Faktaboks

Administrasjonssenter
Myre
Fylke
Nordland
Innbyggertall
4 569 (2024)
Landareal
311 km²
Høyeste fjell
Snøkolla (763 moh.)
Målform
nøytral

Kommunevåpen

Kart: Øksnes kommune i Nordland
Øksnes kommune i Nordland fylke.
Kart: Øksnes kommune i Nordland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Øksnes

Øksnes. Parti fra Prestfjorden med utsikt mot administrasjonssenteret Myre. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Øksnes er en kommune i Nordland fylke, ytterst i Vesterålen. Kommunen består av nordre del av Langøya (245,1 kvadratkilometer), med en rekke mindre øyer omkring. I alt består kommunen av 220 øyer, holmer og skjær.

Øksnes grenser til Andøy i Gavlfjorden i øst. På Langøya grenser kommunen til Sortland i sørøst og sør og til i sørvest.

Myre er administrasjonssenter.

Natur og geologi

Landskapet i kommunen er for det meste berglendt med Snøkolla (763 meter over havet) sørøst på Langøya som høyeste punkt. En rekke større og mindre fjorder skjærer seg fra Norskehavet inn i Langøya. Flere steder er strandflaten bred, særlig ved administrasjonssenteret Myre, der et bredt myrområde går tvers over Langøya. Større myrområder finnes også på Gisløya og Meløya i Gavlfjorden, nord på Skogsøya og innenfor botnen av både Lifjorden og Romsetfjorden i sør. Det er storslåtte strender på Skogsøya, blant annet ved Sørsand og Nordsand.

Øksnes er et «øyrike», der størstedelen av kommunen ligger på Langøya. I tillegg dekker den:

  • Skogsøya (32,5 kvadratkilometer)
  • Dyrøya (6,1 kvadratkilometer)
  • Nærøya (4,8 kvadratkilometer)
  • Tindsøya (4,5 kvadratkilometer)
  • Gisløya (5,4 kvadratkilometer) i Gavlfjorden
  • og 214 andre, mindre øyer, holmer og skjær

Berggrunnen i Øksnes er hovedsakelig av prekambrisk alder og er blant de eldste som er påvist her i landet. Den består for det meste av ulike gneiser som er opptil 2900 millioner år gamle. Gneisene er enkelte steder gjennombrutt av noe yngre dypbergarter, særlig gabbro som en finner nordøst på Skogsøya og på flere av øyene sørvest for denne (Tindsøya, Dyrøya, Børøya, Langøya og lengst nord på Nærøya). Det går dessuten et belte av dypbergartene granitt, mangeritt og charnockitt på Langøya langs østsiden av Salthøla/Sandsetfjorden. Disse er rundt 1800 millioner år gamle. Samme bergarter opptrer også i et område sørøst på Skogsøya.

Verneområder

Det ligger i alt sju naturreservat i Øksnes kommune. Det største av disse er Grunnfjorden naturreservat, som ble opprettet i 2000, for å ivareta vern av et viktig våtmarksområde.

Stø/Nyksund naturreservat ble opprettet i 2002, og har som formål å ta vare på et viktig hekkeområde for sjøfugl. Det samme gjelder for Gåsøya/Geitholmen naturreservat, Anda naturreservat, Sauøya naturreservat og Floholman naturreservat. På sistnevnte er det spesielt vern som følge av en vesentlig bestand av Lundefugl.

Høljanmyra naturreservat ligger på Langøya, og omfatter et større, nærmest urørt myrområde, og er vernet for å ivareta det unike ved dette, samt dets naturlige dyre- og planteliv.

Klima

Som følge av beliggenheten har Øksnes naturlig kystklima. Dette betyr svale somre, milde vintre, og raske væromslag som kan inneholde både nedbør og vind.

Det er ingen meteorologiske målestasjoner for temperatur i Øksnes kommune; den nærmeste finner man ved Ånstadblåheia i nabokommunen Sortland. Høyeste temperatur målt ved denne stasjonen de siste fem årene er fra 2018, da termometeret viste 29,5 °C. Laveste målte temperatur de siste årene er –7,3 °C som ble målt i 2016. Middeltemperaturen er 1,58 °C.

I Alsvåg finner man en meteorologisk målestasjon for nedbør, og de siste 65 årene viser årsnedbøren et gjennomsnitt på 1278 millimeter.

Bosetning

Folketallsutvikling - Øksnes

1990 4866
1995 4790
2000 4758
2005 4550
2010 4438
2015 4563
2020 4410
Kilde: SSB

Det meste av bosetningen i Øksnes finner en på nordre del av Langøya. Her bor rundt 90 prosent av kommunens befolkning nord for en tenkt linje Steinland–Langosen. Særlig er bosetningen tett i og omkring administrasjonssenteret Myre, som alene har over halvparten av kommunens innbyggere. Ellers er bosetningen i Øksnes spredt i fiskeværpå kysten, på eidet mellom Lifjorden og Steinlandsfjorden i sør og langs vestsiden av Romsetfjorden. Folketallet på de mindre øyene uten veiforbindelse har gått sterkt tilbake gjennom flere tiår.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det to tettsteder i Øksnes. Tettstedene er til sammen 2,2 km², og omfatter 1 prosent av arealet i kommunen.

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Myre 2 211 48 % 1,8 km²
Alsvåg 301 7 % 0,3 km²
Sum 2 512 55 % 2,2 km²

* Andelen av innbyggerne i Øksnes kommune som bor i tettstedet.

Øksnes hadde stabilt eller svakt økende folketall fra slutten av andre verdenskrig og frem til omkring 1980. Siden har folketallet stort sett gått tilbake, og i 2021 lå det (etter dagens grenser) ti prosent under nivået for 1950. I tiårsperioden 2011–2021 har folkemengden i Øksnes holdt seg stort sett stabil, med en samlet nedgang på 0,35 prosent for hele tiårsperioden. I Nordland fylke har det i samme periode vært en vekst på 0,2 prosent.

Kart over Øksnes kommune
Kart over Øksnes kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Fiskeri er viktig næring i Øksnes. Her foto fra Stø.

Øksnes er en typisk fiskerikommune. Kommunen har den tredje største ilandbrakte fangsten etter verdi blant kommunene i Nordland i 2021, med en førstehåndsverdi på til sammen 466,8 millioner kroner. 95 prosent av dette er torsk og lignende arter. Det meste av den ilandbrakte fangsten ble tatt opp av båter som også var lokalt hjemmehørende i Øksnes. Det er fiskemottak i Myre, Alsvåg og Stø. Kommunen har ellers en betydelig oppdrettsnæring, vesentlig i Øksnes vestbygd. Her har Cermaq ASA anlegg på Tindøya, Børøya og ved Langøyhovden på Langøya.

Jordbruk har noe mindre betydning i Øksnes enn i de andre kommunene i Vesterålen. Det drives storfe- og sauehold, i tillegg til noe pelsdyroppdrett. Samlet utgjør primærnæringene 13 prosent av arbeidsplassene i kommunen (2020). Dette er den høyeste andelen blant kommunene i Vesterålen og skyldes ikke minst det betydelige fisket.

Industrien har 15 prosent av kommunens arbeidsplasser (2021). Inkluderer man bygge- og anleggsvirksomhet, samt kraft- og vannforsyning kommer andelen opp i 23 prosent. Også industriens andel er høyere i Øksnes enn i de andre kommunene i Vesterålen. Dette er i vesentlig grad et resultat av en stor fiskeindustri som i sin tur er basert på den betydelige ilandføringen av fisk i kommunen.

Næringsmiddelindustrien, i det alt vesentlige fiskeforedling, har rundt 90 prosent av industriens sysselsetting (2021). Av annen industri har verkstedindustrien en liten andel, også denne i hovedsak basert på behovene til fisket og fiskeindustrien i kommunen. Det meste av fiskeindustrien finnes på Myre, blant annet en av landets ledende fiskefôrprodusenter, BioMar AS, som også har sitt norske hovedkontor her. Det er ellers lakseslakteri i Alsvåg. Verkstedindustrien består blant annet av et mekanisk verksted på Myre. Det er mindre anlegg med slipp og reparasjonsverksteder i Sørvågen ved Alsvåg, likeledes på Dyrøya (Barkestad).

Kommunen har ingen vannkraftverk, så kraftbehovet blir dekket over samkjøringsnettet av Vesterålskraft.

Av de bosatte yrkestakerne i Øksnes har 16 prosent arbeid utenfor kommunen (2021) hvorav de fleste pendler til Sortland.

Reiseliv og turisme

Det er friluftsliv og naturbasert reiseliv som er hovedårsakene til at turistene besøker Øksnes. Fiskeværene Nyksund og Stø er tradisjonelle fiskevær, som årlig har mange besøkende.

Det karakteristiske fiskeværet Nyksund nord for Myre ble fraflyttet på 1970-tallet, men har senere fått nytt liv og har i dag en variert virksomhet innen kunst, kultur og reiseliv. Øksnes Bygdemuseum ligger i den bevarte Alsvåggården i Alsvåg. Kommunen har en økende turisttrafikk og har blant annet hoteller i Myre og rorbuutleie i flere av de mindre fiskeværene.

I kommunen er det flere løyper for fotturer, samt at aktiviteter som havfiske og hvalsafari er populært.

Samferdsel

Kommunesenteret Myre er knyttet til Sortland ved fylkesvei 820/821. Fra Myre fører fylkesvei 939 østover til Gavlfjorden og følger denne sørover via Alsvåg og langs Lifjorden tilbake til fylkesvei 821 ved Elvenes. Fra Myre fører fylkesvei 939 nordover til Strengelvåg og Stø. Ut fra fylkesvei 939 tar fylkesvei 937 av østover til Gisløya i Gavlfjorden.

Hurtigbåter og ferjer forbinder Skogsøya og øyene i sørvest (Øksnes vestbygd) med Langøydelen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Myre har videregående skole (avdeling av Sortland videregående skole).

Øksnes hører til Nordland politidistrikt, Midtre Hålogaland tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Kommunen er med i regionrådet Vesterålen regionråd sammen med Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen og Sortland.

Øksnes kommune svarer til soknet Øksnes i Vesterålen prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Øksnes til Vesteraalens og Lofotens fogderi i Nordlands amt.

Historikk og kultur

Kronologi - Øksnes

1500

Langenes kirke innvies tidlig på 1500-tallet (eksakt årstall ukjent)

1703

Øksnes kirke innvies

1837

Øksnes kommune etableres

1919

Øksnes kommune deles i to - Langenes og Øksnes

1932

Anda fyr lyser for første gang høsten 1932

1949

Alsvåg kirke innvies. Har vært i drift som bedehus siden 1923, men ombygges og innvies som kirke.

1964

Øksnes kommune gjenetableres, etter sammenslåing med Langenes.

1979

Myre kirke innvies

1987

Anda fyr automatiseres

2002

Stø/Nyksund naturreservat etableres

Øksnes ble opprettet som kommune i 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. I 1866 ble et område rundt botnen av Jørnfjorden med 40 innbyggere overført til Bø, og i 1919 ble kommunen delt i to etter sognegrensene, i henholdsvis Langenes i øst (993 innbyggere) og Øksnes i vest (2287 innbyggere).

Øksnes fikk sine nåværende grenser i 1964 da Langenes med unntak av Holmgrenda (som ble overført til Sortland) igjen ble en del av Øksnes. Samtidig ble Kråkberget krets av Øksnes (områdene vest og sør for Møklandsfjorden) overført til . Etter disse endringene hadde Øksnes 5149 innbyggere.

På en liten øy nord for Stø ligger Anda fyr. På Flatholmen i Steinlandsfjorden sør for Myre finnes en av landsdelens merkeligste gravplasser med i alt 15 graver, herav åtte båtformede, antagelig fra vikingtiden.

Like ved Langenes kirke finnes tuftene av det gamle fiskeværet Langenes, som på 1500-tallet var største fiskevær i Vesterålen. Hovedgården i det gamle handelsstedet Alsvåg, som har gjestgiverprivilegier fra 1769, antas å være oppført omkring 1600.

Kirker

Myre kirke
Myre kirke fra 1979
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

På Skogsøya ligger Øksnes kirke, en tømret korskirke opprinnelig fra 1500-tallet. Kirken ble ombygget i 1796. Kirken har kapasitet til 450 personer.

Langenes kirke ligger ved Stø, og er en tømret korskirke med sitteplass til 170 personer. Kirken sto ferdig på begynnelsen av 1500-tallet.

Myre kirke er en arbeidskirke, bygget i vifteform, og oppført i betong. Kirken sto ferdig i 1979, og arkitekt var Arne Aursand. Myre kirke har en kapasitet på 300 personer.

Alsvåg kirke ligger på stedet Alsvåg, og er en langkirke i tre. Opprinnelig bygget som bedehus i 1923, men ombygget til kirke i 1949. Kirken har 300 sitteplasser.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) har to «rygg-mot-rygg»-stilte svarte angler mot en gull bakgrunn; symboliserer fiske.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn, siden navn på kirkestedet. Første ledd er trolig avledet av norrønt yxn, ‘okser’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Borgos, Johan: Gård og slekt i Øksnes, 1990–1999, fire bind, isbn 82-992259-0-6
  • Rørtveit, Johannes: Fiskeværet Skipnes, 2007, isbn 978-82-997583-0-7

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg