Lokalforvaltning

Lokalforvaltningen i Norge omfatter alle politiske og administrative organer som er underlagt kommuner eller fylkeskommuner.For kommunene gjelder dette blant annet ivaretakelsen av grunnskolen, eldreomsorgen, primærhelsetjenesten (fastlegeordningen) – samt en lang rekke tekniske oppgaver som renovasjon, vannforsyning og kloakk, bygging og vedlikehold av veier.For fylkeskommunen er den klart mest omfattende forvaltningsoppgaven knyttet til videregående utdanning, men fylkeskommunen har også ansvaret for voksenopplæringen. Hele artikkelen