Ringsakers kommunevåpen.

Ringsaker kommune.. NLOD (Norsk lisens for offentlige data)

Ringsaker er en kommune i Hedmark fylke som omfatter bygdene som ligger vest og nord for Hamar. Ringsaker grenser til Oppland fylke i nordvest (Lillehammer og Øyer), i vest (Gjøvik) og i sørvest (Østre Toten). Lengst i nord grenser Ringsaker mot Stor-Elvdal og Åmot.

Kommunen ble dannet i 1964 ved sammenslåing av tidligere Furnes, Nes og Ringsaker kommuner, og har sine nåværende grenser fra 1992 da en mindre del av kommunen lengst sørøst ble overført til Hamar kommune i forbindelse med sammenslåingen av Hamar og Vang.

Arealfordeling i Ringsaker.

Data: Kartverket.. NLOD (Norsk lisens for offentlige data)

Områdene nær Mjøsa i den sørlige delen er ganske flate og vel oppdyrket. Her er det kambrosiluriske kalkrike bergarter, som gir god dyrkingsjord ved forvitring. Dette er det nordligste av Oslofeltet og dekker området sør for Moelv–Høsbjør, med unntak av grunnfjellsryggen Solbergåsen som står opp på Neshalvøya.

Den nordlige delen av kommunen er dekket av det sen-prekambriske skyvedekket (sparagmitt). Dette er harde bergarter, og sørgrensen er markert ved en skråning opp til cirka 500 moh. Nord for skyvegrensen er landskapet nokså flatt, sjelden mer enn 900 moh., med skog, myrer og vann.

Lengst i nord er det mer sammenhengende områder over skoggrensen, høyest er Tuva (1090 moh.). Store partier dreneres gjennom Åsta til Glomma.

Kommunen har flere tettsteder, blant andre administrasjonssenteret Brumunddal (10 006 innbyggere 2017), Moelv (4239 innbyggere), Tingnes (396 innbyggere), Kylstad (409 innbyggere), Mesnali (375 innbyggere) og Stavsjø (223 innbyggere). Rundt 1800 av kommunens innbyggere regnes til Hamar tettsted.

Etter norske forhold er landsbygda utenfor tettstedene tett bosatt på grunn av det rike jordbruket i det kalkrike området. I sparagmittområdet er bebyggelsen langt mer spredt, men når opp til 600 moh. enkelte steder. Totalt bor 16 247 innbyggere i spredt bebyggelse (2017) – mer enn i noen annen kommune i landet. Ringsaker har hatt vekst i folketallet helt siden andre verdenskrig, i tiårsperioden 2007-2016 med 5,1 prosent mot 3,5 prosent for fylket.

Ringsaker har størst jordbruksareal av alle landets kommuner, likeledes flest driftsenheter. På flatbygdene er det stor kornproduksjon, men også et utbredt husdyrhold, særlig svin og fjørfe. Potetproduksjonen er også stor, særlig til industriformål. I de mindre sentrale jordbruksområdene dominerer husdyrbruk og mjølkeproduksjon. Det er en del spesialisering innen frukt-, bær- og grønnsakproduksjon, dels på kontrakt for levering til industrien. Ringsaker er landets største jordbærkommune. Fruktdyrkingen drives særlig på Neshalvøya nær Mjøsa. Totalt var det 617 jordbruksbedrifter i Ringsaker i 2010, noe under halvparten deltidsbruk.

Tilveksten i skogen er særlig stor i lavlandet. Det meste av tømmeret går til sagbruk og trevareindustri. I 2016 ble det avvirket 268 000 m3, hovedsakelig gran. Skogen eies av fem bygdeallmenninger og ett bondeeid selskap (Pihl), resten er gardsskog.

Ringsaker er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 32 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er tre kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 57 meter.

Ringsaker er fortsatt en industrikommune selv etter omfattende nedleggelser på 1980- og 1990-tallet, da kommunen mistet mer enn 1000 industriarbeidsplasser, mange ved hjørnesteinsbedriften Langmoen i Brumunddal. I dag er 17 prosent sysselsatt i industrien, mot 8 prosent i fylket som helhet. Landbruksproduksjonen var grunnlaget for den første industrien i Ringsaker, og er fortsatt av betydning for store deler av den. Det meste av industrien ligger i Moelv, Brumunddal og på Rudshøgda, samt en del mindre bedrifter i Nydal i Furnes. Næringsmiddelindustrien med blant annet slakteri og meieri (Tine) sysselsetter 46 prosent av industriens ansatte (2016). Største bedrift er Norturas slakteri på Rudshøgda. Trelast- og trevareindustrien er nest største industrigren (30 prosent) med blant annet limtreprodukter og bygningsprodukter ved Moelven Industrier i Moelv.

Ringsaker er Norges største hyttekommune med over 7000 hytter og fritidsboliger. Store områder i Ringsakerfjellet er lagt ut til fritidsbebyggelse. Størst konsentrasjon av hytter finnes på og omkring Sjusjøen, på Ljøsheim og i Åstas dalføre. Mindre hytteområder finnes langs innsjøene Nord- og Sør-Mesna, Næra og Mjøsa. På grunn av de store hytteområdene er totalt bebygd areal i Ringsaker større enn i kommuner som Stavanger og Kristiansand.

I 2016 hadde Ringsaker en netto utpendling på 2236 personer, de fleste til Hamar, men også til Lillehammer, Gjøvik og Oslo-området.

Ringsaker Blad kommer ut i Brumunddal.

Vegnettet i Ringsaker er tett. E6 kommer fra Hamar, passerer Brumunddal og Moelv, der den føres i bru over Mjøsa til Biri. Fv. 213 fortsetter på østsiden av Mjøsa til Lillehammer. Fv. 216 går fra Moelv over Åsmarka og Mesnali og videre til Lillehammer. Jernbanen går gjennom hele Ringsaker fra Hamar til Lillehammer. I høyereliggende områder er det private veier, blant annet over fjellet til Messelt i Stor-Elvdal (Birkebeinerveien).

Det meste av offentlige institusjoner er samlet i Brumunddal og Moelv, den kommunale administrasjon er hovedsakelig i Brumunddal. Ringsaker videregående skole ligger i Brumunddal, og i Moelv ligger Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører .

Ringsaker hører til Innlandet politidistrikt, Hedmarken tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Hamarregionen sammen med Hamar, Løten og Stange.

Ringsaker kommune tilsvarer de seks sokna Brumunddal/Veldre, Brøttum, Furnes, Nes, Ringsaker og Åsmarka i Ringsaker prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Ringsaker til Hedemarken fogderi i Hedemarkens amt.

For statistiske formål er Ringsaker kommune (per 2016) inndelt i 15 delområder med til sammen 146 grunnkretser.

Gårdsnavn og utgravinger vitner om en meget gammel bosetning på lett dyrkbar jord på flatbygdene. Det er etter norske forhold store bruk, særlig på Nes, med mange historisk kjente storgårder, som Vea, Kise, Berg, Stein, Skredshol, Tjerne, Grefsheim, Hol, Hovinsholm og Hovelsrud. På Steinsholmen i Mjøsa er det rester av Mjøskastellet, bygd av Håkon Håkonsson i 1230-årene. Ved Stein gård er det veideristninger fra yngre steinalder og to bygdeborganlegg fra folkevandringstiden. Rester av bygdeborger er det også ved Steinseng i Veldre, på Trostberget på Nes, på Furuberget i Furnes og på Hølberget i Åsmarka. Det er gravhauger fra bronsealderen både på Helgøya og i Furnes, ellers mange gravfelter og gravhauger fra jernalder og vikingtid.

På gården Baldishol i Nes lå tidligere Baldisholkirken der Baldisholteppet er funnet, den eldste bevarte vevnaden i Norge, fra rundt år 1200. På Smestadsletta nord for Moelv er det et kultsted fra eldre steinalder med en stor steinkrets. Ringsaker kirke er en steinbasilika, nevnt første gang 1170. Nes kirke er fra slutten av 1200-tallet. Veldre kirke fra 1726 brant ned til grunnen i 1996. Dikteren og visesangeren Alf Prøysen er født i Ringsaker. På Rudshøgda ligger Prøysenhuset (åpnet i 1997), et museum som skildrer dikterens liv og forfatterskap. Forfatteren Sigrid Undsets gravsted er ved Mesnali kirke.

Kommunevåpenet (godkjent i 1985) har en stående sølvfarget elg mot en rød bakgrunn, noe som gjenspeiler elgjakt i gammel så vel som ny tid.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn (prestegård), i middelalderen skrevet Ringisakr.

  • Bakken, Solveig Gerd: Veldresida i Brumunddal : fra fortid til nåtid i tekst og bilder, [2001?], isbn 82-990361-2-7, Finn boken
  • Furnes bygdebok, 1941-1987, 4 b.
  • Nes bygdebok, 1943-2004, 6 b.
  • Rømo, Jarle, red.: Brøttumsbøkene : lokalhistorie, slekts- og eiendomshistorie for Brøttum prestegjeld, 2001-, 9 b.
  • Skjeseth, Steinar m.fl.: Ringsakboka: bygdebok for Brøttum – Ringsaker – Veldre, 1991-2006, 6 b., isbn 82-991756-2-3, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.