To fotografier som viser termittreaksjonen mellom aluminium og en blanding av jernoksider (FeO, Fe3O4) og mangan(IV)oksid (MnO2), fylt oppi et helt åpent stålrør. De flytende reaksjonsproduktene som dannes består av aluminiumoksid og en legering av jern og mangan. De lysende partiklene som slynges ut under reaksjonen består av små kuler av smeltet metall, og den hvite røyken består av ørsmå faste partikler, sannsynligvis av aluminiumoksid.
/Gjengitt med tillatelse fra Interwell.

Termitt er en gruppe pyrotekniske blandinger som i stor grad konsentrerer varme og smelteeffekter og som blant annet kan brukes til å fremstille flytende metaller og legeringer. De er sammensatt av et metalloksid i kombinasjon med et reaktivt metall eller halvmetall.

Faktaboks

Uttale
termˈitt

Antenning av termitt gir sterkt eksoterme (varmeavgivende) redoksreaksjoner med utvikling av svært høy temperatur og dannelse av glødende, lavalignende reaksjonsprodukter. Termitt vil i motsetning til krutt og sprengstoffer vanligvis reagere nesten helt uten dannelse av gasser.

Termitt har praktiske anvendelser innen blant annet termittsveising, metallurgi, brannvåpen og eksplosivrydding. Fordi termittreaksjoner ofte forløper relativt spektakulært, er slike blandinger også mye benyttet som demonstrasjonsforsøk innen kjemiundervisning.

Terminologi

Opprinnelse

Termitt var opprinnelig et handelsnavn for blandinger av jernoksider (FeO, Fe3O4, Fe2O3) og finfordelt aluminium. Ved antenning reagerer de livlig under stor varmeutvikling, med temperaturer opp mot 3000 °C og dannelse av aluminiumoksid og metallisk jern i flytende form:

8Al(s) + 3Fe3O4(s) → 9Fe(l) + 4Al2O3(l)

Under reaksjonen forflyttes oksygenatomer mellom de to metallene jern og aluminium, noe som skjer fordi aluminium danner sterkere kjemiske bindinger med oksygen enn det jern er i stand til. Navnet termitt er avledet av det gammelgreske ordet thermós, som betyr varm.

Generalisering

En rekke blandinger av metalloksider og reaktive metaller vil gi samme type reaksjonsforløp som blandingen av jernoksider og aluminium, med forflytning av oksygen mellom metaller. Navnet termitt er derfor senere blitt utvidet til å omfatte alle pyrotekniske blandinger som tilhører samme type som denne, også de blandinger som ikke er basert på jernoksider og aluminium.

Fordi aluminium er det vanligste reaktive metall som benyttes i termittblandinger, kalles slike blandinger noen ganger for aluminotermiske reaksjonsblandinger, men dette begrenser seg til blandinger som er basert på bruk av aluminium.

I nyere tid er termitt som begrep blitt ytterligere utvidet. Det omfatter nå flere typer av pyrotekniske blandinger der et reaktivt metall eller halvmetall reagerer under stor varmeutvikling med metallforbindelser under overføring av atomer, typisk med lite gassutvikling. Til forskjell fra oksidbasert termitt trenger ikke disse blandingene å danne et metallprodukt.

Eksempler er blandinger av reaktive metaller/halvmetaller med metallforbindelser som metallfluorider og metallsulfater, der henholdsvis fluoratomer og oksygenatomer fra sulfatgruppen forflyttes fra metallforbindelsen til det reaktive metallet/halvmetallet.

Noen ganger omtales også reaksjonen mellom svovel og reaktive metaller som aluminium eller sink, under dannelse av metallsulfider, som en termittreaksjon, men dette er upresis begrepsbruk.

En type pyrotekniske blandinger som er nært beslektet med termitt er de som er sammensatt av reaktive metaller som aluminium eller magnesium og fluorpolymerer som polytetrafluoretylen (varemerke Teflon™) eller kopolymerer av vinylidenfluorid og heksafluorpropylen (varemerke Viton™). Disse er mye brukt i narrebluss for å beskytte fly og helikoptre mot varmesøkende missiler.

Slike blandinger av metaller og fluorpolymerer reagerer under dannelse av metallfluorider og elementært karbon, og de refereres ofte til som såkalte pyrolanter. Begrepet pyrolant omfatter pyrotekniske blandinger som danner varme flammer og hovedsakelig ikke-gassformige reaksjonsprodukter. Rent formelt er termitt en undergruppe av pyrolantene.

Termittreaksjoner

Prinsipp

Den generelle reaksjonsligningen for en balansert termittreaksjonen. Her er M det reaktive metallet (eventuelt halvmetall) og M' er et metall som er edlere og mindre reaktivt mot oksygen enn M.
.

Den kjemiske reaksjonen som finner sted når en vanlig metalloksidbasert termittblanding antennes kalles gjerne for en termittreaksjon. I slike reaksjoner overføres oksygenatomer fra et metalloksid til et metall eller halvmetall (metalloid) som har en utpreget høy reaktivitet mot oksygen.

Fordi en termittreaksjon består i en overføring av oksygenatomer, vil også reaksjonsproduktet bestå av et metalloksid (eventuelt et halvmetalloksid) og et metall. I termittreaksjonen vil metalloksidet fungere som oksidasjonsmiddelet og det reaktive metallet eller halvmetallet fungere som brenselstoffet.

Varmeutviklingen i termittreaksjoner skyldes forskjellen i dannelsesvarme mellom de to oksidene. Reaktive metaller danner meget stabile metalloksider, noe som gjør at metalloksidet som dannes under reaksjonen vil være mer stabilt enn det metalloksidet som inngikk i termittblandingen.

Reaksjonsproduktet fra en termittreaksjon består av to distinkte faser – en metallfase og en oksidfase. Siden tettheten til metaller som regel er høyere enn de for metalloksider, vil de to fasene vanligvis separere under termittreaksjonen, med metallfasen endende opp nederst.

Komponenter

Termitt
En digel med termittblanding for termittsveising. Slik kommersiell termitt er som regel ganske grovkornet og granulær, snarere enn pulverformet. I sentrum av blandingen kan man akkurat skimte en tenningsenhet stukket ned i blandingen, en enhet som minner mye om stjerneskudd fra fyrverkeri.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Egnede metaller for bruk i termittblandinger er reaktive metaller som aluminium, magnesium og sink. Halvmetaller med stor affinitet for oksygen, spesielt bor og silisium, anvendes også. Enkelte ganger brukes forbindelser mellom metaller og halvmetaller, slik som kalsiumsilisider (CaSi, CaSi2).

Typiske metalloksider benyttet i termittblandinger er jernoksider, kromoksider, manganoksider, kobberoksider og tinnoksider. Med aluminium vil dette gi aluminiumoksid og henholdsvis jern, krom, mangan, kobber eller tinn som metallproduktet i reaksjonen.

Det er også mulig å bruke mer sjeldne oksider som koboltoksider, vanadium(V)oksid, molybden(VI)oksid, wolfram(VI)oksid og sølvoksider i termittblandinger. Ved å blande ulike metalloksider i samme blanding kan man fremstille legeringer ved hjelp av termittreaksjoner.

Hvis komponentene som inngår i en termittblanding består av nanopartikler, kaller man gjerne blandingen for en nanotermitt. Disse reagerer som regel langt raskere enn vanlige termittblandinger, og de kan være svært lettantennelige og eksplosive. Egenskapene til termittblandinger er generelt sterkt avhengig av partikkelstørrelsen til komponentene som inngår.

Benyttes metalloksider som vismut(III)oksid eller blyoksider i termitt, kan blandingene oppføre seg eksplosivt. Det vil da nemlig kunne dannes metallisk vismut eller bly i dampform, fordi reaksjonstemperaturen ligger over kokepunktet til henholdsvis vismut (1564 °C) og bly (1751 °C) ved atmosfæretrykk.

Antenning

Termittreaksjoner krever generelt meget høy varme for å komme i gang. De antennes for eksempel ikke nødvendigvis av åpen flamme. Dette gjør også at termittblandinger ikke trenger å falle inn under samme type klassifiseringer som er gjeldende for andre pyrotekniske varer.

Termitt tennes ved hjelp av tennsatser utviklet spesielt for formålet. I demonstrasjonsforsøk brukes ofte et stjerneskudd, kjent fra fyrverkeri, eller en tennsats bestående av aluminiumpulver eller magnesiumpulver i blanding med bariumperoksid, gjerne med et bånd av magnesium som lunte.

Anvendelser

Termittsveising
Termittsveising av jernbaneskinner i Østerrike.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Fordi termittblandinger danner varme metaller i flytende form, har deres primære bruk vært innen sveising, mer spesifikt for såkalt termittsveising, mye brukt for skjøting av jernbaneskinner. Termitt har også vært brukt innen metallurgi for fremstilling av ulike metaller og legeringer.

Termittblandinger utvikler sterk reaksjonsvarme, og de danner ikke gasser som raskt kan lede den vekk. Dette gjør at de flytende produktene fra termittreaksjoner gir en form for kunstig «lava» som effektivt kan smelte ned eller antenne materialer som de kommer i kontakt med.

Disse varme- og smelteeffektene gjør at termittblandinger har vært mye brukt i brannbomber og som et nyttig hjelpemiddel for destruksjon av ammunisjon, kjemiske/biologiske våpen, sensitive kryptografiske enheter og lignende.

Andre potensielle bruksområder er kommet til. I Norge utvikler blant annet selskapet Interwell et konsept for forsegling av petroleumsbrønner (såkalt plug & abandonment, forkortet P&A) ved hjelp av termittblandinger, en teknisk løsning kalt RockSolid™.

Historie

Hans Goldschmidt
Hans Goldschmidt (1861–1923)

Termittreaksjonen mellom jernoksider og aluminium ble patentert i 1895 av den tyske kjemikeren Hans Goldschmidt (1861–1923). Reduksjonen av et metalloksid til det korresponderende metallet ved hjelp av aluminium kalles derfor noen ganger for Goldschmidts reduksjonsprosess.

I 1899 utviklet Goldschmidt termittsveisingen, og i 1900 ble varemerket Thermit® registrert. Opprinnelig hadde Goldschmidt sett for seg å bruke termittreaksjoner til å fremstille metaller i veldig ren form uten bruk av karbon som reduksjonsmiddel (som brukes i produksjonen av stål).

Et eget selskap ble stiftet av Goldschmidt og forretningsforbindelser for å bruke seg av termittkonseptet til sveising av blant annet jernbaneskinner. Denne virksomheten opererer fortsatt, nå som en del av den større Goldschmidt-gruppen av selskaper.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg