Nanomaterialer er materialer med én eller flere dimensjoner, interne strukturer eller overflatestrukturer i nanoskala, altså mellom 1 og 100 nanometer. Nanomaterialer spiller en sentral rolle i nanoteknologi, og har ofte unike mekaniske, optiske, elektroniske og fysiske egenskaper som følge av deres størrelse.

Anvendelser

Nanomaterialers unike egenskaper gjør at de kan anvendes på mange ulike områder. Ettersom nanoteknologi er et relativt nytt fagområde, er mange av disse anvendelsene foreløpig i forskningsfasen, men nanoteknologi brukes allerede i dag innen flere bransjer og produktkategorier, som elektronikk, katalysatorer, medisin, solkrem, klær og kosmetikk.

Katalysatorer

Katalysatorer brukes i kjemiske reaksjoner for å øke reaksjonshastigheten. De forbrukes ikke i reaksjonen, men reaksjonen skjer på overflaten av dem. Katalysatoren innfører en ny reaksjonsmekanisme, som gjør at aktiveringsenergien for reaksjonen blir lavere. Ettersom nanomaterialer har svært høy overflate, brukes de mye i kjemisk industri som katalysatorer. Katalysatorer krever ofte svært edle metaller, som er veldig dyrt. Ved å bruke nanomaterialer brukes mindre materiale, og kostnaden går ned.

Klær og kosmetikk

Nanopartikler av silika brukes i klær for å gjøre de vannavstøtende. Ved tilsetning av nanopartikler øker ruheten i overflaten av klærne. Siden silika er hydrofob øker kontaktvinkelen mellom klesplagget og vann, slik at vannet samler seg i perler som preller av, i stedet for å trenge inn i klærne. Sølvnanopartikler dreper bakterier og sopp, og kan derfor brukes i klær for å forhindre vond lukt. På grunn av de antibakterielle egenskapene er sølv blant de mest brukte nanomaterialene, og brukes også i kosmetikk, rengjøringsmidler og medisin. Bruk av sølvnanopartikler har imidlertid skapt problemer når de skylles ut i vann gjennom kloakk, der de kan skade artsmangfoldet. Elektrisk ledende nanopartikler kan brukes i klær for å hindre oppbygging av statisk elektrisitet. Eksempler er sinkoksid, titandioksid og antimondopet tinnoksid.

Nanomaterialer brukes mye i kosmetikk for å enklere transportere viktige ingredienser gjennom de øverste, døde, lagene av huden. De kan brukes for å lage nye farger, gjøre produkter gjennomsiktige og for å øke holdbarheten deres. Mange solkremer bruker nanopartikler av titandioksid og sinkoksid, ettersom disse er bedre på å blokkere UV-stråling enn større partikler. De gir dermed en høyere solfaktor. Disse partiklene kan også brukes i klær for å skape den samme effekten.

Energi og miljø

En solcelle med nanostrukturert overflate kan ta imot mer energi enn konvensjonelle solceller, ettersom overflatearealet økes. Dette gjøres gjerne ved å gro nanotråder på et substrat i stedet for å ha en jevn overflate av det aktive materialet som konverterer lys til strøm. Slik brukes mindre materiale, som kan senke kostnadene, men selve produksjonen av nanotråder er i dag for dyrt til at dette kan kommersialiseres.

Nanomaterialer kan brukes i elektroder i batterier for å øke kapasiteten til å lagre litium. Nanomaterialer med høy ledningsevne, som for eksempel karbonnanorør, kan også brukes til å øke ledningsevnen til elektrodene. En økning i overflatearealet til elektrodene vil også føre til en økning i grenseflaten mellom elektrode og elektrolytt, som gjør at batteriene kan lades opp og ut enda raskere. Dette kan oppnås ved å bruke nanopartikler eller nanotråder i elektrodene, som øker ruhet og areal i overflaten.

Nanoteknologi kan også bane vei for nye metoder for energiproduksjon. Et eksempel er hydrovoltaikk, som benytter vannets innhold av ioner til å lage elektrisitet.

Medisin

Et viktig bidrag innen nanomedisin er målrettet medisinleveranse, som det forskes mye på til bruk i kreftbehandling. Her blir cellegift innkapslet i nanopartikler, som beveger seg gjennom kroppen. Nanopartikler hoper seg opp mer i kreftvev enn i normalt vev. Dette kommer av at blodårene som lages i kreftvev er annerledes enn i normalt vev, og har flere små åpninger, der nanopartikler kan komme seg gjennom, og ut i vevet. I kreftsvulsten kan nanopartiklene åpne seg opp og frigi giften til kreftsvulsten uten å skade omkringliggende vev. Nanopartiklene kan åpnes opp blant annet ved å rette et alternerende magnetisk felt eller ultralyd mot partiklene. Denne behandlingen vil være en mer effektiv behandlingsmetode, og mye mer skånsom for pasienten, enn dagens kreftbehandlinger.

Det samme prinsippet ble brukt i mRNA-vaksinene mot covid-19. mRNA klarer ikke å komme seg inn i kroppens celler selv, og blir derfor pakket inn i lipidnanopartikler. Disse partiklene blir en del av cellemembranen, mens mRNAet som er gjemt inni partiklene blir sluppet inn i cellen. mRNA-molekylet inneholder koden til å lage et bestemt virusprotein. Når mRNA har kommet inn i cellen, begynner cellen å lage dette proteinet. Immunsystemet vil gjenkjenne proteinet som ukjent, og begynner å produsere antistoffer som gjenkjenner proteinet og markerer at det skal ødelegges for andre immunceller. Antistoffer blir igjen i kroppen, og hjelper med å bekjempe viruset om det senere kommer inn i kroppen.

Elektronikk

For å kunne fortsette å lage stadig kraftigere datamaskiner må de inneholde flere og flere transistorer. De siste 30 årene har antall transistorer på en chip blitt doblet omtrent annethvert år, i henhold til Moores lov. For å fortsette denne trenden, må transistorer kunne bygges så små som mulig. Transistorer har vanligvis en lengde og bredde på ca. 10–20 nm og er et godt eksempel på nanoteknologi som er viktig for oss i hverdagen. Atomers størrelse setter riktignok en grense for hvor mye mindre transistorene kan lages, og vi nærmer oss denne grensen.

Når transistorer ikke lenger kan lages mindre, må vi finne andre metoder for å forbedre datamaskiner. Et stort forskningsområde er kvantedatamaskiner. I en vanlig datamaskin vil transistorene kunne gi et signal (0 eller 1) ut ifra om det går en strøm gjennom dem eller ikke. I en kvantedatamaskin kan signalet være både 0 og 1 samtidig på grunn av kvantemekaniske effekter. Dette vil gjøre noen typer beregninger mye raskere, for eksempel innen kryptografi. For å oppnå en slik kvantebit, brukes vanligvis superledende materialer eller spinn. Partikler med spinn kan være elektroner eller atomkjerner. I en kvantedatamaskin brukes som regel molekyler eller nanomaterialer, som for eksempel kvanteprikker, til å generere en kvantebit.

Inndeling

Nanomaterialer deles inn i fire hovedgrupper ut ifra hvor mange romlige dimensjoner som er i nano- eller makroskala. Gruppene navngis etter hvor mange dimensjoner som er større enn 100 nm.

Nulldimensjonale nanomaterialer

Nulldimensjonale nanomaterialer har ingen dimensjoner i makroskala, altså er alle dimensjonene under 100 nm. Dette gjelder for kuleformede og tilnærmet kuleformede partikler. Disse partiklene kalles nanopartikler. Krystallinske nanopartikler kalles nanokrystaller, og halvledende nanokrystaller kalles kvanteprikker. Et eksempel på nanopartikler er fullerener, som er en gruppe hule karbonmolekyler. Karbonatomene er bundet sammen i femkanter og sekskanter, og antall karbonatomer i hvert molekyl bestemmer strukturen. Fullerener finnes ikke naturlig, men lages syntetisk.

Endimensjonale nanomaterialer

Endimensjonale nanomaterialer har én dimensjon i makroskala og to i nanoskala. Dette er altså tråder og rør med diameter i nanoskala, mens lengden som regel er på mikrometernivå. Det mest kjente eksempelet på endimensjonale nanomaterialer er karbonnanorør.

Todimensjonale nanomaterialer

Todimensjonale nanomaterialer har bare én dimensjon i nanoskala og kan være tynnfilmer eller nanoflak. Det mest kjente eksempelet på todimensjonale nanomaterialer er grafén, et enkelt lag av grafitt.

Tredimensjonale nanomaterialer

Den siste gruppen nanomaterialer er materialer som strekker seg over en makroskopisk lengde i alle tre dimensjoner, men har strukturer på nanoskala som en del av materialet. Et eksempel er porøse materialer med nanoskala porer, slik som metall-organiske rammeverk (engelsk MOF: metal organic frameworks).

Egenskaper

En viktig egenskap ved nanomaterialer er at de har svært høy overflate i forhold til deres volum. Dette fører til at nanomaterialer er spesielt godt egnet for prosesser som krever mye overflate, som for eksempel i katalysatorer. Derimot har alle atomer på overflaten færre bindinger til hverandre enn atomene i kjernen har, som fører til smeltepunktsreduksjon. En partikkel som er noen få nanometer i diameter kan ha et smeltepunkt flere hundre grader lavere enn smeltepunktet til det samme materialet i makroskopisk størrelse.

En annen viktig egenskap ved nanomaterialer er at de har få eller ingen defekter, i motsetning til materialer på makroskala. Sannsynligheten for vakanser, som gir lavere mekanisk styrke, er mindre for små materialer, fordi vakansene blir mindre termodynamisk stabile jo færre atomer som finnes i materialet. Forskyvninger mellom plan vil heller ikke oppstå enkelt, ettersom det alltid vil være en overflate i nærheten. Dette gjør at mange nanomaterialer er ekstremt sterke, og kan oppnå styrker i nærheten av den teoretiske styrken, som regnes ut uten noen form for defekter. For eksempel har grafén og karbonnanorør en strekkfasthet 100 ganger høyere enn stål, og samme stivhet (elastisitetsmodul) som diamant, fem ganger høyere enn stål.

Elektrisk motstand oppstår som følge av at elektroner kolliderer med urenheter og defekter i materialet. Ettersom nanomaterialer ofte ikke har slike defekter, kan lengden et elektron i gjennomsnitt beveger seg før det kolliderer være lengre enn selve materialet. Dette kalles ballistisk ledningsevne. Ballistisk ledningsevne er ikke det samme som superledning, ettersom ballistiske ledere stopper å lede strøm hvis strømkilden slås av, og ikke frastøter seg magnetfelt. Karbonnanorør og grafén er eksempler på nanomaterialer som har høyere ledningsevne enn alle typer metaller på grunn av ballistisk ledningsevne.

De elektroniske energinivåene i en nanopartikkel kan finjusteres ved å endre antall atomer i partikkelen. Dette er fordi elektroner følger pauliprinsippet, og ikke kan være i samme energitilstand. Derfor vil det bli flere ulike energinivåer jo flere elektroner det er i systemet. Energinivåene vil altså ligge nærmere hverandre jo flere atomer det er i partikkelen. Nanopartikler av samme materiale, men ulik størrelse, vil derfor ha ulik farge.

Magnetiske nanopartikler under en viss størrelse er så små at energien fra omgivelsene er like stor som magnetiseringsenergien. Dette gjør at partiklenes magnetisering kan snu spontant. Over tid vil den gjennomsnittlige magnetiseringen i partiklene være null, ettersom magnetiseringen spontant skifter retning med jevne mellomrom. Denne effekten kalles superparamagnetisme. I harddisker lagres en bit som en spesiell magnetisering. For å kunne lagre flere bits, må hvert magnetiserte domene bli mindre og mindre. Men å lage partiklene så små at superparamagnetisme begynner å bli gjeldende, er derimot et problem. Når magnetiseringen spontant endrer seg, vil det bety at biten endres ukontrollert mellom 0 og 1, som vil si at det som lagres i harddisken vil gå tapt.

Syntese

Nanomaterialer kan produseres ved hjelp av to forskjellige tilnærminger. Under en ovenfra-og-ned-syntese vil makroskopiske materialer deles opp i mindre og mindre biter inntil materialet er på nanoskala. Under en nedenfra-og-opp-syntese vil nanomaterialene bygges opp atom for atom eller molekyl for molekyl.

Et eksempel på en ovenfra-og-ned-syntese er kulemølling, hvor kuler av et hardt materiale legges sammen med materialet som skal deles opp og roteres i høy fart for å slite ned det ønskede materialet. Resultatet vil være et pulver av materialet man hadde i utgangspunktet. Den mest brukte ovenfra-og-ned-syntesen er litografi, som er en svært presis metode for å lage nanostrukturer, og brukes i elektronikkindustrien for å lage integrerte kretser. En stråle (som regel av UV-lys eller elektroner) belyser en polymer som dekker prøven for å bestemme hvilken del av polymeren som skal løses opp eller polymerisere. Strukturene i polymeren kan deretter fylles med ønsket materiale, for eksempel et metall for å lage integrerte kretser, som blir værende etter at polymeren er fjernet.

Det finnes mange ulike nedenfra-og-opp-synteser. Tynnfilmer lages ofte ved kjemisk (CVD) eller fysisk (PVD) dampdeponering, der en gass blir avsatt på en overflate under kontrollerte forhold. Disse filmene brukes som belegg, blant annet i solceller og elektroniske komponenter. Nanotråder kan blant annet lages ved VLS-vekst (fra engelsk vapour liquid solid growth). Her brukes en flytende katalysator som bestemmer diameteren til tråden. Katalysatoren tar opp gass, som vil avsettes som et fast stoff på overflaten av det faste substratet. For å lage nanomaterialer er det viktig at syntesen ikke varer for lenge, ettersom materialet da kan bli for stort. En metode for å kontrollere størrelsen på nanopartikler er å la de vokse inne i miceller, slik at de har et bestemt volum å vokse i.

Nanotoksikologi

Størrelsen til nanomaterialer gir nye egenskaper gjennom stort overflate-til-volum-forhold og kvantemekaniske effekter, noe som også kan påvirke giftigheten. Derfor har mange nanomaterialer andre virkninger på kroppen sammenlignet med de samme stoffene i større skala. Ettersom vi ikke har forstått fullt ut giftigheten til nanomaterialer, behandles de med varsomhet. Den største faren ved nanomaterialer kommer ved inhalering. Ettersom partiklene er svært små, kan de spre seg ut i lufta og lett inhaleres. Dyrestudier har vist ulike effekter på lungene, som betennelse, fibrose og kreftfremkallende virkninger fra enkelte nanomaterialer. Hudkontakt og svelging kan også ha cytotoksiske effekter. Ettersom nanomaterialer er så små, har de også mulighet til å bevege seg mer fritt i kroppen. Flere nanopartikler kan blant annet krysse blod-hjernebarrieren.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg