Faktaboks

Erling Vidkunnsson av Bjarkøy og Giske

Erling Vidkunsson

Født
1292
Død
1355
Levetid - kommentar
omtrentlig fødselsår
Virke
Ridder, syslemann, riksråd og drottsete
Familie

Foreldre: Lendmann/baron Vidkunn Erlingsson (ca. 1260–1302) og Gyrid Andresdatter (død 1323).

Gift med Elin Toresdatter (nevnt 1329–1347), datter av kansler og baron Tore Håkonsson (død 1317) og Ingebjørg Erlingsdatter (død 1315). Far til Bjarne Erlingsson d.y. (død 1353); brorsønn av Bjarne Erlingsson (ca. 1250–1313).

Erling Vidkunnsson

Erling Vidkunssons segl.

Erling Vidkunnsson
Av /※.

Erling Vidkunnsson av Bjarkøy og Giske var en norsk ridder, riksråd og riksforstander (drottsete). Han var i sin tid Norges rikeste og fornemste mann. I tillegg til å være eier av Giske-, Bjarkøy- og Stovreim-godsene, fikk han med sin hustru, Elin Toresdatter, datter til kansleren Tore Håkonsson, også store eiendommer på Østlandet.

I årene 1323–1331 ledet Erling det norske riksstyret med kongelig myndighet og tittel som drottsete. Dette var mens kong Magnus Eriksson var umyndig. I perioden 1324–1327 synes Erling også å ha fungert som kansler. Rett etter at kong Magnus hadde tiltrådt som myndig konge, gjorde Erling, sammen med Jon og Sigurd Havtoressønner, opprør mot kongen fra Tunsberghus. Motivene er ukjente, men opprøret bunnet sannsynligvis i en konflikt om innflytelse på riksstyret. Opprørerne underkastet seg til slutt kongemakten, og Erling ser ikke ut til å ha gått åpent ut mot kongen senere.

Slekt

Gjennom farfaren Erling Ivarsson i Bjarkøy (se Bjarkøyætta) kunne Erling føre sin ætt tilbake til arnmødlingene. Erlings foreldre var lendmannen Vidkunn Erlingsson og Gyrid Andresdatter. Erlings mor var av Ståreimsætten fra Nordfjord, i slekt med kongehuset og de østnorske Tornberg-mennene (Erling Alvsson og Alv Erlingsson). Foreldrene fikk pavelig dispensasjon til å inngå ekteskap i 1291, så Erling ble trolig født i løpet av de nærmeste to årene.

Godseier

Etter moren var Erling odelsmann til Ståreim med tilliggende gods og trolig også noe av Tornberg-ættens tidligere jord. Han innløste trolig Ståreim som odelsmann i 1324.

Etter farbroren Bjarne Erlingsson arvet Erling det meste av det omfattende Bjarkøy-Giske-godset. Kildene er uklare på hvem Bjarne Erlingsson testamenterte setegården Giske til. Det kan ha vært hans sønnedatter Kristine, eller til sønnekonen Kristine Toresdatter (som også var søster av Erlings hustru), slik at Erling først overtok Giske etter hennes død, trolig omkring 1340.

Når han stundom også blir omtalt som Erling «i Bjarkøy», tyder det på at han førte personlig tilsyn med eiendommene sine nord i landet. Fra tidlig i 1340-årene ser det likevel ut til at han hadde sitt hovedsete på Giske. Her satt han som syslemann over Sunnmøre (senest fra 1347) og gjorde i den forbindelse bruk av sin bygård Bjarnegard (bygd av farbroren?) i småkaupangen på Veøy i Romsdal. Som mottaker av store vareinntekter fra sin jordeiendommer, ikke minst produkter av fiske og sjøfangst, må han ha vært involvert i den økonomiske virksomheten både på Veøy og i Bergen. Han hadde et skip i fart på Island og søkte i 1340 å få bygd et annet ved bispestolens anlegg på Holmen i Bergen, samtidig som han interesserte seg for utleien av et av biskopens egne skip. Stadige jordegodsforretninger gav ham også mye å bestille.

Gjennom sin hustru Elin Toresdatter fikk Erling tilgang til hennes arvelodd i farens jord på Østlandet og Orknøyene, senere også arven etter søsteren Kristine og brorsønnen Stig Håkonsson.

I tillegg skaffet Erling seg ny jord gjennom kjøp og andre transaksjoner. Samlet er det anslått at jordeiendommene hans utgjorde minst 7 prosent av alt adelsgods i Norge. Det gjorde ham til landets uten sammenligning største private godseier.

Drottsete og riksforstander (1323–1331)

I 1316 var Erling blitt ridder, men det ser ikke ut til at han gjorde seg særlig gjeldende politisk i Håkon 5.s regjeringstid. Etter kongens død i 1319 rangerte Erling langt fremme blant de 30 lendmennene og ridderne som samme år inngikk Oslo-avtalen om kongefellesskap med Sverige.

Det store spranget i Erlings politiske karriere kom i 1323, da biskoper og håndgangne menn på «alminnelig hirdstevne» i Oslo valgte ham til «formann» for riksråd og riksstyring med kongelig myndighet. Hensikten var å bøte på det angivelige vanstyret etter Håkon 5.s død ved å trenge kongens datter, hertuginne Ingebjørg, til side i regjeringen for hennes mindreårige sønn, kong Magnus Eriksson. Det svenske riksrådet hadde året i forveien nøytralisert hertuginnen og hennes krets. Det var også etter svensk mønster at Erling tok tittelen drottsete, som i Norge tidligere hadde vært et hirdembete (kjøgemester) uten klare administrative oppgaver, men heretter kom til å betegne en riksforstander i kongens sted.

Etter dette ledet Erling den norske riksstyringen til Magnus Eriksson overtok som myndig konge i 1331 eller 1332. Han drev åpenbart ikke noe enmannsstyre, men omgav seg med en liten fast tjenestemannskrets av rådgivere, ved viktigere anledninger supplert av mer omfattende samlinger av riksrådets geistlige og verdslige medlemmer. Regjeringsarbeidet førte ham rundt i riket, særlig til Oslo og andre østnorske sentre, men han holdt mest til i det gamle rikssenteret i Bergen, der det oppstod flere konflikter han måtte ta stilling til.

De forsøk som er gjort på å belyse Erlings personlighet, er uten solid forankring i bevarte kilder. Alt tyder likevel på at han var en virksom politiker og administrator, og det ser ut til at han ledet den norske regjeringen med stø og heldig hånd.

Utenrikspolitikk

Utenrikspolitisk ble det tidligere spente forholdet til Danmark stabilisert i Erlings drottsetetid. Personalunionen med Sverige og den svenske ekspansjonen i Finskebukta satte Norge i et spent forhold til fyrstedømmet Novgorod og førte til et russisk innfall i Nord-Norge i 1323, der Erlings gård på Bjarkøy ble brent. Erling søkte nå økonomisk hjelp fra kirken til forsvaret av Hålogaland mot finner, russere og kareler, men møtte liten velvilje fra det norske episkopatet, og innledet i stedet forhandlinger som endte i en gunstig fredsslutning med Novgorod i 1326. Erlings henvendelse til paven om støtte resulterte i at han til forsvar mot de «vantro» russerne og karelene fikk disponere halvparten av den seksårstienden som var pålagt den norske geistligheten til korstog mot tyrkerne. Dette bidro nok til å sanere de norske finansene og spare befolkningen for ekstraskattlegging.

Innenrikspolitikk

Også i innenrikspolitikken satte Erling spor etter seg. I kongens navn grep han regulerende inn i handelsforholdene på Island og mot slutten av sitt virke som riksforstander også i tyskernes forhold til bysamfunnet i Bergen. Gjennom et omfattende privilegium ble de tyske skomakerne i byen i 1330 belønnet med næringsmonopol og rett til intern jurisdiksjon, men samtidig trukket inn under norsk lov og kongedømmets kontroll med særlig militær tjenesteplikt. Hanseatenes vintersitting, mellom- og detajlhandel i Bergen ble i 1331 sterkt begrenset i tråd med den nasjonale handelspolitikken fra Håkon 5.s dager. Også i overvåkingen av lov og rett i landet førte Erling og riksrådet videre tradisjonen fra Håkons regjeringstid.

Konflikt med kirken

Mot kirkelige fremstøt for forbedrede rettigheter gjorde Erling og de verdslige rådsmedlemmene fast front. I en kongelig forordning av 1327 ble den gamle kristenretten fra før Magnus Lagabøtes og erkebiskop Jon Raudes dager innskjerpet som grunnlag for den kirkelige rettshåndhevingen. Det innebar at rettsgrunnlaget for senere kirkelige nyvinninger ble underkjent, blant annet det nye tienderegulativet kirken hadde fått godkjent i 1277. I Bergen gikk håndgangne gårdeiere og andre husbønder sammen om å nekte å betale tiende av leieinntektene av gårdene sine. Dette førte i 1328 til en kvass strid med den stridbare og retthaverske biskop Audfinn Sigurdsson, der Erling og hans nærmeste rådgivere stilte seg på husbøndenes side.

Et brev fra biskop Audfinn utmaler også en angivelig motsetning mellom drottseten og kansleren Pål Bårdsson. Siden historikeren P. A. Munchs dager har Pål Bårdsson gjerne er blitt oppfattet som en mann kirkelederne i 1327 fikk presset inn i riksstyringen som motvekt mot Erling Vidkunnsson. Denne oppfatningen er i senere år blitt bestridt til fordel for et gjennomgående godt samarbeid mellom drottsete og kansler, og det antatt generelle motsetningsforholdet til kirken er blitt dempet ned. Også den alvorlige motsetningen Munch mente gjorde seg gjeldende mellom Erling og ridderen og riksråden Ivar Ogmundsson av Hestbøætten fra Ryfylke, er tonet sterkt ned, slik at de indrepolitiske forholdene i Erlings drottsetetid tegner seg roligere enn tidligere antatt (ifølge historikeren Grethe Authén Blom). Kildematerialet er likevel for spinkelt og fragmentarisk til å bære sikre slutninger om disse forholdene.

Erlings siste kjente handling som drottsete var utstedelsen av den kongelige forordningen om handelsforholdene i Bergen i august 1331. En gang mellom dette og Magnus Erikssons første selvstendige opptreden som norsk konge i april 1332 må Erling ha gått av som riksforstander.

Senere politisk karriere

Opprøret mot kong Magnus Eriksson

I 1333 forteller islandske annaler at Erling sammen med Havtoressønnene Sigurd og Jon holdt Tønsberghus mot kong Magnus Eriksson, men at de senere overgav seg, fikk grid og beholdt retten til sine eiendommer. Bakgrunnen for dette opprøret er gåtefull og omdiskutert, men det må på en eller annen måte ha vært en reaksjon mot den politikken Magnus slo inn på som myndig konge. Det ligger nær å se det i sammenheng med det forbudet kongen i desember 1332 satte mot at andre enn lendmenn og høvdinger skulle kunne holde edsvorne sveiner. Det er også tenkelig at Erling var blitt skuffet i sine forventninger om en større kongelig forlening etter Magnus’ maktovertakelse. Uansett ser det ut til at han senere unngikk å komme i motsetning til kongen, mens Havtoressønnene på ny var i konflikt med ham i årene 1337–1939.

Riksråd og sysslemann

Etter opprøret 1333 ser det ut til at Erling trakk seg tilbake til Vestlandet, der han en tid antakelig residerte på Ståreim. Fortsatt var Erling det høyest rangerende verdslige medlem av det norske riksrådet. I årene 1337–1341 gir brevene fra biskop Håkon Erlingsson i Bergen et levende bilde av et vestnorsk nettverk av riksråder og kongelige tjenestemenn som stod i løpende skriftlig kontakt med hverandre og på den måten spredte viktige politiske informasjoner. I denne kretsen var Erling en ankermann. Fra Ståreim og Giske fulgte han godt med og trakk etter beste evne i trådene gjennom brev og bud.

Private forretninger, syslemannsplikter, rådssammenkomster og kongelige oppdrag brakte ham rett som det var til Bergen. Særlige viktige saker krevde også hans nærvær i riksrådsforhandlinger øst i landet og i de svenske grenseområdene, som under det østnorske adelsopprøret i årene 1337–1339, ved hyllingen av Håkon 6. Magnusson som farens etterfølger på den norske tronen i 1343, ved utstedelsen av kong Magnus’ og dronning Blancas testament i 1347 og ved sakførselen mellom kongen og allmuen på Hedmark og Romerike om betaling av vissøre i 1348. Fra 1340-årene ser det likevel ut til at han overlot til sønnen Bjarne å spille en mer aktiv rolle i den sentrale rådskretsen.

Etter svartedauden i 1349–1350 red Erling på pilegrimsferd til Roma med to sveiner. På hjemveien ble han fengslet i England, men ble utløst av den nyutnevnte erkebiskop Olav, slik at de to vendte hjem i følge i 1351. Som takk skjenket Erling Tjøtta og Tilrem i Brønnøy til erkestolen.

Erling Vidkunnsson opptrådte siste kjente gang som riksråd da han på Båhus i 1353 var garantist og medbesegler ved kongens omskifting av dronning Blancas morgengavelen. Samme år døde trolig sønnen Bjarne, for det var etter hans bønn på dødsleiet at Erling i januar 1354 skjenket Giske til datteren Ingebjørg. I 1355 melder en islandsk annal at Erling selv gikk bort etter et liv som hadde ført ham til uvanlig rikdom og en høyere offentlig posisjon en noen annen norsk adelsmann i samtiden.

Etterkommere

Ved siden av sønnen Bjarne hadde Erling flere døtre. To av dem ble i 1340-årene gift med fremstående norske stormenn: Ingebjørg med Sigurd Havtoresson og Gyrid med Eiliv Eilivsson av Naustdalsætten. Sannsynligvis hadde han ytterligere en datter, Sigrid (død 1356), som det ikke foreligger nærmere opplysninger om.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg