Kommunevåpen

Kommunevåpen av Stange kommune. Begrenset gjenbruk

Stange vestbygd.

av Lars Mæhlum. Begrenset gjenbruk

Stange, kommune i Hedmark fylke, ved Mjøsa mellom Hamar (Åkersvika) og fylkesgrensen mot Akershus i sør (Morskogen). Stange grenser mot Nord-Odal og Eidsvoll (Akershus) i sør, Hamar i nord, Løten i nordøst, og Våler i Solør og Åsnes mot øst. Dannet 1964 ved sammenslåing av tidligere Stange og Romedal kommuner.

Den nordvestlige delen tilhører geologisk Oslofeltet, med løse, kalkholdige kambrosilurbergarter, og er en del av flatbygdene på Hedmarken. Jordsmonnet her er næringsrikt og lett dyrkbart fordi de kalkrike bergartene forvitrer lett og er grunnlaget både for bunnmorenen og andre istidsavsetninger. Terrenget heller svakt nedover mot Mjøsa. Sør for bukta inn mot Tangen stiger landet raskt til 400–500 moh., på det høyeste litt over 600 m. (Søndre Fjellsjøhøgda, 642 moh., nær grensa til Nord-Odal i sørøst). De østlige delene av kommunen drenerer mot Glomma; ett sted går vannskillet bare 3 km fra Mjøsa. Det aller meste av bosetningen finnes i de kalkrike områdene i nord.

Folketallet har vært jevnt stigende på 1900-tallet med unntak av 1980- og 1990-årene. I tiårsperioden 2000-2010 økte folkemengden med 6,6 % mot 1,9 % Hedmark fylke. Folketilveksten i senere år skyldes i sin helhet innflytting. Det foregår nå en konsentrasjon av bosetningen til Hamars forstadsområder i Bekkelaget/Sandvika (6160 innb., 2015) og til administrasjonssenteret Stange (2782 innb.), om lag 12 km sør for Hamar. Andre tettsteder er Ilseng (971 innb.), Tangen (507 innb.), Gata (540 innb.), Romedal (573 innb.), Sørbygdafeltet (395 innb.) og Bottenfjellet (268 innb.).

Den store rikdom av oldtidsfunn forteller om en meget gammel jordbruksbosetning, og fremdeles er jordbruket en viktig næringsvei, både direkte og som grunnlag for næringsmiddelindustri, omsetning og tjenesteyting. Stange er blant de aller største jordbrukskommuner i landet; av jordbruksarealet benyttes nesten 3/4 til korn. Det finnes også andre mer intensive driftsformer, særlig merkes potet- og grønnsaksdyrking; Stange har halvparten av fylkets areal av grønnsaker på friland. Ottestad har gartnerier med produksjon av blomster i veksthus. Stange har også et betydelig husdyrhold, både storfe, svin og høner. Det meste av industrien er småindustri i Stange tettsted og i Hamars forsteder. Deler av den har tilknytning til jordbruket, med mølle, silo og grønnsakpakkeri. Allsidig industriell virksomhet for øvrig finnes i nærheten av de fleste tettstedene, bl.a. ferdighusfabrikk og jernstøperi.

Tilveksten i skogen er god, årlig avvirkes ca. 107 200 m3, vesentlig gran som går til skurtømmer (2004). Begge de tidligere kommunene har store bygdeallmenninger.

29 % av de yrkesaktive har sitt arbeid i Hamar, 7 % i Oslo og 5 % i Ringsaker (2001). Av de som har sitt arbeidssted i kommunen, arbeider 8 % i jordbruk, 18 % i sekundærnæringer og 73 % i tjenesteytende næringer (2007).

Jernbanen og E 6 går gjennom hovedbygda, jernbanen Hamar–Elverum har en kort strekning lengst nord i Stange (Ilseng), og det går riksveier til Elverum (Rv. 3) og Kongsvinger (Rv. 24). Utenom dette er det et tett nett av lokale veier.

Stange har videregående skoler. Sykehuset Innlandet har psykiatrisk avdeling og rehabiliteringsavdeling på Sanderud (tidligere fylkeskommunalt psykiatrisk sykehus).

Stange hører til Innlandet politidistrikt, Hedmarken tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Hamarregionen sammen med HamarLøten og Ringsaker.

Stange kommune tilsvarer de fem soknene Ottestad, Romedal, Stange, Tangen og Vallset i Hamar domprosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Stange til Hedemarken fogderi i Hedemarkens amt.

For statistiske formål er Stange kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 70 grunnkretser:

  • Tangen: Mostue, Hestnes, Espa, Skaberud, Hov, Kongsparten, Refsahl, Mosebekken, Steinsrud, Vik
  • Stange: Såstad, Stange kirke, Skjerden, Næsten, Remmen, Parken, Kolstad, Sentrum, Stange øst, Volla, Navneberget, Røne
  • Ottestad: Ottestad, Hegsvold, Nordstad, Mjøslia, Sandvika, Gyrud, Nordal, Tajet, Steen, Nordlys, Kjonerud, Åkershagan, Sanderud, Vevla, Flatby, Petlund, Gaustad, Sakslund
  • Romedal: Sørbygda, Starhellinga, Dal, Arneberg, Sande, Hornemoen, Skaun, Brynsfilialen, Skjerve, Fredsvold, Formo, Finstad, Gjermundstuen, Dammen, Bjørnsveen, Maurdalen, Slåttmyra
  • Vallset/Åsbygda: Storhov, Hågenrud, Standerholen, Egerom, Bottenfjellet, Furuset, Åsen, Gata, Foss, Amundrud, Haraset, Skogen, Sjøsveen

Atlungstad gård, en av innlandets største landbrukseiendommer.

av KF-arkiv. fri

Mest karakteristisk for Stange er jordbrukslandskapet ved Mjøsa med mange av Hedmarkens største gårder, bl.a. Ringnes, Atlungstad og Staur. Det er stor gjennomgangstrafikk av turister, men få turistanlegg i kommunen. Stange kirke er en steinkirke, trolig bygd omkring 1250 i romansk og gotisk stil, kjent fra Harriet Backers bilder Barnedåp i Stange kirke og Altergang i Stange kirke. Prekestol og altertavle av Johan Reinholdt. Det er trolig Stange kirke som er nevnt i Håkon Håkonssons saga da ribbungene gjorde innfall i bygda 1225. På Tangen ligger Suttungteatret, som ble stiftet av Ingeborg Refling Hagen. Ved Ottestad ligger Norsk Utvandrermuseum. Norsk Motorhistorisk Museum på Lindstad vestre. Stangehallen med riksanlegg for friidrett.

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har en sølv ard mot en grønn bakgrunn; symboliserer jordbruk.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.