling for heimevernsområdene og reaksjonsstyrkene innen distriktet. Distriktssjefen har territorielt forsvarsansvar innen sitt distrikt og inngår i denne sammenheng i Forsvarets operative kommandostruktur, underlagt sjefen for FOH.

HV-01, Oslofjord heimevernsdistrikt 01, har standkvarter på Rygge flystasjon ved Moss. Distriktet omfatter fylkene Østfold og Vestfold. Det rommer 20 HV-områder og innsatsstyrken Polar Bear IV, og mobiliserer ca. 3800 soldater.

HV-02, Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, har standkvarter i Lutvann leir i Oslo. Distriktet omfatter fylkene Oslo og Akershus. Det rommer 28 HV-områder og to innsatsstyrker, hvorav én landbasert kalt Derby, og én sjøbasert kalt Bundle, og mobiliserer ca. 5000 soldater.

HV-03, Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03, har standkvarter på Heistadmoen ved Kongsberg. Distriktet omfatter fylkene Telemark og Buskerud. Det rommer 26 HV-områder og innsatsstyrken Gunnerside, og mobiliserer ca. 5000 soldater.

HV-05, Opplandske heimevernsdistrikt 05, har standkvarter på Terningmoen i Elverum. Distriktet omfatter fylkene Hedmark og Oppland. Det rommer 17 HV-områder og innsatsstyrken Grebe, og mobiliserer ca. 3100 soldater. 

HV-08, Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08, har standkvarter i Vatneleiren i Sandnes. Distriktet omfatter fylkene Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Det rommer 36 HV-områder og innsatsstyrken Osprey-Varg, og mobiliserer ca. 6000 soldater.

HV-09, Bergenhus heimevernsdistrikt 09, har standkvarter på Bergenhus festning i Bergen. Distriktet omfatter Hordaland fylke og søndre del av Sogn og Fjordane fylke. Det rommer 22 HV-områder og to innsatsstyrker, hvorav én landbasert kalt Bjørn West og én sjøbasert kalt Salamander, og mobiliserer ca. 4600 soldater.

HV-11, Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11, har standkvarter på Setnesmoen i Åndalsnes. Distriktet omfatter nordre del av Sogn og Fjordane fylke og Møre og Romsdal fylke. Det rommer 20 HV-områder og innsatsstyrken Archery, og mobiliserer ca. 3000 soldater.

HV-12, Trøndelag heimevernsdistrikt 12, har standkvarter i Værnes garnison i Stjørdal. Distriktet omfatter fylkene Sør- og Nord-Trøndelag. Det rommer 34 HV-områder og to innsatsstyrker, hvorav én landbasert kalt Rype og én sjøbasert kalt Wax Wing, og mobiliserer ca. 6000 soldater.

HV-14, Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, har standkvarter på Drevjamoen ved Mosjøen. Distriktet dekker det meste av Nordland fylke, området fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til Tysfjorden i nord. Det rommer 18 HV-områder og innsatsstyrken Heron, og mobiliserer ca. 3000 soldater. 

HV-16, Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16, har standkvarter på Elvegårdsmoen ved Bjerkvik. Distriktet dekker Nordland, nord for Tysfjorden, og Troms fylke. Det rommer 19 HV-områder og to innsatsstyrker, én landbasert kalt Claymore, og én sjøbasert kalt Anklet, og mobiliserer ca. 3600 soldater.

HV-17, Finnmark heimevernsdistrikt 17, har standkvarter på Porsangmoen. Distriktet dekker Finnmark fylke. Det rommer 12 HV-områder og innsatsstyrken Ida & Lyra og mobiliserer ca. 2000 soldater. Det var tidligere to heimevernsdistrikter i Finnmark (Vest-Finnmark Heimevernsdistrikt 17 og Øst-Finnmark Heimevernsdistrikt 18, standkvarter GSV), men disse ble til en i 2015.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

14. november 2012 skrev Michael Kvam

Hei! Mulig å nevne HV-undommen i artikkelen. Mange frivillige ungdommer som er med i HV-Ungdommen. De aller fleste tar senere utdanning i Forsvaret eller videre tjeneste i Heimevernet.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.