Fornybare energikilder er energikilder som aldri går tomme. De fornybare energikildene har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp og vil derfor, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uuttømmelige.

Begrepet fornybare energikilder må imidlertid ikke forveksles med miljøvennlig, eller «grønn», energi. 

Bak alle fornybare energikilder står solen, enten direkte eller indirekte. Det gjelder for eksempel vannfallsenergisolenergi, bølgeenergivindenergi og bioenergi. Siden disse energikildene inngår i naturens eget kretsløp vil bruk av disse energikildene bare i liten grad påvirke jordens globale miljø, men utnyttelsen kan likevel ha betydelige lokale miljøkonsekvenser (f.eks. ved bygging av vannkraftverk). Se også nye fornybare energikilder.

Foruten energi med opprinnelse i solenergi regnes også tidevannsenergi (se tidevannskraft), og geotermisk energi som fornybare.

Fossilt brensel som kull og petroleum har også sitt utspring i solenergi, men her skjer fornyelsen så langsomt at den i et menneskelig tidsperspektiv ikke er å anse som fornybar. Disse energiråstoffene er blitt til gjennom en langsom omdanningsprosess av plante- og dyrerester. Omdanningsprosessen skjer når de blir tildekket av sedimenter som hindrer forråtnelse og nedbrytning, og sluttproduktet kalles derfor fossil energi. Prosessen med å omdanne restene til nyttbare energikilder tar millioner av år. Disse  energiformene er heller ikke miljø- eller klimavennlige, idet de ved forbrenning avgir stor mengder støv, og klimagassen CO2.

Karakteristisk for fornybar energi er at den er en form for kretsløpsressurs som normalt går tapt hvis den ikke tas i bruk, til forskjell fra kull og olje som kan ligge lagret i jorden i mange millioner år.

Torv står i en mellomstilling mellom fornybare og ikke-fornybare energikilder. Fornyelsen skjer svært langsomt sammenlignet med andre former for bioenergi. Hvorvidt torv er å anse som fornybar energi er derfor et omstridt spørsmål og ulike land praktiserer dette spørsmålet ulikt.

Torv skiller seg fra andre former for bioenergi ved at den normalt ikke brytes ned i naturen og derfor heller ikke går tapt hvis den blir liggende urørt.

Fossilt brensel skal erstattes med fornybar energi i henhold til Klimakonvensjonen fra 1992, som er undertegnet av 195 land. De fleste europeiske stater har sluttet seg til Klimakonvensjonen. Norge sluttet seg til Klimakonvensjonen ved Klimaforliket i 2008 og Klimameldingen i 2012.

Av verdens samlede forbruk av primærenergi utgjør fornybare energikilder omlag 14 prosent, som i hovedsak består av bioenergi (ca. 10 prosent) og vannfallsenergi (ca. 2,4 prosent). Nye fornybare energikilder har foreløpig spilt en svært beskjeden rolle i verdens samlede energiforbruk og har de siste årene utgjort vel en prosent.

Fornybar energi spiller en større rolle når det gjelder produksjon av elektrisk energi. Her er den samlede fornybarandelen omlag 22 prosent (i 2013), der vannkraft står for rundt 16 prosent. Bidraget fra nye fornybare energikilder som solenergi og vindenergi er fremdeles beskjeden, men disse energikildene dominerer nå utbyggingen av ny produksjonskapasitet. 

Målt i installert ytelse i 2015 utgjorde fornybar energi over 60 prosent av en samlet kapasitetsøkning på 253 GW. De største bidragsyterne var vindkraft (62 GW), og solkraft (56 GW). Målt i produsert elektrisk energi blir fornybarandelen lavere da både vindkraft og solkraft har en kortere brukstid enn for eksempel varmekraft.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.