Ansiktsuttrykk

Den mimiske muskulaturen gjør at vi kan uttrykke et vidt spekter av grimaser og ansiktsuttrykk.

Av /Shutterstock.

Følelser er kroppslige og mentale reaksjonsmønstre utløst av hendelser i omgivelsene. Følelser kan motivere til å handle på bestemte måter for å ivareta egne og andres personlige, sosiale og relasjonelle behov. For eksempel kan sinne typisk aktiveres i situasjoner hvor en person føler seg truet, utfordret eller overkjørt, og kan motivere hen til å hevde seg eller sette grenser.

Følelser, affekt og humør

I den engelskspråklige faglitteraturen brukes både affect og emotion om det som på norsk kalles følelser (feelings):

 • Primære affekter er allmennmenneskelige, biologisk gitte reaksjonsmønstre som mennesker har til felles med høyerestående pattedyr.
 • Følelser, eller emosjoner, er definert som mer kompliserte eller nyanserte mentale og kroppslige prosesser som er særegne for menneskearten. Uttrykk i dagligtalen som «jeg føler meg sliten/kald/tom/ensom» beskriver mer en fysisk eller psykisk fornemmelse eller tilstand enn en følelse.
 • Humør brukes ofte synonymt med sinnsstemning eller sinnstilstand. Sammenlignet med følelser, er humør noe som varer over tid, er mer stabilt og er ikke knyttet til bestemte hendelser.

Mennesker har kapasitet til å utvikle et bredt spekter av følelser med ulike kjennetegn, intensitet og varighet og med ulik grad av behag eller ubehag. Graden av aktivering kalles spenningsnivå (arousal). For eksempel kan følelsen redsel gå fra en mild nervøsitet (lavt spenningsnivå) til full panikk (høyt spenningsnivå).

Intensitet

Intensitet handler om styrkegraden av den følelsesmessige opplevelsen i positiv eller negativ retning. Når intensiteten av en følelse er høy, øker sannsynligheten for at en følelse kommer til uttrykk og utløser en handling. For eksempel kan en lettere aktivering av tristhet komme til uttrykk gjennom å få tårer i øynene, mens en sterk aktivering kan gi seg utslag i hulkegråt.

Kroppslig aktivering

Kroppslig aktivering og uttrykk innebærer aktivitet i både nervesystemet og hormonsystemet. Dette kommer til uttrykk som karakteristiske og universelle ansiktsuttrykk og kroppsspråk, for eksempel smil og latter ved glede. Slike ansiktsuttrykk og kroppslige reaksjoner er ofte av kort varighet og inntrer spontant eller uten bevisst kontroll. Ansiktet er følelsenes «oppslagstavle» eller vindu, og kan via muskulaturen i ansiktet vise et uendelig antall uttrykk. Imidlertid vil de fleste følelser uttrykkes på mer indirekte, komplekse og dynamiske måter enn gjennom ansiktet alene. Dette inkluderer stemmebruk og tonefall, gester, blikk og kroppsholdning.

Mentale prosesser

De mentale prosessene inkluderer aktivering av minner og tidligere erfaringer, forventninger og fortolkninger av en gitt situasjon. Hjernen tolker hendelser både ubevisst og bevisst. Måten dette blir gjort på, bidrar til å regulere hvordan og graden av virkningen slike hendelser får. Hver enkelt følelse kan fortelle noe om psykiske og fysiske behov og stimulerer til spesifikke handlingstendenser. Eksempelvis kan følelsen av redsel føre til flukt, mens følelser knyttet til sinne kan resultere i aggresjon eller gråt.

Følelsenes funksjon

Menneskers primære affekter har en adaptiv funksjon som skal sikre overlevelse og en best mulig tilpasning til omgivelsene. Følelser har en mer utvidet funksjon både for enkeltindividet og for en sosial gruppe. Følelser kan blant annet være en viktig faktor i kommunikasjon, motivere til handling, fungere som informasjon og regulere selvfølelse.

Følelser som informasjon

Hver enkelt følelse har en signalfunksjon og inneholder informasjon. Ved hjelp av denne informasjonen kan mennesker vite hvordan de selv har det, gjenkjenne og identifisere egne behov, ønsker, interesser og verdier samt hvem de er i relasjon til andre. Følelser hjelper med å fortolke både selvet og andre, slik at opplevelsene gir mening og har dybde.

Aleksitymi er det å ikke ha et språk for følelser eller en manglende evne til å bruke kroppslige signaler som meningsbærende uttrykk for følelser.

Følelser som motivasjon

Følelser er en drivkraft bak menneskelig atferd. Følelser gjør det mulig å gjenkjenne og ivareta egne og andres behov, rettlede egne handlinger og ta valg. Dermed kan følelsene brukes som et kompass til å navigere etter og hjelpe til å med å sette seg og nå individuelle eller kollektive mål.

Følelser som kommunikasjon

Følelser er et viktig verktøy for kommunikasjon og er viktig for å gjøre seg forstått og for å forstå andre. Følelser vises gjennom både kroppslige og verbale uttrykk, samt gjennom atferd, eksempelvis ved å ta kontakt ved interesse eller trekke seg unna ved følelse av skam.

Følelser som regulator

Følelser bidrar til å regulere selvfølelsen, samt mellommenneskelige relasjoner. Eksempelvis kan sinne, forakt og avsky markere grenser og avstand til andre; skyldfølelse kan motivere til å reparere relasjoner; kjærlighet, interesse og glede kan motivere til kontakt og fellesskap; mens stolthet eller skam kan påvirke selvoppfattelsen. Egne følelser og personlige erfaringer kan bidra til å utvikle sympati og medfølelse for andre menneskers følelsesliv.

Ulike forståelser av følelser

Helt siden Charles Darwins tid har det vært debatt rundt hva følelser egentlig er. Ulike fagmiljøer har i tillegg forskjellige vurderingskriterier for hva som skal regnes som affekter, emosjoner eller følelser.

Følelser har blitt forsket på gjennom ulike metodiske tilnærminger og innenfor et bredt spekter av fagdisipliner: hjerneforskning, krysskulturelle studier, utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og klinisk psykologi. Til tross for dette er det fremdeles uenighet rundt hva som skal kategoriseres som menneskelige følelser og ikke.

Emosjonsteorier som tar utgangpunkt i evolusjonspsykologi, har argumentert for et minimum av seks grunnfølelser: sinne, frykt, glede, tristhet, avsky og overraskelse. Mer eksistensielle og kliniske teorier argumenterer for at det eksisterer mer komplekse og sosiale grunnfølelser, slik som kjærlighet, interesse, skyld, skam, sjalusi, misunnelse og forakt.

Andre typer følelsestilstander kan være beundring, tillit, sympati, takknemlighet, lojalitet, medlidenhet, stolthet, skuffelse, flauhet, misnøye, hat, ensomhet, skadefryd eller hevngjerrighet. Disse tilstandene blir ikke regnet som egne følelseskategorier, men er knyttet til og kan påvirke egen selvfølelse, samt mellommenneskelige relasjoner.

Følelseshjernen

I tillegg til at følelser setter i gang utveksling av informasjon i og mellom ulike organsystemer i kroppen, foregår den følelsesmessige aktiveringen i hjernen. Flere ulike områder av hjernen samordner relevant informasjon som kommer både fra den indre kroppslige aktiveringen og fra sanseinntrykk utenfra. Dette blir til slutt satt sammen til en meningsfull emosjonell opplevelse.

De viktigste områdene i hjernen som tar del i behandlingen av følelser er det limbiske systemet, hjernestammen og prefrontal korteks. Amygdala er en del av det limbiske system som er svært sentral.

Det limbiske systemet

De primære affektene oppstår i de fylogenetisk eldre delene av hjernen, det vil si hjernestrukturer i hjernestammen og det limbiske systemet. Det limbiske systemet består blant annet av hippocampus og amygdala, som er involvert i emosjonelle og motivasjonelle prosesser. Disse hjernestrukturene synes å være involvert i samordning av sensorisk informasjon og signaler fra indre organer, da særlig mage-tarm-systemet, og reguleringen av det autonome nervesystemet, inkludert hjerte-karsystemet.

Gjennom sin tilknytning til hjernestammen bidrar den emosjonelle hjernen til at følelser oppleves forskjellig når det gjelder grad av intensitet, behag/ubehag, varme/kulde og spenning/avspenning. For eksempel vil en høy aktivering av sinne produsere mye kroppsvarme og føre til et høyt spenningsnivå.

Det limbiske systemet blir særlig knyttet til frykt og sinne (fight-or-flight-responsen), men også til tilknytningsatferd og positive følelser, som omsorg og seksuell lyst. Et delområde av det limbiske systemet, nucleus accumbens og det ventrale, tegmentale område (VTA), er involvert i hjernens belønningssystem og utskillelsen av dopamin.

Gjennom sine forbindelser til frontale områder i hjernebarken, bidrar disse hjernestrukturene til å frembringe opplevelser av velvære, nytelse og glede. De spiller også en sentral rolle i motivasjon, læring og positiv forsterkning, og er dermed sentrale for følelsen av interesse. Det limbiske systemet har også som oppgave å varsle om endringer i miljøet, og er særlig vaktsomt for faresignaler.

Amygdala

Amygdala er hjernens alarmsentral og er involvert i registreringen av hele spekteret av emosjonell informasjon, inkludert sosiale stimuli som ansiktsuttrykk, kroppsspråk og bevegelser. Amygdala setter farge på perseptuelle inntrykk, slik at ulike stimuli ikke fremstår som nøytrale, men med en bestemt valør. Eksempelvis vil et smilende ansikt oppfattes som vennligsinnet og inviterende, mens roping og skriking oppfattes som et faresignal.

Amygdala spiller en avgjørende rolle i å klargjøre organismen for raske reaksjonsmønstre. Særlig ved oppfattet fare forbereder den kroppen til handling, hovedsakelig gjennom to strategier: angrep eller flukt. Denne aktiveringen gjør organismen klar til å forsvare seg gjennom flukt, kamp eller andre forsvarsmekanismer, ofte omtalt som fight-or-flight-responsen.

Prefrontal korteks

Nettverksforbindelser mellom det limbiske systemet og andre deler av hjernen, særlig i prefrontal korteks, skaper en bevissthet rundt emosjonelle opplevelser. Dette gjør det mulig å fortolke og analysere hva som skjer i egen kropp, samt eksterne sanseinntrykk fra omgivelsene.

Følelsesaktivering og temperament

Mennesker har allerede fra fødselen av et medfødt temperament. Dette skaper individuelle forskjeller i hvor raskt og hyppig en emosjonell aktivering skjer, hvor intenst og langvarig denne aktiveringen er, samt hvordan hver enkelt følelse kommer til uttrykk. Etter hvert blir grad av følelsesmessig aktivering, uttrykk og evne til følelsesregulering en del av personligheten.

Følelsesregulering

Følelsesregulering er prosessen hvor man aktivt kontrollerer hvordan følelser oppleves, når de oppleves og/eller hvordan de uttrykkes. Følelser kan både forsterkes, holdes tilbake, dempes, kamufleres eller undertrykkes. God følelsesregulering innebærer at følelser håndteres på en hensiktsmessig måte gjennom å fremme, hemme eller tilpasse dem til den aktuelle konteksten.

Evnene til å regulere følelser kan påvirke både tilstedeværelsen, styrkegraden, varigheten og uttrykket av en emosjonell aktivering. Reservasjon eller undertrykkelse av følelser kan eksempelvis være et resultat av overregulering av følelser. I motsatt ende kan et eksplosivt eller utagerende reaksjonsmønster være resultatet av en manglende evne til følelsesregulering.

En tilstrekkelig evne til følelsesregulering er videre knyttet til god selvkontroll, impulskontroll og behovsutsettelse, på engelsk kalt «delayed gratification». Dette er ytterligere forbundet med god psykisk helse, sosial fungering og evne til å nå kortsiktige og langsiktige mål.

Følelsesmessige forstyrrelser

Alle former for følelsesmessig dysregulering medfører at følelsene mister sin opprinnelige signalfunksjon og kan oppleves meningsløse, og gir heller ingen retning for hensiktsmessig atferd.

Manglende følelsesregulering

Manglende følelsesregulering i form av overaktivering kan innebære å være overveldet av følelser, og kan derfor gi en opplevelse av kontrolltap, indre kaos, panikkfølelse, mørklegging («blackout») eller raserianfall. I et forsøk på å unngå eller komme ut av smertefulle, intense eller overveldende følelser, vil det kunne føre til utvikling av uhensiktsmessige mestringsstrategier, slik som selvskading og impulsive, selvdestruktive eller utagerende handlinger.

Undertrykte følelser

Å undertrykke følelser over tid kan gi en vedvarende indre spenningstilstand som involverer en økt produksjon av stresshormoner, som igjen øker risikoen for en rekke psykosomatiske lidelser. Dette kan være kroppslige plager som trøtthet, utmattelse, svimmelhet, muskel- og skjelettplager, magesmerter, hodepine eller smerter/ubehag i hjerteregionen som det ikke er klare fysiologiske årsaker til.

Følelsesfobi

Følelses- eller affektfobi er kjennetegnet av en uttalt unngåelse av egne følelser eller tanker, situasjoner eller mennesker som kan vekke visse følelser.

Følelsesmessig dysregulering er forbundet med både en over- eller en underregulering av følelser, hvor vedkommende befinner seg utenfor sitt eget toleransevindu. Når toleransevinduet overskrides, er den emosjonelle aktiveringen for sterk og resulterer i en overaktivering. I et slikt tilfelle er det i all hovedsak følelsene som styrer atferden, og det kan være vanskelig å tenke og handle rasjonelt.

Følelsesmessig avflatning

Følelsesmessig underaktivering (under toleransevinduet) kjennetegnes av å være følelsesmessig avflatet, nummen, apatisk eller likegyldig. Å bli værende i en slik underaktivert tilstand kan minne om en depresjon eller en dystymi.

Stemningslidelser

Omfattende problemer med følelsesregulering er forbundet med en rekke psykiske lidelser som spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, ruslidelser, ADHD og bipolar lidelse. For eksempel er depresjon kjennetegnet av mangel på positive følelser, som glede og interesse, og økt tilstedeværelse av negative følelser, som irritabilitet og tristhet. Depresjon kan også være en generell lav aktivering av både positive og negative følelser som kan gi en opplevelse av likegyldighet eller indre tomhet.

Følelsesteorier og historikk

Evolusjonsteorien har vært avgjørende for forståelsen av følelsenes rolle gjennom menneskets fylogenetiske (artens) og ontogenetiske (individets) utvikling. I boken The Expressions of the Emotions in Man and Animals fra 1872 sammenfatter Charles Darwin sine studier av emosjonelle ansiktsuttrykk og trekker frem at disse er påfallende like på tvers av kulturer. Darwin argumenterte for at denne formen for universalitet betyr at følelsesuttrykk må være nedlagt i det menneskelige arvematerialet. På grunnlag av dette er det teoretisert at følelser har en adaptiv funksjon som skal sikre artens overlevelse.

James-Lange-teorien

James-Lange-teorien beskriver hvordan fysiologiske reaksjoner utgjør selve grunnlaget for emosjonelle opplevelser. I artikkelen «What is an emotion?» fra 1894 beskriver William James hvordan bestemte stimuli kan utløse følelser som frykt, sinne eller kjærlighet ved å sette i gang det autonome nervesystemet, som igjen skaper endringer i bestemte kroppsfunksjoner. Disse kroppslige forandringene kommuniserer så tilbake til organismen at en spesifikk følelse er aktivert. Raskere hjerteslag eller pust kan registreres som angst, mens en rask økning av kroppstemperatur i både kropp og i hodet forbindes med sinne eller aggresjon. Glede, en mer positiv følelse, kan kjennetegnes av at det «kribler» i magen. I henhold til James-Lange-teorien vil med andre ord den fysiologiske aktiveringen komme før den bevisste opplevelsen av en følelse og ikke omvendt.

Darwins datamateriale og metodiske tilnærminger la grunnlaget for en forskningstradisjon omkring universelle ansiktsuttrykk som skjøt fart på 1970-tallet. I denne forskningen stod psykologen Paul Ekman i spissen med det som ofte omtales som basic emotion-teorien. Ekman og medarbeidere har gjennom sine krysskulturelle studier i stor grad verifisert Darwins funn, og demonstrert at følelser har universelle kjennetegn og kan gjenkjennes på tvers av kulturer gjennom spesifikke ansiktsuttrykk.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Darwin, Charles (1872/1979). The Expressions of the Emotions in Man and Animals. Reprint. New York: St. Martin's Press.
 • Gross, James J. (2007). (red). Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Press.
 • Izard, Carroll E. (1977). Human Emotions. New York: Plenum Press
 • Izard, Carroll E. (1991). The Psychology of Emotions. New York: Plenum Press.
 • John, Oliver P. & Gross, James J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality Processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, 72, 1302–1333.
 • Koole, Sander L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative Review. Cognition and Emotion, 23(1), 4–41.
 • Normann-Eide, Tone (2020). Følelser – kjennetegn, funksjon og vrangsider. Oslo: Cappelen Damm.
 • Panksepp, Jaak (1998). Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions. New York: Oxford University Press.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg