Kriminallitteratur

Framsida til ein av Raymond Chandlers kjende romanar om privatdetektiven Philip Marlowe. Romanen vart skriven i 1940, og den avbilda utgåva vart gitt ut i 1971/1975. Framsidebiletet er frå ei filmatisering med Robert Mitchum og Charlotte Rampling i hovudrollene. Biletet er henta frå papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005–2007

Av /NTB Scanpix ※.

Kriminallitteratur, ofte berre kalla krim, er underhaldande, spenningsfylt litteratur om etterforsking og oppklaring av brotsverk. Krimromanar står for ein svært stor del av boksalet i Noreg.

Faktaboks

Uttale
kriminˈallitteratur
Også kjend som

krim

Edgar Allan Poe blir rekna som grunnleggjaren av moderne krim med forteljinga The Murders in the Rue Morgue frå 1841, men det fanst også tidlegare forteljingar om detektivar. I Noreg er Maurits Hansens bok Mordet paa Maskinbygger Roolfsen frå 1839–1840 eit tidleg døme på sjangeren.

Sjangeren omfattar ulike litterære uttrykksformer som noveller, romanar, teikneseriar, forteljingar i vekeblad og seriehefte. Frå den tradisjonelle detektivromanen har det utvikla seg ulike typar kriminallitteratur, som politiromanen, spion- og agentromanen og thrilleren.

Fleire norske forfattarar har nådd eit stort publikum internasjonalt med krimseriar om etterforskarar, og fleire av dei har blitt populære TV-seriar:

1800-talet: Detektivromanen

Den tradisjonelle detektivromanen har ei rekkje faste og nærast ufråvikelege konvensjonar. Løysinga av mysteriet tek form av eit puslespel der alle brikkene til slutt fell på plass, og lesaren skal givast dei same moglegheitene som detektiven til å løyse gåta. Intrigen er langt viktigare enn person- og miljøskildring. Desse konvensjonane har utgangspunktet sitt i Edgar Allan Poe, som skapte både detektiven og den moderne kriminalforteljinga. Poe skreiv berre tre kriminalnoveller, men allereie i den første av dei, The Murders in the Rue Morgue frå 1841, klargjorde han minst seks element som vart til faste trekk ved detektivromanen:

 1. det tilsynelatande perfekte brotsverket
 2. den uskuldige, som alle mistankar og indisium peikar mot
 3. det mangelfulle politiarbeidet
 4. den eksentriske detektiven, med eit intellekt som kan løyse kva problem som helst
 5. ein noko seinttenkjande medarbeidar, gjerne forteljaren av historia
 6. påstanden om at tilsynelatande viktige bevis alltid er irrelevante

Oppbygninga kan vera slik at spenninga blir bygd opp for så å utløysast i siste kapittel der alle brikkene fell på plass, eller sjølve mysteriet kan vera lagt til opningskapittelet, medan problemet blir løyst punkt for punkt i resten av romanen. Noko grovt kan ein seia at skiljet mellom amerikanske og britiske detektivromanar følgjer denne delinga.

Poe skreiv ingen detektivroman, og franskmannen Émile Gaboriau gav ut i 1866 L'affaire Lerouge, som den første lengre detektivromanen. Viktigare er det at William Wilkie Collins i 1868 skreiv The Moonstone, som framleis blir vurdert som eit av hovudverka i sjangeren. Blant resten av kriminalforfattarane på 1800-talet må Arthur Conan Doyle nemnast, som gjorde privatdetektiven Sherlock Holmes og medhjelparen hans, doktor Watson, verdskjende.

1900-talet: Detektivromanen blir utvikla

Ein kjend forfattar i åra før sjangeren nådde den såkalla gullalderen i 1920- og 1930-åra, er E. W. Hornung (1866–1921), som med gentlemans-forbrytaren Raffles snudde om på kravet etter konvensjonen ved å gjera skurken til helt. Noko av det same er tilfellet hos Maurice Leblanc (Arsène Lupin), medan Gilbert Keith Chesterton med sine father Brown-historier markerer eit høgdepunkt i detektivnovella. Elles følgde dei fleste britiske kriminalforfattarane i Conan Doyles fotspor. R. Austin Freeman (1862–1943) skapte reine puslespel-intrigar, og den uhyre produktive Agatha Christie introduserte detektivane Hercule Poirot og miss Marple.

Leslie Charteris, med bøkene om Helgenen, og Edgar Wallace representerer den meir eventyrlege, handlingsfylte kriminalromanen.

Med Dorothy Leigh Sayers kjem ei ny djupn inn i sjangeren. Sjølv om den snobbete amatørdetektiven hennar, lord Peter Wimsey, av og til nesten blir ein karikatur, er miljø- og personskildringa mindre konvensjonell enn vanleg. Sayers gav i 1930 ut (saman med Robert Eustace) The Documents in the Case, som er ein forløpar for dokument- eller dossier-romanen, ført vidare mellom anna av Dennis Wheatley (1897–1977). The Bellamy Trial frå 1927 av Frances Noyes Hart (1890–1943) er eit tidleg døme på kriminalromanen der rettssaka utgjer heile historia. Med få unntak følgjer alle dei nemnde tradisjonen frå Poe og Conan Doyle.

1930: Hardkokt krim

I USA vart det omkring 1930 skapte ei heilt ny retning: den hardkokte kriminalromanen, som er langt meir realistisk og samfunnskritisk enn den intellektuelle leiken mange forfattarar ynda å drive. Dashiell Hammett, med mellom anna The Maltese Falcon frå 1930, blir rekna som grunnleggjaren av denne retninga. Hammetts «elev», Raymond Chandler, som er skaparen av privatdetektiven Philip Marlowe, er kanskje meir berømt, mellom anna på grunn av at han fekk filmatisert fleire av sine beste bøker. Retninga vart vidareført av Ross MacDonald i eit utal romanar frå den amerikanske vestkysten og av George V. Higgins. Nært i slekt med denne retninga er William Faulkners Sanctuary og, kanskje endå nærare, James McCains The Postman Always Rings Twice.

1950-talet: Politiromanen

Blant dei mest populære retningane innan kriminallitteraturen i dag er politiromanen (prosedyreromanen) og spionromanen (agentromanen). Ed McBain skapte med romanane sine frå politidistriktet «87th Precinct» ei av dei mest populære formene i sjangeren, nemleg politiromanen. Med sine meir enn 50 bøker med same politietterforskarar danna han skule og har bidrege til at denne forma for krim er den viktigaste no.

I sin uttalte samfunnskritikk dannar enkelte av dei saman med Hammett-Chandler-tradisjonen eit direkte og naturleg førebilete for den største og beste serien av kriminalromanar i nordisk litteratur, nemleg Sjöwall og Wahlöös romanar om Martin Beck og politikollegaene hans. Romanserien i ti bind har inspirert fleire svenske forfattarar til å skrive seriar med like mange bøker, mellom anna Håkan Nesser, Henning Mankell, Arne Dahl (fødd 1963) og Camilla Läckberg. Sjöwall og Wahlöö har utan tvil vore ein hovudgrunn til den sterke utviklinga i så vel svensk som nordisk krim generelt frå 1970 og fram til i dag.

Norsk krim

I Noreg er Maurits Hansens Mordet paa Maskinbygger Roolfsen frå 1839–1840 eit tidleg døme på sjangeren. Det var først med Rudolf Muus, Øvre Richter Frich og Sven Elvestad (med pseudonymet Stein Riverton) i åra omkring første verdskrigen at krim verkeleg vart ein viktig sjanger, både når det gjeld produktivitet, opplagstal og kvalitet. Elvestads Jernvognen frå 1909 blir framleis rekna som ein av dei beste norske kriminalbøkene, men det finst mange andre som er lesverdige den dag i dag, blant dei nesten 100 kriminalromanane han skreiv. Alf Bonnevie Bryn (Peter van Heeren) og Detektiv-magasinet med politihelten Knut Gribb bør også nemnast. Øvre Richter Frich er ein av dei mest produktive forfattarane som bidrog til norsk kriminallitteraturs dominans i Skandinavia i mellomkrigstida. Med nokre få spennande romanar under psevdonymet Max Mauser markerte også Jonas Lie (barnebarnet til den store diktaren) seg.

Åra under andre verdskrigen markerer eit oppsving for norsk krim, men frå denne perioden er det eit par forfattarar som skil seg ut, fordi dei beste bøkene deira er for klassikarar å rekne i norsk krim: Torolf Elster, særleg Historien om Gottlob frå 1941, og André Bjerke, som under psevdonymet Bernhard Borge gav ut sin første kriminalroman, Nattmennesket, i 1941, etterfølgd av mellom anna De dødes tjern frå 1942 og Døde menn går i land frå 1947. Også Arthur Omre skreiv krim, men det er få eller ingen forfattarar eller bøker frå tida etter krigen og fram til 1960-talet som har sett avgjerande spor etter seg. Lalli og Fridtjof Knutsen skreiv krim både saman og kvar for seg, men klassikarstatus innanfor detektivsjangeren fekk Gerd Nyquist, først og fremst med bøkene Avdøde ønsket ikke blomster frå 1960 og Stille som i graven frå 1966.

Nyquist vart den første presidenten i Rivertonklubben då han vart etablert i 1972, og frå midten av dette tiåret voks norsk kriminallitteratur i omfang og kvalitet til nivå som ikkje var sett før. Tor Edvin Dahl skreiv ein serie med politiromanar, Gunnar Staalesen debuterte med ein politiroman og innførte så privatetterforskaren Varg Veum, som har vore aktiv i nye bøker meir enn 30 år. Jon Michelet og fleire andre bidrog til ein meir politisk og samfunnsoppteken krim, og for første gong etablerte ei rekkje forfattarar seg som reine krim- og spenningsforfattarar av alt frå politiromanar til agent- og spionromanar og reine thrillerar. Desse forfattarane fekk følgje av mange nye som heldt seg til sjangeren, men den store nye tilveksten etter oppblomstringa til 1970-talet kom først på 1990-talet.

I lista nedanfor blir det nemnt eit utval norske krimforfattarar som er aktive i dag. Stadig nye namn dukkar opp i denne sjangeren, som er uhyre populær hos lesarane, og som står for ein usedvanleg høg del av boksalet i Noreg.

Kvinnebølgja

Kvinnelege forfattarar har markert seg stadig sterkare i norsk kriminallitteratur, nokre gonger også med kvinnelege heltar, i tråd med ein internasjonal trend frå 1980-åra (Sue Grafton, Sara Paretsky). Framståande namn er Kim Småge, Anne Holt, Kjersti Scheen, Magnhild Bruheim, Karin Fossum og Unni Lindell. Desse var med på å prege norsk krim frå tidleg på 1990-talet, og dei fleste har vore svært produktive. Men dei hadde selskap av mange menn som på ulikt vis fornya norsk krim, anten ved å velja nye og spennande etterforskarar, finne nye miljø, gjerne langt utanfor storbyen, eller ved å utvide mystifikasjonen og valdsnivået i bøkene. Viktige namn frå 1990-talet og framover er mellom anna Jan Mehlum, Kolbjørn Hauge, Kjell Ola Dahl, Jo Nesbø, Jørgen Gunnerud, Torkil Damhaug og Thomas Enger, for berre å nemne nokre få. Norsk kriminallitteratur er sterkt mannsdominert i åra etter 2000, og av dei 40–50 bøkene som blir gitt ut kvart år, er tre av fire skrivne av mannlege forfattarar. Spreiinga på dei mange underformene av kriminalromanen er stor.

Mange av forfattarane som er nemnde ovanfor, har hatt stor suksess med omsetjingar av bøkene til dei fleste europeiske språk. Norsk krim har til og med klart å erobre den vanskelege engelskspråklege marknaden. I England blir norsk og nordisk krim marknadsført som «nordic noir», og det er skrive studiar både av «nordic noir» og «Scandinavian Crime Fiction». Svensk krim er nok større i engelsktalande land, særleg på grunn av Stieg Larssons bøker, men forfattaren Jo Nesbø har vore høgt oppe på bestseljarlistene også i USA.

Eit utval norske krimforfattarar

Nokre kjende norske forfattarar som har skrive gode krimbøker, men som er kjende for å skrive innanfor andre sjangrar:

Eit utval svenske krimforfattarar

Eit utval danske krimforfattarar

Eit utval tyskspråklege krimforfattarar

Krimforfattarar frå USA

Krimforfattarar frå Storbritannia

Franskspråklege krimforfattarar

Prisar for krimlitteratur

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur om kriminallitteratur

 • Carling, Bjørn: Norsk kriminallitteratur gjennom 150 år, 1976
 • Cawelti, John G.: Adventure, mystery, and romance : formula stories as art and popular culture, 1976
 • Dahl, Willy: Dødens fortellere : den norske kriminal- og spenningslitteraturens historie, 1993
 • Elgurén, Alexander & Audun Engelstad, red.: Under lupen : essays om kriminallitteratur, 1995
 • Herbert, Rosemary, red.: The Oxford companion to crime and mystery writing, 1999
 • Nordberg, Nils: Døden i kiosken : Knut Gribb og andre
 • heftedetektiver, 2000
 • Skei, Hans H. Blodig alvor. Om kriminallitteraturen, 2008

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg