Faktaboks

Sigurd Havtoresson

Sigurd Havtoressøn, Sigurd Haftoresson, Sigurd Hafthorsson, Sigurd Hafthorssøn

Fødd
1315
Død
1390
Levetidskommentar
fødselsår og dødsår er omtrentlige
Verke
Godseigar, lagmann, syslemann, høvedsmann og riksråd
Familie

Foreldre: Riddar og syslemann Havtore Jonsson (ca. 1275–1319 eller 1320) og Agnes Håkonsdotter (nemnd 1302–1312).

Gift truleg 1342 (etter 29.9.) med Ingebjørg Erlingsdotter (nemnd første gong 1338, død truleg 1370 (etter 15.8.)), dotter til drottsete Erling Vidkunnsson (ca. 1292/93–1355) og Elin Toresdotter (nemnd 1329–1347).

Dotterson til kong Håkon 5. Magnusson (1270–1319); bror til Jon Havtoresson (ca. 1312–1388/95); syskenbarn til Herdis Torvaldsdotter (ca. 1310–1363); mors syskenbarn til Ogmund Finnsson (ca. 1315–1388); morfar til Sigurd Jonsson (ca. 1395–ca. 1453); mormors morfar til Otte Matsson Rømer (ca. 1430–1512).

Segl
Et av Sigurd Havtoressons segl. Avtegning fra 1899.
Segl
Av /H. J. Huitfeldt-Kaas m.fl.: Norske Sigiller fra middelalderen, 1899.
Segl
Et av seglene Sigurd Havtoressons brukte som lagmann. Avtegnet i 1899.
Segl
Av /H. J. Huitfeldt-Kaas m.fl.: Norske Sigiller fra middelalderen, 1899.

Sigurd Havtoresson var ein norsk riddar, lagmann, høvedsmann og syslemann. Han var søn av Havtore Jonsson og Agnes Håkonsdotter, som var dotter av kong Håkon 5.

Sigurd Havtoresson høyrde til toppsjiktet innan den norske stormannsgruppa på 1300-talet. Ved ekteskap med ei datter av Erling Vidkunsson vart han si tids største jordeigar i Noreg. Han deltok i begge opprøyra mot fetteren, kong Magnus Eriksson, i 1330-åra, noko som kan ha innvirka på Sigurds posisjon overfor kongehuset. Det hindra han likevel ikkje fra å spele ei sentral rolle i norsk riksstyring gjennom størstedelen av 1300-talet.

Familie og eigendom

Som dottersøner til Håkon 5. hadde Sigurd og broren Jon Havtoresson (ofte kalla Havtoressønene) ein ættebakgrunn som ingen andre norske stormenn. Etter faren arva dei eit omfangsrikt jordegods, som vart skift slik at Sigurd overtok farens setegard Sørum (Sudreim) og tyngda av jordegodset på Romerik. Jon fekk sin hovuddel lagd til Borgarsysla, konsentrert om storgardane Huseby i Onsøy og Borregård i Tune.

Godseigedomen auka gjennom arv, påskunda av utviklinga etter svartedauden. Dette førde to større godssamlingar over til Havtoressønene: heile eller delar av det godset riddaren Sigurd Erlendsson på Sandbu i Vågå og kona Gudrun Ivarsdotter – truleg dotter til Ivar Jonsson, farbror til Havtoressønene – døydde frå (forlik 1353), og godssamlinga til syskenbarnet Herdis Torvaldsdotter, mellom anna med eigedomar på Shetland (dom 1366). Derimot ser det ikkje ut til at dei fekk noko av arven etter Ogmund Finnsson, jamvel om herr Ogmund etter eige utsegn ikkje vedkjende seg andre arvingar enn herr Jon og herr Sigurd.

I 1342 fekk Sigurd paveleg dispensasjon til å gifte seg med jomfru Ingebjørg, dotter til Erling Vidkunnsson. Dispensasjon trongst sidan dei var slektningar i fjerde ledd. Erlings einaste son Bjarne døydde under eller like etter svartedauden, og då Erling gjekk bort i 1355, vart Sigurd og fru Ingebjørg hovudarvingar. Hovudgarden Giske hadde Erling overført til Ingebjørg året før, sonen Bjarne hadde bede han gjere det medan han låg på det siste. Med Giskegodset følgde dei nordnorske godsa som Erling Vidkunnsson etterlet seg, med dei gamle storgardane Bjarkøy, Tjøtta og Dønnes som sentra. Frå no av var Sigurd Havtoresson Noregs mest godsrike mann, og Giske vart hovudgarden i godskomplekset.

Politisk aktivitet

Opprør mot kong Magnus Eriksson

Sigurd var med i krinsen av stormenn som gjorde opprør mot kong Magnus Eriksson både i 1333, då han knapt kan ha vore meir enn 18 år, og i 1338–1339. Erling Vidkunnsson var den leiande i den første oppreisten, i 1338–1339 var Sigurd hovudmann saman med Ivar Ogmundsson og Bjarne Erlingsson. Eit pavebrev av 1334 opplyser at Sigurd var med på å ta biskop Hallvard i Hamar til fange og frårøva han gods og ei borg. Han vart lyst i bann, men løyst frå bannet. Det er uvisst om kontroversen var politisk motivert.

Ridder og lagmann

Etter forsoning i 1339 er det ingen direkte vitnemål om konflikt mellom kongen og Sigurd, men ting tyder på at kong Magnus den første tida heldt Sigurd noko på avstand. På Varberg slott i 1343, då kong Magnus gjorde junker Håkon til norsk konge (Håkon 6.), var Sigurd, Bjarne Erlingsson og Ogmund Finnsson til stades med væpnarstatus. Fire år seinare, då testamentet til kong Magnus og dronning Blanca vart oppsett, hadde Ogmund vorte riddar, og Sigurd er plassert som nummer to av væpnarane, etter Bjarne.

Sigurd og Bjarne må ha fått riddarslaget like etter at testamentet vart oppsett (mellom 15.7.1347 og 16.2.1348). For Sigurd kan det ha skjedd samtidig med at han vart lagmann i Oslo (nemnd første gong som lagmann 18.8.1347). Den om lag to år eldre broren Jon hadde då vore riddar i 10 år. Lagmannsombodet hadde Sigurd truleg til noko etter 1350, og deretter var han nokre år syslemann på Søre Hedmark.

Høvedsmann og syslemann

Dei sterke godsinteressene Sigurd fekk på Vestlandet og i Nord-Noreg, kan forklåre at han overtok den prestisjetunge stillinga som høvedsmannBergenhus. Han var i open konflikt med hanseatane i 1365 og 1366, og i 1370 blir hanseatiske overgrep mot herr Sigurd omtala. Dette året hadde han tilhald i Oslo, og under pesten som herja byen, døydde etter alt å døme fru Ingebjørg. Truleg var Sigurd då syslemann på Romerike; han hadde ein lensmann her 1376.

I den følgjande tida ser det ut til at Sigurd konsentrerte seg om administreringa av den svære godssamlinga, som vart sterkt råka i krisetida etter svartedauden. Men han hadde ein framskoten plass i kongens råd. I fredsavtalen med hanseatane i 1369 er han som einaste stormann ved sida av drottseten nemnd som kongens rådgjevar. I fleire samanhengar, mellom anna i 1381 då barnekongen Olav 4. vart hylla på Øyratinget, er han omtala som kongens frende (slektning). Derimot oppnådde han aldri å bli drottsete. Eit brev frå 1390, som galdt fornying av ei tidlegare jordegodsgåve, må helst tolkast slik at Sigurd då var død.

Etterkommarar

Sigurd Havtoresson og fru Ingebjørg etterlet seg to born, sonen Håkon, som døydde utan livsarvingar i 1407, og dottera Agnes. Ho vart gift med den svenskfødde Jon Marteinsson, og det var deira son, riksforstandar Sigurd Jonsson, som vart sitjande med den svære jordegodssamlinga etter morfaren.

Segl

I brev frå 1343 (Diplomatarium Norvegicum, DN, bind 2 nr. 258) og 1355 (DN, bind 1 nr. 345) nytta Sigurd Havtoresson to ulike segl. Dessutan nytta han eige segl som lagmann i Oslo 1347 (DN, bind 1 nr. 307) og 1348 (DN, bind 4 nr. 334).

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

 • Akershusregisteret af 1622, 1916
 • Bjørkvik, Halvard: «Ogmund Finnsson til Hestbø og arven etter han», i Ætt og heim 2001, 2002, s. 7–34
 • Blom, Grethe Authén: Norge i union på 1300-tallet, bind 1–2, 1992
 • Bugge, Alexander: Norges historie fremstillet for det norske folk, bind 2:2, 1916
 • Diplomatarium Norvegicum, bind 1–8, 13–14 og 19
 • Islandske Annaler
 • Koht, Halvdan: biografi i Norsk biografisk leksikon, første utgåve (NBL1), bind 13, 1958
 • Munch, Peter Andreas: Det norske folks historie, 2. Hovedafdeling, del 1, 1862
 • Munthe, Gerhard: «Heraldisk-historiske Optegnelser», i Samlinger til det Norske Folks Sprog og Historie, bind 4, 1836, s. 128–131
 • Norges gamle love, bind 3 og rekke 2, bind 1, 1904–1912
 • Regesta Norvegica, bind 4–7
 • Sollied, Henning: «Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. III. Sudrheims-ætten», i Norsk slektshistorisk tidsskrift, bind 8, 1942, s. 112–132, 259–280 og 384–402

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg