Malawisjøen av . CC BY 2.0

Malawi

Faktaboks

offisielt navn:
Mfuko la Malawwi (chichewa), Republic of Malawi (engelsk)
norsk navn:
Republikken Malawi
statsform:
Republikk
hovedstad:
Lilongwe
innbyggertall:
16,7 millioner
landareal:
94 280 km²
totalareal:
118 480 km²
innbyggere per km²:
178,00
offisielt/offisielle språk:
Chichewa, engelsk
religion:
Protestantisk og katolsk kristendom, lokale religioner, islam
nasjonaldag:
6. juli
statsoverhode:
Peter Mutharika (stats- og regjeringssjef)
statsminister:
-
mynt:
Malawi Kwacha à 100 Tambala
Valutakode:
MWK
Flagg
Riksvåpen

Malawi

Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Malawi er en republikk i Sentral-Afrika. Det er en innlandsstat om omkranser vest- og sørbredden av Malawisjøen. Landet grenser i sørøst og sørvest til Mosambik, i nordøst til Tanzania og i nordvest til Zambia.

Området som i dag er kjent som Malawi ble fra 1500-tallet befolket av bantu-stammer. David Livingstones ankomst til området i 1859 førte til britisk interesse for Malawi, britisk styre, og i 1907 ga britene Malawi navnet Nyasaland. Landet ble selvstendig i 1964, og er i dag blant verdens 20 minst utviklede land.

Navnet Malawi betyr «flammene» på det lokale språket chichewa og viser til lysrefleksene fra Malawisjøen. Malawis nasjonalsang er Mlungu dalitsani Malawi (chichewa), O God Bless Our Land of Malawi (engelsk), med tekst og melodi av Michael-Fredrick Paul-Sauka.

Geografi og miljø

Malawis landareal er 118 484 kvadratkilometer. Landet ligger i den tropiske klimasonen, men variasjonene i høyde og beliggenhet kan føre til store forskjeller i temperatur og nedbør over korte avstander. Lavere strøk har hovedsakelig tropisk savanneklima med tørketid fra juni til september.

Malawisjøen er Afrikas tredje største innsjø og utgjør vel en femtedel av landets samlede areal. Fiske, turisme og handelsvirksomhet er knyttet til sjøen. Det er nylig åpnet for olje- og gassutvinning i innsjøen, men utvinningen er omstridt. Øyene Chizumulu og Likoma ligger i Mosambiks farvann, men tilhører Malawi.

Landet byr mange steder på vakkert kulturlandskap, og både Malawisjøen og områder innenlands rommer severdigheter av historisk interesse.

Store deler av Malawi er dekket av skog, og skogsdrift har et betydelig potensial. Forsøk på å utnytte denne naturressursen undergraves av omfattende ulovlig hogst, som også har konsekvenser for miljøet. Frivillige organisasjoner driver miljøprosjekter, blant annet med norsk støtte. Dette omfatter arbeid for å forebygge flom, tørke og jordskred.

Folk og samfunn

Typisk landsbybebyggelse. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Malawi har om lag 18 millioner innbyggere (2016), og er et av Afrikas tettest befolkede land. Landet har en ung befolkning, nær 70 prosent av innbyggerne er under 25 år. Befolkningen preges av lav levealder og høy barnedødelighet, samt høy forekomst av hiv/aids. Forventet levealder for kvinner er 56 år og for menn 53 år. Landets strenge abortlov bidrar til et stort omfang av illegale aborter og til alvorlige gynekologiske skader på kvinnene, ofte unge jenter. Internasjonal statistikk plasserer Malawi på en 24. plass i mødredødelighet.

Om lag 80 prosent av befolkningen bor på landsbygda og livnærer seg av jordbruk. Betydelig urbanisering øker presset på byene, det gjelder særlig Blantyre i sør og Lilongwe, som siden 1971 har vært landets hovedstad. Malawi er utsatt for flom og tørke som i perioder gir alvorlig matmangel.

Flertallet av befolkningen er av bantuopprinnelse. De største befolkningsgruppene er chewa, som hovedsakelig er bosatt i midtre og sørlige del av landet, yaoene, hovedsakelig sør ved Malawisjøen, og tumbukaene, som for det meste er bosatt nord i landet.

Malawierne er generelt et religiøst folk, og sentrale trossamfunn engasjerer seg jevnlig i samfunnsspørsmål. Om lag halve befolkningen er protestanter, nær en firedel tilhører den romersk-katolske kirke, mens nær 15 prosent er muslimer, for det meste bosatt i beltet langs Malawisjøen. De resterende praktiserer tradisjonelle, lokale religioner.

Generelt er det små etniske og religiøse motsetninger mellom ulike befolkningslag, men særlig to grupper opplever utstrakt undertrykkelse og vold, homofile og albinoer.

Malawi er blant de hardest rammede landene hva gjelder hiv/aids, og ifølge offisielle tall fra landets helsemyndigheter i 2017 lever 9,2 prosent av den voksne befolkningen (15-64 år) med hiv.

Et stort antall barneekteskap har lenge undergravd myndighetenes satsing på utdanning. Lovendringer i 2015 om ekteskap, skilsmisse, familieforhold og menneskehandel har ført til at om lag 600 000 barn har gått tilbake til skolen etter at ekteskapene deres er blitt annullert. Utviklingen hemmes imidlertid av at mange skolejenter fra fattige familier blir gravide og føder barn, etter at de har blitt solgt til giftermål eller blitt tvunget ut i prostitusjon.

Kwacha (MWK) er landets valuta, og én kwacha utgjør 100 tambala. Engelsk og chichewa er landets offisielle språk.

Stat og politikk

Etter forfatningen av 1995 er Malawi en republikk, der presidenten har vide fullmakter. Malawi hadde ettpartistyre fra uavhengigheten i 1964 og fram til 1994. Siden da har flerpartistyre vært praktisert. Lovgivende myndighet er lagt til en nasjonalforsamling med 193 medlemmer. Medlemmene velges for fem år etter en ordning med flertallsvalg i enmannskretser. Presidenten har oppløsningsrett. Den allmenne stemmeretten er 18 år, man kan velges til Parlamentet ved fylte 21 år, gitt at man kan lese og skrive engelsk. For å kunne velges til president, må man være 35 år. Presidenten velges for fem år og kan gjenvelges én gang. Siste presidentvalg ble avholdt i mai 2014, samtidig med valget til nasjonalforsamlingen.

Fra april 2012 ble landet ledet av president Joyce Banda, som grunnla People's Party (PP) da hun i 2010 ble ekskludert fra det daværende regjeringspartiet Democratic Progressive Party (DPP). Hun ble den første kvinnelige presidenten i landets historie og satt som president fram til 31. mai 2014, etter at hun hadde tapt valget elleve dager tidligere for Peter Mutharika, bror til Bingu wa Mutharika, som døde i 2012.

Administrativt er Malawi delt inn i tre regioner: Den nordlige, den midtre og den sørlige. Regionene er videre inndelt i 28 distrikter. Lokalenhetene ledes for det meste av representanter utpekt eller godkjent av de sentrale myndighetene. Lokalvalg ble avholdt høsten 2000, og etter daværende grunnlov skulle lokale valg avholdes hvert femte år. Lokalvalgene i 2005 og 2010 ble imidlertid avlyst, og grunnloven ble endret slik at landets president bestemmer når det skal holdes slike valg. For første gang ble det i mai 2014 avholdt valg til alle tre styringsnivåer i landet, president-, region- og distriktsplan.

Historie

Det finnes spor etter menneskelig tilværelse i dagens Malawi fra mer enn 50 000 år tilbake, og funn viser at det hovedsakelig er ulike bantustammer sørfra som befolket området fram mot middelalderen. Omkring 1500-tallet dannet befolkningsgrupper omkring Malawisjøen ett rike, et storsamfunn under navnet Marawi. På 1800-tallet ble området invadert av yaoere fra det nordlige Mosambik, samt av ngoni-folket, som særlig etablerte seg nord i landet.

I 1891 ble Malawi gjort til britisk protektorat under navnet Nyasaland, og i 1905 kom det som i dag er Malawi under britisk kontroll. Kampen for selvstendighet begynte for alvor i 1944 med etableringen av Nyasaland African Congress (NAC), som i årene fremover kjempet for jordreform, stemmerett og selvstyre. Malawi fikk selvstyre i 1963 og selvstendighet 6. juli året etter, med Hastings Kamuzu Banda som statsminister.

Malawi var i perioden 1964–1993 en ettpartistat under en politisk konservativ ledelse, og i motsetning til sine nabostater hadde Malawi et nært samarbeid med apartheid-regimet i Sør-Afrika. Diktatoren Hastings Banda beholdt makten i 30 år, fram til det første flertallsvalget i mai 1994.

Fra 2012 har firmaer fra Storbritannia og De forente arabiske emirater fått konsesjon for leting etter olje- og gassforekomster i Malawisjøen. Denne utviklingen har skjerpet uenigheten mellom Malawi og Tanzania om hvor delelinjen skal gå, en uenighet som har forstyrret forholdet mellom landene siden begge ble uavhengige fra britisk styre tidlig på 1960-tallet. Malawis utgangspunkt er at hele innsjøen, som de kaller Lake Malawi, tilhører landet. Tanzania på sin side har ved ulike anledninger krevd at innsjøen, skal de kaller Nyaza Lake, skal deles likt mellom de to landene.

Når malawiske myndigheter har kjørt hardt på sine opplevde rettigheter, skyldes dette blant annet at Tanzania har store fordeler av innsjøene Victoria og Tanganyika, samt kystlinjen mot Det indiske hav. Malawi må derimot stole på sin ene store innsjø for vann, transport, fiske, sysselsetting og turisme. Når mindre enn ti prosent av befolkningen har tilgang på elektrisitet, er det også av stor betydning at Malawisjøen gir vann til Shire-elven sør i landet. Elven gir blant annet vannkraft til lokale anlegg som står for 90 prosent av landets elektrisitetsforsyning.

I desember 2016 meddelte regjeringen i Malawi at de har klaget Tanzania inn for FN. Årsaken er at tanzanianske myndigheter har produsert og tatt i bruk et kart over Malawisjøen hvor det fremgår at Tanzania eier en betydelig del av innsjøen. Tanzania krever at den offisielle landegrensen skal gå midtveis i sjøen.

Økonomi og næringsliv

Fiskere ved Monkey Bay sør i Malawisjøen. Denne fiskerike innsjøen ligger på grensen mellom Malawi, Mosambik og Tanzania. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Malawi er et av Afrikas økonomisk minst utviklede land, med utbredt fattigdom og store sosiale og økonomiske problemer. Landet har svak næringsstruktur og få eksportvarer. Kostbar import beslaglegger store ressurser og bidrar til valutaproblemer og høye priser på basale produkter. Samtidig som Malawi er avhengig av utenlandsk bistand, satser landets myndigheter på økte utenlandske investeringer. Fram til 2008 var Malawi ett av seks afrikanske land som hadde diplomatiske forbindelser med Taiwan og ikke med Folkerepublikken Kina. Etter det diplomatiske skiftet har Kina overtatt og fullført flere utviklingsprosjekter initiert av Taiwan, herunder nytt parlamentsbygg i hovedstaden Lilongwe og et større veiprosjekt nord i landet.

Malawi har fruktbar jord og har i perioder kunnet øke eksporten fra jordbruk. Stor regnavhengighet og ensartethet gjør imidlertid jordbruket sårbart både for endringer i klima og priser på eksportmarkedet. Det siste gjelder særlig tobakk, som alene står for over halvparten av de samlede eksportinntektene. Malawi har siden 2015 hatt forbud mot eksport av mais og maisprodukter, fordi om lag halvparten av landets befolkning de siste tre årene har vært avhengig av matvarebistand. Våren 2017 ble det avdekket omfattende smugling av mais på hovedveiene mellom Malawi og Tanzania.

Fiskeri er en viktig kilde til mat og arbeid. Landet har flere kjente mineralforekomster, men få gir grunnlag for kommersiell utvinning. Fra 2012 har firmaer fra Storbritannia og De forente arabiske emirater fått konsesjon for leting etter olje- og gassforekomster i Malawisjøen.

Kunnskap og kultur

Av .

Det går ofte svært mange elever i hver klasse. Bildet er tatt ved en barneskole utenfor hovedstaden Lilongwe.

.
Lisens: fri

Siden 1994 har grunnutdanning vært gratis i Malawi. De aller fleste barn i skolepliktig alder påbegynner sin utdanning, men frafallet er stort. Landets fremste utdanningssteder er universitetene i Lilongwe, i Zomba sør i landet og i Mzuzu i nord.

Tross vidtrekkende fattigdom rommer Malawi en rik kulturarv. Dette gjelder byggeskikk, levesett og fortellertradisjoner med sang, dans og klesdrakt. En del kulturuttrykk var undertrykt under diktaturet fra 1964 til 1993, men er i dag igjen en del av en folkelig kultur. Under diktaturet reiste mange av landets intellektuelle og forfattere i eksil. Siden har situasjonen bedret seg, men de senere årene har menneskerettighetene i Malawi igjen hatt stadig trangere kår. Dette har avspeilet seg i mangel på ytringsfrihet og i vanskeligere arbeidsvilkår for journalister. Regjeringsskiftet i april 2012 ga midlertidige forbedringer på disse områdene. Høsten 2016 rettet organisasjonen Centre for the Development of people (Cedep) to ganger en henvendelse til FNs høykommissær for menneskerettigheter og ba Høykommissæren om å følge utviklingen i landet mer aktivt.

Malawi har et nytt ungt litterært miljø, med en aktiv forfatterforening og flere lokale forlag. En sentral skikkelse i landets litterære liv var forfatteren Steve Chimombo (1945–2015).

Musikken spenner fra tradisjonell musikk til moderne, vestlig orienterte slagere. I økende grad har landets radiostasjoner spilt utenlandsk musikk, og som en reaksjon på dette vedtok Parlamentet i 2016 en lov som pålegger radiostasjonene at 70 prosent av musikken de sender skal være av lokal opprinnelse. Samtidig ble det uttrykt håp om at malawiske musikere og sangere blir betalt royalties.

Teatertradisjon er viktig i Malawi, og selv under diktaturet ble sensitive spørsmål tatt opp og gitt en kunstnerisk form ved teatrene.

Landets to fremste dagsaviser er The Nation og The Daily Times, begge engelskspråklige. I tillegg utgis flere mindre aviser, mange av dem på chichewa eller andre lokale språk. Malawisk TV, som sender både på engelsk og chichewa, er i betydelig grad myndighetsstyrt.

Malawi og Norge

Malawi ble hovedsamarbeidsland for norsk bistand i 1996, og samarbeidet ble videreført og utvidet fra 2001. Norge er det eneste nordiske landet som er representert på ambassadørnivå i Lilongwe. Det norsk-malawiske utviklingssamarbeidet har særlig vært konsentrert om utbygging av helsetjenester og forvaltning av natur- og miljøressurser. Sentralt står også arbeidet for utvikling av styresett og demokrati og for bedring av menneskerettighetene, med vekt på likestilling og kvinners rettigheter. Menneskerettsarbeidet gjelder blant annet bekjempelse av vold mot kvinner og kamp mot diskriminering av minoriteter, heriblant homofile.

Den politiske utviklingen og utstrakt korrupsjon i Malawi førte til at norske myndigheter stanset bistandsoverføringene, før de ble gjenopptatt i 2013. Den norske budsjettstøtten var knyttet til bærekraftig makroøkonomisk stabilitet og tiltak for fattigdomsreduksjon. Bare uker etter at den norske budsjettstøtten til Malawi var gjenopptatt, ble det meste av bevilgningene frosset. Da var det avdekket omfattende korrupsjon og tyveri av betydelige økonomiske midler i den malawiske sentraladministrasjonen. President Banda oppløste landets regjering, og Norge og andre givere vil se hvordan krisen løses før midlene ble utbetalt. En revisjonsrapport finansiert av britiske myndigheter i 2014 fastslo at om lag 30 millioner dollar i offentlige midler var blitt stjålet eller underslått i perioden april–september 2013.

I 2014 ble Malawi det første pilotlandet for den norske regjeringens satsing innen utdanningssektoren. I et samarbeid med FN-organisasjonene UNICEF, UNFPA og Verdens matvareprogram bevilget Norge 114 millioner kroner for en treårsperiode, med særlig vekt på støtte til jenters skolegang. Programmet omfatter bistand til etterutdanning for lærere, skolemat, helsetjenester, tiltak mot kjønnsrelatert vold samt seksualitet og rettighetsbasert undervisning.

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Markus Østenstad

Det er en skrivefeil i syvende avsnitt. Det er skrevet 22015 ikke 2015.

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei, takk for påpekning. Nå er det rettet. Vennlig hilsen Marte, redaksjonen

skrev Bjørn Johannessen

Tilbake fra reise takker jeg dere begge. Inkurie ! Mvh. Bj. J.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg