Fokstumyra naturreservat, omfatter et ca. 8 km2 stort område i Dovre kommune, Oppland, like vest for E 6 over Dovrefjell og gjennomskåret av jernbanen. Norges første naturreservat, fredet 1923. Fredningen tar sikte på å verne et vidstrakt fjellmyrområde (vel 900 moh.) med en særlig rik fuglefauna og et interessant planteliv. De første ornitologiske registreringer fra Fokstumyra er fra begynnelsen av 1800-tallet. Ca. 70 fuglearter er funnet rugende innen reservatets grenser. Fokstumyra fikk 2002 internasjonal vernestatus under bestemmelsene i Ramsar-konvensjonen om vern av våtmarker.