Faktaboks

Etymologi

Trolig av norrønt hǫm, genitiv hamar, 'knehase, lår på dyr', navn på øy eller halvøy med slik form.

Også kjent som

lulesamisk Hábmer

Administrasjonssenter
Oppeide
Fylke
Nordland
Innbyggertall
2 729 (2024)
Landareal
1 838 km²
Høyeste fjell
Gasskatjåhkkå (1517 moh.)
Innbyggernavn
hamarøying, hamarøyværing
Målform
nøytral

Hamarøys kommunevåpen viser de to svanene fra helleristningene på «Dyreberget» på Leiknes

Hamsunsenteret
Hamsunsenteret på Presteid.
Hamsunsenteret
Hamarøy

Hamarøy. Utsikt over Hamarøy med kommunesenteret Oppeide. Fjellpartiet i bakgrunnen er Hamarøytindan.

Av /KF-arkiv ※.

Hamarøy er en kommune i Nordland fylke, i overgangen mellom Salten og Ofoten. Kommunen omfatter halvøya mellom Tysfjorden og Sagfjorden med halvøya i vest, den egentlige Hamarøya, likeledes Hulløya i Tysfjorden og områdene østover fra Mannfjorden til grensen mot Sverige, samt øyene ut mot Vestfjorden og i Sagfjorden i nordvest. Hamarøy grenser i sørvest til Steigen og Sørfold, i øst til Sverige og Narvik, i nord til Vestfjorden.

Hamarøy (Hábmer) utgjør et lulesamisk kjerneområde på norsk side. Lulesamisk er forvaltningsspråk i Hamarøy kommune/Hábmera suohkan ved siden av norsk.

Oppeid er kommunesenter i Hamarøy kommune.

Natur

Tiltvika2
Utsikt mot Tiltvika og Ofotfjorden.
Tiltvika2
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Kysten er sterkt innskåret med flere større halvøyer og øyer. Bare på den største øya, Finnøya (67,6 kvadratkilometer), og på den egentlige Hamarøya er det større sammenhengende områder med lavland. De høyeste toppene finner man i de indre strøkene, høyest er Gasskatjåhkkå (Gaskačokka; 1517 meter over havet) på grensen til Sørfold. Her er også flere mindre breer. Til tross for lavlandsområdene på Hamarøya og Finnøya ligger bare omkring en femtedel av kommunen lavere enn 60 meter over havet.

Helt i vest, ytterst på den «egentlige» Hamarøya, finner man et vilt fjellparti, Hamarøytindan, med Vågsfjellet i vest på 948 meter over havet og det karakteristiske Hamarøyskaftet på 612 meter over havet. En lignende fjellrekke lengst nord i kommunen består av blant annet Tilthornet på 693 meter over havet og Hatten på 850 meter over havet. Området nord for Hamsund og Oppeid til Tranøy har et småkupert landskap med furuskog. Østbygda har slake åser omkring bygdene Ulvsvåg og Sørkil. De høyeste toppene her er Hatten (850 meter over havet) og Bjønnkjeften. På kysten ligger Presteidfjorden og Tannøya.

Geologi

Størstedelen av berggrunnen i kommunen består av granitt av prekambrisk alder. Disse er i indre strøk stedvis dekket av glimmerskifere. Helt i vest, ytterst på den egentlige Hamarøya, finner man syenitter, meget harde bergarter tilhørende Lofoteruptivene. Disse danner et vilt fjellparti, Hamarøytindan, med blant annet Vågsfjellet i vest (948 meter over havet) og det karakteristiske Hamarøyskaftet (613 meter over havet).

Landskapsområder

Hamarøy er vidstrakt med variert natur. Kommunen kan deles i fem ulike områder:

  • Ytre Hamarøy – halvøy vest for Hamsund som består av fjell og kystlinje ut mot havet. Innenfor kysten finnes et fjellparti, Hamarøytindan, med blant annet Vågsfjellet i vest (948 meter over havet) og det karakteristiske Hamarøyskaftet (612 meter over havet). Ved fergestedet Skutvik finnes et våtmarksområde med flere vann.
  • Nordre Hamarøy – området nord for Hamsund og Oppeid til Tranøy. Nordbygda har et småkupert landskap med furuskog. Her finner vi også Brennvikvatnet.
  • Østre Hamarøy – området øst for Oppeid. Østbygda har slake åser omkring bygdene Ulvsvåg og Sørkil. De høyeste toppene her er Hatten (850 meter over havet) og Bjønnkjeften. På kysten ligger Presteidfjorden og Tannøya.
  • Midtbygda – området fra Varpa til Tømmerneset.
  • Indre Hamarøy – Sagvassdalen og fjellene mot Steigen, Sørfold og Sverige. Dette er det høyest beliggende område i kommunen (Gasskatjåhkkå 1517 meter over havet) og har flere mindre isbreer.

Klima

Hamarøy har et kystklima med overveiende sørvestlig vindretning. På Kråkmo falt det 514 millimeter nedbør i januar 1964. På Finnøy falt det på ett døgn i samme måned 172 millimeter nedbør. Se ellers artikkelen Nordland – klima.

Befolkning og bosetning

Folketallsutvikling - Hamarøy

1990 2312
1995 2215
2000 2008
2005 1836
2010 1752
2015 1811
2020 2766
Kilde: SSB

Folketallet i Hamarøy har siden andre verdenskrig stort sett vært i tilbakegang. I 2016 lå det for eksempel 45 prosent lavere enn i 1950. Innbyggertallet nådde et bunnivå i 2010 med 1752 innbyggere, men har siden økt noe. I tiårsperioden 2006–2016 økte det i gjennomsnitt med 0,2 prosent årlig, samme årlige vekst som i Nordland fylke som helhet.

Bosetningen er i overveiende grad lokalisert til kyststrøkene. Etter kommunereformen som trådte i kraft i 2020 fikk kommunen tilført innbyggerne i de vestre delene av tidligere Tysfjord kommune.

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det to tettsteder i Hamarøy. Tettstedene er til sammen 1,1 km².

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Oppeid 557 20 % 0,7 km²
Drag 305 11 % 0,5 km²
Sum 862 32 % 1,1 km²

* Andelen av innbyggerne i Hamarøy kommune som bor i tettstedet.

Næringsliv

Næringslivet i Hamarøy har totalt endret karakter siden andre verdenskrig. Tidligere dominerte jordbruk og fiske, oftest i kombinasjon, men fra 1990-årene er offentlig og privat tjenesteyting de viktigste næringsveiene. Primærnæringene står likevel fortsatt for 10 prosent av sysselsettinga i kommunen (2021), mot 2,3 prosent på landsbasis.

Jordbruket er preget av relativt få, større bruk basert på melkeproduksjon og sauehold, og det er satset på nydyrking og oppbygging av nye bruk. Tradisjonelt fiske har mistet det meste av sin betydning, men fra 1990-årene er havbruk og skjellproduksjon blitt en viktig næringsvei.

Industrien er en viktig næring i kommunen, og andelen sysselsatt i industrien ligger noe over landsgjennomsnittet. De viktigste bransjene er næringsmiddelindustri (blant annet lakseslakteriet til Cermaq ASA i Skutvik) og metallvareindustri.

Hamarøy er kommunen med niende størst vannkraftproduksjon i Nordland, og er en middels stor kraftkommune på landsbasis. De sju vannkraftverkene i kommunen produserer til sammen 531 gigawattimer i året (gjennomsnitt 1993-2020). Det største kraftverket er Sørfjord I (i drift fra 1983), som står for omtrent seksti prosent av vannkraftproduksjonen. Andre store kraftverk er Rekvatn (1953) og Slunkajavrre (1983). Nordkraft Magasin og Nord-Salten Kraft er dei to største hovedeierene av vannkrafta i kommunen.

Turisttrafikken er viktig for Hamarøy, og etter offentlig og privat tjenesteyting er varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet med 17 prosent (2014) kommunens viktigste næring målt i antall arbeidsplasser.

Av Hamarøys yrkesaktive befolkning hadde 22 prosent arbeid utenfor kommunen i 2014. Fem prosent arbeidet i Steigen, tre prosent i Bodø, tre prosent i Tysfjord og to prosent i Narvik.

Samferdsel

Hovedvegforbindelsen gjennom Hamarøy er E6. Fra Ulvsvåg på E6 går fylkesveg 81 vestover til Skutvik via kommunesenteret Oppeid. Herfra er det fergeforbindelse over Vestfjorden til Svolvær. Fra fylkesveg 81 i Oppeid fører fylkesveg 7530 nordover til Tranøy, likeledes fylkesveg 7528 fra Hamsund nordover til Buvåg. Fra Innhavet på E6 fører fylkesveg 7526 vestover på nordsiden av Sagfjorden til Finnøya.

Hamarøy har hurtigbåtforbindelse med Bodø og Narvik. Fergeforbindelsen til Steigen i sør ble nedlagt i 1990 da Hamarøy fikk fastlandsforbindelse via Steigentunnelen til E6.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Kart: Hamarøy kommune i Nordland

Hamarøy kommune i Nordland fylke.

Kart: Hamarøy kommune i Nordland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Oppeid har videregående skole, Knut Hamsun videregående skole, som i 2013 ble den første skolen i landet med et treårig tilbud i friluftslivsfag.

Hamarøy utgjør et lensmannsdistrikt i Nordland politidistrikt, Salten og Lofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Kommunen er med i Salten regionråd sammen med Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Hamarøy kommune tilsvarer de fire soknene Hamarøy, Drag/Helland, Korsnes og Sagfjord i Ofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hamarøy til Salten fogderi i Nordlands amt.

Historikk og kultur

Koronologi - Hamarøy

1837

Hammerø formannskapsdistrikt ble grunnlagt

1908

Kommunen endrer navn fra Hammerø til Hamarøy

1920

Veien til Tranøy åpnes, etter en 20 år lang byggeperiode

1957

Presteidbrua står ferdig

1952

Tømmernes kirke innvies

1964

Grensejusteringer foretas i Nord-Salten

1973

Musikkfestivalen "Troilltampen" etableres

1974

Hamarøy kirke innvies

2006

Hellige Dorotheas kapell innvies

2010

Hamsunsenteret åpnes

2020

De vestre deler av tidligere Tysfjord kommune innlemmes i Hamarøy

Hamarøy ble opprettet som kommune i 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Kommunen hadde uendrede grenser til 1964 da to områder ble overført til nabokommunene Tysfjord og Steigen. 1. januar 2020 ble Tysfjord kommune delt mellom Narvik og Hamarøy. Nordøstsiden av Tysfjord ble slått sammen med Ballangen og Narvik kommuner og etablerte nye Narvik kommune. Områdene vest for Tysfjorden, med et landareal på 979 kvadratkilometer, ble slått sammen med gamle Hamarøy og etablerte nye Hamarøy kommune.

Hamarøy har vært bosatt siden steinalderen, spesielt ytterst langs kysten. På Leiknes sør for Korsnes finnes et av landets fineste helleristningsfelt med i alt 55 figurer av elg, rein, bjørn, hval med mer. Høyden over havet for de slipte bergkunstlokalitetene forteller oss at ristningene kan ha blitt til for mellom 8000 og 9000 år siden. Det er bred enighet om at dette er den eldste bergkunsten vi kjenner til her i landet. Ved Tømmernes innerst i Sagfjorden er det også funnet et helleristningsfelt. Arkeologiske funn viser dels skandinaviske, dels østlige kulturinnslag hos befolkningen. I middelalderen var det flere storgårder på øya. Ifølge Håkon Håkonssons saga bodde det på 1200-tallet en sysselmann som het Håkon Raud på Hamarøy.

Under andre verdenskrig satt flere tusen krigsfanger i leirene ved Tømmernes, og her lå enorme depot. Fortsatt finnes det spor etter blant annet Polarjernbanen. Tett ved Tømmernes kapell ligger en krigskirkegård med 94 graver.

Drag har et nasjonalt lulesamisk kultursenter, Árran, som består av museum, bibliotek, barnehage og avdeling for samisk husflid. Her ligger også Samisk kulturråd og Samisk utdanningsråd.

Vest for Oppeid ligger Hamsund, dit Knut Hamsun kom som treåring. Barndomshjemmet er nå museum. Hamarøy Bygdetun ved Oppeid har et større Hamsun-arkiv, og annet hvert år arrangeres her Hamsundagene til minne om dikteren. Gården Skogheim, som Hamsun drev fra 1911 til 1917, ligger også på Oppeid. Hamsunsenteret åpnet på Presteid i 2009. Skogheim er Hamarøy kommunes tusenårssted. På Tranøy finnes Tranøy fyr, losstasjon og kunstgalleri.

Kirker

Hamarøy kirke, en langkirke i mur fra 1973, ligger på et gammelt kirkested i Oppeid. Kirken har sitteplass til 300 personer. Den eldste kjente kirken på stedet ble reist omkring 1660.

Den tidligere kirken på Presteid fra 1775, ble i 1885 flyttet fra Presteid til gården Karlsøy på Finnøya. Den heter i dag Sagfjord kirke.

Langs E6 ved Tømmernes finner man Tømmernes kirke, en langkirke i tre fra 1952 med plass til 80 personer.

I 2006 ble Den hellige Dorotheas kapell innviet på Tranøya. Kapellet er privat bygget og eiet.

Kommunevåpen

Dyreberget
To svaner på helleristningsfeltet på Leiknes gjenfinnes i Hamarøys nye kommunevåpen.

Hamarøys kommunevåpen fra 2020 viser de to svanene fra helleristningene på «Dyreberget» på Leiknes. Det tidligere kommunevåpenet, som ble godkjent i 1982, hadde en sølv stående gaupe mot en blå bakgrunn.

Kart

Kart over Hamarøy kommune
.
Lisens: CC BY NC 4.0

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Fredriksen, Kjell, red. (1998): På tur i Hamarøy, [...], andre utgave, Les boka på nb.no
  • Gamle Hamarøybilder, bind 1, 1986. Les boka
  • Hamarøy bygdebok, 1981–1984, to bind. Bind 1 Bind 2

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg