Lokalforvaltning

Norge er en enhetsstat. Den politiske myndighet kommunen og fylkeskommunen har, er delegert fra staten gjennom kommuneloven.Hovedprinsippet for delegasjon av myndighet til kommunene har vært en negativ avgrensning av kommunenes myndighetsområde. Dette betyr at kommunene kan påta seg enhver oppgave som ikke gjennom statlig lovgivning er tillagt andre myndigheter å ivareta.I økende grad har staten gjennom spesiallovgivningen pålagt kommunene og fylkeskommunene ansvaret for en lang rekke oppgaver - særlig innenfor velferdsområdet. Staten er representert på lokalt nivå gjennom fylkesmannen og dennes administrasjon. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tore Hansen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 44 artikler: