Faktaboks

Administrasjonssenter
Lødingen
Fylke
Nordland
Innbyggertall
1 976 (2022)
Landareal
508 km²
Høyeste fjell
Møysalen (1263 moh.) på grensa til Sortland
Innbyggernavn
lødingsværing
Målform
bokmål

Kommunevåpen

Kart: Lødingen kommune i Nordland
Lødingen kommune i Nordland fylke.
Kart: Lødingen kommune i Nordland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Lødingen

Lødingen. Utsikt over administrasjonssenteret. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Lødingen er en kommune i Nordland fylke, på nordsiden av Vestfjorden. Kommunen omgir Vestfjordens to nordgående armer: den 27 kilometer lange Øksfjorden i vest og den 17 kilometer lange Kanstadfjorden i øst. Lødingen omfatter den sørøstlige delen av Hinnøya og flere småøyer ut mot Vestfjorden.

Lødingen grenser i nord til Kvæfjord og Harstad kommuner i Troms fylke, Tjeldsund i øst, Vågan og Hadsel i vest og Sortland i nordvest.

Tettstedet Lødingen er administrasjonssenter i kommunen.

Natur og geologi

Lødingen
Møysalen
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Landskapet i Lødingen er til dels svært berglendt. Det høyeste partiet er i nordvest, der Møysalen på grensen mot Sortland kommune strekker seg 1262 meter over havet. Her finnes også noen mindre isbreer (i alt tre kvadratkilometer).

Langs kysten, først og fremst i sør, utgjør strandflaten en flat brem hvor det meste av dyrkingsjorda og bosetningen er.

Berggrunnen består nesten utelukkende av prekambriske bergarter, og disse er blant de eldste bergartene som er påvist i Norge. Eldst er gneisene i de nordre delene av kommunen. Disse er opptil 2900 millioner år gamle. I søndre del av kommunen dominerer granitt og lignende bergarter. Disse er opptil 1750 millioner år gamle. I fjellområdet mellom Øksfjorden og Kanstadfjorden finnes det et par jernmalmforekomster, men de er ikke drivverdige.

Naturvernområder

I Lødingen kommune finnes tre naturvernområder. Svellingsflaket naturvernområde ble opprettet 6. desember 2002, og måler 127 616 dekar, hvorav mer enn 90 prosent er sjøareal. Området har spesielt fokus på dyrelivsfredning. Svellingsflaket er delt mellom Lødingen og Vågan kommuner.

Møysalen nasjonalpark ble opprettet 29. august 2003 og har et areal på 51,2 kvadratkilometer. Nasjonalparken har flere hensiktsfokus, men en hovedlinje er å bevare biologisk mangfold i det kystalpine landskapet som Møysalen utgjør. Nasjonalparken ligger i Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner.

Møysalen landskapsvernområde ble også opprettet 29. august 2003, og har et areal på 67 kvadratkilometer. Området ligger sør og vest for Møysalen nasjonalpark. Landskapsområdet er etablert for å ta vare på det kystalpine natur- og kulturlandskapet, med de kulturminnene som naturlig ligger innenfor området.

Klima

Lødingen har en overvekt av kystklima, men ligger samtidig så langt inn i landet at den kommer i le for det verste vestaværet.

Middeltemperaturen i kommunen er målt til 4,39 °C. Denne er beregnet ut fra målestasjonene på Offersøy, Lødingen og Rotvær, og spenner over en periode fra 1873 til 2022. Middeltemperaturen på slutten av 1800-tallet var rundt 0,8 °C lavere enn på 2000-tallet.

Det ble i 1957 målt 29,0 °C på Offersøy, og dette er høyeste registrerte temperatur i kommunen etter andre verdenskrig. Laveste temperatur er målt til –15,4 °C på samme sted i 1963.

Gjennomsnittlig årsnedbør målt i kommunen siste 100 årene er 1269 millimeter.

Bosetning

Folketallsutvikling - Lødingen

1990 2843
1995 2674
2000 2471
2005 2349
2010 2181
2015 2160
2020 2034
Kilde: SSB

Det aller meste av bosetningen i kommunen finner en i sør. På strekningen mellom Øksneshamn innenfor munningen av Øksfjorden og Lødingen bor hele 96 prosent av kommunens befolkning (2022). Bosetningen er fremfor alt konsentrert til kommunens eneste tettsted, administrasjonssenteret Lødingen, som i 2021 hadde 1613 innbyggere. Dette gir kommunen en tettstedsandel i befolkningen på 82 prosent, mot 71 prosent i fylket som helhet.

Folketallet i Lødingen var stort sett stabilt frem til først på 1980-tallet, men har siden vist nedgang, og det lå 36 prosent lavere i 2022 enn i 1981 (etter dagens grenser). I tiårsperioden 2012–2022 gikk folketallet i kommunen tilbake med gjennomsnittlig én prosent årlig, mot en vekst på 0,2 prosent i fylket som helhet.

Kart over Lødingen kommune
Kart over Lødingen kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Næringslivet i Lødingen er i stor grad preget av servicenæringene og er i vesentlig grad konsentrert til kommunesenteret.

Jordbruk og fiske er viktige næringer, og i alt åtte prosent av arbeidsplassene i kommunen var i 2021 innen primærnæringene, mot fem prosent i Nordland. De fleste gårdene er små, men i Lødingen Vestbygd finnes flere større bruk. Her er en betydelig jordbruksproduksjon med vekt på husdyrhold. Melkeproduksjon er størst i kommunen, men det holdes også noe geit.

I enkelte år med såkalt østlig lofotfiske foregår det et rikt skreifiske helt inn til Kanstadfjorden og Lødingen. Foruten Lofotfisket er vanlig fjordfiske viktig i kommunen. Fartøyer hjemmehørende i Lødingen ilandbrakte i 2021 fangster til en førstehåndsverdi av 238,5 millioner kroner. En stor del av denne fangsten er torsk og lignende fiskeslag. Lødingen har etter Værøy, Træna og Sortland størst ilandbrakt fangst blant fylkets kommuner. En betydelig andel av denne er pelagisk fangst, det vil si fiskeslag som sild, lodde, makrell og liknende. Kommunen har ellers adskillig oppdrettsvirksomhet, blant annet Norway Pelagic Lødingen AS.

Industrien sysselsetter i alt åtte prosent av Lødingens arbeidstakere. Inkluderer man bygge- og anleggsvirksomhet, og kraft- og vannforsyning, kommer andelen opp i 19 prosent (2021). Den klart viktigste industribransjen er næringsmiddelindustrien, med mer enn 60 prosent av de sysselsatte i industrien (2021). Dette er et resultat av at det er fiskeindustri flere steder i kommunen, inkludert en tangmelfabrikk.

To andre industribransjer merkes også godt i kommunen. Verkstedindustrien med blant annet slipp og mekanisk verksted står for opp mot 30 prosent av industribedriftene, og bergverk med rundt 10 prosent. Dette er utgangspunkt i Lødingengranitt som er brukt i flere av kunstverkene i Skulpturlandskap Nordland.

Det drives et aktivt arbeid i Lødingen med sikte på nyetableringer for å kompensere bortfallet av offentlige og halvoffentlige arbeidsplasser som i Telenor, Sjøforsvaret og Post- og teletilsynet. I denne sammenheng er blant annet Telenors tidligere administrasjonsbygg benyttet til ny virksomhet i det som nå er Lødingen næringshage.

Av de bosatte arbeidstakerne i Lødingen arbeider 19 prosent utenfor kommunen. Disse er hovedsakelig spredt likt mellom kommunene Sortland, Harstad og Tromsø.

Reiseliv og turisme

Offersøy er det utviklet et større turistsenter. Offersøy ligger i Vestbygda, helt syd på Hinnøya, som er Norges største øy.

I tillegg har kommunen flere appartementshoteller og hotell, hovedsakelig knyttet til Lødingen tettsted.

Samferdsel

Lødingen
Lødingen ferjekai
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Tettstedet Lødingen er et kommunikasjonsknutepunkt, og kommunen har stor gjennomgangstrafikk. E10 (Kong Olavs vei) går gjennom kommunens nordlige del og gir ferjefri forbindelse med Narvik, Vesterålen, Harstad og Lofoten (se egen artikkel om Lofast).

Fra Kåringen på E10 fører riksvei 85 sørover til kommunesenteret, og herfra går det ferje over Vestfjorden til Bognes ved E6. Dette representerer den korteste forbindelsen sørover fra Harstad og Vesterålen. Fra E10 i Austre Kanstad går fylkesvei 837 til Rindbø i den vestre delen av kommunen. Herfra går fylkesvei 691 videre til Øksneshamn like innenfor munningen av Øksfjorden.

Tettstedet Lødingen har også hurtigbåtforbindelse med Svolvær og med de veiløse bygdene på vestsiden av Øksfjorden.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Lødingen har lange tradisjoner som losstasjon, og på 1950-tallet var stasjonen her Norges største. Fortsatt er det en betydelig virksomhet her.

Sjøforsvaret har øvingsavdeling i Lødingen.

Lødingen hører til Nordland politidistrikt, Midtre Hålogaland tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Kommunen er med i Vesterålen regionråd sammen med Andøy, , Hadsel, Sortland og Øksnes.

Lødingen kommune svarer til soknet Lødingen i Ofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Lødingen til Salten fogderi i Nordlands amt.

Historikk og kultur

Kronologi - Lødingen

1837

Lødingen kommune etableres

1862

Hjertholmen fyr står ferdig

1885

Vestbygd kirke innvies

1897

Lødingen kirke innvies

1947

DNL's sjøfly "Kvitebjørn" styrter i Lødingsfjellet

1950

Ferjesambandet Bognes - Lødingen åpnes

1960

Ferjesambandet Bognes - Rinøyvåg åpnes

1976

Ferjesambandet til Rinøyvåg legges ned

2002

Svellingsflaket naturvernområde etableres

2003

Møysalen nasjonalpark og Møysalen naturvernområde etableres

Lødingen ble opprettet som egen kommune i 1837 ved innføringen av det kommunale selvstyret. To nye kommuner ble senere opprettet ved utskilling fra Lødingen: Tysfjord på sørsiden av Vestfjorden i 1869 (1402 innbyggere ved utskillingen) og Tjeldsund på nordsiden i 1909 (1261 innbyggere ved utskillingen). I 1962 ble Efjord-området på sørsiden av Vestfjorden overført til Ballangen (433 innbyggere ved utskillingen) og i 1964 fikk kommunen sine nåværende grenser da Lødingens del av Tjeldøya på nordsiden av fjorden ble overført til Tjeldsund (297 innbyggere ved utskillingen).

I tettstedet Lødingen finner man Losmuseet – et spesialmuseum for historien om losvirksomheten langs kysten mellom Honningsvåg i nord og Kopervik i sør, med Lødingen som sentralt losformidlingssted. Museet er samlokalisert med Telemuseet Lødingen i «Gammelstasjonen», telegrafstasjonen fra 1895. Telemuseet har hovedvekt på telegrafiens historie.

På Nes ved Kanstadfjorden finnes helleristninger, datert til 5000 år før vår tidsregning. Disse er de nordligste innslipte helleristninger man kjenner til.

Kvitbjørnulykken

Den 28. august 1947 inntraff en flyulykke da sjøflyet Kvitbjørn ble knust mot fjellvegen i rundt 290 meters høyde i Lødingsaksla, og samtlige 35 ombord omkom. Dette var den til da alvorligste flyulykken i Norge. Flyet var av typen Short Sandringham og var på vei fra Tromsø, via Harstad, Bodø og Hommelvik til Oslo. Flyulykken skjedde i tett tåke.

Et minnesmerke over Kvitbjørnulykken står ved E10 nedenfor ulykkesstedet. Dette består blant annet av en del av flyets motor satt på en steinsokkel.

Kirker

Lødingen kirke er en tømret korskirke, og dette er sannsynligvis den fjerde kirkebygningen på stedet. Den ble sist gjenoppbygget i 1897 og har sitteplass for 350 personer.

Ved Vågehamn ligger Vestbygd kirke. Dette er en langkirke i tre som sto ferdig i 1885. Kirka har kapasitet til 230 personer.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1984) har en femsøylet valknute i gull mot en rød bakgrunn og henspiller på Lødingen som et knutepunkt.

Navnet kommer av norrønt Lǫðueng, trolig av ‘løe‘ og ’eng’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Fjordholm, Vivian med flere (1987): Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg