Modell av elementærpartikler i et atom av /iStockphoto. Begrenset gjenbruk

atom

Atomet består av en kjerne, og rundt den kretser elektroner. Kjernen inneholder protoner og nøytroner, og disse er igjen bygd opp av kvarker. Man kan ikke utelukke at kvarkene er bygd opp av mindre bestanddeler.
Atom
Av .

Et atom er den minste mengden av et grunnstoff. Alt stoff består av atomer.

Faktaboks

uttale:
atˈom
etymologi:
av gresk atomos, ‘udelelig’

Atomet er bygd opp av enda mindre partikler: protoner, nøytroner og elektroner. Innerst har atomet en kjerne. Atomkjernen består av protoner og nøytroner. Disse er igjen bygd opp av kvarker. Rundt kjernen har atomet en «sky» av elektroner.

Atomkjernen er udelelig ved kjemiske reaksjoner. Men protoner eller nøytroner kan rives løs fra kjernen hvis atomet bombarderes utenfra med forskjellige partikler. Atomkjerner av noen grunnstoffer kan også endre seg uten påvirkning utenfra. Det skjer gjennom radioaktive prosesser (se artikkelen om grunnstoffomdanning).

Protonene i kjernen har positiv elektrisk ladning og nøytronene har nøytral ladning. Derfor har atomkjernen positiv ladning. Elektronene har derimot negativ elektrisk ladning

Atomkjernen

Atomkjernen er bygd opp av positivt ladde protoner og elektrisk nøytrale nøytroner, partikler som man under ett kaller nukleoner. De er omtrent like tunge. Antallet protoner bestemmer kjernens elektriske ladning og dermed hvilket grunnstoff atomet tilhører. Antallet protoner er lik atomnummeret i grunnstoffenes periodesystem.

Kjernen i forskjellige atomer av et grunnstoff kan inneholde et varierende antall nøytroner. Dette fører til at et grunnstoff kan opptre som forskjellige isotoper. Isotopene av et grunnstoff har samme kjemiske egenskaper. Men fordi massetallet er forskjellig, vil enkelte fysiske egenskaper være ulike.

Isotoper beskrives gjerne med massetallet i hevet skrift foran grunnstoffets atomsymbol. For eksempel skrives den vanligste isotopen av grunnstoffet karbon slik: 12C (uttales «C tolv» eller «karbon tolv»). Massetallet 12 betyr at i tillegg til de seks protonene som finnes i alle karbonatomer, er det her seks nøytroner i kjernen.

Elektronene

Atom. Skjematisk framstilling av elektronbanene i noen atomer etter Bohrs teori fra 1922. Det svarte punktet er kjernen. Sirklene og ellipsene er elektronenes baner. Tallene refererer til den systematiske ordning av banene.

Av /Store norske leksikon ※.

Atom. Ifølge Bohrs (naive) atommodell beveger elektronene seg i visse bestemte sirkelbaner rundt atomkjernen. Atomene sender ut stråling med karakteristisk bølgelengde når et elektron går over fra en bane til en annen. Til venstre vises en skjematisk figur av et atom hvor overganger mellom de seks innerste elektronskallene er tegnet inn, til høyre vises det tilsvarende energidiagrammet.

Av /Store norske leksikon ※.

Rundt atomkjernen i et nøytralt atom beveger det seg like mange elektroner som det er protoner i kjernen. Det er disse som bestemmer atomenes kjemiske og optiske egenskaper. Et proton og et elektron har like stor elektrisk ladning, men med motsatt fortegn. Elektronets ladning kalles den elektriske elementærladningen; e.

Elektronene som beveger seg rundt kjernen sies å utgjøre atomets elektronsky. Her befinner elektronene seg i tilstander med ulik energi. Elektroner med samme energi kan sies å være i samme elektronskall.

Forenklet (og klassisk) tenker en ofte at elektronene beveger seg i bestemte baner som planetene rundt sola. Dette bildet brukes ofte i illustrasjoner, som i de tre figurene her. Men slike bilder er delvis misvisende. I kvantefysikk kan en ikke bestemme banene eksakt, men bare si noe om sannsynligheten for at elektronene er i bestemte områder rundt atomkjernen. Derimot kan de ulike energitilstandene til atomet bestemmes ut i fra fargene på lyset atomet kan sende ut og absorbere.

De elektronene som er løsest bundet til kjernen, kan forholdsvis lett la seg fjerne ved bombardement av andre partikler eller for eksempel ved røntgenstråling (såkalt ionisering).

Hvis ett eller flere elektroner blir fjernet fra atomet, oppstår det et positivt ladet ion. Ioneladningen svarer til det antallet elektroner som er fjernet. Atomer kan også ta opp elektroner. I dette tilfellet dannes det negativt ladde ioner, og ladningen deres svarer til det antallet elektroner atomet har tatt opp.

Det er slike og liknende forandringer som foregår i elektronskallet når atomene inngår kjemiske forbindelser med hverandre. Derfor blir grunnstoffenes kjemiske egenskaper i første rekke bestemt ved antallet elektroner og deres energi (med ande ord hvilket elektronskall de er plassert i). Atomkjernen er derimot meget stabil og blir ikke påvirket av vanlige kjemiske reaksjoner.

Atomets størrelse

Atomets størrelse bestemmes av kjernen og elektronfordelingen. Størrelsen varierer fra 0,1 nanometer til noen få ganger større. Dette betyr at man må legge rundt 100 millioner atomer etter hverandre i rekke for hver centimeter.

Atomets masse

Praktisk talt all masse i et atom er i kjernen. Elektronenes masse er mindre enn en promille (tusendel) av atommassen.

De absolutte atommassene er ufattelig små. De er fra 10−24 gram (et kvadrilliondels gram) til 10−22 gram. Tallene er her skrevet på standardform.

Siden det er svært upraktisk å regne med så små tall, har man valgt å angi atommassene i forhold til massen for et bestemt, utvalgt atom. Dette kalles relativ atommasse, eller atomvekt. I 1961 ble det internasjonalt vedtatt å velge massen av karbonisotopen med massetall 12 (12C, uttales «karbon tolv») som ny standard for atommasser. Dette atomets masse ble i definisjonen satt lik 12, og som enhet i den relative atommasseskalaen valgte man 1/12 av denne massen. Denne enheten kalles atommasseenheten. Den har fått symbolet u.

De aller fleste grunnstoffer er en blanding av isotoper. Derfor vil de angitte atommassetallene være gjennomsnittsverdier. Blandingsforholdene for isotoper er konstante, slik at også gjennomsnittsverdiene er konstante størrelser som kan brukes for kjemiske beregninger. Det finnes enkelte unntak. For eksempel varierer blandingsforholdet mellom svovelets isotoper med hvor de forekommer geografisk på Jorda. (Se også isotop.)

Helium består av 100 prosent 4He og kan tenkes bygd opp av to hydrogenatomer 1H) pluss to nøytroner. Massen for to hydrogenatomer pluss to nøytroner er 4,034. Helium har likevel en relativ atommasse som er mindre: 4,003. Denne forskjellen i masse har å gjøre med energi, slik vi ser det i Albert Einsteins ligning E = mc2. Her står E for energien, m for massen og c er lysets hastighet. Når helium blir dannet ved fusjon av hydrogen, blir energi frigjort.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg