Faktaboks

Rudolf Keyser
Jakob Rudolf Keyser
Født
1. januar 1803, Christiania (nå Oslo)
Død
9. oktober 1864, Christiania (nå Oslo)
Virke
Historiker
Familie

Foreldre: Slottsprest, senere biskop Johan Michael Keyser (1749–1810) og Kirstine Margaretha Vangensteen (1768–1820).

Ugift.

Bror til Christian Nicolai Keyser (1798–1846).

Grandonkel (farfars bror) til Ragnhild Keyser (1889–1943); filleonkel (mors fetter) til Christian C. A. Lange (1810–1861).

Rudolf Keyser

Bilde fra Norsk biografisk leksikon

Rudolf Keyser
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※.

Rudolf Keyser var en norsk historiker. Med sine kunnskaper i det gamle norrøne språket innledet Keyser den kildeorienterte, vitenskapelige historieforskningen i Norge. Sammen med P. A. Munch skapte han «den norske historiske skole», som er blitt kjent for den såkalte «innvandringsteorien»; en teori om at nordmennene etter siste istid hadde innvandret til Norge fra nord og øst, og dermed var en annen folkegruppe enn danskene og svenskene, som hadde kommet fra sør. Denne teorien var viktig for å fremheve at nordmenn og norsk språk skilte seg fra folk og språk i Sverige og Danmark, noe som var viktig for nasjonsbyggingen i samtiden.

Keyser oppholdt seg i årene 1825–1827 med stipend på Island for å studere norrønt. I 1828 ble han dosent, i 1829 lektor i historie og statistikk, og i 1837–1862 var han professor i historie ved Universitetet i Oslo. Fra 1828 til han tok avskjed som professor 1862, styrte han også Oldsaksamlingen, utgav den første katalogen over den, og ordnet den etter arkeologen Christian Thomsens tredeling i stein-, bronse- og jernalder.

Bakgrunn og utdannelse

Det patriotiske embetsmannsmiljøet Keyser vokste opp i, satte preg på hele hans livsgjerning. Selv om han etter examen artium i 1820 valgte teologistudiet, var det historie og særlig den nasjonale historien som virkelig interesserte ham. I 1825 søkte han Selskabet for Norges Vel om økonomisk støtte for en studiereise til Island. Med stipend oppholdt han seg på øya i to år og lærte både gammelt og moderne islandsk språk. Kort etter tilbakekomsten til Christiania i 1827 fikk han post som dosent (hjelpelærer) i historie og statistikk ved universitetet (med spesiell plikt til å forelese i «Fædrenelandets Historie, dets Oldsprog og Antiqviteter»), og han ble dermed den første her til lands som gav undervisning i norrønt språk.

Keyser som historiker

Det var ikke det filologiske, men det historiske aspektet ved norrønundervisningen som opptok Keyser. Dermed la han grunnen for tekststudiets betydning i norsk middelalderforskning. I 1829 ble han utnevnt til lektor ved universitetet, og han var professor fra 1837 til han gikk av 1862. Han forble ugift og ofret seg for sin vitenskapelige virksomhet. Sammen med professor Gregers Fougner Lundh fikk han i stand det «Samfund» for norsk språk og historie som 1833 startet vårt første historievitenskapelige tidsskrift, Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie.

Norges Gamle Love

Keyser og Munchs arbeid med mansuskript

I perioden 1835–1837 reiste historikerne Rudolf Keyser og P. A. Munch rundt på stortingsstipend til bibliotek og samlinger i Skandinavia for å lage avskrifter av blant annet Landslova, med tanke på en kildekritisk utgivelse på norrønt. Keyser og Munch førte systematisk oversikt over hvilke variasjoner de fant i de ulike manuskriptene. Det gjorde de med å sette inn et fotnotetegn i teksten for å markere én variasjon. Deretter oppgav de i fotnoten hvilke variasjoner man fant i ulike manuskript. For at et slikt system skulle fungere rent praktisk, laga Keyser og Munch ei ordning der alle manuskript fikk en bostavkode. Første bokstaven er enten G, F, E eller B alt etter om manuskriptet var skrevet for å brukes på Gulating, Frostating, Eidsivating eller Borgarting. Det er normalt å omtale hver av disse manuskriptgruppene inndelt etter lagdømme, som redaksjoner. Deretter er manuskriptene gitt en bokstav fra a og utover for å skille dem innen hver redaksjon.

Keyser og Munchs arbeid med mansuskript
Nasjonalbiblioteket.

Stortinget bevilget i 1830 penger til å forberede en utgivelse av gamle norske lover og retterbøter fra middelalderen, og i 1834 ble oppdraget overdratt Keyser. Fra 1835 arbeidet han i mer enn to år – dels alene, dels sammen med sin fremste elev P. A. Munch – med å skrive av håndskrifter i arkiver og samlinger i København, Stockholm, Uppsala og Lund. De tre bindene med Norges gamle Love inntil 1387, som ble utgitt i årene 1846–1849, utmerker seg med en usedvanlig vitenskapelig nøyaktighet også målt ut fra moderne normer. Utgivelsen viste til fulle Keysers sterkeste egenskap som historiker, nemlig evnen til nøktern, pregnant og etterrettelig gjengivelse og presentasjon av kilder. Mange dateringer og symbolske historiske avgrensninger kan føres tilbake til ham, deriblant tidfestingen av Hafrsfjordslaget til 872 og innføringen av stridsøksen istedenfor hellebarden i det norske riksvåpenet.

Kildekritikk og innvandringsteorien

Keysers evne til å utnytte kilder til mer sammenfattende oppfatninger var ikke like god. Flere av teoriene sine lanserte han bare gjennom forelesninger, og disse ble ikke samlet og utgitt i bokform før etter hans død. Faste og klare kriterier for kildekritikk utviklet han heller aldri, noe man tydelig ser av hans første store vitenskapelige avhandling, Om Nordmændenes Herkomst og Folke-Slægtskab, trykt i sjette og siste bind av Samlinger (1839). Her begrunnet han sin såkalte innvandringsteori, som han hadde arbeidet med og forelest over siden 1828. Teorien gikk ut på at Norge og den nordlige delen av Sverige var blitt befolket fra nord og derfor var sant «norrønt», en betegnelse Keyser begynte å bruke parallelt med «oldnorsk». Danmark og Sør-Sverige var derimot befolket av tyske stammer fra sørøst, og grensen mellom de to folkeslags innvandring skulle ha gått ved sjøene i Götaland og Göta älv. Den nordlige erobringen skulle senere ha fortsatt sørover til de danske øyer og underlagt disse områdene oldnorsk eller «norrøn» innflytelse.

Selv om denne teorien var fundert på grundig granskning av språklige kilder, deriblant tyske og russiske, overså Keyser at hans materiale var altfor tynt og usikkert, medførte gale tidsaspekter og helt manglet støtte i arkeologiske funn. Som avhandlingens viktigste resultat står selve utskillelsen av det norske folket som en særegen historisk enhet. Enda begrunnelsen for ideen var teoretisk feilslått, åpnet den for større avstand til den danskpregede høykulturen og for en selvstendiggjøring av det nasjonale historiefaget. Keyser fulgte i 1847 opp sin teori med en forelesningsrekke om Nordmændenes Videnskabelighed og Literatur i Middelalderen, der han fremstilte den gamle norrøne diktning som en norsk litteratur.

Den norske historiske skole

Som Keysers store fortjeneste står hans bevisføring for at det norske folket tilhørte en gammel sivilisasjon. En slik påberopelse var langt fra innlysende blant Europas små nasjoner på denne tiden. Etter Keysers oppfatning var det opprinnelige folkestyret blitt avløst av en sterk, personlig kongemakt og et svakt aristokrati. Norges senere forfall kunne da forklares med at kongemakten havnet på utenlandske hender, noe som ble godt understøttet av tanken om kirkens nasjonale utilstrekkelighet i Keysers siste verk, Den norske Kirkes Historie under Katholicismen (1856–1858). I andre akademiske miljøer vakte imidlertid slike nasjonale teorier liten begeistring. Den danske historikeren Christian Molbech gav Keyser og Munch oppnavnet «den norske historiske skole», i hans øyne en nedsettende betegnelse. Polemikken mellom leirene fortsatte i tre tiår.

Fra 1829 hadde Keyser ansvaret for Universitetets oldsaksamling, som han lot åpne for studenter og publikum. Han var også en dyktig og elsket foreleser. Under sin forelesningsrekke høsten 1861 var han alvorlig syk, og da han forlot auditoriet for det han forstod var aller siste gang, gråt han åpenlyst. Året etter fikk han avskjed i nåde og ble dypt savnet av den institusjon han hadde viet sitt liv til.

Æresbevisninger

Ved opprettelsen av St. Olavs Orden i 1847 ble Rudolf Keyser utnevnt til ridder, og ved sin avskjed i 1862 ble han kommandør. Fra 1856 var han også ridder av den franske Æreslegionen.

Utgivelser

Et utvalg

 • Catalog over det norske Universitets Samlinger af Nordiske Oldsager, i Urda 1, 1836, s. 238–240 og 398–400, og 2, 1837, s. 85–96
 • Om Nordmændenes Herkomst og Folke-Slægtskab, i Samlinger til det Norske Folks Sprog og Historie (SNFSH), bind 6, 1839, s. 259–462 (også utgitt separat 1843)
 • Udsigt over den norske Samfundsordens Udvikling i Middelalderen, i Nor, bind 3, hefte 4, 1846, s. 1–65
 • Nordmændenes Religionsforfatning i Hedendommen, 1847
 • Norges gamle Love indtil 1387 (redigert sammen med P. A. Munch), 3 bind, 1846–1849
 • Speculum regale. Konungs Skuggsjá (redigert sammen med P. A. Munch og C. R. Unger), 1848
 • Olafs Saga hins helga (redigert sammen med C. R. Unger), 1849
 • Strengleikar eða Lioðabok (redigert sammen med C. R. Unger), 1850
 • Barlaams ok Josaphats Saga (redigert sammen med C. R. Unger), 1851
 • Den norske Kirkes Historie under Katholicismen, 2 bind, 1856–1858
 • Norges Historie, utgitt av Selskabet for Folkeoplysningens Fremme, 2 bind, (posthumt) 1866–1870
 • Efterladte Skrifter, 2 bind, 1866–1867

Etterlatte papirer

 • Noen av Keysers forelesningsmanuskripter o.a. vitenskapelige arbeider (MS 702–708 8°) og studentreferater av hans forelesninger (MS 114–116, 270, 360 og 790) finnes i Håndskriftsamlingen, NBO
 • en del brev fra Keyser til C. C. A. Lange (1835–50) finnes i Brevsamlingen, NBO

Avbildninger

Kunstneriske portretter

 • Xylografi av ukjent kunstner, ukjent år
 • Litografi av ukjent kunstner (antakelig etter daguerreotypi, se nedenfor), 1857

Fotografiske portretter

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Andersen, Per Sveaas: Rudolf Keyser : embetsmann og historiker, 1960
 • Botten-Hansen, Paul: Norske historikere, I: Rudolf Keyser, i Illustreret Nyhetsblad nr.6/1857, s. 28–30
 • Dahl, Ottar: Norsk historieforskning i 19. og 20. århundre, 4. utgave, 1990, kap. 3
 • Det Kgl. Frederiks Universitet 1811–1911, 1911, s. 224–234, 308–310 og 332–335
 • Halvorsen, J. B.: biografi i Norsk forfatterlexikon, bind 3, 1892
 • Johnsen, Arne Odd: minnetale i DKNVS Forhandlinger, bind 32, Trondheim 1959
 • Koht, Halvdan: Rudolf Keyser og Sophus Bugge, i Syn og Segn 1903, s. 5–14
 • Koht, Halvdan: biografi i Norsk biografisk leksikon, første utgave (NBL1), bind 7, 1936
 • Mundal, Else: Sagadebatt, 1977, s. 49–81
 • Storsveen, Odd Arvid: «Historiens lys, nasjonens glans», i Johnsen, Egil Børre og Eriksen, Trond Berg (red.): Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind 1, 1998, s. 359–369
 • Storsveen, Odd Arvid: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgave (NBL2)
 • Sørensen, Øystein: Kampen om Norges sjel, bind 3 i Sørensen, Øystein og Eriksen, Trond Berg (red.): Norsk idéhistorie, 2001, s. 171–189

Faktaboks

Rudolf Keyser
Historisk befolkningsregister-ID
pk00000001165937

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg